Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/26/2016

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ (23 - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ βραχεῖα Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς Βιέννην 

Ἅμα τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ εἰς Βιέννην τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς τά Ἀνάκτορα καί ἐπεσκέφθη τόν Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας Ἐξοχ. κ. Heinz Fischer, ἐκφράσαντα τήν ἐπιθυμίαν νά συναντηθῇ μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. Σημειωτέον ὅτι οἱ δύο ἄνδρες συνδέονται διά φιλίας καί ἔχουν συναντηθῇ πολλάκις κατά τό δωδεκαετές διάστημα τῆς προεδρικῆς θητείας τῆς Α. Ἐξοχότητος. 
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προσεκύνησαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἐπεθεώρησαν τά ἐν τῷ ὑπογείῳ αὐτοῦ γινόμενα ἔργα διαμορφώσεως νέας αἰθούσης συγκεντρώσεων καί τελετῶν, εἶτα δέ ἐπεσκέφθησαν τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἔνθα οἱ διάφοροι ἐπιστήμονες καί καλλιτέχναι παρουσίασαν ἀπό τῆς ἑαυτοῦ πλευρᾶς ἕκαστος τά συντελεσθέντα ἐν τῷ Ναῷ ἀνακαινιστικά καί ἐξωραϊστικά ἔργα. Ὁ Πατριάρχης ἀπαντῶν ηὐχαρίστησε καί συνεχάρη αὐτούς, μάλιστα δέ τόν ἐμπνευστήν τοῦ ἔργου καί ἐξασφαλίσαντα τήν δαπάνην αὐτοῦ οἰκεῖον Ποιμενάρχην. Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε διά δείπνου παρατεθέντος ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Sacher» πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις καί ἀπήντησεν εἰς τήν πρόποσιν τοῦ ἀμφιτρύονος Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας. 


Τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων ἐτελέσθη ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου. Εἰς τό τέλος ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου τόν ἐν Salzburg Ἐπιχειρηματίαν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Πάππαν, Εὐεργέτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας, καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί γερμανιστί πρός τό ὑπερπληρῶσαν τόν Ναόν ἐκκλησίασμα, παρόντων καί πολλῶν ἐπισήμων προσκεκλημένων, εἶτα δέ ἅπαντες μετέβησαν εἰς τόν παρακείμενον ἀνακαινισθέντα Ναόν, τοῦ ὁποίου ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τά θυρανοίξια καί διένειμε τά Βαΐα εἰς τούς πιστούς, ἐνῶ οἱ συλλειτουργοί Αὐτοῦ διένειμαν τό ἀντίδωρον καί ἀναμνηστικά εἰκονίδια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς εὐλογίαν. 
Ἐπηκολούθησεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Τό Ἑλληνικόν» καί ἐν συνεχείᾳ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, χοροστατοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὅστις μετά τήν ὁμιλίαν καί τήν ἀπόλυσιν μετέβη εἰς τό ἀεροδρόμιον καί ἀνεχώρησε διά τήν Πόλιν προπεμφθείς τιμητικῶς. 


Αναλυτικότερα η Πατριαρχική επίσκεψη στην Βιέννη είχε ως εξής: 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη την Ἱεράν Μητρόπολιν Αὐστρίας κατά τό διήμερον 23 καί 24 Ἀπριλίου 2016, ἀνταποκριθείς εἰς σχετικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, διά τήν τελετήν τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, ἀνακαινισθέντος ἐκ βάθρων. 
Tήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὑπεδέχθησαν εἰς τόν Ἀερολιμένα τῆς Βιέννης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ ἐπιτετραμμένος τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς καί ὁ Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐν Αὐστρίᾳ, ἐξοχ. κ. Μάριος Ἰωαννίδης. 
Τό Σάββατον, 23ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης συνηντήθη ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ, μετά τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας, ἐξοχ. κ. Dr. Heinz Fischer καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, ξεναγηθείς εἰς τήν ἀνακαινισθεῖσαν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦἹεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος. 
Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὀ Πατριάρχης ἐξεναγήθη εἰς τόν ἀνακαινισθέντα ἐκ βάθρων Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, ἔνθα, ἐνημερωθείς λεπτομερῶς ὑπό τῶν συνεργείων τῆς ἀνακαινίσεως, ἐπέδωκεν αὐτοῖς εὐχαριστήριον πιττάκιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν ὑποδειγματικήν ἐργασίαν καί τό ἄριστον ἀποτέλεσμα. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος. 
Τήν 24ην Ἀπριλίου, Κυριακήν τῶν Βαίων, ἡ Α.Θ. Παναγιότης προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου. 
Πρό τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ.Παναγιότης ἐτέλεσε τήν χειροθεσίαν εἰς Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Pappas, ἐπιχειρηματίου καί ἐτίμησε διά τῆς Ἀνωτάτης Τιμητικῆς Διακρίσεως, ἤτοι τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, τήν αὐταδέλφην αὐτοῦ, κ. Αἰκατερῖνα Pappas, Γενικήν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς Salzburg, διά τήν πολύτιμον βοήθειαν καί ἀρωγήν αὐτῶν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Αὐστρίας καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Π. καί ἅπαντες οἱ παριστάμενοι μετέβησαν ἐν πομπῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, ἔνθα ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός τῶν Θυρανοιξίων, ἀποκαλυφθείσης τῆς ἀναμνηστικῆς πλακός καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, διετύπωσε τάς εὐγνώμονας αὐτοῦ εὐχαριστίας πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τήν συνοδείαν Αὐτῆς, τούς ἐκπροσώπους τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τούς Ἄρχοντας καί ἐπισήμους προσκεκλημένους ὡς καί εἰς πάντας τούς παρισταμένους καί ποικίλως συνεργήσαντας εἰς τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τά Θυρανοίξια παρέστησαν ἐκ τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν Προώθησιν τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Dr. Peter Stephan Zurbriggen, ὁ Ἐπίσκοπος Aegidius Zifkovic, ὁ Ἐπίσκοπος Franz Scharl, Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Καρδιναλίου τῆς Βιέννης, ὁ Dr. Johann Marte, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος “Pro Oriente” καί ἐκπρόσωποι Πολιτειακῶν καί Διπλωματικῶν Ἀρχῶν, ὡς καί ἄλλων Φορέων καί Συλλόγων. 


Κατά τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας ἐπίσημον ἄριστον πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος εἰς τό ἑστιατόριον «Ἑλληνικόν». 
Τό ἑσπέρας ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, ἔνθα, ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν ταῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τά τελεσθέντα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Αὐστρίας, εὐλογήσας πατρικῶς πάντας, ἀνεχώρησεν διά τόν Ἀερολιμένα Βιέννης, πρός ἐπιστροφήν εἰς Κωνσταντινούπολιν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails