Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/05/2018

ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟ

Φωτογραφίες: Γιάννης Γιγουρτσής

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΠΙ Τῌ ΑΠΟΝΟΜῌ ΟΦΦΙΚΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΝ 
ΕΝ Τῼ ΚΑΘΕΔΡΙΚῼ Ι. ΝΑῼ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
(25. 3. 2018) 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν" 
(Ματθ. 5, 8) 
Ἐλλογιμώτατε κ. Κυρατζόπουλε, 
Ὁ περικαλλὴς σημερινὸς οὗτος ἱ. ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν ὁποῖον ἐκόσμησαν Μάξιμος ὁ Ε΄, Γερομελίτων, Βαρθολομαῖος ὁ Α΄ κ.ἄ., μὲ τὰ πολύτιμα ἀρχιτεκτονικά, γλυπτικά, εἰκονογραφικὰ καὶ ἄλλα κειμήλιά του, ἐπερατώθη αἰσίως ἐντὸς 18 ἐτῶν τὸ 1905, ἐνεργείᾳ τοῦ κτήτορος αὐτοῦ Χαλκηδόνος Γερμανοῦ, τοῦ μετέπειτα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καὶ χορηγοῦ τοῦ Μ. Εὐεργέτου Παύλου Σκυλίτση Στεφάνοβικ, ἀρχιτεκτονοῦντος τοῦ Βελισσαρίου Μακροπούλου. 
Μετὰ μακρὰν περίοδον ὁ ναὸς ἤρχισεν νὰ παρουσιάζει, ὡς ἦτο φυσικόν, προβλήματα διάφορα, τὰ ὁποῖα προσεπάθουν νὰ ἀντιμετωπίσουν φιλοτίμως αἱ ἑκάστοτε Ἐφοροεπιτροπαὶ αὐτοῦ. 
Οὕτω τοὐλάχιστον ἐπὶ Χαλκηδόνος Ἰωακεὶμ Β΄, μεταξὺ ἄλλων ἐγένοντο αἱ κάτωθι ἐργασίαι: Ἡ ἐπισκευὴ τῆς στέγης, ἡ σχετικῶς καλὴ νεοκάλυψις διὰ μολύβδου τοῦ τρούλλου ὑπὸ εἰδικῶν μιναρετζήδων, ἡ προφύλαξις διὰ δικτυωτῶν τοῦ χώρου τῶν πύργων τῶν κωδώνων καὶ ἡ ἐπισκευὴ τῶν ὑδρορροῶν, ἡ ἐγκατάστασις κεντρικῆς θερμάνσεως ὑπὸ τοῦ οἴκου Mehmet Aykar, μικροφώνων, ἠλεκτρικῶν τινων λαμπτήρων νέας τεχνολογίας, καὶ συστήματος ἠλεκτρονικῆς κρούσεως, καίτοι ὀθνείου διὰ τὰ καθ' ἡμᾶς, τῶν κωδώνων. Ἡ κατασκευὴ κουπαστῆς παρὰ τὴν κλίμακα τῆς κυρίας εἰσόδου τοῦ ναοῦ ἐπὶ τῇ βάσει σχεδίου τοῦ Ἀριστείδου Πασαδαίου, καὶ ἡ ἐπιδιόρθωσις τῶν στασιδίων. Ἡ πλημμελὴς δυστυχῶς συντήρησις τοῦ Παντοκράτορος καὶ τρόπον τινὰ νεοζωγράφησις τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν τῶν λοφίων τοῦ τρούλλου, ἔργων τοῦ Διακο-Προκοπίου. Ἡ τοιχογράφησις δι' ἱεραρχῶν τοῦ κάτω τμήματος τῆς ἀψῖδος τοῦ Ἱ. Βήματος, και σκηνῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς τὴν προμετωπίδα τοῦ γυναικωνίτου, αἱ ὁποῖαι κατόπιν ἀπεσβέσθησαν, ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίνου Ξενοπούλου. Ἡ κατασκευὴ τῆς κοινοτικῆς αἰθούσης εἰς τὸν περίβολον ἀριστερόθεν τοῦ ναοῦ κ.ἄ.. 


Τὰ ἔργα αὐτὰ ἐσυνεχίσθησαν συντόνως καὶ ἀπὸ τοῦ 2008 ὑπὸ τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ δι' ἀγαστῆς συνεργασίας τῆς Ὑμετέρας Ἐλλογιμότητος μετὰ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τῇ ἀδείᾳ πάντοτε τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν, ἢ δι' αὐτεπιστασίας. Εἶναι δὲ αὐτὰ τὰ ἀκόλουθα: 
Ἡ συντήρησις τοῦ κουβουκλίου τῆς Ἁγ. Τραπέζης, τοῦ Ἐπιταφίου, τῆς Ὡραίας Πύλης καὶ τοῦ προσκυνηταρίου μὲ τὸν ἀετόν, ὑπὸ κλιμακίου συντηρητῶν τοῦ Erdinç Gökçe καὶ τοῦ οἴκου Σάββα Κοτάμ. Ἡ νεοκατασκευὴ τῶν θυρῶν εἰσόδου τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ προσκυνηταρίου μὲ τὴν ρωσικὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου διὰ τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον, ὑπὸ τοῦ Σάββα Κοτάμ. Ἡ νεοκατασκευὴ τοῦ κατὰ τὰ γεγονότα τῆς 6-7.9.1955 καταστραφέντος μεγάλου πολυελαίου ὑπὸ τοῦ οἴκου Lumes, καὶ ὁ καθαρισμὸς τῶν λοιπῶν πολυελαίων καὶ μανουαλίων ὑπὸ τοῦ μεταλλοτεχνίτου Berç Kasparoğlu. 
Ἡ συντήρησις ἀρκετῶν εἰκόνων τοῦ ναοῦ, μεταξὺ τῶν ὁποίων τῆς Παναγίας Χαλκηδονιτίσσης, τοῦ Παντοκράτορος ΙC ΧC, Παντοκράτορος Ἀρβανιτοχωρίου, τῶν Ἁγ. Νικολάου, Μηνᾶ, Φανουρίου, τῶν εἰκόνων τοῦ τέμπλου καὶ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Θρόνου ὑπὸ τῶν συντηρητῶν Hadice Nalçabasmaz, Anna Maria Geelmuyden-Pertan καὶ Παύλου Πολίτου. Ἡ κατασκευὴ βιτρὼ ἄνωθεν τῶν θυρῶν τῆς κεντρικῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν σχεδίων τῆς Μερόπης Πρέκα, καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ γυναικωνίτου ὑπὸ τοῦ ζωγάφου Erdal Kural καὶ ἡ ἀνάρτησις εἰς τὸν νότιον τοῖχον δύο παλαιῶν ἀξιολόγων χρυσοποικίλτων ἐπὶ βελούδου ἐπιτραχηλίων καὶ ζεύγους ἐπιμανικίων ἐκ τοῦ γυναικωνίτου τοῦ ναοῦ. Ἡ κατασκευὴ τουαλετῶν καὶ ριζικὴ περιποίησις τοῦ κήπου τοῦ ναοῦ ὑπὸ τοῦ οἴκου EPM τοῦ Güçlü Varlık κ.ἄ.. 


Διὸ καὶ ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἐκτιμῶσα τὰς ὑπηρεσίας Σας ταύτας εἰς τὸν ἱ. τοῦτον ναόν, τὰς ὁποίας ἀπὸ ἐτῶν ἐπιτελεῖτε, ἀπεφάσισε νὰ Σᾶς ἀπονείμῃ τὸ Ὀφφίκιον τοῦ Κουράτορος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος μὲ τὴν εὐχήν, ὅπως ἐπιδεικνύετε τὸ ἐνδιαφέρον Σας καὶ διὰ ἄλλα θέματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ὁ τίτλος Κουράτωρ προέρχεται ἐκ τοῦ λατινικοῦ curo, τὸ ὁποῖον σημαίνει ἐπιμελοῦμαι, φροντίζω, καὶ ἄρα τὸν ἐπιμελητήν, φροντιστἠν. Εἰς τὴν βυζαντινὴν γραφειοκρατίαν ὁ Κουράτωρ ἦτο ὑπάλληλος τῆς αὐτοκρατορικῆς διοικήσεως ἢ τῶν πόλεων, ἀσκῶν κυρίως καθήκοντα ἐπιστάτου εἰς δημόσια ἢ ἰδιωτικὰ κτήρια καὶ ἐκτάσεις τῆς γῆς. Εἰς τὴν Ρώμην καὶ τὸ Βυζάντιον, ἀνελάμβανε τὴν ἐπιμέλειαν ἔργου τινὸς διὰ λογαριασμὸν τοῦ κράτους. 
Ἄξιος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails