Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/26/2017

Ο Α' ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Φεβρουαρίου, 
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 26ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί 
γ) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 

φωτό: Yani Kayakoparan

Ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τήν Κυριακήν, 26ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πορφύριον Μπατσαρᾶν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βερροίας, μετά τοῦ Ὁσιολ. Μοναχοῦ Παντελεήμονος Προδρομίτου, Ἡγουμενοσυμβούλου αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Στραπλάκη, Φυσικοῦ, ἐκ Βερροίας. 
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταμάτιον - Νικόλαον Κίσσαν, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου, Φοιτητοῦ Μουσικολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καρδιολόγον, ἐκ Χαλκίδος. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαφειρούλας, Διεθνολόγου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀθανασιάδην, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χαριατίδην, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Bedros Damar, Χρυσοχόον, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου τοῦ Beyoğlu, δεῖπνον καί τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν ἐπί τοῦ ἐπικειμένου Δημοψηφίσματος τῆς 16ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ. διά τήν Ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος, τῇ συμμετοχῇ, ὡς κεντρικοῦ ὁμιλητοῦ, τοῦ Ἐξοχ. Καθηγητοῦ Δρος Mustafa Şentop, Βουλευτοῦ Πόλεως τοῦ Κόμματος Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύξεως (AKP), Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ἐπί τῆς Συνταγματικῆς Ἀναθεωρήσεως, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «PERA PALACE», τήν Τρίτην, 21ην Φεβρουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ 75ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου τῶν θυμάτων τῆς Struma, ἐν τῷ λιμένι Sarayburnu, τήν Παρασκευήν, 24ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀγγελικῆς Χαβιαροπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, τήν Τρίτην, 21ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Εὐγεν. κ. Μαίρης Τσεβίκ Συμεωνίδου μέ τίτλον «Tadı Damağımda Kaldı», ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, τήν Παρασκευήν, 24ηντ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Φωτογράφων Ἀζερμπαϊτζάν καλλιτεχνικήν ἔκθεσιν μέ θέμα: «26.02.1992 Hocalı Soykırımı 25 Karabağ Savaşı Çocukların Gözü ile», ἐν Bakırköy, τήν Παρασκευήν, 17ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails