________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/07/2020

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (7-1-2020)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 7ης Ἰανουαρίου, τελεσθεῖσαν εἰς τήν οὐκρανικήν γλῶσσαν. 
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη οὐκρανιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεκήρυξε τό ἤδη ἄρξάμενον ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν». 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί πολυπληθής ὅμιλος ἐκ τῆς ἐν Πόλει διαβιούσης Οὐκρανικῆς Παροικίας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀπευθύνας ἐνθέρμους ἑορτίους εὐχάς καί πρός τάς Ἀρχάς τῆς Χώρας, μνησθείς δέ καί τῆς πρό ἔτους ἐπιδειχθείσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πατρικῆς μερίμνης πρός ἀποκατάστασιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἐν Οὐκρανίᾳ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ ἥν ὁ Παναγιώτατος διένειμε πρός τούς παρευρεθέντας τήν πατροπαράδοτον Ἁγιοβασιλόπιτταν.Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 7ην ἰδίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν πρός τούς ἐργαζομένους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις λαϊκούς ὑπαλλήλους καί Κλητῆρας.   
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Βλάσην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σιγάλαν, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Πεκίνῳ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πυθαγόραν Πετρᾶτον, Καθηγητήν Χρηματοοικονομικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὀξφόρδης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βοσνακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ζήση, ἐξ Ὀρεστιάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails