_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/18/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (18-12-2015)

Αγίασμα Αγίου Σεβαστιανού - φωτ. αρχείου: Ν. Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 18ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τόν ὀρθόν τρόπον ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων καί ἀκολούθως ἀπένειμεν ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τιμητικάς πλακέτας εἰς τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος, καί Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, συμβαλόντας εἰς τά ἀνακαινιστικά ἔργα τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergio Vlad, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, ὡς καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Χριστοδούλης καί Θεοσέμνης, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας των εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Zerrin Abaz, Γεν. Πρόξενον τῆς F.Y.R.O.M. ἐνταῦθα, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ivan Ivanov, υἱόν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας αὐτῆς, μεταπτυχιακόν φοιτητήν ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Raffaele D´Amato, Καθηγητήν-Βυζαντινολόγον, ἐντεῦθεν. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας, Ἰφιγένειαν Μιράνκο, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ζαππείου, Ἄνναν Ψαροπούλου (ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτῆς) καί Κορίναν Ἰωαννίδου, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Παπαδόπουλον, Ταξίαρχον, Ὑποδιοικητήν τῆς Ἀνωτάτης Διακλαδικῆς Σχολῆς Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), Λάζαρον Καμπουρίδην, Συνταγματάρχην, Ἀκόλουθον Ἀμύνης παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, Ἀστέριον Καζάκην, Συνταγματάρχην, Ἀλέξανδρον Νικολουδάκην, Ἀντισμήναρχον, καί Ἀλέξανδρον Ξανθουλέαν, Πλωτάρχην. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας, ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ κ. Κυρίλλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις ξενοδοχείῳ «Electra Palace», τήν Παρασκευήν, 18ην Δεκεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν προβολήν τοῦ ντοκυμαντέρ τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Οἰκονομίδου «Ρωμηοί Ἀρχιτέκτονες τῆς Πόλης», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεοφύτου Δοντᾶ, κατά τήν ἐκδήλωσιν τοῦ Ἰνστιτούτου ὁδικῆς ἀσφαλείας «Πάνος Μυλωνᾶς» ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας λειτουργίας του, ἐν τῷ Ζαππείῳ Μεγάρῳ Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 17ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails