________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/28/2014

ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ 
ΕΠΙ Τῌ ΑΠΟΝΟΜῌ ΟΦΦΙΚΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ κ. Ε. ΜΕΓΑ 
ΕΝ Τῼ ΚΑΘΕΔΡΙΚῼ Ι. ΝΑῼ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
(23. 3. 2014) 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ἀξιότιμος κ. Ἐλισάβετ Μέγα, 
Εὑρίσκομαι χάριτι Θείᾳ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1972, τοῦτ’ ἔστιν ἐπὶ τεσσαράκοντα καὶ δύο ἔτη, εἰς τὴν Ἱ. ταύτην τῆς τῶν Μεγαρέων χώρας Μητρόπολιν, ἀρχικῶς ὡς βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Γέροντος Μελίτωνος καὶ εἶτα ὡς Μητροπολίτης.
Κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο πολλὰ καὶ ποικίλα "ἦλθον, εἶδον καὶ ἤκουσα". Εὐχάριστα καὶ δυσάρεστα, εὐτράπελα καὶ στοχαστικά, ἀνθρώπινα καὶ βοσκηματώδη! Οὕτως καὶ σήμερον, κατὰ τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Χαλκηδόνος χαίρεται, διότι ἀπεφάσισε νὰ Σᾶς τιμήσει ἀπονέμουσα τὸ Ὀφφίκιον τῆς Ἀρχοντίσσης αὐτῆς. Καὶ τοῦτο διὰ τὰς ὑπηρεσίας Σας εἰς τὴν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα, τῆς ὁποίας διατελέσατε Πρόεδρος ἐπὶ εἰκοσαετίαν. Τοιουτοτρόπως ἐμπλουτίζετε τὴν ἅλυσιν τῶν Ἱερειῶν τῆς Εὐποιΐας τοῦ πάλαι ποτὲ χώρου τοῦ Κάλχαντος.
Ἡδέως δὲ καὶ μετὰ συγκινήσεως ἰδιαιτέρας ἀναπολοῦμεν καὶ τὰς ἀριστοκρατικὰς ἐκδηλώσεις τῆς Ἀδελφότητος εἰς τὰ λαμπρὰ κέντρα τῆς Χαλκηδόνος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, αἱ ὁποῖαι διοργανώνοντο ὡς ἄριστα κατὰ τὰς διαφόρους περιστάσεις ὑφ’ Ὑμῶν. Ἐκδηλώσεις μὲ κυρίας καὶ κυρίους, ἀστράπτοντας μὲ τὰς φίνας ἐνδυμασίας των καὶ τὰ μεθυστικὰ ἀρώματα. Ἔκτοτε ὅμως ἤλλαξαν πολλὰ καὶ ἀλλάσσουν ἰλιγγιωδῶς: Αἱ συνθῆκαι, αἱ δυνατότητες, αἱ ἀνθρώπιναι σχέσεις, τὸ πληθυσμιακὸν καὶ πολιτισμικὸν ἐπίπεδον, τὸ χρῶμα καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς πατρίου ἡμῶν γῆς. Ὡρισμένα ἐλπιδοφόρα καὶ πολλὰ ὄχι. Ἤλλαξαν οἱ ἄνθρωποι, ἤλλαξαν καὶ οἱ καιροί. Ἓν ὅμως τὸ ἄληστον, τὸ ὅτι ὁ μὴ ἔχων παρελθὸν καὶ μὴ τιμῶν τοῦτο, δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἐλπίζει εἴς τι μέλλον.
Δὲν ὑπάρχει δὲ ἀμφιβολία, ὅτι τὴν στιγμὴν ταύτην ἀγάλλονται καὶ δύο μακαρίαι ψυχαὶ διὰ τὸ εὐφρόσυνον γεγονὸς τοῦτο: Τοῦ πεφιλημένου συμβίου Σας Πολυχρόνους, καὶ τοῦ ἁγίου Ἡρακλείας Φωτίου, ὁ ὁποῖος μὲ πολλὴν ἀγάπην Σᾶς περιέβαλλεν ἐπὶ ἔτη πολλά. Αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη!
Εὐχόμεθα πρὸς Ὑμᾶς ὑγείαν καὶ μακροημέρευσιν, διὰ νὰ συνεχίζετε νὰ κοσμεῖτε τὴν ἐν ἱκανοῖς προοδευτικὴν Κοινότητα τῆς ἐσχάτης Ἀσιανῆς Θεοσώστου ἡμῶν Ἐπαρχίας.
Διότι ὁ ὅρος τῆς Ἀρχοντίσσης δὲν ἀναφέρεται μόνον εἰς τὸ ἔργον καὶ τὴν προσφοράν, ἀλλὰ πρωτίστως εἰς τὸ ἦθος καὶ τοὺς τρόπους. 
Θερμὰ συγχαρητήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails