_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/01/2016

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις κατά τά εἰωθότα, ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2016. 
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Πέμπτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, τ. Σχολικόν Σύμβουλον Θεολόγων, ὅν προσεφώνησε διά ἐπαινετικῶν λόγων διά τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τό ἱερόν ἀναλόγιον καί τήν Κοινοτικήν ζωήν τῆς Ὁμογενείας, τοῦ νέου Ἄρχοντος ἀντιφωνήσαντος δι᾿ ἀναφορᾶς εἰς τήν μετά τῆς Μ. Ἐκκλησίας σύνδεσίν του ἐκ τῶν μαθητικῶν του χρόνων, καί ὑποβαλόντος τάς εὐχαριστίας του διά τήν γενομένην τιμητικήν διάκρισιν. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ὡς ἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου.
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ἡ ἐπίσημος ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καθ᾿ ἥν, ἐξ ὀνόματος τῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐλογίας Του αὐτοῖς καί τοῖς οἰκείοις των. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον τά ἑόρτια σεβάσματα αὐτῶν οἱ Πατριαρχικοί ὑπάλληλοι, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεῶν Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος. 


Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, εἰς ἥν παρέστησαν καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεν. Vasily Bodnar, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων εἰς τόν Ἑσπερινόν προσκυνητῶν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν υἱόν τοῦ ὡς ἄνω Διπλωμάτου Μύρωνα Bodnar. 
Τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν δεῖπνον καθ᾿ ὅ ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί ἄλλων φιλοξενουμένων λαϊκῶν, εἰς οὕς προσέφερεν ἑόρτια δῶρα. 
Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 1ην Ἰανουαρίου, ἑορτήν τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 


Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐν συνεχείᾳ κατά τήν καθιερωμένην ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν ἐνταῦθα Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως ἐπί τῷ ἀρξαμένῳ Νέῳ Ἔτει, καί ἀναφερθέντος μεταξύ ἄλλων καί εἰς τήν ἔννοιαν τοῦ χρόνου, ὡς καί εἰς γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό λῆξαν ἔτος. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προήγαγε τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, εἰς Μ. Ἱεροκήρυκα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, εἰς ἐπιβράβευσιν τῆς εὐόρκου διακονίας αὐτοῦ. 
* *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ φοιτητοῦ Θεολογίας Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Καψάλη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γαβριήλ, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Μασσαλίᾳ, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἰωάννας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σωκράτους καί τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τήν Εὐλαβ. κ. Μαρίαν Τζανμπεζντῆ μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Χριστίνης, φοιτητρίας ἐν Παρισίοις. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σύριον, Σύμβουλον Δημοτικῆς Ἑνότητος Κηφισίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου καί κ. Φιλίππου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Κατσακιώρην, Ἔμπορον ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἕλεναν Κωττῆ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Κίτρους2 Ιανουαρίου 2016 - 11:09 π.μ.

    Ένας χρόνος πέρασε, ένας νέος ήρθε. Το 2015 πέρασε στην ιστορία και ο ιστορικός του μέλλοντος θα το κρίνει από όλες τις πλευρές. Ένας νέος ήρθε. Το 2016 είναι μπροστά μας, άγνωστο και γι' αυτό καλούμαστε να το ερευνήσουμε. Για την Μητέρα Εκκλησία, το Σεπτό Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το 2015 γράφτηκε στις λαμπρές και ιστορικές σελίδες του. Σημαντικά γεγονότα σημάδεψαν την πορεία του Ιερού Κέντρου, με κορυφαία, την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Βουκόλου στην Σμύρνη ανήμερα της εορτής του στις 6 Φεβρουαρίου, του μοναδικού Ναού πού έμεινε ανέπαφος από την καταστροφή του 1922, και την Θεία Λειτουργία μετά από 92 χρόνια στην ξακουστή Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας της Φανερωμένης στην Κύζικο, στις 23 Αυγούστου. Λειτουργίες πού τελέστηκαν από τον πρώτο της Ορθοδοξίας και Πατέρα της Ρωμηοσύνης, τον Πατριάρχη μας κύριο Βαρθολομαίο. Το Πατριαρχείο μας, συνεχίζει την πορεία του μέσα στον χρόνο, αποκτώντας νέες εμπειρίες, για να συνεχίσει το έργο του. Το 2016, θα είναι ένας σταθμός για την Μητέρα Εκκλησία, αλλά και για τον Πατριάρχη μας, για την Αυλή, για τους Αρχιερείς και τους κληρικούς, αλλά και για όλη την Ρωμηοσύνη. Διότι το τρέχον έτος θα συγκληθεί η από ετών προετοιμαζομένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της κατά Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, στην έδρα της Μητρός Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη, εκεί πού χτυπά η καρδιά της Ορθοδοξίας μας. Ο Πατριάρχης μας θα είναι αυτός πού θα προεδρεύσει μετά από αιώνες σιωπής του κορυφαίου αυτού θεσμού της Εκκλησίας μας. Η ευχή μας και η προσευχή μας, πρός τον Κύριο της Δόξης, είναι να ευλογήσει το νέο έτος, να χαρίσει υγεία, δύναμη και πλούσια ευλογία στον Πατριάρχη μας, να ενισχύσει το Πατριαρχείο μας, την Ρωμηοσύνη και όλο το Γένος, για να συνεχίσουν να προσφέρουν το "ύδωρ το ζών" και μέσα στο 2016. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails