________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/06/2016

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ (4-5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τό Πατριαρχικόν προσκύνημα εἰς τήν Καππαδοκίαν 4-5 Ἰουνίου 2016 
Καί ἐφέτος, χάριτι Θεοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπραγματοποίησε τό καθιερωμένον, κατά τήν Ἀναστάσιμον περίοδον, προσκύνημα εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν μεταξύ 4-5 Ἰουνίου ἐ.ἔ., συνοδευόμενος ὑπό τῆς Α. Χάριτος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί Πριμάτου πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, ὅστις ἀφίχθη ἐκεῖσε μίαν ἡμέραν ἐνωρίτερον, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου. 
Μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας ἦσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Lugansk καί Alchevsk κ. Μητροφάνης, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερεύς κ. Νικόλαος Danilevich, Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Στέφανος Μπαϊράμογλου, Ἄρχων Καστρίνσιος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας - Ἐπιχειρηματίας, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐντεῦθεν, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ivan Zhelev Dimitrov, Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Σόφιας, ἐκ Βουλγαρίας. 


Κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Νεαπόλεως (Nevşehir), τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 4ης Ἰουνίου, τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τριμελής Διακοινοβουλευτική Ἀντιπροσωπεία ἐκ προσώπου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Ἐξοχ. Βουλευτῶν κ.κ. Ἀθανασίου (Νάσου) Ἀθανασίου, Κοσμήτορος τῆς Βουλῆς - Βουλευτοῦ Ἀττικῆς, Μαξίμου Χαρακοπούλου, Βουλευτοῦ Λαρίσης, καί Βασιλείου Κεγκέρογλου, Βουλευτοῦ Ἡρακλείου Κρήτης, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδου, Προέδρου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας παρατεθέν γεῦμα καί ἐκεῖθεν μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Hilton Double Tree», ὅπου καί κατέλυσε. 


Τό ἀπόγευμα ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν ἐν τῷ ἐν Σινασῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, οἱ προμνημονευθέντες Ἐξοχ. κ.κ. Βουλευταί, ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Σινασιτῶν Ἑλλάδος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Θρόνου, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ἐκ Σινασοῦ ὁρμώμενος Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης, ἐφοπλιστής, προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἀλεξανδρουπόλεως, Σερρῶν καί Βερροίας, ὡς καί Καθηγηταί καί φοιτηταί τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Σταμκοπούλου, Προέδρου αὐτῆς. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἑλληνιστί καλωσορίσας τούς πιστούς καί ἀναφερθείς εἰς τήν Καππαδοκικήν ἐκκλησιαστικήν καί πολιτιστικήν παράδοσιν, καί ἐν συνεχείᾳ προσεφώνησεν ἀγγλιστί τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην Του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, ἀντιφωνήσας καταλλήλως, ηὐχαρίστησε τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας διά τήν τιμητικήν πρόσκλησιν, ἀναφερθείς τοῦτο μέν εἰς τούς ἱστορικούς δεσμούς μεταξύ τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦτο δέ εἰς τήν ἀπό κοινοῦ διοργάνωσιν κατά τό προσεχές ἔτος, ἐν τῇ Πόλει, Διεθνοῦς Διασκέψεως διά τήν ὑπέρβασιν τῆς ἀνθρωπίνης δουλείας καί τῆς σωματεμπορίας, ἐνῷ δέν παρέλειψε νά ἐκφράσῃ τάς εὐχαριστίας συνόλου τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου πρός τόν Παναγιώτατον διά τάς ἐργώδεις προσπαθείας καί τήν συντονιστικήν μέριμνάν Του ὑπέρ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἥτις καλεῖται νά ἀναδειχθῇ, κατά τόν Ἀγγλικανόν Προκαθήμενον, εἰς «Σύνοδον ἐλπίδος καί ἀγάπης». 


Ἐν συνεχείᾳ τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνης Ἰσακίδης καί προσέφερεν Αὐτῷ δῶρα τῶν ἐν Ἑλλάδι Καππαδοκῶν. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Του ἐπεσκέφθησαν τόν ἐν Sahibpaşa σπηλαιώδη Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἐν ᾧ διασώζονται σπάνιαι βυζαντιναί τοιχογραφίαι. 
Τήν ἐπομένην, Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 5ην Ἰουνίου, καθ’ ἥν ἐπετελέσθη ἡ μνήμη τῶν 150 Θεοφόρων Πατέρων, τῶν συνελθόντων ἐν τῇ ἐν Κωνσταντινουπόλει Β’ Ἁγίᾳ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Lugansk καί Alchevsk κ. Μητροφάνους. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων. Ἐκκλησιάσθησαν ἅπαντες οἱ καί κατά τήν προτεραίαν προσελθόντες ἐπίσημοι καί προσκυνηταί. 


Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας χαιρετισμόν ἀπηύθυναν ὁ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος καί ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου. Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί τά μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως ἑλληνιστί, ἀναφερθείς εἰς τούς Καππαδόκας Ἁγίους καί εἰς τήν ζωήν καί τήν εὐσέβειαν τῶν Καραμανλήδων, ὡς καί τουρκιστί, εὐχαριστήσας τάς ἐπιτοπίους ἀρχάς διά τήν ἄδειαν τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ ἀπό ἐτῶν καθιερωθέντος Πατριαρχικοῦ προσκυνήματος ἐν τῇ Καππαδοκικῇ γῇ καί εὐχηθείς εἰς τούς Μουσουλμάνους καλόν Ραμαζάνιον. Τέλος, ἐπαρουσίασε διά θερμῶν λόγων τόν ἐπισκέπτην Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἅγιον Lugansk, ὅστις ἀπαντητικῶς ἀπηύθυνεν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν πρός τούς πιστούς, εὐχαριστήσας τόν Πατριάρχην διά τήν πρόσκλησιν καί τονίσας τούς δεσμούς, οἵτινες ἀναπτύσσονται μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν μέσῳ τοιούτων προσκυνηματικῶν ἐπισκέψεων. 
Τό ἑόρτιον γεῦμα τῆς ἡμέρας παρέθεσεν ἐν τῇ πρό ἔτους ἀνακαινισθείσῃ ἐν Σινασῷ ἐπαύλει αὐτοῦ ὁ Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης, Ἄρχων Ἀκτουάριος. 
Πρό τῆς μεταβάσεως εἰς τό ἀεροδρόμιον, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Του προσεκύνησαν εἰς τόν ἐν Προκοπίῳ Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἐπεσκέφθησαν τήν παρακειμένην οἰκίαν τοῦ ἐν τῇ περιοχῇ ἀσκηθέντος καί διαλάμψαντος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου. 
Αὐθημερόν τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης καί οἱ συνοδοί Αὐτοῦ ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς ἐκ Νεαπόλεως εἰς τήν Πόλιν.


1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Κίτρους.7 Ιουνίου 2016 - 1:29 π.μ.

    Λίγο πρίν από το τέλος της εορτής του Πάσχα, και πρίν από την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Σεπτός Πατριάρχης του Γένους και Πρώτος της καθ' ημάς Ανατολής, δεν θα μπορούσε να μην πραγματοποιήσει για μία φορά ακόμα το καθιερωμένο πρόσκύνημά του στην Αγιοτόκο Καππαδοκία. Πήγε εκεί μαζί με την τιμία συνοδεία του, για να φέρει στα χορταριασμένα μνήματα και στις ερειπωμένες εκκλησίες, το μήνυμα της χαράς και της ελπίδος, ότι "Χριστός ανέστη και άδης εσκυλεύθη". Πήγε όμως εκεί, για να λάβει την χάρη του τόπου πού έχει αγιασθεί από την πληθώρα των Αγίων της Εκκλησίας μας, ώστε με την ευχή και την ευλογία τους να ξεκινήσει την συνάντησή του με την ιστορία, αφού θα είναι αυτός πού θα συγκαλέσει ύστερα από 1000 και πλέον χρόνια, αλλά και μετά από προετοιμασία 50 και πλέον ετών, την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Η ευχή και η προσευχή μας, πρός τον Άγιο Θεό, είναι, να χαρίζει υγεία και δύναμη στον Πατριάρχη μας, να τον ενισχύει και να τον ενδυναμώνει στο υψηλό και ευθυνοφόρο έργο του, και να συνεχίζει να γράφει τόσο με την παρουσία του στον Πρώτο Θρόνο της Ανατολής και του Γένους, αλλά και με την Σύνοδο της Κρήτης, νέες σελίδες λαμπρές στην νεοτέρα εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και σε αυτή την Πρωτόθρονη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Παναγιώτατε, ο θεός μαζί σας, και σας συνοδεύουν οι ταπεινές ευχές και προσευχές μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails