_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/07/2014

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΚΧΟΥ

Ο Ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου (Μικρή Αγια Σοφιά) στην Κωνσταντινούπολη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου, τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῇ Πόλει ὁμώνυμον βυζαντινόν ναόν τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰουστινιανοῦ (6ου αἰῶνος), χρησιμοποιούμενον σήμερον ὡς τέμενος ὑπό τό ὄνομα Küçük Ayasofya camii, καί ἐδεήθη ὑπέρ τῶν κτιτόρων αὐτοῦ καί πάντων τῶν διά μέσου τῶν αἰώνων ἐν αὐτῷ διακονησάντων καί λειτουργηθέντων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοδοσίαν, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου - Ἁγίου Ἐφραίμ Ν. Μάκρης, μετά τῆς ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Μακαρίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γιωτοπούλου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας Γκιάτα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, Γεν. Πρόξενον τῆς Μάλτας ἐνταῦθα, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Καγιάντελεν, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χαλβατζῆν καί κ. Χρῆστον Μπαντῆν, μεταπτυχιακούς φοιτητάς, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διαμαντόπουλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νεζιχά, τῶν τέκνων αὐτῶν Ἄρεως καί Ἴριδος, καί τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Σενσαχίν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τριανταφυλλίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐάγγελον Καραντώνην, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, ἐξ Αὐστραλίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Λαμπράκην, μετεκπαιδευόμενον ἐν Μεγάλῃ Βρεταννίᾳ. 
- Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ ἱερέως κ. Tom Hickey. 
- Τόν Ἐντιμ. Grzegorz Michalski, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐθυμίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Γεωργίου, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαυρέλην καί τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Φιλιππούλη, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Gülten Süzer, ἐντεῦθεν. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀλεξάνδραν Ράπεση καί Σωτηρίαν Ζήση, ἐκ Κορινθίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Κολοβέτιον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κοζάνης, καί τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Ἠλιάδου, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τό ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) διοργανωθέν 3ον φεστιβάλ αὐτῶν, ἐν τῷ Κωνσταντινουπολιτικῷ Βυζαντινῷ Ἀθλητικῷ καί Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Ἀλίμου Ἀττικῆς, ἀπό 3 - 5 Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Κοσμᾶ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μοναχῆς Παρθενίας, Ἡγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς Ζερμπίτσης, τήν Τρίτην, 7ην Ὀκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails