________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/18/2014

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (15-16 ΜΑΪΟΥ 2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι 
Τήν Πέμπτην, 15ην Μαΐου 2014, δευτέραν ἡμέραν τῆς παραμονῆς Του ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Hüseyin Avni Karslıoğlu καί συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός οὕς ἐξέφρασε τήν βαθεῖαν λύπην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν ἐπισυμβᾶσαν ἐν τῷ ἐν Soma Μαγνησίας ἀνθρακωρυχείῳ ἀνθρωπίνην τραγῳδίαν. Τά αἰσθήματά Του ὁ Πατριάρχης διετύπωσε καί ἐγγράφως εἰς τό ἀνοιγέν Βιβλίον Συλλυπητηρίων ἐν τῇ Πρεσβείᾳ. 
Ἀφοῦ περιηγήθη τάς νεοδμήτους ἐγκαταστάσεις τῆς πρώτης ἐν Γερμανίᾳ Διπλωματικῆς Ἀποστολῆς τῆς Τουρκίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό «Μουσεῖον τοῦ τρόμου» (TopographiedesTerrors), τό ὁποῖον ἀνηγέρθη εἰς τόν χῶρον τῶν βομβαρδισθεισῶν ὑπό τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων, κατά τό τέλος τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κεντρικῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας (Gestapo) καί τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας SD καί SS τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ, Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ Δρος Andrea Nachama, ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ἐκ Θεσσαλονίκης, υἱοῦ κρατουμένου ποτέ εἰς στρατόπεδον συγκεντρώσεως, ἐπιζήσαντος τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ὅστις, ὑποδεχόμενος τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν Τιμίαν Συνοδείαν Αὐτοῦ, ἐτόνισεν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ χῶρος ἦτο ἀπό τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 1930 τό στρατηγεῖον τοῦ σχεδιασμοῦ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Γ’ Ράϊχ κατά τῆς ἀνθρωπότητος, σήμερον δέ ἀποτελεῖ σπουδαστήριον παραδειγματικῆς διδασκαλίας περί τοῦ ζοφεροῦ ἐκείνου παρελθόντος εἰς τάς νέας γενεάς, ὥστε ποτέ πλέον νά μή ἐπιτρέψῃ ἡ ἀνθρωπότης τοιαύτας φρικαλεότητας. Ἡ περιήγησις εἰς τό φωτογραφικόν καί τό λοιπόν πλούσιον ἀρχειακόν ὑλικόν, τό ὁποῖον καλύπτει τήν ἄνοδον καί ἐπικράτησιν τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ἐν Γερμανίᾳ καί τά ἐγκλήματα αὐτοῦ κατά τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου ἔν τε τῷ ἐσωτερικῷ καί ἐν τῶ ἐξωτερικῷ τῆς χώρας (π.χ. ἐν Τσεχίᾳ, Οὑγγαρίᾳ, Ἑλλάδι, Σερβίᾳ, Ρωσσίᾳ καί Πολωνίᾳ) μέχρι καί τῆς Δίκης τῆς Νυρεμβέργης, διήρκεσε πλέον τῆς μιᾶς ὥρας, κατά τό πέρας δέ αὐτῆς ὁ Διευθυντής τοῦ Μουσείου προσέφερεν εἰς τόν Πατριάρχην ἀναμνηστικά φωτογραφικά λευκώματα. 


Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησεν τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ritz Carlton παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐνορίας Θείας Ἀναλήψεως Βερολίνου γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν, πλήν τῶν κληρικῶν, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βερολίνῳ, ὁ Πρέσβυς ἐ.τ. κ. Λεωνίδας Εὐαγγελίδης καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Φρυγανᾶς, Σύμβουλος Πρεσβείας, μετά τῶν ἐριτίμων συζύγων αὐτῶν. 
Ἀργότερον, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Θείας Ἀναλήψεως Βερολίνου ὑπαντηθείς διά Δοξολογίας, τῇ παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀντωνίου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, Θεοφ. Ἐπισκόπου Παλμύρας κ. Ἰωάννου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας, Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βερολίνου Καρδιναλίου Rainer Maria Woelki, καί Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Nikola Eterović, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ, τοῦ Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Δρούτσα, Εὐρωβουλευτοῦ, πρώην Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κας Θεοφανίας Καραβίτη, τοῦ Ἐντιμ. κ. Norbert Kopp, Δημάρχου τῆς περιοχῆς Steglitz, ἐκπροσώπων ἄλλων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν καί πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά ἐκδηλώσουν τήν ἥν τρέφουν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν των πρός τόν πανίερον θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτοῦ. 
Ὁ Πατριάρχης, προσφωνηθείς ἑλληνιστί καί γερμανιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἐμμανουήλ Σφιάτκου, ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ καί ἐκπροσώπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως παρά τῇ Γερμανικῇ Κυβερνήσει, συνεχάρη ἀπαντητικῶς τούς ἐνορίτας τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὡς καί τούς ἐξ Ἁννοβέρου καί Ἀμβούργου ἐπί τούτῳ προσελθόντας Ἕλληνας, διά τήν πατροπαράδοτον εὐσέβειάν των καί τήν προσήλωσίν των εἰς τά δόγματα καί τήν πρᾶξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐκάλεσεν αὐτούς ὅπως παραμένουν ἀδιαρρήκτως ἡνωμένοι μεταξύ των, ἵνα, διαφυλάττοντες τόν θησαυρόν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, προοδεύουν ὑπό τήν σκέπην καί τήν εὐλογίαν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν πρός τιμήν Του παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων ἐπισήμων, καθώς καί τούς πολυαρίθμους πιστούς, οἵτινες ἀνέμενον διά νά λάβουν τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. 


Ἀργά τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ Βερολίνου μέ προορισμόν τό Μόναχον, τελευταῖον σταθμόν τῆς ἱεραποδημίας Του ἐν Γερμανίᾳ, προπεμφθείς εἰς τήν Αἴθουσαν Ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου Berlin-Tegel ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος. Ἀξιοσημείωτοι τυγχάνουν αἱ ἐπιφυλαχθεῖσαι ὑπό τῶν Γερμανικῶν Ἀρχῶν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἰδιαίτεραι τιμαί, τόσον κατά τήν ἐκ Βερολίνου ἀναχώρησίν Του -καθώς τό ἀεροσκάφος τῶν Γερμανικῶν Ἀερογραμμῶν Lufthansa, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἐπιβιβάσεως τῶν ταξιδιωτῶν, κινηθέν ἐντός τῶν διαδρόμων τοῦ ἀερολιμένος, προσήγγισεν τήν Αἴθουσαν Ἐπισήμων διά τήν ἐξ αὐτῆς ἀπ’εὐθείας ἄνοδον εἰς αὐτό τοῦ ὑψηλοῦ Ἐπιβάτου- ὅσον καί κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ Κρατιδίου τῆς Βαυαρίας, καθώς τό μεταξύ τοῦ ἀερολιμένος καί τοῦ ξενοδοχείου Bayerischer Hof ὁδικόν δίκτυον διετηρήθη ἀποκλεισμένον εἰς τήν γενικήν κυκλοφορίαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας διά τήν ἀπρόσκοπτον διέλευσιν ἀποκλειστικῶς καί μόνον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, συνοδείᾳ πολλῶν ὀχημάτων καί δικύκλων αὐτῆς. 
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩι 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡς ἤδη ἐλέχθη, ἀφίχθη ἀργά τό ἑσπέρας τῆς 15ης Μαΐου εἰς Μόναχον, ὑπαντηθείς τιμητικῶς εἰς τήν Αἴθουσαν Ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος Alfred Rühmair, Διευθυντοῦ Ἐθιμοτυπίας τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως τῆς Βαυαρίας, τῆς Εὐγεν. κας Σοφίας Γραμματᾶ, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου καί τῶν ἐν ταῖς Ἐνορίαις τῆς Βαυαρίας ὑπηρετούντων κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 
Τήν πρωΐαν τῆς 16ης Μαΐου ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Τμήματος Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians τοῦ Μονάχου, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τε τοῦ Ἐντιμολ. Καθηγητοῦ κ. Θεοδώρου Νικολάου, τέως Κοσμήτορος, καί ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ Δρος Ἀθανασίου Βλέτση, διαδόχου αὐτοῦ, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Τσουμπακλῆ, ἐκπροσώπου τῶν σπουδαστῶν τοῦ Τμήματος, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μάρκου ἐκ τῆς Ὑπερορίου Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Ρωσσίας, καί Μητροπολίτου Σεραφείμ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας. Ὁ Πατριάρχης ἀντεφώνησε διά λόγων πατρικῆς ἀγάπης, μνησθείς τῶν ἰδικῶν Του προηγμένων σπουδῶν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Μονάχου, μετά τάς ἐν Ρώμῃ καί Ἑλβετίᾳ τοιαύτας. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη πεζῆ εἰς τήν παρακειμένην ἕδραν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ εἰρημένου Πανεπιστημίου, ὑπηντήθη ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ Δρος Hans van Ess, Ἀντιπροέδρου τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου, καί κατηυθύνθη εἰς τήν ἐπιβλητικήν Αἴθουσαν Τελετῶν τῆς Σχολῆς, ἔνθα ἐγένετο ἡ ἀναγόρευσίς Του εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα Θεολογίας ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἀκροατηρίου, ὑπερπληρώσαντος αὐτήν. Κατά τήν τελετήν ὡμίλησαν κατά σειράν ὁ ὑποδεχθείς Αὐτόν Καθηγητής, ὁ Κοσμήτωρ τῆς Εὐαγγελικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Καθηγητής Δρ. Christoph Levin, ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής Δρ. Ἀθανάσιος Βλέτσης, ὁ Κοσμήτωρ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Καθηγητής Δρ. Franz Xaver Bischof, ὅστις δι´ἐμπνευσμένης ὁμιλίας (Laudatio) ἐξῇρε τήν χαρισματικήν προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τάς καινοτόμους πρωτοβουλίας Αὐτοῦ διά τά φλέγοντα ζητήματα τοῦ συγχρόνου κόσμου, ὁ Θεοφ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Μαγδεμβούργου Δρ. Gerhard Feige ἐπί τοῦ θέματος: «Αὐθεντία-Συλλογικότης-Συνοδικότης» καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ὡς νέος Ἐπίτιμος Διδάκτωρ, κατά τά πανεπιστημιακά θέσμια, ἐξεφώνησε τήν Lectio Magistralis Αὐτοῦ ἐπί τοῦ θέματος: «Θεολογία καί ἐμπειρία», ἀναφερθείς καί εἰς τήν ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν συνάντησίν Του μετά τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου ἐν Ἰεροσολύμοις, πρός ἀνανέωσιν τῆς δεσμεύσεως διά τήν συνέχισιν τῆς πορείας τοῦ Διαλόγου τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθείας μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Ρωμαιοκαθολικισμοῦ. Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τά συγχαρητήρια τῶν παρόντων ἐκπροσώπων τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος καί ἄλλων προσελθουσῶν προσωπικοτήτων, κατά τήν παρατεθεῖσαν δεξίωσιν. 


Σημειωτέον ὅτι εἰς τό ἐπιδοθέν Αὐτῷ δίπλωμα ἀναγορεύσεώς Του εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα, γεγραμμένον λατινιστί, ἀναγράφονται ὡς λόγοι τῆς τιμητικῆς διακρίσεως αἱ προσπάθειαι τοῦ Πατριάρχου διά τήν προσέγγισιν τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως καί εὐρύτερον τῶν διῃρημένων Χριστιανῶν, διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐπί τῆς γῆς, ὡς καί αἱ οἰκολογικαί Αὐτοῦ δραστηριότητες. 
Ὀλίγον ἀργότερον, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Ἀνάκτορον Prinz-Carl Palais πρός συνάντησιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Κρατιδίου τῆς Βαυαρίας Ἐξοχ. κ. Horst Seehofer, μεθ’οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον ἐπικοινωνίαν διαρκείας μιᾶς ὥρας, τῇ συμμετοχῇ Ὑπουργῶν αὐτοῦ, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας. Ὁ Πατριάρχης ἐξῇρε τάς κοσμούσας τούς Βαυαρούς ἀρετάς τῆς φιλοξενίας καί τῆς ἐμμονῆς εἰς τήν χριστιανικήν ζωήν καί τάς παραδόσεις, τονίσας τούς πνευματικούς δεσμούς μεταξύ τῆς πατρίδος αὐτῶν καί τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐκ τῆς ὁποίας ἐξηκτινώθησαν αἱ παγκοσμίως καί πανανθρωπίνως ἀποδεκταί ἀξίαι τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ τῇ ἀρωγῇ, εἰδικῶς ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν Βαυαρίαν, τῆς Βασιλομήτορος Θεοφανοῦς. Μετά τό πέρας τῆς συναντήσεως ὁ Πατριάρχης, ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ λοιποί ἐπίσημοι μετέβησαν εἰς τήν παράπλευρον Αἴθουσαν, ἔνθα ὁ Παναγιώτατος ὑπέγραψεν, ἐνώπιον τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, τήν εἰδικῶς εὐπρεπισθεῖσαν χρυσοῖς γράμμασι σελίδα τοῦ Βιβλίου Ἐπισκεπτῶν τοῦ Ἀνακτόρου καί ἔλαβεν ὡς δῶρον παρά τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ὁμοίωμα τοῦ βαρυτίμου «Λέοντος τῆς Βαυαρίας» ἐκ πορσελάνης. 


Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ἐν τοῖς περιχώροις τοῦ Μονάχου Ἀνάκτορον Schloss Fürstenried, ἔνθα ἡ Ἀκαδημία τῆς Ρκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Μονάχου καί Freising, καί ἐξεφώνησεν ἐνώπιον ἐκλεκτοῦ ἀκροατηρίου ὁμιλίαν ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀειφορία καί προστασία τῆς Δημιουργίας-μία κοινή πρόκλησις», ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ ὑπό τῆς Ἀκαδημίας διοργανωθέντος Συμποσίου, καθ’ὅ ὡμίλησαν ὡσαύτως ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπος Μονάχου καί Freising, καί ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Καθηγητής Δρ. Heinrich Bedford-Strohm. Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν εὐχαριστίας διά τήν ἀπευθυνθεῖσαν εἰς Αὐτόν τιμητικήν πρόσκλησιν, καθώς τό θέμα τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος Τόν ὤθησεν, ἀπό τῆς ἀρχῆς τῆς Πατριαρχικῆς Διακονίας Του, ἵνα ἐργασθῇ διά τήν εὐαισθητοποίησιν τῆς κοινῆς γνώμης καί τήν κινητοποίησιν τῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου καί τῶν ἐπί μέρους ἐπιστημονικῶν, πνευματικῶν καί πολιτικῶν φορέων καί Ὀργανισμῶν, πρός λῆψιν, ἐν συλλογικῇ προσπαθείᾳ, τῶν ἀναγκαίων διά τήν διάσωσιν τῆς Δημιουργίας μέτρων, ὑπομνήσας παραλλήλως ὅτι διά τῆς ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 1989 Ἐγκυκλίου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου καθιερώθη ἡ ἀρχή ἑκάστης Ἰνδίκτου ὡς ἡμέρα ἀναλογισμοῦ τῆς εὐθύνης ἑκάστου διά τόν σεβασμόν καί τήν διαφύλαξιν τῆς ἀειφορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails