Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/20/2016

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2016 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
 Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 

Μετά λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ,ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχηςκ. κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 19ην Μαρτίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός τόν ἐκκλησιασθέντα ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ Καθηγητοῦ-Δημοτικοῦ Συμβούλου Δράμας. 
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 20ήν τ. μ., προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Ντένβερ κ. Ἠσαΐου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Μητροπολίτουκ. Τύχωνος τῆς O.C.A., Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. 
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰδική Πατριαρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιος ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 


Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Τρύφων Ἀλεξιάδης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν, ὅστις ἐξεπροσώπησε τήν Ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος-πρῴηνὙπουργός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Χατζημᾶρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ. 


Ἐπηκολούθησεν ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἐν πομπῇ μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. 
Ἡτελετή ἔληξεν ἐν τῇ «Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας» διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ. 
Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος κατά τόν Β´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου, ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπραγματοποιήθη ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ μουσική ἐκδήλωσις μέ θέμα «Πόλη, ποιό φῶς μᾶς ἑνώνει» παρουσιασθεῖσα ὑπό τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ «Οἱ Δομέστικοι τῆς Δράμας», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ, καί τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Δράμας, εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν Σεβ. Ἀρχιερεῖς, καί πλεῖστοι Ὁμογενεῖς. 
Ἡ ἐκδήλωσις κατεκλείσθη διά ὁμιλίας τοῦ Παναγιωτάτου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
- Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ὀλυμπιάδα καί Μαρκέλλαν, ἀδελφάς τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας των ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Χατζημᾶρκον, Περιφερειάρχην Νοτίου Αἰγαίου, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίαν Ψωμιάδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἁγίου Νικολάου Χάλκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας. 
* * * 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν πρώτην προβολήν τῆς ἀναφερομένης εἰς τό «Κοσμέτειον Ἵδρυμα-Οἶκος τοῦ Κωνσταντινουπολίτου Ἀθηνῶν» κινηματογραφικῆς ταινίας «Ἡ ἀπώλεια τῆς πατρίδος», ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, τήν Παρασκευήν, 18ην Μαρτίου.


Φωτογραφίες: Yani Kayakoparan

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails