_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/27/2015

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 27ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ καθιερωμένῃ ἐν μονοεκκλησίᾳ ἑορτῇ τιμῆς τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης. Κατ’ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ποιμενάρχης αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, προϋπαντήσας, ὁμοῦ μετά τοῦ ὑπ’ αὐτόν ἱ. κλήρου, τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ Ποιμενάρχης τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Χαλκηδόνος, τοῦ Πατριάρχου, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειάν Του διά τό ὑπό τῶν εἰρημένων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν ἐπιτελούμενον ἔργον καί ἐπιδαψιλεύσαντος πρός πάντας τούς προσελθόντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
Μετά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ παρακειμένῃ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 26 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του. 
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Χαλκηδόνος ἑόρτιον γεῦμα, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου («Moda Deniz Kulübü»). 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέφθη κατ᾽ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς εὐχάς Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τούς Θεοφιλ. ΡΚαθολικούς Ἐπισκόπους Pontoise κ. Stanislas Lalanne καί Jevry κ. Μichel Dubost, ἐκ Γαλλίας. 
- Τούς ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οὕς προσεκάλεσε τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 26ης τ.μ., εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τῶν τέκνων των Ἀποστόλου, Φοιτητοῦ Μηχανολογίας, καί Σταυρούλας, Ἰδιωτικῆς Ὑπαλλήλου, ἐκ Πρεβέζης. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Τσακρῆν, Καθηγητήν Μικροβιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν τέκνων του Ζαχαρίου, Φοιτητοῦ Ἰατρικῆς, καί Δεσποίνης, μαθητρίας τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, καί τούς Ἐλλογ. κ.κ. Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, καί Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Ἐπισκέπτην Καθηγητήν Θεολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βέρνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-  Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Θρᾴκης. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Σχολικόν Σύμβουλον, Ἱεροψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Πανταζῆν, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίους του. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαγιάτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης καί τῶν τέκνων των Ἰορδάνου καί Χριστοφόρου, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ercan Çamırcı, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τοῦ Τμήματος Sarıyer. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Zafer Polat και Arman Togaç, Ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Περτέση, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Μουσικολ. κ. Εὐαγγέλου, Καλλιτέχνου, καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Diana Shonia, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Μαρίας Σαϊδάμ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 27ην λήγοντος μηνός. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν συγκληθεῖσαν, μεταξύ 26ης καί 27ης Δεκεμβρίου, 35ην τακτικήν συνέλευσιν τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος «CHP» τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Bostancı Gösteri Merkezi», τό Σάββατον, 26ην ἰδίου.
* * * 
Ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Oἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον συνεχάρη καί ηὐχήθη Αὐτῷ ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων καί τῷ Νέῳ Ἔτει καί Τόν παρεκάλεσε νά διαβιβάσῃ τά ἀγαθά αἰσθήματα καί τάς εὐχάς του εἰς ὁλόκληρον τήν ἐν τῇ Πόλει Ρωμαίηκην Κοινότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails