________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/16/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 Απριλίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, πρῴην Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν ἐν αὐτῇ διακονουσῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Προδρόμης καί Ἀλεξίας καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζῆ καί Μηνᾶ Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ναθαναήλ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρίσταρχον Γκρέκαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Φιλόθεον Κουτλουμουσιανόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί τελειοφοίτων σπουδαστῶν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, πραγματοποιοῦντας προσκυνηματικήν ἐκπαιδευτικήν ἐκδρομήν εἰς τήν Πόλιν.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, ἐπί τῇ ἐπιστροφῇ του ἐκ Γερμανίας.
- Ὅμιλον Mεθοδιστῶν παστόρων μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν, ἐκ Gunpo Κορέας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Gyungho Kim.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Farsakoğlu, πρῴην Δήμαρχον τῶν Νήσων, Νομικόν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Hatice, Ἐκπαιδευτικοῦ, τῆς θυγατρός αὐτῶν Yağmur, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Flavian Thelen, ἐξ Ἑλβετίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀγγελίδην, Δημοσιογράφον τῆς Ε.Ρ.Τ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Γιαννακάτου, Νοσηλευτρίας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Εὐστρατίου καί Ὀδυσσέως, μαθητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails