________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/01/2016

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό Ἅγιον Πάσχα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Μετά λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος,προέστη τῆς περί τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ᾿ ἥν ἀπηύθυνε Πασχάλιον Μήνυμα πρός τούς ἀπανταχοῦ πιστούς. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. 
Τήν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Tatul Anuşyan καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Vağarşag Sargavak Seropyan, ἐκ μέρους τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ ἐνταῦθα Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Παρευξεινίων Χωρῶν, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων Χωρῶν. 
* * * 
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 1ης ἀρξ. μηνός Μαΐου, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, περιβληθείς τά ἀρχιερατικά Αὐτοῦ ἄμφια κατά τό ἔθος ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, κατῆλθεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ ἱ. Κλήρου, Ὀφφικιαλίων καί Γενικῶν Προξένων, καί προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. 
Τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἀπό τοῦ ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ ἱερέως Ὁσιολ. κ. Ruben Tierrablanca, Ἀρμενιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Vağarşag Sargavak Seropyan, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ ἱ. Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου. 
Κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Συνάδων κ. Διονύσιος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης καί Μιχαήλ Χρηστίδης, οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι ἐνταῦθα κ. Andrey Podelyshev, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, κ. Vasyl Bodnar, τῆς Οὐκρανίας, κ. Zoran Marković, τῆς Σερβίας, κ. Igor Bely, τῆς Λευκορωσσίας, καί κ. Charles F. Hunter τῶν Η.Π.Α., καί πλήθος πιστῶν εἰς οὕς ὁ Πατριάρχης διένειμε τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά. 
Ἐπίσης προσῆλθον διά νά ἐκφράσουν τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ὁ Ἐντιμ. κ. κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά τοῦ συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Nurhan Palakoğlu, ἡ Εὐγεν. κ. Siran Surki, ἐκ μέρους τοῦ Δημάρχου Şişli, καί ἡ Εὐγεν. κ. Aygül Güler, ἐκ μέρους τοῦ A.K.P. τῆς Πόλεως. 
Πρός τιμήν τῶν ὡς ἄνω Γεν. Προξένων καί λοιπῶν ἐπισκεπτῶν παρετέθη μετά τήν ἱ. Ἀκολουθίαν δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των, τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Ἄρχοντα Ὑμνωδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν, κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος, ἐντεῦθεν, καί κ. Γεώργιον Πασαδαῖον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Cynthia, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων , μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σούραν, Ψυχίατρον, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Νίκης, ὡς καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Χυτίδου καί Ἰωάννου Λαδερᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν. * * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν τοῦ μουσικοχορευτικοῦ Ἀρμενικοῦ Ὁμίλου νέων «Maral», ἐν τῷ «İstanbul Kongre Merkezi», τήν Μ. Πέμπτην, 28ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν Σεβ. κ. Filüksinos Yusuf Çetin, πασχάλιον δεξίωσιν, τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 1ην Μαΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails