________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/12/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (Πέμπτη της Διακαινησίμου - 12 Απριλίου 2018)

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς στον Οικουμενικό Πατριάρχη 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης τῆς Διακαινησίμου, 11ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν Κεντρικήν Συναγωγήν Neve Şalom καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τῆς Ἀρχιρραββινείας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, μέ θέμα «Hatırla ve asla Unutma». 
* * * 
Τήν Πέμπτην τῆς Διακαινησίμου, 12ην Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «WOW» καί ὡμίλησε κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu» διοργανωθεῖσαν 21ην «Εὐρασιατικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Τεχνολογία ἔναντι τῆς Πολιτικῆς: Πέραν ἀπό τά διλήμματα», παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Κρατῶν, Ὑπουργῶν καί ἐπιστημόνων ἐκ διαφόρων Χωρῶν. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπραγματοποιήθη ἡ παρουσίασις τοῦ συγγράμματος τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ ὑπό τόν τίτλον «Ἄουσβιτς: Ἕλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου», τό ὁποῖον, ὡς γνωστόν, ἐπαρουσιάσθη τό πρῶτον ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Θεσσαλονίκης τήν 18ην Ἰανουαρίου τ.ἔ.. Ἐνώπιον τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Παππᾶ, Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, μελῶν τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί ἐκπροσώπων τῆς Ὁμογενείας, ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ συγγραφεύς τοῦ πονήματος κ. Πηλιχός.

Αρχιμ. Αγαθάγγελος Σίσκος
Γιώργος Πηλιχός 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῶν Θεοφιλ. Χωρεπισκόπου κ. Melke Akyüz, Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, Ἐντιμ. κ. Turguay Altınışık, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Lolita Asil, Γραμματέως, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀργύριον Γαβριηλίδην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Ἄνω Τούμπας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Παππᾶν, Ὑπουργόν Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Φλωρεντῆ, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουγείου, Κωνσταντίνου Ἀγόρη, Συμβούλου τῆς Α. Ἐξοχότητος, Ἀνδρέου Σταματίου, Προϊσταμένου ἐν τῷ Γραφείῳ Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ, Συγγραφέως, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Παππᾶ, Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην τῆς Διακαινησίμου, 12ην Ἀπριλίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εἰρήνης Χρυσοχόου, αὐταδέλφης τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας τῶν Κοιμητηρίων Χώρας Πάτμου, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails