_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

5/05/2014

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκήρυξε δι’ὁμιλίας Αὐτοῦ τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανωθείσης, μεταξύ 1ης καί 4ης Μαΐου, διεθνοῦς συναντήσεως διά τήν Ὀρθόδοξον Νεολαίαν, εἰς ἥν συμμετέσχον οἱ ἐκπρόσωποι-ὑπεύθυνοι διά τήν νεότητα τῶν κατά τόπους Ἱ. Μητροπόλεων καί Ἀρχιεπισκοπῶν τοῦ Θρόνου, ὡς καί ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας. Ἐκ μέρους τῶν συνέδρων ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Νεότητος. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Μαΐου, καθ’ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀργεντινῆς, οἱ ὡς ἄνω Σύνεδροι, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 10ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης καί τῶν 8ου καί 18ου Δημοτικῶν Σχολείων Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης, ὅμιλοι ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Φιλύρου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Συλλόγου Βλάχων Ἑλλάδος, καθώς καί ἄλλοι προσκυνηταί. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας. 
 Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 4ην Μαΐου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη ἐν αὐτῇ τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. 
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Σικάγου κ. Ἰάκωβος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Τορόντο κ. Σωτήριος, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ, Κληρικοί ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ ἐκπρόσωποι-ὑπεύθυνοι διά τήν νεότητα τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου, μετασχόντες εἰς τήν ὡς ἄνω διεθνῆ συνάντησιν, καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐπίσης παρέστησαν οἱ Ὁσιολ. καί Ἐλλογιμ. Σύνεδροι τοῦ ἐνταῦθα διοργανωθέντος Συνεδρίου, μέ τίτλον: «Βενέδικτος ΙΣΤ’ καί ἡ Ὀρθοδοξία». 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους. Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει. Ἐπηκολούθησε γεῦμα, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, εὐχαριστήσας ἐκ μέρους τῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν συνέδρων διά τήν φιλοξενίαν τῆς ὡς ἄνω συναντήσεως ἐπί τῆς νεότητος, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Δήμτσας, Γενικός Διευθυντής τῆς Φιλανθρωπικῆς Ὀργανώσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, «Ἀποστολή», ὅστις ὑπέβαλεν εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν συμπαράστασιν καί ἀρωγήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τό ἀσκούμενον ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος φιλανθρωπικόν ἔργον. 


Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος ἐπεσκέψατο ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, μετά Κληρικῶν καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου Γυναικείας Χορῳδίας τῆς κατ’αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον. 
- Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Kurt Koch, Πρόεδρον τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν, μετά ΡΚαθολικῶν καί Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Καθηγητῶν μετασχόντων εἰς τό διοργανωθέν ἐνταῦθα συνέδριον μέ θέμα τήν θεολογίαν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ ἐπιτίμου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ’. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Mihail Töre καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς παροικίας αὐτῶν, ἐκφράσαντας συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Εὐγενίου Καλαφάτη. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Παπασαράντην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σπανάκη καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει ἐνταῦθα τοῦ τέκνου αὐτοῦ. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀνατόλιον Μπίτκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον ὑγείας, ἐξ Ἀθηνῶν. Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ Rouen Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Christoph Potel. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Yalım Eralp, Πρέσβυν ἐ.τ., Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πολιτισμοῦ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Nilüfer Tarıkahya, Γεν. Γραμματέως τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ferda Keskin, Καθηγητοῦ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Πανεπιστημίου Bilgi, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Celal Başlangıç, Δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν. 
-Τόν Ἐλλογιμ. κ. Παναγιώτην Ε. Διαμαντῆν, Καθηγητήν τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Σταματίου Παπασταμάτη, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Γρανιτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Γεωργίου Χορόβα, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Βουκουρεστίου. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίναν Λαμπράκη-Πλάκα, Διευθύντριαν τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐθνικῆς Πινακοθήκης, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Ἀλεξάνδρας Σαλάκ καί τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Εἰρήνης Τσελεμπῆ καί Μαρίας Κομοροσάνο, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ. 
- Τούς τελειοφοίτους τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν κ.κ. Δημητρίου Μαυροκωστίδου καί Ἀθανασίου Καρέζη. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Desmond Butler, ἀνταποκριτήν ἐνταῦθα τοῦ Associated Press, εἰς ὅν παρεχώρησε συνέντευξιν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἐν Νικομηδείᾳ (İzmit) διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος διά τήν διαφύλαξιν τοῦ Περιβάλλοντος καί τοῦ Πολιτισμοῦ ἡμερίδα περί τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, τήν Τετάρτην, 30ήν Ἀπριλίου. 
- Τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ πραγματοποιηθεῖσαν διάλεξιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίνης Λαμπράκη-Πλάκα, μέ θέμα: «El Greco-Μεταξύ Βυζαντίου καί Δύσεως», αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
- Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Nedim Hazar, μέ τίτλον: «Τά Πριγκηπόννησα ὡς ἐκτυλίσσονται ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ἑνός μουσικοῦ», τήν Παρασκευήν, 2αν Μαΐου. 
-Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Ἰωάννας Φενερλῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 3ην ἰδίου. 
- Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου Σπανάκη καί Διονυσίας Παπαδοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν. 
-  Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Σεργίου Ἀντώνοβιτς καί Ἄννης Ἀσίκ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου. 
* * * 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Καθηγητήν, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails