_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/21/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (19-20 Δεκεμβρίου 2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Δεκεμβρίου, καί 
β) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 20ήν ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν ἱστορίαν τῶν ἑορταζομένων Δανιήλ τοῦ Προφήτου καί τῶν σύν αὐτῷ Τριῶν Παίδων καί εὐχηθείς εὐλογημένον Δωδεκαήμερον. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 19ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Ἀναγραφή τῆς Κυζίκου», ἱστορικῆς πραγματείας περί τῆς ἐν λόγῳ Χερσονήσου, κυκλοφορηθέντος ὑπό τῶν Ἐκδόσεων «Κύζικος». 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 20ῆς τ.μ., παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δικηγόρου, Δημάρχου Beşiktaş, ἐν τῷ ἐν Βοσπόρῳ «Galatasaray Adası» πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων ἐνταῦθα θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ἐπί ταῖς ἐπικειμέναις ἑορταῖς καί τῷ νέῳ ἔτει, καθ᾿ ὅ ἀπηύθυνε χαιρετισμόν πρός τούς παρόντας καί ηὐχήθη αὐτοῖς τά εἰκότα. 


Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Λάμπρου Ἀνδρεάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρίσταρχον Γκρέκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ζαφείρας καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. José Alfredo, οἷς ηὐχήθη ταχεῖαν τήν στέψιν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ υἱοῦ των Ἄρη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ νέου ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης Σεβ. κ. Lorenzo Piretto, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ αὐτοῦ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Σμύρνης, τό Σάββατον, 19ην Δεκεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ἀ. Παπανδρέου, πρῴην Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, δοθεῖσαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Boğaziçi», τήν Δευτέραν, 21ην Δεκεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς διοργανωθεῖσαν Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails