_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/30/2015

Η ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (27-12-2015)


ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΧΗΝ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ 
ΕΝ Τῼ Ι. ΝΑῼ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
(27.12.2015) 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Παναγιώτατε, 
Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (16, 8-9) ἀναφέρει, ὅτι εὑρισκόμενος εἰς Τρωάδα "διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη αὐτῶ ἀνήρ τις ἦν Μακεδὼν ἐστώς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων: Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν". 
Καὶ ἡμεῖς σήμερον τολμῶμεν νὰ ψελλίσωμεν: Παναγιώτατε, διαβὰς εἰς Ἀσίαν, εὐλογιακῶς βοήθησον ἡμῖν –διότι τοῦτο τυγχάνει καὶ τὸ σπουδαιότερον– εἰς τὴν πιστότητα πρὸς τὸν Θρόνον καὶ τὸ Σεπτὸν Ὑμῶν πρόσωπον, βοήθησον διὰ τὴν ἐπιτέλεσιν ἐν τιμιότητι τῶν ἀναγκαιούντων διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς πατρώας ἡμῶν κληρονομίας. 
Ἀκολουθοῦντες δὲ κατὰ δύναμιν, τὴν εὐθαρσῆ στρατηγικὴν Ὑμῶν, ἀναφωνοῦμεν: "Παυσάτωσαν οἱ δῆθεν συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀναφερόμενοι εἰς τὰ τῆς ὁμογενείας, ὁμιλοῦν περὶ οὐτοπιῶν καὶ φαντασμάτων". 
Χαιρόμεθα λοιπὸν ἰδιαζόντως διὰ τὴν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Θ. Παναγιότητος, τὴν πεποικιλμένην μὲ σημαντικὰς προσφορὰς καὶ ρηξικελεύθους ἐν πολλοῖς ἀποφάσεις εἰς ἐκκλησιαστικοὺς συνήθως τομεῖς ὅπως: τῶν Διορθοδόξων, Διαχριστιανικῶν καὶ Διαθρησκειακῶν Διαλόγων καὶ σχέσεων, αἱ ὁποῖαι ἐσχάτως ἀπασχολοῦν κυρίως καὶ τὸ ΠΣΕ, τῶν πρωτογνώρων προσπαθειῶν διὰ τὴν "λειτουργικὴν ἀναγέννησιν" παλαιφάτων ἱ. Σκηνωμάτων τῆς πίστεως ἡμῶν, τῆς εἰρήνης, δικαιοσύνης καὶ καταλλαγῆς, τῆς οἰκολογίας καὶ βιοηθικῆς, τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς παιδείας καὶ τῆς νεότητος κλπ. Καὶ πάντα ταῦτα διότι ὁ Θεὸς ηὐλόγησεν τὴν εἰκοσιπενταετῆ κλεινὴν Πατριαρχείαν Ὑμῶν. 
Κατὰ τὸν ΙΘ΄ αἰῶνα, Μητροπολῖται τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐρχόμενοι εἰς τὸ Φανάριον, ἐχρησιμοποίουν τὰ τότε χρονοβόρα καὶ ἐπίπονα μεταφορικὰ μέσα, ὡς τὴν ἅμαξαν βοῶν (Koçu1) ἢ ἵππων μετὰ συνοδείας χάριν ἀσφαλείας. Σήμερον τὰ πάντα ἤλλαξαν, ταχύτατα εἶναι τὰ μέσα, ὅμως αὖθις ἔχομεν τὸ χρονοβόρον, ψυχοφθόρον καὶ τερατογενὲς κυκλοφοριακὸν χάος, τὸ ὁποῖον οὐ δύναται δαμᾶσαι ἀκόμη καὶ ὁ "ἐνάλιος συνδετικὸς νεοδαίμων", μὲ τὰς τεχνολογικάς "βοϊδάμαξας", ὥστε νὰ χρειάζεταί τις πάλιν ὥρας, καὶ εὐτυχῶς οὐχὶ ἡμέρας, πρὸς μετάβασιν ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην! Τὰ τουριστικὰ πρακτορεῖα δὲν προτιμοῦν τὴν Ἀσιανήν, ἀναχωροῦντες δι’ ἄλλης ὁδοῦ εἰς τὴν χώραν αὐτῶν καὶ ἐξ ἄλλων μὲν λόγων, ἰδίως ὅμως τοῦ οἰκονομικοῦ κέρδους. Ἴσως δὲ καὶ ἐδῶ ἀκουστέον τὸ Παύλειον "ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν, ἐπείραζον κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι· καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα" (Πράξ. 16, 7), τὸ πανάγιον καὶ ζωαρχικόν, τὸ τὰ πάντα κατευθῦνον. 
Σήμερον ἡ παρουσία Σας, Παναγιώτατε, λαμπρύνει τὴν νέαν ἐκδήλωσιν ταύτην, -παράλληλόν πως πρὸς τὴν τῆς Ἱδρύσεως τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος (1884)2, κατὰ τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων- τὴν ὁποίαν ἡ ἐσχάτη Ἀσιανὴ Ἱ. Μητρόπολις ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Ἐντίμου Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος σκοποῦσα τὴν ἀπότισιν τιμῆς πρὸς ἁπάσας τὰς Χαλκηδονίους Ἐφοροεπιτροπάς, ἀπεφάσισεν ἀπὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους, νὰ τελῇ ἑκάστην πρώτην Κυριακὴν τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου, ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος "Ἑορτὴν Τιμῆς τῷν Ἐφοροεπιτροπῶν τῆς Ἐπαρχίας Χαλκηδόνος". Καὶ τοῦτο ἄξιον καὶ δίκαιον, διότι πολλὰ προσέφερον καὶ προσφέρουν ἱκανὰ πρόσωπα ἐξ αὐτῶν, ὄντα ὥριμα μὲ σύνεσιν, ἐμπειρίαν τῆς ζωῆς καὶ νέα μὲ ζῆλον καὶ ἐνθουσιασμόν3, τείνουν δὲ καὶ χεῖρα βοηθείας εἰς ἑτέρας Κοινότητας. 
Εὐλογήσατε τοίνυν, Παναγιώτατε, καὶ πάλιν τὴν προτέραν Ὑμῶν Ἱερὰν Μητρόπολιν, τὸν ἱ. θῶκον τοῦ ἀνεπαναλήπτου πατρός ἡμῶν Γερομελίτωνος, διὰ νὰ συνεχίζῃ ἀπροσκόπτως τὸ ἱστορικὸν ἔργον της. Εὐχαριστοῦντες δὲ θερμῶς διὰ τὴν προσγενομένην ἡμῖν μεγάλην τιμήν, εὐχόμεθα Ὑμῖν ὑγείαν καὶ δύναμιν παρὰ Κυρίου, πρὸς συνεχῆ, ἀνέφελον καὶ εὔστροφον πηδαλιούχησιν τῆς δεινῶς κλυδωνιζομένης Ὁλκάδος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ οὐχὶ μόνον, εἰς τοὺς ὅλως ἀποκαλυπτικοὺς καὶ ἔν τισιν πρωτογνώρως κρισίμους καιρούς τῆς σήμερον, διὰ τὸ καλὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ κόσμου. 
Πολλὰ καὶ ὄλβια τὰ ἔτη Σας 
_________________________________________ 
1- Ç. Gülersoy, Eski İstanbul Arabaları, Ἰσταμποὺλ ἄ.χ. 18-23. 
2- Ἀ. Παπᾶ, Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων (Χαλκηδόνος), Ἑκατονταετηρὶς τῆς ἐν Χαλκηδόνι Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, Πόλη 2004. 
3- Τοῦ Αὐτοῦ, Ἔργα καὶ ἡμέραι ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Χαλκηδόνος (2004-2014) (ὑπ. ἔκδ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails