Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/07/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ - ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ (ΦΩΤΟ)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ὁ Μακ. Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος εἰς Φανάριον. 
Τά θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς Βουλγαρικῆς Παροικίας 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰανουαρίου, ἀνταποκριθείς εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ ἀνακαινισθέντι Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ, δαπάναις τῶν ἐντίμων Κυβερνήσεων τῆς Τουρκίας καί τῆς Βουλγαρίας, παρουσίᾳ τοῦ Μακ. Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου, πλαισιουμένου ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λοφτσοῦ κ. Γαβριήλ, Ρούσσης κ. Ναούμ καί Στάρας Ζαγόρας κ. Κυπριανοῦ, μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Boyko Borisov, Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας, μετά πολυπληθοῦς ὁμίλου κρατικῶν παραγόντων, ἐλθόντων ἐπί τούτῳ ἐκ Σόφιας, καί πλήθους πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας. 
Tήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου ἀπετέλεσαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ ὡμίλησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἱστορικάς σχέσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Βουλγαρίας μέ κέντρον τήν περιοχήν τοῦ Φαναρίου, ἐν ᾗ καί ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τόν ἀνακαινισμόν, καί ἡ Α. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας, ὅστις ηὐχαρίστησε τούς ἐργασθέντας καί χορηγήσαντας διά τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν τελετήν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀνεγερθέντος πρό 120 ἐτῶν καί τελοῦντος ὑπό ἀνακαίνισιν κατά τήν παρελθοῦσαν ἑπταετίαν, χαιρετισμόν ἀπηύθυνον ὁ ἐν τῷ μεταξύ προσελθών Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρωθυπουργός αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Binali Yıldırım, ὁ Ἐξοχ. κ. Boyko Borisov, ἐκ μέρους τῶν Βουλγαρικῶν Ἀρχῶν, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λιάζε, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.


Ἡ Α. Μακαριότης, ἀκολούθως, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τήν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἡγουμένου τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε συνάντησις καί ἐγκάρδιος συνομιλία τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἀντηλλάγησαν δέ μεταξύ αὐτῶν ἀναμνηστικά δῶρα. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν ἐν Σισλῇ ἕδραν τῆς Βουλγαρικῆς Παροικίας καί προσεκύνησεν, ὁμοῦ μετά τῆς Α. Μακαριότητος, εἰς τόν ἐκεῖσε Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας. Κατά τό ἐπίσημον ἄριστον, παρατεθέν πρός τιμήν τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί τῶν κρατικῶν ἀρχῶν, καθ’ ὅ ἡ Α. Μακαριότης ἐτίμησε διά τοῦ «Παρασήμου Α’ Βαθμοῦ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου» τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, ὁ Παναγιώτατος, κατά τήν πρόποσιν, ἀνεφέρθη εἰς τούς παλαιοτάτους πνευματικούς καί πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ Βουλγαρικοῦ λαοῦ, σφυρηλατηθέντας διά τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τοῦ ἐν Ἁγίοις Προκατόχου Του Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ὡς καί εἰς τήν διηνεκῆ καί ἀδιάπτωτον κανονικήν καί ποιμαντικήν μέριμναν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τούς ἐν τῇ Πόλει διαβιοῦντας ὀρθοδόξους βουλγαρικῆς καταγωγῆς. 
Τόν Μακαριώτατον, τόσον κατά τήν ἄφιξίν του εἰς τή Πόλιν ὅσον καί κατά τήν αὐθημερόν ἀναχώρησίν του εἰς τά ἴδια, προϋπήντησαν καί προέπεμψαν, ἀντιστοίχως, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐν τῇ Αἰθούσῃ διακεκριμένων προσώπων «V.I.P.» τοῦ ἀερολιμένος «Atatürk» ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.


Το σχετικό δελτίο από το Γραφείο Τύπου του Πατριαρχείου αναφέρει: 
Τον Αγιασμό των θυρανοιξίων του ανακαινισθέντος Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου, που βρίσκεται στην περιοχή του Φαναρίου, πολύ κοντά στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τέλεσε το πρωί της Κυριακής, 7 Ιανουαρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που του απηύθυνε η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Βουλγαρικής Παροικίας της Πόλεως.
Ο σιδερένιος προκατασκευασμένος Ναός, μοναδικός του είδους του, ανεγέρθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και πριν από 7 χρόνια ξεκίνησαν ριζικές ανακαινιστικές εργασίες, με την οικονομική συνδρομή των Κυβερνήσεων της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα επιτρέποντας και πάλι την λειτουργική χρήση του. 
Στον Αγιασμό των θυρανοιξίων παρέστησαν ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος, συνοδευόμενος από τους Μητροπολίτες Λοφτσού Γαβριήλ, Ρούσσης Ναούμ και Στάρας Ζαγόρας Κυπριανό, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Boyko Borisov, συνοδευόμενος από πολυπληθές Κυβερνητικό κλιμάκιο, και πλήθος πιστών εκ της Βουλγαρικής Παροικίας της Πόλεως. 
Στην ομιλία του, μετά την Ακολουθία του Αγιασμού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν για την ανακαίνιση του ιστορικού Ιερού Ναού, ο οποίος, όπως είπε, αποτελεί σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της Πόλεως, με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στους πνευματικούς δεσμούς των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως και Βουλγαρίας και επεσήμανε ότι ο Ναός του Αγίου Στεφάνου βρίσκεται στην ιστορική συνοικία του Φαναρίου, πολύ κοντά στην Έδρα του πρώτου Θρόνου της Εκκλησίας, στην ίδια περιοχή όπου λειτουργούν πολλοί παλαιοί Ναοί και τα Μετόχια του Παναγίου Τάφου και του Σινά. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα πρόσφατα θυρανοίξια του κοντινού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Εδιρνεκαπί, επίσης ανακαινισθέντος με την συνδρομή της Πολιτείας. 
Τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους όσοι εργάστηκαν και συνέβαλαν οικονομικώς για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου εξέφρασε, σε σύντομη ομιλία του, και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας. 

φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας 

Ακολούθως στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή με αφορμή την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνισης, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, κ. Recep Tayyip Erdoğan, o Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Binali Yıldırım, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, κ. Boyko Borisov και ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Βουλγαρικής Παροικίας κ. Βασίλειος Λιάζε. 
Το μεσημέρι στην έδρα της Βουλγαρικής Παροικίας, στο Σισλή, παρετέθη επίσημο γεύμα προς τιμήν των εκκλησιαστικών και κρατικών Αρχών. Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε γι’ άλλη μια φορά την χαρά του για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου και αναφέρθηκε στους δεσμούς ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Βουλγαρίας.
«H Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως διατηρεί παλαιοτάτους πνευματικούς δεσμούς μετά του ευσεβούς Βουλγαρικού λαού και της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, αναγνωρίζουσα ότι αύτη υπήρξεν ο πρώτος ευλογημένος καρπός των ιεραποστολικών προσπαθειών του εν αγίοις Προκατόχου ημών Φωτίου του Μεγάλου», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Η Μήτηρ Εκκλησία, ενεργήσασα αδελφικώς και εκκλησιαστικώς, ήρε κατά το έτος 1945, κατόπιν συνοδικής αποφάσεως, το Βουλγαρικόν Σχίσμα, επηυλόγησε το Αυτοκέφαλον της εν Βουλγαρία Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατοχυρώσασα τούτο διά Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου. Η σημερινή εόρτιος τελετή των θυρανοιξίων του περικαλλούς Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου, διά την ανακαίνισιν του οποίου ευχαριστούμεν, ως Οικουμενικόν Πατριαρχείον, τόσον τας Τουρκικάς αρχάς, αι οποίαι επωμίσθησαν το μεγαλύτερον βάρος της δαπάνης, όσον και τας Βουλγαρικάς τοιαύτας διά την συμβολήν των, αποτελεί έμπρακτον απόδειξιν των συμφωνηθέντων και υπογραφέντων κατά το σωτήριον έτος 1945 μεταξύ των δύο Εκκλησιών ημών, ότι δηλαδή, εν τω πλαισίω των Ιερών Κανόνων, αι εντός της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου Βουλγαρικαί κοινότητες προστατεύονται κανονικώς και ποιμαντικώς υπό του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχου και των κατά τόπους Αρχιερέων αυτού». 
Καλωσορίζοντας για άλλη μια φορά τον Πατριάρχη Βουλγαρίας και την συνοδεία του, «εις τον εκκλησιαστικόν αμπελώνα της Μητρός Εκκλησίας», ο Οικουμενικός Πατριάρχης διαβεβαίωσεν ότι «ότι τα βουλγαρικής καταγωγής τέκνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου διαποιμαίνονται μετά πολλής στοργής και αγάπης, επευχόμεθα δε όπως ο Κύριος ευλογή την αδελφήν Εκκλησίαν της Βουλγαρίας, ίνα πορεύηται αύτη εν κανονικότητι και ενότητι, ορθοτομούσα τον λόγον της Αληθείας».

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Θερμή υποδοχή του Πατριάρχη Βουλγαρίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Αδελφική επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησε σήμερα, Κυριακή, 7 Ιανουαρίου, ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος. Τον Πατριάρχη Βουλγαρίας, ο οποίος συνοδευόταν από τους Μητροπολίτες Λοφτσού Γαβριήλ, Ρούσσης Ναούμ και Στάρας Ζαγόρας Κυπριανό καθώς και από άλλους κληρικούς της Εκκλησίας του, υποδέχθηκαν στα προπύλαια του Πατριαρχείου ο Μ. Πρωτοσύγκελλος Ανδρέας και οι κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής. 
Αφού προσκύνησε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου ανήλθε στην Αίθουσα του Θρόνου, στο κεντρικό κτίριο του Πατριαρχικού Μεγάρου όπου τον ανέμενε και τον υποδέχθηκε, κατά την τάξη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παρουσία Αρχιερέων του Θρόνου. 
«Σας υποδεχόμεθα εις τας αυλάς της Μητρός Εκκλησίας με πολλή αγάπη και τιμή και εγκαρδιότητα. Χαιρόμεθα γιατί η συνάντησίς μας πραγματοποιείται εις τας αρχάς του νέου έτους, το οποίον ευχόμεθα να είναι πλήρες θείων ευλογιών για εσάς προσωπικώς, Μακαριώτατε, και για την Αγιωτάτην Εκκλησία της Βουλγαρίας», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη σύντομη προσφώνησή του προς τον Πατριάρχη Βουλγαρίας. «Χαιρόμεθα διότι η έλευσή σας στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιείται εξ αφορμής ενός πολύ ευχαρίστου γεγονότος όπως είναι η ριζική ανακαίνισις του πλησιοχώρου Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την πόλη μας, για το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας, για την εδώ αγαπητή Βουλγαρική Παροικία και για όλους τους Ορθοδόξους. Δοξάζουμε τον Θεό και ευχόμεθα να μας δίνει τέτοια ευχάριστα γεγονότα και τέτοιες ευτυχείς επανασυναντήσεις. Δεν σας αποκρύπτω, Μακαριώτατε, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ότι λυπηθήκαμε όταν είδαμε ότι εις το πρόγραμμα της συντόμου επισκέψεώς σας, εις την πόλιν μας, δεν υπήρχε και μια επίσκεψίς σας εις την Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και τούτο διότι σας αγαπούμε και θέλουμε να σας βλέπουμε και να σας νιώθουμε κοντά μας. Γι’ αυτό και η χαρά μας αυτή τη στιγμή, που είστε εδώ, είναι όντως μεγάλη. Προσβλέπω προς την περαιτέρω επικοινωνία μας κατά το γεύμα που θα μας προσφέρει η αγαπητή βουλγαρική κοινότης, μαζί με τον κύριο Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, εις τον οποίον θα ευχηθώ μια ευλογημένη και επιτυχή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτό το εξάμηνο. Αυτές τις ευχές μας για την πρόοδο και την προβολή της Βουλγαρίας τις επαναλαμβάνω και προς την Μακαριότητά σας και την αγαπητή συνοδεία σας. Και πάλιν καλώς ήλθατε και χρόνια πολλά. Και καθώς πλησιάζει και η εορτή σας, εντός του μηνός Ιανουαρίου, σας εύχομαι υγεία, μακροημέρευση και κάθε από Θεού ευλογία», πρόσθεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. 
Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας μετέβησαν στην έδρα της Βουλγαρικής Παροικίας, στο Σισλή, όπου προσκύνησαν στον Ι.Ναό του Αγίου Ιωάννου της Ρίλας και στη συνέχεια παρακάθησαν σε επίσημο γεύμα με την αφορμή των σημερινών εγκαινίων του ανακαινισθέντος Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου.
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails