________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/25/2015

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 24ης τ.μ., παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμάδα πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Κοινότητος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergiu Vlad, ὁμίλους μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λυκειάρχου αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου, τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ -ΕΡ.Θ.Ο.,οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. 
Ἐκ μέρους ὅλων τῶν παρόντων προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ἡ Εὐγεν. Δίς Μέλισσα Φινφίνη. Εἰς ἅπαντας τούς συνεορταστάς ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Του, ἀνεφέρθη δέ καί εἰς σημαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ὁμογενείας κατά τό ἐκπνέον ἔτος. 


ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετ᾿ ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 25ην Δεκεμβρίου, ἐν συνιερουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.


Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Toros Alcan, Ἐκπρόσωπος τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῇ Γεν. Διευθύνσει Βακουφίων ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ πρῴην Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Ἐλλογ. Δρκ. Mustafa Farsakoğlu καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθη τόν Παναγιώτατον, εὐχηθείς Αὐτῷ ἑορτίως, ὁ Ἐντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δικηγόρος, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τήν μεσημβρίαν ἐπεσκέφθη τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπος τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Sahak Masalyan καί τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Harutyun Danadyan, ἐκφράσαντες τά συγχαρητήριά των ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 


Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Λωξάνδρας Δημοπούλου, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
- Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀδαμάντιον Κοκκινάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Βασιλείας-Βεατρίκης, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν, ἐπί ταῖς ἑορταῖς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Abdülkerim - El Hatip, Γεν. Πρόξενον τῆς Παλαιστίνης ἐνταῦθα, κομίσαντα ἑόρτιον Μήνυμα τοῦ Προέδρου Ἐξοχ. κ. MahmoudAbbas.
- Τόν Ἐντιμ. κ. AvatoVirgilio, ἐκ Ρώμης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Cengiz Aktar, Καθηγητήν-Συγγραφέα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη καί τῆς Εὐγεν. κ. Nilüfer Tarikahya, ὑπευθύνου τοῦ Σωματείου «DefneTürk-ΥunanDerneği», ἐντεῦθεν. 


- Τόν Ἐλλογ. κ. Σωτήριον Μητραλέξην, [φωτό] Ἐπίκουρον Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «İstanbul Şehir». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀσημακόπουλον, ἐκ Μεσολογγίου, μετά συγγενῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στέργιον Τσαγκούλην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Βασιλείου, ἐκ Λαρίσης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρου, καί τῶν τέκνων των Εὐαγγέλου καί Ἀνδρονίκης - Μαρίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαρούσην, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Κορτίδου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.


Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων: 
α) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, 
β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, καί 
γ) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων,ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων PKαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, 
καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Π. Βίγκας και Ι. Δεμιρτζόγλου στην Ακαδημία Αθηνών
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος, κατά τήν τελετήν βραβεύσεως ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου, Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου, τήν Τρίτην, 22αν λήγοντος μηνός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails