Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/19/2016

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΟΡΟΣΤΑΣΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 16ης Μαρτίου, καί τῆς Παρασκευῆς, 18ης ἰδίου, καί 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τσακίρην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἥβης - Φοίβης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Petr Mareš, Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ayça Tanyaş, στελέχους τοῦ Προξενείου. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Özcan Sabudak, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Rebap Gürel, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Mahru Gürel Ağdanlı καί τοῦ συζύγου της Ἐντιμ. κ. Onur Ulaş Ağdanlı, καί τήν Εὐγεν. κ. Peru Boro, ἐκ Σμύρνης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Stew Leonard, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kim καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Ἀ. Βεριόπουλον, Ξεναγόν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Βικτωρίαν Καφφᾶ μετά τῶν υἱῶν αὐτῆς Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Kavcı, ἐντεῦθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails