Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/13/2016

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 Μαρτίου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 13ης Μαρτίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί 
β) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. Ἐν τῷ τέλει οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν τοῦ Πατριάρχου πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης, κατά τήν τάξιν, συνέφαγε μετά τῶν Κληρικῶν τῆς ὑπ᾿ Αὐτόν Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δημήτριον Καββαδίαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, κ. Ὀνούφριον Cotos καί κ. Μιχαήλ Stanciu, ἐκ Ρουμανίας, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Sergio Vlad, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας. 
-  Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Κωνσταντῖνον Κενανίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Τσεσμελῆν, Καθηγητήν - στέλεχος τοῦ ἐν Γενεύῃ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν (CERN). 
- Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Θεοδόσιον καί Μοναχόν κ. Πρόδρομον, Μικραγιαννανίτας, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐκ Ναυπλίου. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χαράλαμπον Χοτζάκογλου, Βυζαντινολόγον, ἐκ Λευκωσίας, καί τήν Ἐλλογ. κ. Φλώραν Καραγιάννη, ὡσαύτως Βυζαντινολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Λαγοσπύρη - Μορφιάδου, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Συλλόγου Ἰμβρίων.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Taşkın Ünal, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Σταματιάδην, Θεμιστοκλῆ Φασουλᾶν, Ἐμμανουήλ Μπέην καί Ἠλίαν Μπέην, ἐκ Καβάλας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Αὐγερινόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς καί τῆς θυγατρός των δίδος Αἰκατερίνης-Διονυσίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γκαλίτσην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Πετροπέλλη-Φραγκουδάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῷ Αὐστριακῷ Λυκείῳ «Ἅγιος Γεώργιος», τό Σάββατον, 12ην Μαρτίου, ἐπί τῷ ἐπικειμένῳ Πάσχα τῶν Δυτικῶν.
-Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀχιλλέως Ἰ. Χανίδου καί Εὐαγγελίας Σ. Ὁγρετμένογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Τζιβαλίου, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails