_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/02/2014

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 31ης Ἰανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Γαλλίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τά εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου προσφερθέντα κόλλυβα. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ.
Η ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ 
κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
Τῇ Κυριακῇ, 2ᾳ Φεβρουαρίου, ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐτελέσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, συμπροσευχηθέντος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἡ εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων. 
Ἡ χειροτονία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος, Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, λοιποί Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Περιφερειάρχης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θρᾴκης κ. Στυλιανός Γιαννακίδης, ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος Καβάλας κ. Κωνσταντῖνος Σιμιτσῆς, ἀντιπροσωπεία τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου, μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Ἀντιπεριφερειάρχην Ἀναπτύξεως, ἔργων καί Ἐνημερώσεως Εὐγεν. κ. Κωνσταντίναν Νικολάκου, ἡ Εὐγεν. κ. Μελιτζανιώ Ψυχλούδη, μήτηρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί οἰκεῖοι αὐτοῦ, καθώς καί πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ἐλθόντες ἐπί τούτῳ εἰς τήν Πόλιν. 
Ἐπίσης παρέστη ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, Ἀρχιεπίσκοπος Μιλάνου, καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ. Πρό τῆς χειροτονίας προσεφώνησε τόν ἐψηφισμένον ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς, μετά δέ τό πέρας τῆς Θείας και Ἱερᾶς Μυσταγωγίας ὁ νεοχειροτονηθείς ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεξάμενος τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος παρουσίασε τῇ Α. Θ. Παναγιότητι τόν νεοχειροτονηθέντα Ἀρχιερέα, ὅστις ὑπέβαλε τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας του πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν προαγωγήν του, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί τόν νεοχειροτονηθέντα τήν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν ἐν τῇ ἀσκήσει τῆς διακονίας αὐτοῦ, καί ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, εὐχαριστήσας διά τήν παρασχεθεῖσαν αὐτῷ τε καί τῇ συνοδείᾳ αὐτοῦ δαψιλῆ καί ἐγκάρδιον φιλοξενίαν, μνησθείς διά λίαν ἀγαθῶν λόγων τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς Μιλᾶνον, τόν Μάϊον τοῦ παρελθόντος ἔτους διά τούς ἑορτασμούς τῆς 1700ῆς ἐπετείου τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ ἁγίου Ἀμορίου ἐν τῷ ἐν Φλωρίοις ἑστιατορίῳ «Beyti» ἑόρτιον γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ὅ παρεκάθησαν Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ καί ἄλλοι ἐπίσημοι.  
Ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, Ἀρχιεπίσκοπος Μιλάνου, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς 31ης Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, Ἀρχιεπίσκοπος Μιλάνου, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀφίκετο ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν, γενόμενος δεκτός ἐν τῇ αἰθούσῃ ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου. Τόν Σεβ. Καρδινάλιον συνώδευον οἱ Πανοσιολ. κ. Bruno Marinoni καί κ. Luca Bressan, οἱ Ὁσιολ. κ. Luciano Capra καί κ. Davide Milani, Πρεσβύτεροι τῆς κατ’αὐτόν Ἀρχιεπισκοπῆς, καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Roberto Pagani. 
Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 1ην Φεβρουαρίου ὁ Σεβ. Καρδινάλιος καί οἱ μετ’ αὐτοῦ, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέψαντο τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, γενόμενοι δεκτοί ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί ἐν συνεχείᾳ τήν Ἁγίαν Σοφίαν καί τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 2ας ἰδίου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος ἀνεχώρησεν εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Θεοδώρου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοφυλάκτου Βίτσου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σάκκαρη, Ἰατροῦ, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, καί Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην, μεθ’ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Μαρτζέλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου. 
- Τό ἔντιμον νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς Πόλεως ἡμῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Νικολάου Σαϊδάμ, μετά τῶν λοιπῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως, ἡγουμένου τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Εἰς ἅπαντας τούς ὡς ἄνω ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν, ὡς κατ’ ἔτος, γεῦμα τῇ 1ῃ ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου καί ὁ Πατριάρχης, νουθετήσας αὐτούς πατρικῶς, οἱ δέ διδασκόμενοι τοῦ Συνδέσμου ἔψαλον ὕμνους. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σωκράτην Παπαδόπουλον, Πρόεδρον τοῦ ἐν Νέᾳ Καρβάλῃ Κέντρου Καππαδοκικῶν Μελετῶν, μετά μελῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Νικολάου Μάνου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, τό Σάββατον, 1ην Φεβρουαρίου. 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά: 
- Τήν τελετήν κοπήν τῆς πίττας τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Μοδίου, τήν Παρασκευήν, 31ην Ἰανουαρίου. 
- Τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Παρατηρητηρίου τῶν Παγκοσμίων Πολιτικῶν Ρευμάτων αὐτοῦ (Global Political Trends Center) καί τοῦ Συλλόγου Ἑλληνο-Τουρκικῆς φιλίας καί συνεργασίας «Δάφνη» (Defne) δημοσίαν συζήτησιν, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ὑπό τῆς Ἑλλάδος ἀναλήψεως τῆς Προεδρείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως κατά τό τρέχον ἑξάμηνον, αὐθημερόν. 
- Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. J. Joshua Garrick περί τῶν ἐκθεμάτων τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
* * * 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κασσιανός-Μάξιμος Νότης ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Göztepe Νοσοκομείῳ Medical Park νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μπερμπέρην καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails