_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

5/21/2014

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 19ης Μαΐου, ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Γερμανίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 20ήν Μαΐου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ζάμπιας καί Μαλάουϊ κ. Ἰωακείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Εἰρηναῖος Χατζηευφραιμίδης, ἐκ Φλωρίνης, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἄλλοι Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἡ Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστασία Σαλῆ-Παπασαλῆ, Πρύτανις τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Περιφερείας Σταυροδρομίου, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

Ο νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας με τον Ζάμπιας Ιωακείμ από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα
Τήν Τετάρτην, 21ην Μαΐου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων καί ἰσαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχῷ Ναῷ καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, μέχρι τοῦδε Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης. 
Μετ̉ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος Ζάμπιας καί Μαλάουϊ κ. Ἰωακείμ, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Ἰόππης κ. Δαμασκηνός. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Janis Bjørn Kanavis, Πρέσβυς τῆς Νορβηγίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Charles F. Hunter, Γενικός Πρόξενος τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνα Κολυδᾶ, αὐταδέλφη τοῦ νέου Ἀρχιερέως, καί λοιποί οἰκεῖοι αὐτοῦ, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν οἰκείων καί συγγενῶν αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πιστῶν. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ’ ἥν ὡμίλησαν ὁ νεοχειροτονηθείς Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον, διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, καθώς καί τήν ἀφοσίωσίν του πρός τόν σεπτόν Θρόνον, ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νέῳ Ἀρχιερεῖ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος. Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Sur Balık.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἰόππης κ. Δαμασκηνόν, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Θεόδωρον Μπάρμπαν, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Ταμίαν αὐτῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, Γραμματέως, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κυροῦ Βασιλείου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἐλασσῶνος, τήν Δευτέραν, 19ην τρ.μ.. 
- Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῶ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 21ην Μαΐου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ἐπεσκέψατο κατ’οἶκον τόν ὡς ἄνω Σεβ. Γέροντα Μητροπολίτην καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Ἀγγελοπούλου, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου, τήν Τετάρτην, 21ην ἰδίου. 
- Τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τοῦ Ἐξοχ. κ. Cristόbal González-Aller, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐν τῇ ἐν Βαθυρρύακι Πρεσβευτικῇ κατοικίᾳ, αὐθημερόν.

1 σχόλιο:

Related Posts with Thumbnails