Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/22/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 22ας Μαρτίου, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τῆς διημέρου παραμονῆς Του εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Yosef Levi-Sfari, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Μαρκόπουλον, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολης τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γραμματέα τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Βυζαντινῶν Σπουδῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐγενίαν Χαλκιᾶ, Ἀρχαιολόγον, Ἐπίτιμον Διευθύντριαν τοῦ ἐν Ἀθήναις Βυζαντινοῦ καί Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Ἀνδρέαν Ἰατρόπουλον, νέον Ἱεροψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, Γεν. Προξένου τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ Διεθνεῖ Ἡμέρᾳ Γαλλοφωνίας (Journée internationale de la Francophonie), ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τήν Τρίτην, 20ήν Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Μαρκοπούλου, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ἐκπαίδευση στά χρόνια τοῦ Βυζαντίου», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 21ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails