________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/28/2014

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ

φωτογραφίες: Gali Tibbon

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα 
Ὡς προανηγγέλθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀφίχθη τήν Παρασκευήν, 23ην τ.μ. Μαΐου, εἰς Τέλ Ἀβίβ, δι̉ ἰδιωτικῆς πτήσεως, εὐγενῶς προσφερθείσης ὑπό τῆς «Aegean Airlines». Εἰς τό ἀεροδρόμιον «Ben Gurion» ὑπηντήθη ὑπό τῆς Α. Θ. Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ´, περιστοιχιζομένου ὑπό Ἀρχιερέων καί Κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου, τῶν Ἐξοχ. κ. Uzi Landau, Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ, κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Τέλ Ἀβίβ, Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν Ἱεροσολύμοις, Ἐξοχ. Mustafa Sarnıç, Πρέσβεως τῆς Τουρκίας, τοῦ Σοφολ. κ. David Rosen, Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συμβουλίου, καί ἄλλων ἐπισήμων. Ἀκολούθως μετέβη ὁδικῶς εἰς Ἱεροσόλυμα καί κατέλυσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον «David Citadel». 
Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ μετέβησαν πεζῆ ἐκ τῆς Πύλης τῆς Γιάφας εἰς τήν ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου ἔνθα ἀνέμενεν Αὐτόν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί Ἱεράρχαι τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας οἵτινες ὁμοῦ μετέβησαν ἐν πομπῇ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ δύο Πατριάρχαι ἅμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τόν Ναόν προσεκύνησαν εἰς τό σημεῖον τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ἀκολούθως εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ὁ Παναγιώτατος προέστη τῆς ἐπί τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ ψαλείσης Δοξολογίας, εἰς ἥν παρέστησαν πλεῖστοι Κληρικοί, μοναχοί καί μοναχαί, ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἱεροσολύμοις. Μετά τάς μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων ἀνταλλαγείσας προσφωνήσεις, ὁ Παναγιώτατος προσεκύνησεν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί εἰς παραπλήσια παρεκκλήσια καί ἐξεναγήθη εἰς αὐτά ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου. 
Μετά ταῦτα, μετέβησαν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου ἔνθα ἐδόθη δεξίωσις πρός τιμήν Του καί ἀπήντησεν εἰς τήν ἐγκάρδιον προσφώνησιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὅστις Τόν καλωσώρισε καί αὗθις εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν διά θερμῶν καί φιλοφρόνων ἀδελφικῶν λόγων. 
Τό ἑσπέρας παρεκάθησε μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ εἰς δεῖπνον ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «American Colony».
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης τ. μ., ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ μετέβησαν εἰς Βηθλεέμ ἔνθα εἰς τόν ἔμπροσθεν τῆς μεγαλοπρεποῦς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου προαύλιον χῶρον ἔτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βηθλεέμ, ὅστις καλωσώρισε διά βραχέων λόγων τόν Πατριάρχην. Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν ἐπίσης ὁ ἱερός κλήρος τῆς περιοχῆς, μοναχοί καί μοναχαί καί πλῆθος πιστῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ziad Al Bandak, ἐκ μέρους τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Vera Baboun, Δήμαρχος Βηθλεέμ, ὁ Ἐντιμ. κ. Abdel Fatah Hamayel, Νομάρχης, καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Μετά τήν προσκύνησιν εἰς τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί τήν ἐν αὐτῷ ἀνάγνωσιν σχετικοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος προέστη Δοξολογίας, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐξεφώνησεν ὁμιλίαν ἑλληνιστί καί ἀγγλιστί πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα. 


Ἐν συνεχείᾳ ἐδόθη δεξίωσις εἰς αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ, καθ᾽ἥν προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ἡ Εὐγεν κ. Δήμαρχος καί ἐξετελέσθη μουσικόν πρόγραμμα ὑπό νέων καί νεανίδων τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῆς Βηθλεέμ. 
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἐν τῇ κατοικίᾳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἱεροσολύμοις, παρατεθέν γεῦμα, καθ᾽ὅ ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ ἀμφιτρύονος. 
Τό ἑσπέρας, εἰς παρατεθέν δεῖπνον ὁ Παναγιώτατος ἔσχε τήν εὐκαιρίαν ἵνα ἐπικοινωνήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς μετά τῶν ἐξ Ἀμερικῆς ἐλθόντων πιστῶν τέκνων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Θρόνου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀντωνίου Λυμπεράκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου, Προέδρου τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Τήν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 25ην Μαΐου, ἐτελέσθη ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, καθ᾿ ἥν συνελειτούργησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ´. 
Μετ᾽αὐτῶν συνελειτούργησαν οἱ ἀποτελοῦντες τήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου Ἀρχιερεῖς καί ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων οἱ Σεβ. καί Πανιερ. Ἱεράρχαι Ναζαρέτ κ. Κυριακός, Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, Γεράσων κ. Θεοφάνης, Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, Ἰόππης κ. Δαμασκηνός, Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, Λύδδης κ. Δημήτριος, Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος καί Πέλλης κ. Φιλούμενος. 


Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Μακαριότης προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον Ὅστις ἀντεφώνησε καταλλήλως καί προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον εἰς αὐτόν. Μετά τῶν ἐκκλησιασθέντων προσκυνητῶν συμπροσηυχήθη καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος. 
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ παρεκάθησαν εἰς τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «King David» γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Σοφολ. Ἀρχιραββίνου κ. David Rosen, Διευθυντοῦ τοῦ Ἀμερικανοεβραϊκοῦ Συμβουλίου διά θρησκευτικά θέματα. 
Τό ἑσπέρας, μετέβη εἰς τήν ἐν Ἱεροσολύμοις ἕδραν τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ, ἔνθα ἐν χαρμοσύνῳ καί συγκινητικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἐπραγματοποιήθη ἡ πρώτη κατά τό ταξίδιον τοῦτο συνάντησις τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Μετά τήν κατ᾽ ἰδίαν συνομιλίαν τῶν δύο ἡγετῶν ἐπηκολούθησεν ἡ ὑπογραφή Κοινῆς Δηλώσεως Αὐτῶν πρός τόν κόσμον καί ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν δώρων. 


Ἀκολούθως, μετέβησαν Οὗτοι κεχωρισμένως εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ ὁποίου συνηντήθησαν καί ἀντήλλαξαν τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν. Ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Ναοῦ ὑπεδέχθη Αὐτούς ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ´, καί μετά τήν προσκύνησιν τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου, κατηυθύνθησαν εἰς τόν ἔμπροσθεν τοῦ Παναγίου Τάφου χῶρον, ἔνθα ἐπραγματοποιήθη τελετή καθ᾽ἥν ὡμίλησεν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ἀνεγνώσθησαν ἑλληνιστί καί λατινιστί εὐαγγελικαί περικοπαί τῆς Ἀναστάσεως καί ἐψάλησαν ὕμνοι ὑπό τῆς ὀρθοδόξου καί τῆς ΡΚαθολικῆς χορῳδίας. Εἶτα ὁ Πατριάρχης καί ὁ Πάπας ὡμίλησαν ἀγγλιστί καί ἰταλιστί, ἀντιστοίχως, προσεκύνησαν καί προσηυχήθησαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ἐν τῷ τέλει ηὐλόγησαν ὁμοῦ τούς πιστούς. Κατά τήν τελετήν ταύτην παρέστησαν οἱ συνοδοί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, Ἱεράρχαι τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, ὁ Πατριάρχης τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις Ἀρμενίων κ. Nourhan Manukyan, ὁ Ὁσιολ. κ. Pierbattista Pizzaballa, Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς, ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων, πλῆθος κληρικῶν καί μοναχῶν, διπλωμάται καί πολυάριθμοι πιστοί. 
Πρό τῆς ἀποχωρήσεως ἐκ τοῦ Ναοῦ ὁ Πάπας καί ὁ Πατριάρχης ἀνῆλθον εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἔνθα προσεκύνησαν. 
Τό ἑσπέρας, παρεκάθησαν μετά τῶν συνοδειῶν Αὐτῶν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον παρατεθέν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. 


Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 26ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τό Ἰσραηλινόν Μουσεῖον ἔνθα Τόν ὑπεδέχθη ὁ Διευθυντής αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. James Snyter, ὅστις καί ἐξενάγησε τόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Του εἰς τούς χώρους τῶν ἐκθεμάτων. 
Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη τόν ἀνήκοντα εἰς τόν Ὀργανισμόν «Keren Kayemeth LeIsrael Jewish National Fund» ὑπαίθριον χῶρον «The Grove of Nations», ἔνθα τόν καλωσώρισε διά προσφωνήσεως ὁ Ἐντιμ. κ. Efi Stenzler, Πρόεδρος αὐτοῦ. Ὁ Παναγιώτατος μετά τήν σύντομον ἀπαντητικήν ὁμιλίαν Του, ἐφύτευσεν ἐλαίαν, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεώς Του. 
Τήν μεσημβρίαν, ἐπεσκέφθη τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Mustafa Sarnıç, Γεν. Πρόξενον τῆς Τουρκίας εἰς Ἱεροσόλυμα, καί παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα. 
Τό ἀπόγευμα, μετέβη εἰς τήν ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν Ἱ. Μονήν Μικρᾶς Γαλιλαίας, ἔνθα ἐγένετο ἡ τρίτη κατά σειράν συνάντησίς Του μετά τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Φραγκίσκου, Ὅστις ἀνταπέδωκεν τοιουτοτρόπως τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν τῆς προτεραίας εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ. Ὁ Πατριάρχης ὑπεδέχθη τόν Πάπαν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ προαυλίου χώρου τῆς Μονῆς καί ἐβάδισε μετ᾽Αὐτοῦ ἕως τῆς εἰσόδου τῆς ἐκεῖ εὑρισκομένης θερινῆς κατοικίας τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἔνθα ἐχαιρέτισεν Αὐτούς ὁ Μακ. Πατριάρχης κ. Θεόφιλος. Ἐκεῖ, ὁ Πάπας καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔσχον ἰδιαιτέραν συνάντησιν καί συνομιλίαν, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐγένοντο αἱ ἑκατέρωθεν συστάσεις τῶν μελῶν τῶν συνοδειῶν Των καί προσφορά ἀναμνηστικῶν δώρων. Ὁ Παναγιώτατος συνώδευσε τόν Πάπαν ἕως τῆς ἐξόδου τῆς Μονῆς. Οὕτως ἔληξε τό ἱστορικόν τοῦτο γεγονός εἰς τόν τόπον, ἔνθα πρό πεντήκοντα ἐτῶν ἐπραγματοποιήθη ἡ ἀνάλογος συνάντησις τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου Στ´καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. 
Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Mamilla» παρατεθέν ὑπό τῶν ἐξ Ἀμερικῆς ἐλθόντων Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δεῖπνον, εὐχαριστήσας αὐτούς διά τήν πολύτιμον συμβολήν των εἰς τήν διοργάνωσιν τοῦ ἱστορικοῦ τούτου ταξιδίου. 


Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 27ης Μαΐου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, τό Μουσεῖον «Yad Vashem», ἀφιερωμένον εἰς τήν μνήμην τῶν θυμάτων τῶν ναζί διά τῆς ἐκθέσεως ἐν αὐτῷ προσωπικῶν των ἀντικειμένων, φωτογραφιῶν, ἠχητικῶν καί τηλεοπτικῶν ντοκουμέντων κ. ἄ., ἐν τῷ ὁποίῳ ἐξεναγήθη, κατέθεσε δάφνινον στέφανον καί ἤναψε φλόγα κατά τήν διάρκειαν τελετῆς εἰς τό μνημεῖον τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ὡμίλησε πρός τούς παρευρισκομένους καί ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν. 
Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον, ἐν τῇ εἰσόδω τοῦ ὁποίου Τόν ὑπεδέχθη ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ, Ἐξοχ. κ. Simon Peres, ὅστις Τόν ἐξενάγησεν εἰς τά «βιβλικά» ἄνθη καί δένδρα τοῦ κήπου τοῦ Μεγάρου καί εἶτα ἔσχε μετ̉ αὐτοῦ συνομιλίαν περί τήν μίαν ὥραν. 
Τήν μεσημβρίαν, μεταβάς εἰς Ραμάλλαν, συνηντήθη μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Mahmud Abbas, Προέδρου τῆς Παλαιστιανιακῆς Ἀρχῆς, καί συνεργατῶν αὐτοῦ καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν ὑπ̉ αὐτοῦ πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ. Κατά τήν συνάντησιν ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί δῶρα. 
Τό ἀπόγευμα, αἱ ἐπίσημοι ἐπαφαί τοῦ Παναγιωτάτου ἔληξαν μέ τήν μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐξοχ. κ. Benjamin Netanyahu, συνάντησιν εἰς τήν Πρωθυπουργίαν. Εἰς τάς ὡς ἄνω ἐπισήμους συναντήσεις συνεζητήθη μεταξύ ἄλλων καί τό ζήτημα τῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ φθινόντων χριστιανικῶν πληθυσμῶν.


Ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἀνεχώρησαν ἐκ Τέλ Ἀβίβ διά τήν Πόλιν προπεμφθέντες ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, ἐκ μέρους τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἀπουσιάζοντος εἰς Ἀμμάν λόγῳ προγραμματισμένης συναντήσεως αὐτοῦ μετά τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας.

1 σχόλιο:

  1. Νικολοβιέννης Σπυρίδων27 Ιουλίου 2014 - 9:17 μ.μ.

    Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησε μας καὶ ἀποκατάστησε τὴν ἐνότητα τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἑκκλησίας Σου.Ἂς γενῇ ὁ Τόπος στὸν ὁποῖο "Ἥπλωσας τὰς παλάμας καὶ ἥνωσας τὰ τὸ πρὶν διεστῶτα" ἡ ἀφετηρία μιᾶς νέας Κοινωνίας...τῆς παλαιᾶς ἑνωμένης Κοινωνίας Σου. Κύριε, Σὺ ποὺ κάλεσες ἡμᾶς στὴν Ἑνότητα καὶ Κοινωνία μέσῳ τῆς μεθέξεως πάντων στὸ ὑπὸ Σοῦ τελούμενο τῆς Θεὶας Εὐχαριστίας Μυστήριο, παῦσον τὰ σχήσματα τῶν Ἑκκλησιῶν καὶ συγχώρησέ μας γιὰ αὐτά! Δὲν χώρισες Ἐσὺ Κύριε τὸ Αἶμα καὶ τὸ Σῶμα σου σὲ 'Καθολικὸ", " Ὀρθόδοξο" καὶ ...ἄλλα˙ ἐμεῖς, βλασφημώντας ἴσως, στὸ χωρίσαμε˙ καὶ ἔχουμε πληρώσει γιὰ τὴν ἁμαρτία αὐτὴ ὅλοι μας, Ἀνατολικοὶ καὶ Δυτικοὶ! Καὶ πληρώνουμε ἀκόμα μὲ τὸ αἶμα τῶν Χριστιανῶν (χωρὶς διάκριση Δόγματος) ποὺ χύνεται στὶς μουσουλμανικὲς χῶρες. Ἤμασταν καὶ ἐξακολουθοῦμε ὅμως νὰ εἴμαστε τυφλοί, καὶ νὰ μὴνν συνειδητοποιοῦμε τὴν βαθύτερη (πνευματική) αἰτία τῶν δεινῶν μας! Ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ προτιμοῦν τὸ ἰσλαμικὸ φέσι ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴ τιάρα, ἀλλ' ἀγνοοῦν τὶς προειδοποιήσεις τῆς ἱστορίας ποὺ εἶναι ἀμείλικτη στὶς ἀπαιτήσεις της, μὲ ἀτιμώσεις οὶκογενειῶν, χαρέμια κοριτσιῶν ΚΑΙ ἀγοριῶν (περίπτωση τοῦ Λουκᾶ Νωταρᾶ) βιαίους ἐξισλαμισμούς, καὶ πλῆθος ἄλλων δεινῶν-συνεπειῶν τῆς ἐκ φανατισμοῦ ἐπιλογῆς των. Ἁμαρτήσαμε Κύριε στὸν Οὐρανὸ καὶ ἐνώπιόν Σου˙ συγχώρεσέ μας τὴν ἀστοχία αὐτὴ. Φώτησέ μας νὰ δεχθοῦμε ἀλληλους ὡς ἀδελφοὺς καὶ ξαναδέξου μας στὴν Ὁἰκογένειά σου καὶ στὸ Σῶμα Σου ὡς ταπεινούς Σου ὑπερέτες! Γένοιτο!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails