_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/23/2014

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΕΛΕΣΕ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 21ης Φεβρουαρίου, καθ’ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι αἱ χορῳδίαι τοῦ Συλλόγου Φιλομούσων Πρώτης Σερρῶν «Ἡ Πρόοδος» καί τοῦ Ἱ. Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης, ὡς καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Συλλόγου Πολυκάρπης Καστορίας «Δημιουργία», πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν πατρικούς λόγους, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, 22αν ἰδίου, παρέστη Οὗτος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἀναγνώσας ἐν τῷ τέλει αὐτῶν τό εἰθισμένον Τρισάγιον. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 22ας ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τά Νοσοκομεῖα Βαλουκλῆ καί ἐπεσκέψατο τόν ἐν αὐτοῖς νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Λαγοσπύρην, εἰς ὅν ηὐχήθη πατρικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας τ.μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 23ης ἰδίου. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ προσφάτως γενομένων ταραχῶν. 


Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Andrii Mostyskyv, Ἀναπληρωτής Γενικός Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, καί Hryhorii Boiko, Πρόξενος, ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Λυκείου Κοζάνης, ἐκ τοῦ 14ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Σουρνάκη, Διευθυντρίας αὐτοῦ, καί τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Καρδίτσης, φοιτηταί ἐκ τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Μόσχας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Γεωργίας, ὡς καί ὅμιλος ὁμοδόξων Οὐκρανῶν διαβιούντων ἐν Τουρκίᾳ, πρός οὕς ἅπαντας ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε λόγους οἰκοδομῆς καί ἐξαιρέτως πρός τούς ἐξ Οὐκρανίας ἐκκλησιασθέντας πιστούς, ἐκφράσας θερμά συλλυπητήρια πρός τούς συγγενεῖς τῶν θυμάτων καί εὐχηθείς κατάπαυσιν τῶν ταραχῶν καί ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἐν συνεχείᾳ τοῦ πρό ἡμερῶν σχετικοῦ Μηνύματος Αὐτοῦ ἀπό τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως. 


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Florence Nightingale νοσοκομείῳ νοσηλευομένην Ἐλλογ. κ. Ἰουλίαν Β. Σταυρίδου, εἰς ἥν ηὐχήθη πατρικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Παπάζογλου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Mehmet Eminekmen, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος AKP, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ömer El, Στελέχους αὐτοῦ, καί Müstecap Ete, Δικηγόρου, ἐκ Batman. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Irakli Koplatazde, Πρέσβυν τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Basili Κomakhidze, Προξένου ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Josef Janočko, Θεολόγον, ἐκ Τσεχίας. 
- Ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν τοῦ Κόμματος ΑΚP ἐκ Πριγκηποννήσων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Karin Karakaş. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Önder Halisdemir καί Muzaffer Utku, Στελέχη τῆς Τραπέζης Aktifbank, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας, ὑποβαλόντας τάς εὐχαριστίας αὐτῶν διά τήν ἐκφρασθεῖσαν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός αὐτῆς ἀειμνήστου Εὐφροσύνης Ε. Ξενιάδου, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Παπαγεωργίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰμιλίας καί συγγενῶν αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπανικολάου, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰμιλίας Μανουσακίδου. 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῇ ἐν Levent Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων İdil διοργανουμένης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τῆς Εὐγεν. κ. Ferzan (Genç) Çuhadaroğlu, τό Σάββατον, 22αν Φεβρουαρίου. 
- Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τῶν χορῳδιῶν τοῦ Συλλόγου Φιλομούσων Πρώτης Σερρῶν καί Κάρυανης Καβάλας, αὐθημερόν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails