Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/01/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 2018 (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 1ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Τόν θεῖον λόγον τῆς ἑορτῆς ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ὁ Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov Mareshky, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ.κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ὡς καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Tudor Dinu, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βουκουρεστίου, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει ἀκαδημαϊκήν του δρᾶσιν εἰς τό ἀντικείμενον μελέτης τῆς Ἑλληνικῆς λογοτεχνίας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἐνῷ ἐξῇρε τήν συνεισφοράν τῆς Α. Ἐντιμολογιότητος εἰς τήν ἀνάδειξιν τῆς προσφορᾶς τῶν Φαναριωτῶν εἰς τήν ἱστορίαν τῶν παραδουναβείων χωρῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί, γενικώτερον, τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων. Πρός τούτοις, ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως εἰς τό ἀξιόλογον ἐρευνητικόν, συγγραφικόν καί ἐκδοτικόν ἔργον του Ἐλλογ. κ. Dinu μέ διεθνῆ παρουσίαν. Κατακλείσας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσήμανε τό γεγονός ὅτι ἡ ἀπονομή ἐκκλησιαστικοῦ ὀφφικίου πρός Ρουμάνον Ὀρθόδοξον ἐπιστήμονα σηματοδοτεῖ τήν πνευματικήν συγγένειαν τῶν Ρουμάνων καί τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἐκδηλουμένην καί διά τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας, πάλαι τε καί ἐπ’ ἐσχάτων, μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας.


Ὁ νέος Ἄρχων, μέ καταγωγήν ἐκ Ρουμανίας, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, κατά τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως τῆς μελέτης τῆς παιδείας καί τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ Γένους καί τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εἰς τόν σύγχρονον κόσμον καί πρός τόν εὐσεβῆ Ρουμανικόν λαόν.
Ἐν τῷ τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τά εὐλογηθέντα ὑπ᾿ Αὐτοῦ Βαΐα.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου. 


Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα τῶν ἐνταῦθα Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 1ης Ἀπριλίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Gümüşsuyu ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, αὐθημερόν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα.
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov Mareshky, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, ἐκ Σόφιας.


- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Μιχαήλ Χρηστίδην, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἱστορικόν, ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης Παπάζη, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Gocha Barnovi, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Γεωργίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ὁμοεθνῶν αὐτοῦ φοιτητῶν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Σιταρόπουλον, Φοροτεχνικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Δρίτσα, Ἐπιχειρηματίαν, καί Ἀνδρούλαν Πηλάβα, Ἰατρόν, ἐξ Εὐβοίας.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 31ην Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails