_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/01/2014

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (27-31 Ιανουαρίου 2014) - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος εἰς Παρισίους. 
Tήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 27ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, κοινοτικοῦ παράγοντος, καί Νικολάου Ἀρχοντώνη, αὐταδέλφου Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ ἀερολιμένος τῆς Πόλεως μέ προορισμόν τούς Παρισίους. 
Τόν Παναγιώτατον προέπεμψαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν Παρισίοις ἐγένετο εὐλαβῶς δεκτός ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὅστις καί προσετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν, τοῦ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρου Πασσᾶ, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Γαλλίαν, καί ἐκπροσώπων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας. 
Ἐν τῇ αἰθούσῃ διακεκριμένων προσώπων τοῦ ἀερολιμένος Charles de Gaulle, ἀνέμενον Αὐτόν ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἄλλοι κληρικοί καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ali Onaner, Σύμβουλος τῆς Πρεσβείας τῆς Τουρκίας εἰς τήν Γαλλίαν. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετέβη καί κατέλυσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον Raphaël. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρετέθη δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Θεοδώρου Πασσᾶ, ἀνταλλαγεισῶν προπόσεων ἑκατέρωθεν, εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. André Vingt-Trois, Ἀρχιεπίσκοπος Παρισίων, ὁ Ἐξοχ. κ. Μάριος Λυσιώτης Πρέσβυς τῆς Κύπρου εἰς τήν Γαλλίαν, ἡ Ἐλλογιμ. κ. Hélène Carrère d'Encausse, Μόνιμος Γραμματεύς τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Hubert Haenel, Πρώην Γερουσιαστής καί Μέλος τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Roland Dubertrand, Σύμβουλος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἡ Ἐξοχ. κ. Αἰκατερίνη Δασκαλάκη, Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ UNESCO, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Πρεβελάκης, Καθηγητής καί Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος εἰς τόν ΟΟΣΑ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί ἄλλοι ἐπίσημοι. 
Τήν πρωΐαν τῆς ἐπομένης, Τρίτης, 28ης ἰδίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐγένετο δεκτός ὑπό τoῦ Ἐλλογιμ. κ. Bernard Bourgeois, Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἠθικῶν καί Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Xavier Darcos, Γενικοῦ Γραμματέως, εἰς τό Παλάτιον τῆς Ἀκαδημίας τῆς Γαλλίας (Palais de l'Institut de France). Ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ αὐτῶν καί ἠκολούθησε ξενάγησις εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θόλου (Coupole) καί τήν Βιβλιοθήκην. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέσχε συνεδριάσεως, διαρκείας δύο καί ἡμισείας ὥρας, ἐν τῇ Μεγάλῃ Αἰθούσῃ τῶν Συνεδριάσεων (Grande salle des séances), ἀναπτύξας διεξοδικῶς τό θέμα “Θρησκεία καί Ἐλευθερία”, προηγηθείσης τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Bernard Bourgeois, ὅστις καί παρουσίασε διά θερμῶν λόγων τόν Ὑψηλόν προσκεκλημένον των πρός τό πολυπληθές διακεκριμένον ἀκροατήριον. Ἐπί τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Πατριάρχου ἐτοποθετήθησαν κατά σειράν ὁ Ἐλλογιμ. κ. John Scheid, Καθηγητής εἰς τήν Ἀκαδημίαν τῶν Γραμμάτων καί τῶν Καλῶν Τεχνῶν (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), ὁ Ἐλλογιμ. κ. Pierre Delvolvé, ἐκ τῆς Ἀκαδημίας Ἠθικῶν καί Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν (Académie des Sciences Morales et Politiques), ὁ Ἐλλογιμ. κ. Thierry de Montbrial, ἐκ τῆς αὐτῆς Ἀκαδημίας, καί ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος κ. Claude Dagens, μέλος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας (Académie Française). 
Τήν μεσημβρίαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον ἄριστον εἰς τήν Πρεσβείαν τοῦ Βατικανοῦ, παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Luigi Ventura, Νουντσίου ἐν Παρισίοις, ἀνταλλαγεισῶν προπόσεων μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. André Vingt-Trois, καί ἄλλοι ΡΚαθολικοί ἀρχιερεῖς, οἱ συνοδοί τῆς Α.Θ. Παναγιότητος καί συνεργάται τοῦ Σεβ. Νουντσίου. 


Tό ἀπόγευμα, ὁ Παναγιώτατος ἔσχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Nicolas Hulot, Ἀνωτάτου Ἀξιωματούχου τῆς Γαλλίας διά τήν προστασίαν τοῦ Πλανήτου, καί συνεργατῶν του, καθ’ ἥν ἀντήλλαξαν ἀπόψεις ἐπί θεμάτων περιβαλλοντικοῦ ἐνδιαφέροντος, καί ὁ κ. Hulot ἐνημέρωσε τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἐπί τοῦ προετοιμαζομένου νά συνέλθη τόν Δεκέμβριον 2015 ἐν Παρισίοις Παγκοσμίου Συνεδρίου διά τήν Κλιματικήν Ἀλλαγήν. Ἡ Α. Ἐξοχότης ἐν κατακλεῖδι προσέφερεν εἰς τήν Α.Θ. Παναγιότητα δῶρον ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. François Hollande, ὁ δέ Πατριάρχης ἀπέστειλεν ἀργότερον εἰς τόν κ. Πρόεδρον εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἐξ Ἁγίου Ὅρους ὁμοῦ μετ’ εὐχαριστηρίου Γράμματος. 
Ὀλίγον ἀργότερον ὁ Πατριάρχης, ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Jean-Pierre Bel, Προέδρου τῆς Γερουσίας, ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Γερουσίας τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, ἔνθα αἱ δύο ἀντιπροσωπεῖαι ἔσχον ἐκτενῆ συνεργασίαν ἐπί ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἔνθα ὑπεδέξαντο Αὐτόν οἱ ἐν Παρισίοις ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, κλῆρος καί λαός, καί προέστη Δοξολογίας. Τόν Ὑψηλόν ἐπισκέπτην προσεφώνησεν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας, ἐκφράσας τήν χαράν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν τιμητικήν παρουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου, Ὅστις, ἀντιφωνήσας ἐξέφρασε τήν χαράν Του διότι ἠξιώθη διά μίαν εἰσέτι φοράν νά ἐπισκεφθῇ τήν εὐλογημένην ταύτην πόλιν καί χώραν καί ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν Του εἰς τούς πιστούς, ἀπευθυνθείς πρός αὐτούς γαλλιστί καί ἑλληνιστί. 


Ἐπηκολούθησεν ἡ εὐλόγησις τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, Ὅστις καί διένειμεν αὐτήν εἰς ἅπαντας τούς παρευρεθέντας πιστούς, καί εἶτα ἡ δεξίωσις τῆς ʺἘπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Γαλλίας″, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καθώς καί ἰδιαιτέρα συνάντησις μετά τῶν μελῶν αὐτῆς.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρεκάθησαν εἰς παρατεθέν δεῖπνον, ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Pierre Rodocanachi, Ἄρχοντος Ρεφερενδάριου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῶν. 
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 29ης ἰδίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Nevsky τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας διά τάς ἐνορίας Ρωσσικῆς Παραδόσεως Δυτικῆς Εὐρώπης, ἔνθα ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ νέος Ἔξαρχος Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, μετά κληρικῶν καί πιστῶν αὐτοῦ, καί ἐπηκολούθησε Δοξολογία, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί δῶρα μεταξύ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τοῦ Πατριάρχου. 


Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τήν Ἐλλογιμ. κ. Irina Bokova, Ὀρθόδοξον ἐκ Βουλγαρίας, Γενικήν Διευθύντριαν τῆς UNESCO, συγχαρείς αὐτήν διά τήν ἐπαξίαν ἐπανεκλογήν της. Ἡ συζήτησις περιεστράφη, ὡς εἰκός, περί θέματα πολιτισμικοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἐτονίσθη ἡ χρησιμότης τοῦ διαπολιτισμικοῦ διαλόγου ὡς καί ἡ ἀνάγκη σεβασμοῦ τῶν μνημείων καί τῶν χώρων λατρείας τῶν διαφόρων θρησκειῶν, ἀποφευγομένης τῆς μετατροπῆς αὐτῶν πρός χρῆσιν ὑπό ἄλλης θρησκείας καί τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ χαρακτῆρος αὐτῶν. 


Tήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῇ ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας παρατεθέν γεῦμα πρός τιμήν Αὐτοῦ τε καί τῶν συνοδῶν Του, ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου. 
Τό ἀπόγευμα μετέβη εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν καί ἐγένετο λίαν τιμητικῶς καί φιλοφρόνως δεκτός ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Laurent Fabius, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας, ἄρτι ἐπιστρέψαντος ἐκ Τουρκίας, ἔνθα συνώδευσε τόν ἐπισήμως ἐπισκεφθέντα αὐτήν Πρόεδρον τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας. Ἡ συζήτησις τῶν δύο ἀνδρῶν ὑπήρξε λίαν ἐνδιαφέρουσα καί οἰκοδομητική.


Ἀργότερον, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἔσχεν ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Jean-Paul Delevoye, Προέδρου τοῦ Οἰκονομικοῦ, Κοινωνικοῦ καί Περιβαλλοντικοῦ Συμβουλίου τῆς Γαλλίας, ἐνημερωθείς διά τό πολυδιάστατον ἔργον τοῦ ἀνωτέρω φορέως. 
Ἀκολούθως, παρετέθη ἐπίσημον ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ δεῖπνον, πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος καί τῶν συνοδῶν Αὐτῆς, ἐν ἐστιατορίω τῆς πόλεως, εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Θεόδωρος Πασσᾶς, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀνέστης Ἀρνόπουλος, Ἐπίτιμος Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ντουάλα, κληρικοί καί συνεργάται τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας καί τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας, καθώς καί ὁ Ἐξοχ. κ. Laurent Stefanini, Προϊστάμενος τῆς Ἐθιμοτυπίας τῆς Γαλλίας, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Pascal Courtade, Διευθυντής τοῦ Τμήματος Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν. 
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 30ῆς ἰδίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος μετά τοῦ Μητροπολίτου Γαλλίας καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε καί διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, εὐλογήσας τούς μαθητάς τοῦ Σχολείου τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Γραμμάτων. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐδέχθη διαφόρους πιστούς εἰς ἀκρόασιν ἐν τῷ Γραφείῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Tήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς τιμίας συνοδείας Του, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Tahsin Burcuoğlu, Πρέσβεως τῆς Τουρκίας εἰς τήν Γαλλίαν, ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Πρεσβείας. 
Τό ἑσπέρας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, παρουσίᾳ τριακοσίων καί πλέον ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων, κυρίως ἐκ τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου, ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Καθολικοῦ Ἰνστιτούτου τῶν Παρισίων, διά τῆς ἀναγορεύσεως Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ κορυφαίου τούτου Πανεπιστημίου τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας. Κατά τήν τελετήν τῆς ἀναγορεύσεως ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. κ. Philippe Bordeyne, Πρύτανις, ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὁσιολ. Jean-Louis Souletie, Διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου Λειτουργικῶν Σπουδῶν, ὁ Αἰδεσιμ. Πάστωρ κ. Jacques-Noël Pérès, Διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν, καί εἰς τό τέλος τῆς τελετῆς ἀναγορεύσεως ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. André Vingt-Trois, Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτοῦ, παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Καθολικοῦ Ἰνστιτούτου τῶν Παρισίων ἐν τοῖς χώροις αὐτοῦ. 
Τήν πρωΐαν τῆς ἐπομένης, Παρασκευῆς, 31ης ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος καί οἱ σύν Αὐτῷ ἀνεχώρησαν ἐκ Παρισίων, ἐπιστρέφοντες εἰς τά ἴδια. 
Κατά τήν ἄφιξιν Αὐτοῦ εἰς τήν αἴθουσαν ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνηντήθη μετά τοῦ ἀφιχθέντος ταυτοχρόνως ἐξ Ἰταλίας Σεβ. Καρδιναλίου κ. Angelo Scola, Ἀρχιεπισκόπου Milano, ἐπισκεπτομένου ἐπισήμως τό Οἱκουμενικόν Πατριαρχεῖον, μεθ οὗ, τοῦ συνοδεύοντος αὐτόν Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί τῶν συνοδῶν αὐτῶν ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Φανάριον, ἔνθα παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Σεβασμιότητος τοῦ κ. Καρδιναλίου. 
Τό ἀπόγευμα ἅπαντες παρέστησαν εἰς ἐκδήλωσιν ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὅ τε Καρδινάλιος καί ὁ Πατριάρχης, ὡς καί ἄλλοι ὁμιληταί, καί ἐγένετο ἡ παρουσίασις τοῦ ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος προλογιζομένου βιβλίου «Aziz Pavlus», περιέχοντος εἴκοσι Κατηχήσεις τοῦ ἐπιτίμου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ’ περί τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν.
Τό ἑσπέρας τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον παρέθεσε δεῖπνον πρός τόν Σεβ. Καρδινάλιον, τήν συνοδείαν του καί ΡΚαθολικούς Ἐπισκόπους ἐντεῦθεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Intercontinental

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails