_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

6/21/2016

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 17ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 18ης ἰδίου. Ἐν τῷ τέλει αὐτῶν ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Ἰουνίου, προέστη δέ τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, 19ης ἰδίου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τἠν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, μετέβη εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 20ήν Ἰουνίου. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί ἐπιδαψιλεύσας τάς σεπάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας, ἅτε τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἀπουσιαζούσης εἰς Κρήτην, ἔνθα προεδρεύει τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπί θύραις πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐνδοξ. Ἀντιπτέραρχον κ. Χρῆστον Βαΐτσην, Ἀρχηγόν τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί Ἀξιωματικῶν αὐτῆς. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 20ήν Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ὑπό τῶν ἐκδόσεων «Ἱστός», ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἐν Ayvalık Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ καί Τέχνης καί Διεθνοῦς Μουσικῆς Ἀκαδημίας, διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου ὑπό τόν τίτλον «Ἀϊβαλί», ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, τήν Πέμπτην, 16ην ἰδίου. 
- Ὑπό τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ ΡΚαθολικῷ ναῷ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τῆς ἐνταῦθα Ἀδελφότητος τῶν Δομηνικανῶν, διαχριστιανικήν προσευχήν, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας. 
- Ὑπό τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, παρατεθέν δεῖπνον ("Μπομοντιάδα"), πρός τιμήν τῶν ἐφετινῶν ἀποφοίτων αὐτοῦ, ἐν τῷ ἑστιατορίῳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου «BÜMED», τήν Δευτέραν 20ήν ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Robert Schuddeboom, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 16ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τῆς Θεατρικῆς ὁμάδος τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου δοθεῖσαν παράστασιν τῆς κωμωδίας τοῦ Ἀριστοφάνους "Πλοῦτος", ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν Yenikapı, αὐθημερόν. 
-Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ὁμωνύμῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 13ης ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails