_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/10/2014

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ὁ Πατριάρχης παρά τό πλευρόν τῶν σεισμοπλήκτων τῆς Κεφαλληνίας 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος διά θερμοῦ ἀδελφικοῦ Μηνύματος Αὐτοῦ πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα ἐξέφρασεν αὐτῷ καί τῷ ἐμπεριστάτῳ ποιμνίῳ του τήν συμπάθειαν καί συμπαράστασιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί Ἑαυτοῦ προσωπικῶς διά τούς καταστρεπτικούς σεισμούς τῶν τελευταίων ἡμερῶν καί ηὐχήθη αὐτοῖς τήν ἐξ ὕψους δύναμιν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πληξάσης αὐτούς συμφορᾶς. 
* * * 
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 8ης Φεβρουαρίου, ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Καμίνης, Δήμαρχος Ἀθηναίων, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀδαμαντίας Ἀναγνώστου, ἐγένετο δεκτός εἰς ἀκρόασιν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Τῷ ὡς ἄνω ἐπισήμῳ ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης ἰδίου, ἐνῷ παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Τελώνου καί Φαρισαίου, 9ης τρ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος διένειμε τό ἀντίδωρον καί εἰκονίδια εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς. 
* * * 
Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 10ην Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν αὐτῷ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, καί ἐχοροστάτησεν κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐν συνεχείᾳ προσεκύνησεν ἐν τῷ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις εὑρισκομένῳ Ἱ. Ἁγιάσματι τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Νακόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Γαλανοπούλου, Συντηρητοῦ, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
-Τούς Ὁσιωτ. Τιμόθεον Ἱερομόναχον καί Εὐλόγιον Ἱεροδιάκονον, Ἁγιοπαντελεημονίτας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἀνανεώσει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῷ ἐνταῦθα Μετοχίῳ τῆς Μονῆς τῆς μετανοίας αὐτῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον, Ἐφημέριον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου, Φοιτητοῦ. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χαραλάμπη Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Παναγίας Βλαχερνῶν, τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Χαραλάμπη-Θεοδωρέλλην-Ρήγαν, ἐντεῦθεν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Ταρίναν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Agustin Gutiérrez Canet, Πρέσβυν τοῦ Μεξικοῦ ἐν Βουκουρεστίῳ, τήν σύζυγον αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Martha Bárcena Coqui, Πρέσβυν τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Varol Dereli, Πρόξενον ἐ.τ. ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Gianluca Alberini, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maurizio Baradello καί τῆς Εὐγεν. κ. Fortunata Armocida, Στελεχῶν τοῦ Δήμου Τορίνου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον Beyoğlu. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Παρασκευήν Μπερμπέρη, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κατακάλου, τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν Δεσποίνης, ἐξ Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Yılmaz Dağcı, ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἐπιμελητηρίου Θαλασσίου Ἐμπορίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Χανίδην, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ναζαρέτ, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Κυβέλην Ξενάκη, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου, ἐκ τῆς Πόλεως. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Ν. Μαρούσην, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Sakari Repo καί Jaako Jaamanen, ἐκ Φιλλανδίας. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Merujan Cavak, ἐκ τοῦ ἐν Μεσαχώρῳ Ἀρμενικοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου, τό Σάββατον, 8ην Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails