_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/16/2014

Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος: Περί απίστων και δαιμονισμένων

Stelios Faitakis - street art

ΑΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Κατὰ τὴν σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ κάποιος προσῆλθε στὸ Χριστὸ γονυπετὴς καὶ τὸν ἱκέτευε νὰ θεραπεύσει τὸ σεληνιαζόμενο γυιό του ποὺ ἔπεφτε στὴ φωτιὰ καὶ τὸ νερό. Τὸν ἔφερα, εἶπε, στοὺς μαθητάς σου καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν ἰάσουν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς μίλησε βαρειά: Γενεὰ ἄπιστη καὶ διεφθαρμένη, εἶπε, ὡς πότε θὰ εὑρίσκομαι μαζί σας, ἕως πότε θὰ σᾶς ἀνέχομαι; Διέταξε δὲ καὶ ἔφεραν τὸ γυιό του, ἐπετίμησε τὸ δαιμόνιον καὶ ἐξῆλθε ἀπ’ αὐτόν, ὅπως καὶ εἰς ἄλλην περίπτωσιν εἰσῆλθε εἰς τὴν ἀγέλη τῶν χοίρων, ἡ ὁποία καὶ κατεκρημνίσθη μετὰ (Λουκ. 8, 32). 
Τότε προσῆλθαν στὸ Χριστὸ οἱ μαθηταί του καὶ τὸν ρώτησαν γιατί δὲν μπόρεσαν αὐτοὶ νὰ τὸν θεραπεύσουν. Ὁ δὲ Κύριος τοὺς ἀπήντησε: Διὰ τὴν ἀπιστία σας. Ἂν εἴχατε πίστη σὰν κόκκο σινάπεως, θὰ μπορούσατε νὰ μετακινήσετε καὶ αὐτὸ τὸ βουνό, διότι τοῦτο τὸ γένος δὲν φεύγει παρὰ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ νηστεία (Ματθ. 17, 14-23). 
Καὶ τώρα ἂς δοῦμε τὰ μηνύματα τῆς περικοπῆς καὶ δή: 
1- Ἐδῶ ἔχουμε τὸ φαινόμενο τῆς θρησκευτικῆς ἀπιστίας, ἡ ὁποία οὐδὲν δύναται, ἐνῶ εἶναι ἀποδεδειγμένον, ὅτι ἄνθρωποι μὲ ἰσχυρὰν πίστη, προσευχὴ καὶ ὑπομονὴ ἠμποροῦν νὰ νικήσουν καὶ θανάσιμες ἀσθένειες, ὅπως τὸν καρκῖνο, διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μία ψυχοσωματικὴ ὀντότης καὶ ἡ ἀλληλεπίδρασις τῆς ψυχῆς ἐπὶ τοῦ σώματος εἶναι μεγάλη. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ἀπιστία. Ἔτσι, ἂς φαντασθοῦμε τὸ Χριστό, τὸν θεράποντα πάσης νόσου καὶ πάσης μαλακίας, καὶ δὴ δωρεάν, ὡς καθηγητὴ τῆς ἰατρικῆς, τοὺς δὲ μαθητάς του ὡς βοηθούς. Καὶ ἂς στραφοῦμε στοὺς σύγχρονους συνεχιστὰς τοὺ Ἱπποκράτους καὶ τὰ "ἀνδραγαθήματα" οὐκ ὀλίγων ἐξ αὐτῶν. Ἐπεμβάσεις πλημμελεῖς καὶ ἄσχετα φάρμακα. Καὶ πάντα ταῦτα συχνὰ ἐξ ὀλιγωρίας, λόγῳ οἰκονομικῶν, κερδῶν τῆς φαρμακοβιομηχανίας τῆς ὁποίας ὁρισμένα φάρμακα κρατοῦνται μυστικά, ἐνῶ λανσάρονται τὰ ἀκριβὰ καὶ πολλάκις ἔχουν συντηρητικά, καὶ οὕτως οἱ ἄνθρωποί μας χάνονται, τὰ δὲ "λάθη" τῶν ἰατρῶν καλύπτει τὸ χῶμα. Βεβαίως ὑπάρχουν εὐτυχῶς καὶ ἀνθρωπιστὲς ἰατροὶ καὶ "χωρὶς σύνορα" τοιαῦτοι.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως πλευρὰ πολλοὶ ζοῦν περισσότερο, προκαλοῦντες τὴν μῆνιν τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων ποὺ διαρκῶς πρέπει νὰ πληρώνουν καὶ θέτουν ἰδίως εἰς τὴν Ἀμερικὴν πλείστους ὅσους ὅρους διὰ νὰ τὰς ἐξοφλήσεις των πρὸς τοὺς ἀσφαλισμένους. Ἔνεκα τούτου "δὲν πρέπει νὰ κάμει κανεὶς τὸ σφάλμα νὰ ζεῖ πολλὰ χρόνια" (E. Kästner). 
Πρὸς τούτους ἔχομεν καὶ τὴν νέαν μέθοδον ἀποδεκατισμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς μὲ τὴν διάδοσιν τῶν τεχνητῶν ἐπιδημικῶν νόσων καὶ τῶν ἰῶν. 
2- Τὸ δεύτερο μήνυμα εἶναι οἱ δαιμονιζόμενοι. Ὡς γνωστὸν ὅλες οἱ ἀσθένειες ἔχουν διάφορα αἴτια: κληρονομικά, καταχρήσεις, τροφές, κλιματολογικὲς ἀλλαγές, τοὺς νόμους τῆς φυσικῆς φθορᾶς κ.ἄ. Πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ τὰ γνωρίζουμε ἐνῶ ἄλλα ὄχι ἢ τμηματικά. Ἡ διαγνωστικὴ ἔχει προχωρήσει ἀφάνταστα, ὄχι ὅμως καὶ ἡ θεραπευτική. 
Ἔτσι ὑπάρχουν οἱ δαιμονιζόμενοι παθολογικῶς, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐκ τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἄλλοι δῆθεν τρελλοὶ καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν λένε τὴν ἀλήθεια. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ μεγάλος Χατζῆς τραγουδοῦσε αὐτοὺς ποὺ κλαῖνε στὰ γεννητούρια καὶ γελᾶνε στὶς κηδεῖες. 
Ὅμως τί σημαίνει εὐρύτερα ὁ δαιμονισμένος; Συχνὰ ἀκοῦμε γιὰ μιὰ γυναῖκα νὰ λένε, ὅτι εἶναι δαιμονισμένη, θεότρελη, ἀλλοπρόσαλλη, πονηρή, ὕπουλη καὶ ἄλλα πολλά. Δαιμονισμένος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μπῆκε μέσα του ὁ Σατανᾶς, ὁ διαρκῶς ἐνιστάμενος, ὁ ἀντιρρησίας, ἐκεῖνος ποὺ λέγει "ὄχι" σὲ ὅλα, ἐκεῖνος ποὺ ἡδονίζεται ἀπὸ τὴ δυστυχία τῶν ἄλλων, ἀπὸ τὴν βεβήλωση καὶ καταστροφὴ τῶν μνημείων τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν πάντων, ἐκεῖνος ποὺ λέγει π.χ. ὅτι δὲν περιπατεῖ ἀλλ’ "ὑπερίπταται", ὅτι ἔχει ἐπικοινωνία μὲ τὴν Θεοτόκο! καὶ ἄλλα πολλά. Πῶς ἄλλωστε ἠμποροῦν νὰ ἐξηγηθοῦν καὶ ὅλα τὰ φρικτὰ σύγχρονα ἐγκλήματα τοῦ πολέμου τῆς Μέσης Ἀνατολῆς; Ἂς μὴ ξεχνᾶμε, ὅτι ὁ Μισόκαλος εἶναι μιὰ ὀντολογικὴ πραγματικότητα, ἡ ὁποία συνεχῶς ἀντιστρατεύεται τὸ καλό. 
Μακρυὰ λοιπὸν ἀπ’ αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη, τὸν θάνατο καὶ συχνὰ στὴν αὐτοκτονία, ἀλλὰ πίστη ἐμπιστοσύνη στὸ Θεὸ καὶ τὶς ἐντολές του, καρτερία καὶ ὑπομονή. Ἀμὴν 
________________________________________________ 
1- Λόγος ἐκφωνηθεὶς κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἱ. ναὸν Θ. Μεταμορφώσεως Κραθίου (17.8.2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails