_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/26/2014

ΟΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε: 
α) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 25ην Ὀκτωβρίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Κληρικοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πολυάριθμοι Ταταυλιανοί ἐξ Ἀθηνῶν ἀπόφοιτοι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ταταούλων, ἀθληταί τῆς ὁμάδος Παγκρατίου ἀθλήματος (Καράτε) Ἀθηνῶν, Χριστιανοί ἐντεῦθεν καί ἀλλαχόθεν. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, τοῦ διατελέσαντος Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος. Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, ἐτέλεσε Τρισάγιον καί πρό τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
Εἰς τό τέλος τοῦ ὡς ἄνω Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης καλωσορίσας τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ταταυλιανούς εἰς τά ἴδια. 
Εἶτα, κατά τήν ἐν τοῖς ἀνακαινισθεῖσι χώροις τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς δοθεῖσαν δεξίωσιν, ὡμίλησε καί πάλιν ὁ Σεβ. ἅγιος Σασίμων, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 
β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου, καθ̉ ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος, μέλη τῆς ἐν Θεσσαλονίκη Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ἀπολύτρωσις», μέλη τοῦ Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου Λαρίσης, πιστοί ἐκ Καλαμπάκας, φοιτηταί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Παναγιώτατος. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν οἰκουροῦντα Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, καί ηὐχήθη αὐτῷ πατρικῶς ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαρίτωνα Ρυζιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.
- Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. Δημήτριον Μαγιόγλου καί κ. Γεννάδιον Μαυράκην, ἐκ τῶν ἱερέων τῆς Περιφερείας Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λιονάκην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Νομικόν, ἐκ Χανίων. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Πίτσικον, Ἄρχοντα Λαοσυνάκτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαγδαληνῆς, ἐξ Ἀμερικῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρόνη Παπαδάκη, ἐκ Κρήτης. 
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀποστόλου. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ Bilkent. 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Δούκα» καί τοῦ Βαρβακείου, ἐξ Ἀθηνῶν. Ὅμιλον Δημοσιογράφων ἐξ Αὐστρίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀ. Νεραντζούλην, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαργαρίταν Οἰκονόμου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Κυριακήν Παπαδοπούλου, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό δεῖπνον (ἰφτάρ) τῆς Κοινότητος τῶν Ἀλεβίδων, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ μηνός «Muharrem», ἐν τῷ ἐν Beşiktaş «Πάρκῳ τῆς εἰρήνης», τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 25ης Ὀκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails