________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/06/2018

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (ΦΩΤΟ)


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 
Τά προεόρτια τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως εἰς Σμύρνην 
Ἐπιμνημόσυνος δέησις διά τά θύματα τῶν πυρκαϊῶν τῆς Ἀττικῆς 
Ἐντός πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καί προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἐτέλεσε σήμερον τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν τῆς Ἀττικῆς. 
Κατ' αὐτήν παρέστησαν ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς Σμύρνην, στελέχη τῆς ὑπ' αὐτήν Διπλωματικῆς Ἀρχῆς, Ἀξιωματικοί τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς εἰς τήν ἕδραν τοῦ ΝΑΤΟ ἐνταῦθα, μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.
Ἀφορμώμενος ἀπό τήν σημερινήν εὐαγγελικήν περικοπήν ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνεφέρθη εἰς τήν ἔννοιαν τῆς ἁμαρτίας ὡς ἀποκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἐξ ἀκουσίων ἤ ἑκουσίων παραπτωμάτων, ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀγαθότητος, τόν Θεόν, καί ὡς ἀποτυχίας νά ἑνωθῇ μέ Αὐτόν, καί ἐκάλεσε τούς πιστούς νά ἐπιδοθοῦν εἰς πνευματικόν ἀγῶνα, ὁ ὁποῖος θά στοχεύῃ εἰς τήν κατά χάριν ἕνωσίν των μέ τόν Θεόν, ἡ ὁποία πρέπει νά ἐκφρασθῇ κυρίως ὡς ἀγάπη πρός τόν πλησίον, ἰδιαιτέρως πρός τόν πεπτωκότα, καί διευκρίνησεν ὅτι ὁ πραγματικός χριστιανός πρέπει νά ἐπικρίνῃ τήν ἁμαρτίαν καί ὄχι τόν ἁμαρτωλόν, πρός τόν ὁποῖον ὀφείλει νά ἐπιδεικνύῃ συμπάθειαν καί ἀγάπην, τονίσας ὅτι ἡ ἀρχή αὐτή εἶναι θεμελιώδης διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί Πίστιν, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐγνώρισεν ἤ ἐθεμελίωσε καταδίωξιν τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυνε καί ἡ Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἀναφερθεῖσα εἰς τά τραγικά γεγονότα τῆς 23ης Ἰουλίου εἰς Ἀττικήν. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails