________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/28/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΑΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΛΚΗ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Σεπτεμβρίου, εἰς τόν πανηγυρίσαντα πρότριτα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τόν ὁποῖον ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος, ὅμιλος προσκυνητῶν - μελῶν τῆς Ἀθλητικῆς Ἑνώσεως Ἀστυνόμων Νομοῦ Θεσσαλονίκης μετά τῶν οἰκείων των καί ἱκανόν ἐκκλησίασμα ἐκ τῆς Πόλεως. 
Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὡμίλησε διά βραχέων ὁ παραστάς μετά συνεργατῶν αὐτοῦ Δήμαρχος Beşiktaş Ἐντιμ. κ. Murat Hazinedar, Δικηγόρος, ἐκφράσας τήν χαράν του διά τήν παρουσίαν του ἐκεῖσε ὡς καί διά τήν καταγωγήν του ἐκ Σινώπης, ἔνθα ὑπῆρξεν Ἐπίσκοπος ὁ Ἅγιος Φωκᾶς.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐχαρίστησεν αὐτόν διά τήν παρουσίαν του εἰς τόν Ἑσπερινόν καί ηὐχήθη εἰς τούς μουσουλμάνους δημότας του τά δέοντα ἐπί τῷ Βαϊραμίῳ (ἑορτῇ τῶν θυσιῶν). Ὡμίλησαν ἐπίσης ὁ Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης, ἐκθέσας τά πεπραγμένα ἐν τῇ Κοινότητι κατά τό διαρρεῦσαν ἔτος. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τήν ἀνακαινισθεῖσαν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 


Τήν Κυριακήν, 27ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος ἐν τῷ ναϋδίῳ τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐξοχ. κ. Bojidar Dimitrov, πρ. Ὑπουργός, ὁ Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει, πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῶν Νήσων, τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλβετίας. 
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐγένοντο τά ἀποκαλυπτήρια προτομῆς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ἐν τοῖς κήποις τῆς Μονῆς, δωρεᾶς τῶν ἐκ Βουλγαρίας αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ. κ. Dinko καί Yordan Dinevi, ὡς ἀντίδωρον εὐλαβείας καί τιμῆς αὐτῶν πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ηὐχαρίστησεν αὐτούς καί τούς λοιπούς ἐκ Βουλγαρίας προσκυνητάς, ὡς καί ἅπαντας τούς παρόντας. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν καί ἐν συνεχείᾳ παρετέθη μοναστηριακή τράπεζα. 
Ὁ Πατριάρχης πρό τῆς ἐπιστροφῆς Αὐτοῦ αὐθημερόν εἰς τήν Πόλιν ἐπεσκέφθη κατ᾽οἷκον τόν παραθερίζοντα ἐν τῇ Νήσῳ μετά τῶν οἰκείων του Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου.

φωτογραφίες: Θεολογική Σχολή Χάλκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails