_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/23/2014

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Σεβ. Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τῆς ἀφυπηρετησάσης Διευθυντρίας αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Παπίνη-Φιλίππου, ὁμιλήσας καταλλήλως καί ἐκφράσας πρός αὐτήν τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν. 


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 21ης Μαρτίου, ἐχοροστάτησεν, ὡς εἴθισται, ἐν τῷ Ἱερῷ Ἁγιάσματι Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, συμπροσευχηθέντων τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Σικάγου κ. Ἰακώβου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁμίλων μαθητῶν καί Καθηγητῶν ἐκ τοῦ Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, ἐξ Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, καί τοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθέντος μαθητικοῦ Συνεδρίου «Γ. Σεφέρης. Ἀπό τή Σμύρνη στήν Πόλη», καθώς καί ὁμίλων προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἰερᾶς Συνόδου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πρός τούς ὡς ἄνω ἐκκλησιασθέντας πιστούς πατρικούς λόγους. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά: 
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Μαρτίου, καθ’ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Συνοδικοί Ἱεράρχαι, ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Κορδελιοῦ Θεσσαλονίκης, τοῦ 4ου Γενικοῦ Λυκείου Καρδίτσης καί τοῦ 3ου Λυκείου Κομοτηνῆς, καθώς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Καστορίας, ἐκ τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Δράμας, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Λατσίτσαλη, ἡ Δημοτική χορῳδία Τρικάλων καί ἄλλοι προσκυνηταί. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, καί 
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 23ης ἰδίου. 
Τῇ Α. Θειοτάτῃ Παναγιότητι συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Ἀρβανιτόπουλος, Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανασίου Κυριαζῆ, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου, καί Γεωργίου Καλαντζῆ, Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων, καί Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, καί τῶν Εὐγενεστάτων μητρός καί αὐταδέλφης αὐτῆς, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Συλλόγου Σιδηροκαστρινῶν καί Περιχώρων Ν. Σερρῶν «ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαγεωργίου, μαθηταί καί Καθηγηταί ἐκ τοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθέντος ὡς ἄνω μαθητικοῦ Συνεδρίου, καθώς καί ἄλλοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Παρέστη ὡσαύτως καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Sør-Hâlogaland κ. Tor Berger Jørgensen, ἐκ Νορβηγίας. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Σύλλογος Ροῦπελ ἐν εἰδικῇ τελετῇ ἀνεκήρυξε τήν Α.Θ.Παναγιότητα ἐπίτιμον Πρόεδρον αὐτοῦ. 
* * * 
Τήν μεσημβρίαν ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, παρεκάθησαν εἰς τόν Πατριαρχικόν ἄριστον, μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ἔσχε συνεργασίαν μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἕξ Μαρμάρων, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ’ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, Σικάγου κ. Ἰάκωβον, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ. 
- Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, ἐπικεφαλῆς τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν Η.ΠΑ. Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐμμανουήλ Κεφαλογιάννην, πρῴην Ὑπουργόν-Βουλευτήν Ἡρακλείου τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, ἐξ Ἡρακλείου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Βήτα, Δικηγόρου.
-Ὅμιλον Τούρκων Ἐπιστημόνων καί Ἐπιχειρηματιῶν, ἐντεῦθεν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Lütfi Çalık, Ὀδοντιάτρου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ πραγματοποιηθεῖσαν ἐτησίαν συνάντησιν τῶν ἀποφοίτων αὐτῆς καί τήν ἐν συνεχείᾳ συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαγεωργίου, τό Σάββατον, 22αν Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails