________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/30/2013

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 28ην Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 29ης ἰδίου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Ἀνδρέας Καυκαλιᾶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νίκης Λαζάρου, καί Κυριάκος Χατζηγιάννης, Βουλευταί, ἐκ Κύπρου, καί προσκυνηταί ἐξ Ἀμερικῆς καί Ἑλλάδος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἀειμνήστου Παρασκευῆς Ματθιουδάκη, μητρός τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἕτους ἀπό τῆς κοιμήσεως αὐτῆς. 
β) κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης ἰδίου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 
γ) κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, 30ῆς ἰδίου, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου καί ἄλλων διακονησάντων ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ Ἀρχιερέων καί Ἱερέων. 
Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Ἑλένη Νιώτη, ἐκ μέρους τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σωφρόνιος Κονιδάρης, ἐξ Αὐστραλίας. 
* * * 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον Lütfi Kırdar καί ὡμίλησεν, ὡς καί οἱ λοιποί ἐνταῦθα θρησκευτικοί ἡγέται, κατά τήν 22αν Συνάντησιν τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀσφαλείας καί Συνεργασίας ἐν Εὐρώπῃ (ΟΑΣΕ), ἐπί τοῦ ρόλου τῆς θρησκείας. Εἰς τό τέλος τῆς συνεδρίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Cemil Çiçek, Πρόεδρος τῆς Μεγάλης Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, ἐδέχθη εἰς ἰδιαιτέραν συνάντησιν τούς ἐκπροσώπους τῶν ἐν τῇ Πόλει θρησκευτικῶν Μειονοτήτων, μεθ’ὧν ἀντήλλαξεν ἀπόψεις καί ηὐχαρίστησεν αὐτοῖς διά τήν συμμετοχήν καί τάς ὁμιλίας αὐτῶν εἰς τήν Συνέλευσιν. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τούς Ἁγίους ἐνδόξους καί πανευφήμους Δώδεκα Ἀποστόλους, ἐπί τῇ Συνάξει αὐτῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωφρόνιον Κονιδάρην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταματίας. 
- Τούς Ἐξοχ. κ. κ. Ἀνδρέαν Καυκαλιᾶν, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος ΑΚΕΛ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νίκης Λαζάρου, Κυριάκον Χατζηγιάννην, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος ΔΗ.ΣΥ, καί Σοφοκλῆ Φυττῆν, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος ΔΗΚΟ, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Βράϊλαν, Πρέσβυν τῆς Ε. Ε. παρά τῷ Ο.Η.Ε., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστιάνας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Θεοδώρας, Ἀλεξάνδρου καί Λεωνίδου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Gábor Kiss, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Tamás Torma, Ὑποπροξένου τῆς Χώρας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Koç. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν τοῦ Τ.Ε.Ι. Δυτικῆς Μακεδονίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Ἀσημοπούλου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα αὐτῶν, Πέτρον Κίλε, Ἀπόστολον Σπανίδην, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, καί Πέτρον Σαμαντζῆν, τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Καραγιαννίδου, Ἐκπαιδευτικόν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Βάλληνδα-Μωϋσάκη, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σιτιλίδην, ἐξ Ἀμερικῆς. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, τήν Κυριακήν, 30ήν Ἰουνίου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελεσθεῖσαν, τό Σάββατον, 29ην ἰδίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ Μνημόσυνον, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.

6/28/2013

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΟΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου βρίσκεται από χθες στη Ρώμη, προκειμένου να συμμετάσχει, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, στους εορτασμούς της Θρονικής εορτής της Εκκλησίας της Ρώμης, επί τη μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, και συμμετέχουν σε αυτήν ο Επίσκοπος Σινώπης Αθηναγόρας και ο Αρχιμανδρίτης Πρόδρομος Ξενάκης, υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης.


Η Πατριαρχική αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από τον Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο, και κατά την ιδιαίτερη αυτή ακρόαση ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, συμπρόεδρος εκ μέρους των Ορθοδόξων στην Επιτροπή για τον Διάλογο ανάμεσα στην Ρωμαιοκαθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία, μετέφερε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μήνυμά του εκφράζει την ευχή ότι ο διάλογος μεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα συνεχίσει να διεξάγεται σε πνεύμα απλότητας, αλληλοκατανόησης και αλήθειας. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


Ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης 27 Ιουνίου στην Αθήνα, οι εργασίες της επετειακής 20ης Ολομέλειας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, που πραγματοποιούνται στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή των Ελλήνων. 
Κεντρικό θέμα της συνέλευσης είναι: «Κοινοβουλευτική Δημοκρατία – Χριστιανισμός – Ορθοδοξία: αξίες και έννοιες». 
Στην τελετή έναρξης ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ ανέγνωσε χαιρετιστήριο μήνυμα της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, το οποίο παραθέτουμε ολόκληρο στη συνέχεια. 
Υπενθυμίζουμε ότι η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) διοργάνωσε διημερίδα με θέμα: «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ» στις 3 και 4 Μαρτίου, στην Κωνσταντινούπολη. 
Την έναρξη των εργασιών εκείνης της διημερίδας κήρυξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Το σχετικό ρεπορτάζ μπορείτε να δείτε εδώ.


6/27/2013

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στο Πέραν (ΦΩΤΟ)

Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 
«Σε αυτήν την Πόλη των Πατέρων μας αξιούμεθα και εφέτος να γιορτάσουμε την εορτή του Αγίου Πνεύματος σε αυτόν τον καλλιμάρμαρο Ναό των Πατέρων μας τον οποίον όπως συνηθίζω να λέγω επύργωσε η ευσέβεια και η φιλογένεια των Πατέρων μας». 
Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Πέραν της Πόλης που αποτελεί κόσμημα και στολίδι στην καρδιά της ιστορικής μεγαλούπολης χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας στο λόγο του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στο Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο Άγιο Πνεύμα λέγοντας χαρακτηριστικά πως "είναι Εκείνο το οποίο γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, το οποίο «όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας", που φωτίζει, αγιάζει, εμψυχώνει, ενδυναμώνει την Εκκλησία και τους Χριστιανούς που ζουν μέσα στην Εκκλησία και αποτελούν το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και οφείλουμε να επικαλούμεθα αυτήν την θεΐκήν Δύναμιν, το Άγιον Πνεύμα που είναι διάχυτο σε όλη την Οικουμένη και στα επουράνια και στα επίγεια και στα υφάλια και στα υποχθόνια. Είναι παντού, σε όλο το σύμπαν. Είναι ο Βασιλεύς του κόσμου. Είναι ο ουράνιος Βασιλεύς που δεσπόζει και κυριαρχεί στο σύμπαν. Και πρέπει να τον επικαλούμεθα και για την ενότητα των Εκκλησιών μας και για την προσωπική μας ζωή και οικοδομή εν Χριστώ, και για τη ζωή της Εκκλησίας και για τη ζωή της Ομογενείας μας εις ένα κεντρικό Ναό της οποίας ευρισκόμεθα σήμερα.» 
Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός, οι Επίσκοποι Δορυλαίου Νίκανδρος και Σινώπης Αθηναγόρας, ο Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Άρχοντες του Θρόνου και πολυπληθείς προσκυνητές από την Πόλη και την Ελλάδα οι οποίοι έσπευσαν να προσκυνήσουν και να εκκλησιασθούν στον μεγαλοπρεπή Ναό που δεσπόζει στην καρδιά της Πόλης. 
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε πρώτος ο θαλερός και σθεναρός Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Γερμανός, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου ο οποίος καλωσόρισε, κατά την τάξη, τον Πατριάρχη με εγκαρδιότητα και με αισθήματα σεβασμού και αφοσιώσεως. 
Ακολούθησε η προσφώνηση από τον δραστήριο Πρόεδρο της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Γιώργο Παπαλιάρη ο οποίος εξέθεσε τα πεπραγμένα της τελευταίας τριετίας που αφορούσαν στα αξιόλογα έργα που επιτέλεσε με ζήλο και διαφάνεια η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της θητείας της. 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο τέλος της δικής του ομιλίας συνεχάρη τόσο τον Επόπτη της Περιφερείας Σταυροδρομίου Μητροπολίτη Τρανουπόλεως Γερμανό όσο και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφοροεπιτροπής για την πνευματική και τη γενικότερη δραστηριότητα και κοινωνική προσφορά της Κοινότητας Σταυροδρομίου. 
Στο τέλος ακολούθησε δεξίωση στον αυλόγυρο του Ναού όπου χορευτικός όμιλος παρουσίασε καλλιτεχνικό πρόγραμμα παραδοσιακών τραγουδιών στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

6/26/2013

Η πρώτη Κυρία της Σερβίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (ΦΩΤΟ)

Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 
Για τις αγαθές σχέσεις και τους άρρηκτους δεσμούς αγάπης και εμπιστοσύνης που υπάρχουν και διαρκώς καλλιεργούνται μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Σερβίας συζήτησαν το απόγευμα της Τρίτης στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τη σύζυγο του Προέδρου της Σερβίας κυρία Δράγιτσα Νίκολιτς. 
Κατά τη συνάντηση που διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, η σύζυγος εξέφρασε την προσωπική αλλά και εκ μέρους του συζύγου της την βαθύτατη εκτίμηση και τον σεβασμό τους προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και προς τον ιστορικό θεσμό της Μεγάλης Εκκλησίας. Με ενδιαφέρον ρώτησε και ενημερώθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τα ποικίλα θέματα που απασχολούν τη Ρωμηοσύνη στην Πόλη.
Ο Πατριάρχης συνεχάρη για τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές της για την πρόληψη της βρεφικής θνησιμότητας, καθώς η ίδια είναι επικεφαλής σχετικού Ιδρύματος, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως τα βρέφη και τα παιδιά είναι επί γης Άγγελοι. 
Στο τέλος της συνομιλίας ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε με χαρά ότι θα βρίσκεται τον Οκτώβριο στη Σερβία στην πόλη Νίσσα όπου γεννήθηκε ο Μ. Κωνσταντίνος και όπου, λόγω αυτού του γεγονότος θα γίνουν και εκεί εορτασμοί με την ευκαιρία της επετείου των 1700 ετών από της υπογραφής του Διατάγματος των Μεδιολάνων. 
Πριν από τη συνάντηση η σύζυγος του Σέρβου Προέδρου προσκύνησε και ξεναγήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

6/25/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΧΑΛΚΗΣ

Mέλη της Εστίας Θεολόγων Χάλκης στη Θεολογική Σχολή Χάλκης κατά την φετινή πανήγυρη της Μονής Αγίας Τριάδος, με τους Μητροπολίτες Γέροντα Δέρκων Απόστολο, Πριγκηποννήσων Ιάκωβο και Προύσης Ελπιδοφόρο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 25ης Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης παρέθεσε γεῦμα εἰς ὅμιλον ὁμογαλάκτων Αὐτοῦ ἀδελφῶν-μελῶν τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης ἐν τῷ ξενοδοχείῳ τῆς περιοχῆς Saklıköy Μαύρης Θαλάσσης. Προηγουμένως ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο τόν ὡς ἄνω ὅμιλον εἰς κατ’ ἰδίαν ἀκρόασιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χερουβείμ Γούπαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγεωργίου, Φοιτητοῦ Θεολογίας. 
-Τήν σύζυγον τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου της Σερβίας Εὐγενεστάτην κ. Dragica Nikolić, συνοδευομένην ὑπό συνεργατῶν καί φίλων αὐτῆς. 
- Τούς ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. κ. Ἀπόστολον Πορίδην καί Πέτρον Μπαζγκάρλο, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀδαμαντίου Ἀνεστίδου, Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηρίου Σχιστοῦ Ἀττικῆς, τήν Τρίτην, 25ην Ἰουνίου. 
- Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Victor Tvircun, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν İstinye ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν τό ἐσπέρας. 
ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 28ης Ἰουνίου, καί ὥραν 4:30 μ. μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 29ης ἰδίου.

6/24/2013

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στο Φανάρι (ΦΩΤΟ)


Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 
Με λαμπρότητα και κατά την παραδοσιακή τάξη της Μεγάλης Εκκλησίας εορτάστηκε και φέτος στο Φανάρι η μεγάλη Δεσποτική ημέρα της Πεντηκοστής. 
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Φιλαδελφείας Μελίτων, Σεβαστείας Δημήτριος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Κυδωνιών Αθηναγόρας και Αυλώνος Χριστόδουλος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, ο Πρόξενος της Ελλάδος Αθανάσιος Αστρακάς, Άρχοντες του Θρόνου, οι τελοιόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής Βοστώνης κατα το ετήσιο προσκύνημά τους στην Κωνσταντινούπολη καθώς και πλήθος ανθρώπων από την Πόλη, την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε ο Εσπερινός της Εορτής του Αγίου Πνεύματος ή αλλιώς Εσπερινός της Γονυκλισίας στον οποίον προέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης. 
Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού ο ίδιος ανέγνωσε τις ευχές της Γονυκλισίας και της επικλήσεως της Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος και διένειμε το αντίδωρο στο λαό του Θεού.


Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 21ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 22ας τρ.μ.. Ἐν τῷ τέλει αὐτῶν ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα. 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Ἰουνίου, προέστη δέ τῆς Πατριαρχικῆς καί πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, 23ης ἰδίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί πρῴην Αὐλῶνος κ. Χριστοδούλου. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ τελειόφοιτοι τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τόν Ἱ. Κοιμητήριον Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης Ἀριστείδου Πασαδαίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 10 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ. Μετά τό Τρισάγιον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, ἐξεναγήθη εἰς τά ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ γενόμενα καί συνεχιζόμενα ἐξωραϊστικά ἔργα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὅν καί συνεχάρη πατρικῶς διά τήν κοινωφελῆ δραστηριότητα τοῦ ὑπ’αὐτόν Σώματος. 
Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη, ὡς πράττει συχνάκις, τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρ. Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δοσιθέου Σερεπίσου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ἀδαμοπούλου, Διδασκάλου, ἐξ Αὐστραλίας, καί τῶν Εὐγεν. κ. Μαρίας Παπαδοπούλου, ἐκ Γιαννιτσῶν, καί κ. Ἑλένης Πεχλιβανίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐξ Αὐστραλίας, καί Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου, ᾧτινι καί ηὐχήθη ἐπί τῇ συμπληρώσει 10 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας αὐτοῦ, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Peckstadt, Φοιτητοῦ. 
- Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Προδρόμην καί Ἀλεξίαν, ἐκ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σερρῶν, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀμοργιανόν, Ἀντιδήμαρχον Πειραιῶς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Μάρκου Σιγάλα, Ἐπιχειρηματίου, καί Ἰωάννου Χονδροκούκη. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μαριδάκην, Προέδρον τῆς Παγκρητίου Ἑνώσεως, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Μύρωνα Φασουλάκην, Ἀντιπρόεδρον αὐτῆς.
- Τήν Εὐγεν. κ. Παυλίναν Βαρναλίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Πλαστικοῦ Χειρουργοῦ, καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀθηνᾶς Παπαδοπούλου, Ἰατροῦ-Αἱματολόγου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐνταῦθα τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν. 
- Τούς τελειοφοίτους τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμοθέου Πατίστα, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Νικολόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Δημητρακάκη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Τόγιαν, πρῴην Βουλευτήν Βοιωτίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mesut Erişen, μετ’οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ Σμύρνης. 
* * * 
 Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, καί τήν ἐν συνεχείᾳ μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ τῆς Μουσικῆς, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τήν Παρασκευήν, 21ην Ἰουνίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 24ην Ἰουνίου. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, μέλη τῆς Χορῳδίας καί τοῦ χορευτικοῦ τῆς νεανικῆς ἑστίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἑπταλόφου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Κούτλα, ὅμιλος Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Scranton Πεννσυλβανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μιχαήλ Ἀζάρ, Καθηγητοῦ-Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μαθηταί τοῦ Ζαππείου μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐκθέσας τά κατά τήν τελευταίαν τριετίαν πεπραγμένα ἐν τῇ Κοινότητι, καί ὁ Πατριάρχης. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅπου τά μέλη τῆς ὡς ἄνω χορῳδίας ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. 
* * * 
 Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
 Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά: 
- Τήν ἐν τῷ ἐν Sarıyer χώρῳ δεξιώσεων «Event Garden» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Shawn Steil, Προξένου τοῦ Καναδᾶ ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Καναδᾶ, τήν Δευτέραν, 24ην Ἰουνίου. 
- Τά ἐν τῷ Ἀρχαιολογικῷ Μουσείῳ τῆς Πόλεως πραγματοποιηθέντα ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως περί τῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων ἐν τῷ βυζαντινῷ λιμένι Yenikapı, αὐθημερόν.

6/23/2013

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου, συνάντηση αντιπροσωπειών των Πατριαρχείων Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Κώστα Τσιάρα. Κύριο θέμα της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχε και αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήταν το ζήτημα της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας στο Κατάρ. 
Από πλευράς Οικουμενικού Πατριαρχείου συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης και ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος. 
Το Πατριαρχείο Αντιοχείας εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Βόστρων Σάββας και συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία ο διάκονος Πορφύριος Ζόρζι και ο κ. Καρόλ Σάμπα, ενώ την αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποτελούσαν ο Γενικός Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος Ησύχιος ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος, και ο πατριαρχικός έξαρχος στην Αθήνα Αρχιμανδρίτης Δαμιανός.  
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ: 
"Μετά τις συζητήσεις, που διεξήχθησαν σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, οι εκπρόσωποι των Πατριαρχείων Αντιοχείας και Ιεροσολύμων επιβεβαίωσαν, ότι κάθε Εκκλησία σέβεται τα όρια της δικαιοδοσίας της άλλης και συμφώνησαν να μεταφέρουν συγκεκριμένες προτάσεις προς τις Ιερές Συνόδους των Εκκλησιών τους, οι οποίες υπηρετούν τον κοινό στόχο της ενότητας της Ορθοδοξίας. Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών εξήρε το διαμεσολαβητικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ευχαρίστησε για τη συμφωνία και για το εποικοδομητικό κλίμα, στο οποίο διεξήχθησαν οι συνομιλίες." 
Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρόσφατη, ειρηνική επίσκεψη του νέου Πατριάρχου Αντιοχείας Ιωάννου στο Φανάρι, συζητήθηκε, σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν και "τό, ὡς μή ὤφελεν, ἀνακύψαν ζήτημα μεταξύ τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων ἕνεκα τῆς ὑπό τοῦ τελευταίου χειροτονίας Ἀρχιεπισκόπου αὐτοῦ ἐν Κατάρ, διά τό ὁποῖον ζήτημα καί ἐζητήθη ἡ διαμεσολάβησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου...". 
Στην εορτή των ονομαστηρίων του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου (11 Ιουνίου), παρέστη και ο Υφυπουργός Κώστας Τσιάρας, με τον οποίο ο Πατριάρχης είχε συνεργασία "ἐπί θεμάτων ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος", σύμφωνα με το σχετικό δελτίου τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι συζητήθηκε το θέμα της δικαιοδοσίας του Κατάρ και ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Φαναρίου.

6/22/2013

ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΙΜΒΡΙΩΤΙΚΑ" ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (121) του περιοδικού Ιμβριώτικα, το οποίο εκδίδει η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας - Θράκης, με πολλή και ενδιαφέρουσα ύλη.
Δεσπόζει το αφιέρωμα στο φετινό Πάσχα στην Ίμβρο, που κατέστη ιστορικό, λόγω της παρουσίας του Ιμβρίου Προκαθημένου της Ορθοδοξίας, Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Ήταν η πρώτη φορά (στα 22 χρόνια της Πατριαρχίας του) που ο Πατριάρχης έκανε Πάσχα εκτός της καθέδρας του, το Φανάρι, και μάλιστα στη γενέτειρά του, την πολύπαθη Ίμβρο. 
Το νέο τεύχος του περιοδικού Ιμβριώτικα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Το Πάσχα του Πατριάρχη στην Ίμβρο δείτε στη σχετική ενότητα του Φως Φαναρίου

6/20/2013

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι κατά τον Εσπερινό της Παρασκευής, 21 Ιουνίου, και την Θεία Λειτουργία του Σαββάτου των Ψυχών. Στο τέλος ο Πατριάρχης θα τελέσει Τρισάγιο και θα αναγνώσει τις συγχωρητικές ευχές και τα ονόματα των ψυχών υπέρ των οποίων θα προσφερθούν τα κόλλυβα. 
Επί τη μεγάλη ημέρα και εορτή της Πεντηκοστής ο Πατριάρχης θα χοροστατήσει στον Πατριαρχικό Ναό κατά τον Εσπερινό του Σαββάτου, 22 Ιουνίου, και την επομένη, Κυριακή της Πεντηκοστής θα προστή της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας. Μετά την απόλυση, ο Πατριάρχης θα τελέσει τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος και θα αναγνώσει τις ευχές της Γονυκλισίας. 
Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο Πατριάρχης θα χοροστατήσει κατά την Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου (Ταξείμ).

6/18/2013

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ


Tριτεύοντος Θεοδώρου 
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η Οικουμενική Κίνηση

Εμμανουήλ Ανδρουλακάκη, Δικηγόρου* 
Σημαντικές πτυχές που αφορούν στο ζήτημα της συμμετοχής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Οικουμενική Κίνηση, κυρίως δε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αποτελούν το αντικείμενο του νέου βιβλίου του Τριτεύοντος των Πατριαρχικών Διακόνων Θεοδώρου Μεϊμάρη, που αφιερώνεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την πρωτοπόρα και αδιάπτωτη διακονία Του στον χώρο της προαγωγής των διαχριστιανικών σχέσεων, από την ανάρρηση του στον Πατριαρχικό Θρόνο μέχρι σήμερα. To πολυσέλιδο πόνημα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αντ. Σταμούλη στη Θεσσαλονίκη αγγλιστί με τίτλο “The Holy and Great Council of the Orthodox Church and the Ecumenical Monement” (Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η Οικουμενική Κίνηση) επέδωσε ο συγγραφέας στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο την Πέμπτη 23 Μαΐου. 
Το καλαίσθητο αυτό βιβλίο, που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και 365 σελίδες, κοσμείται από σχετικό Πατριαρχικό Γράμμα και πραγματεύεται την επίσημη Ορθόδοξη τοποθέτηση έναντι της Οικυμενικής Κίνησης και των Διαχριστιανικών Διαλόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες, όπως η τοποθέτηση αυτή διαμορφώθηκε σε Πανορθόδοξο επίπεδο μέσα από την πορεία σύγκλησης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, στο θεματολόγιο της οποίας το υπό εξέτασιν ζήτημα κατέχει εξέχουσα θέση. 
Πιό συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται το ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την Οικουμενική Κίνηση στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως αυτό εκφράστηκε μέσα από τις ιστορικής σημασίας Εγκυκλίους του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ του Γ΄ κατά τα έτη 1902 και 1904, ως και μέσα από την προφητική Εγκύκλιο του Οικουμενικού Θρόνου το 1920 ‘Προς τις απανταχού Χριστιανικές Εκκλησίες’. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής αναφορά στις διαβουλεύσεις και τα πορίσματα των Πανορθοδόξων Διασκέψεων της Ρόδου (Α΄ 1961, Β΄ 1963 και Γ΄ 1964) και του Σαμπεζύ Γενεύης (Δ΄ 1968) μέσα από την εξέταση των Πρακτικών των Πανορθοδόξων Διασκέψεων που φυλάσσονται στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Γενεύη. 
Στο τρίτο κεφάλαιο, καταβάλλεται προσπάθεια να εξακριβωθεί ο ορθόδοξος τρόπος αντίληψης και κατανόησης σχετικά προς την φύση της Οικουμενικής Κίνησης και αναλύεται η αλλαγή κατεύθυνσης που σημειώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1960, κατά την οποία λαμβάνει χώρα η μετάβαση από την επιφυλακτική συμμετοχή των Ορθοδόξων κυρίως στο οριζόντιο επίπεδο του πρακτικού Οικουμενισμού, σύμφωνα με τις επιταγές της Εγκυκλίου του Πατριάρχου Αθηναγόρα του 1952, στην πλήρη και ολοκληρωμένη παρουσία της Ορθοδοξίας στο κάθετο επίπεδο του θεολογικού Οικουμενισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διακήρυξης του Οικουμενικού Θρόνου το 1973, υπό την ηγεσία του αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου. Στο ίδιο κεφάλαιο, εξετάζονται επίσης τα πορίσματα των Διορθοδόξων Συνεδρίων του Νέου Βαλάμου (1977) και της Σόφιας (1981), τα οποία αποτέλεσαν προπομπό και εν πολλοίς καθόρισαν την κοινώς αποδεκτή επίσημη Ορθόδοξη τοποθέτηση έναντι του Οικουμενισμού, όπως αυτή διατυπώθηκε στις αποφάσεις της Γ΄ Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διάσκεψης του 1986 στο Σαμπεζύ Γενεύης. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο ασχολείται με την αλλαγή στάσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι του Οικουμενισμού, όπως αυτή σημειώθηκε κατά την δεκαετία του 1990 κυρίως λόγω των αρνητικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Ζ΄ Γενικής Συνέλευσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στην Καμπέρα της Αυστραλίας το 1991 σχετικά με την πορεία πλεύσης του Συμβουλίου, γεγονός που οδήγησε στην σύσταση της γνωστής Ειδικής Επιτροπής για την συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Συμβούλιο, το έργο της οποίας (1998-2002) αποτελεί και την τελευταία ενότητα που εξετάζει η παρούσα μελέτη. 
Στο βιβλίο, πέραν από το σπάνιο φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύεται, παρατίθενται αυτούσια, ως παράρτημα, τα σχετικά κείμενα των Διορθοδόξων Διασκέψεων και των Πατριαρχικών Εγκυκλίων που σημάδευσαν την πορεία διαμόρφωσης της επίσημης Ορθόδοξης τοποθέτησης έναντι της Οικουμενικής Κίνησης εντός του Πανορθοδόξου πλαισίου λήψης των σχετικών αποφάσεων κατά την πορεία προπαρασκευής του έργου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Τριτεύοντα Θεόδωρο για το αξιόλογο αυτό έργο του και ευχήθηκε όπως στο μέλλον υπάρξουν και άλλες ανάλογες μελέτες και έρευνες πάνω σε θέματα διορθοδόξου, διαχριστιανικού και οικουμενικού ενδιαφέροντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρόν βιβλίο τυγχάνει καρπός έρευνας του Τριτεύοντος Θεοδώρου κατά την πραγματοποίηση, κατόπιν λήψης σχετικής υποτροφίας από το Παγκόσμιο Συμβουλίο Εκκλησιών, μεταπτυχιακών σπουδών (2004-2005) στο Οικουμενικό Ινστιτούτο του Μποσέ και στο Αυτόνομο Τμήμα Προτεσταντικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Γενέυης, όπου και η παρούσα μελέτη υποβλήθηκε το 2005 και βαθμολογήθηκε από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή με βαθμό άριστα παμψηφεί. 
Τέλος, αναφέρεται ότι ο Τριτεύων Θεόδωρος τυγχάνει Ορθόδοξος Γραμματέας α) της Μικτής Διεθνούς Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Παγκόσμιας Λουθηρανικής Ομοσπονδίας (2006 μέχρι σήμερα) και β) του Φόρουμ Διαλόγου των εν Ευρώπη Ορθοδόξων Εκκλησιών και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Επισκοπικών Συνελεύσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (2008 μέχρι σήμερα). 
*Ο Εμμανουήλ Ανδρουλακάκης, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Εκκλησιαστικού Δικαίου.

6/17/2013

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ (15-16 Ιουνίου 2013)


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Ἰουνίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 16ην Ἰουνίου, μετέβη μεθ᾿ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, ἐκ μέρους τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Μυτιλήνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, καί Χριστιανοί ἐκ τῆς Πόλεως. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καθ’ἥν παρέστησαν καί Γερμανοί Δημοσιογράφοι ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. Δρος Frank-Dieter Freiling, μετά τῶν ὁποίων ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τούς ἐν τῷ ἐν Sultanahmet ξενοδοχείῳ Armada τελεσθέντας γάμους τοῦ ζεύγους Luke Yosuke Willis καί Esin Erez. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, εὐλογήσας τήν καρποφόρον δια- κονίαν αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου Ἐφορείαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν αὐτῆς.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί Σταύρου Χαγιάλογλου, Ἀντιπροέδρου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ. 
- Τόν Πανιερ. Ἐπίσκοπον Μπρανιτσέβου κ. Ἰγνάτιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας. 
- Τόν Σοφολ. Ραββῖνον κ. David Saperstein, Διευθυντήν τοῦ Religious Action Center of Reform Judaism, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Harry Δημόπουλον, ἐξ Η.Π.Α.. 
- Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Πανεπιστημίου Princeton, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Elizabeth Davis, Καθηγητρίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Ἀλέκογλου, Θεολόγον Καθηγητήν ἐν τῷ Ἐλληνικῷ Κολλεγίῳ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βασιλάγαν, Ἐπιχειρηματίαν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Γεωργίου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἑντιμ. κ. Νικόλαον Σενκοποπόφσκυ, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Μελίσσης καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου, ἐντεῦθεν.

Οικουμενικός Πατριάρχης: «Τα μηνύματα που εκπέμπονται από τον λαό, πρέπει να συλλαμβάνονται από τους ιθύνοντας κάθε χώρας»

Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 
Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και με πολλούς αποδέκτες έστειλε την Κυριακή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά την θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Εδιρνέκαπου. 
Αναφερόμενος στα γεγονότα που συγκλονίζουν την Τουρκία ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας τόνισε χαρακτηριστικά ότι «τα μηνύματα που εκπέμπονται από τα πλήθη, από τον λαό, πρέπει να συλλαμβάνονται από τους ιθύνοντας κάθε χώρας και από τους ιθύνοντας της Εκκλησίας». 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο γεγονός ότι το Βακούφι του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου έχει χαρακτηριστεί από τις Αρχές ως «κατειλημμένο», δηλαδή η διοίκησή του έχει περάσει στο Τουρκικό Κράτος, και κάλεσε τους αρμοδίους  να επιλύσουν το ζήτημα σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου.
Τα γεγονότα στην Τουρκία και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες 
«Τι σημαίνουν αυτά τα γεγονότα;», διερωτήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενους στους πιστούς και συνέχισε: «Εγώ δεν θα εισέλθω εις την ουσίαν αυτών, θα επισημάνω μόνον ότι υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας εδώ αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, όπως παρακολουθούμε από την καθημερινή επικαιρότητα, ένας μετασχηματισμός, υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν αιτήματα των πολιτών, αιτήματα τα οποία δεν ημπορεί να παραβλέψει χωρίς ζημίαν και χωρίς φθοράν η εκάστοτε διοίκησις, οι εκάστοτε και εκασταχού κυβερνήσεις. Αυτά τα μηνύματα που εκπέμπονται από τα πλήθη, από τον λαό, πρέπει να συλλαμβάνονται από τους ιθύνοντας κάθε χώρας και, θα προσέθετα, και από τους ιθύνοντας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία βεβαίως του Χριστού είναι η ίδια, διά μέσου των αιώνων, διότι “Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας” και κανείς μας δεν ημπορεί και δεν δικαιούται να τροποποιήσει ή να μεταθέσει τα θεμέλια της Χριστιανικής πίστεως και παραδόσεως. Όμως υπάρχουν και εξωτερικά πράγματα, εξωτερικά στοιχεία τα οποία αλλάζουν με το πέρασμα των χρόνων και των αιώνων. Και όχι μόνον αλλάζουν αλλά και πρέπει να αλλάζουν, ώστε η Εκκλησία να συλλαμβάνει τα μηνύματα των καιρών, να έχει αναπεπταμένες τις κεραίες της και να συλλαμβάνει και να προσαρμόζει το κήρυγμά της εις τας εκασταχού και εκάστοτε περιστάσεις και απαιτήσεις της συνειδήσεως του πληρώματος, χωρίς, επαναλαμβάνω, να θυσιάζει τίποτε από την ουσία της πίστεως και των παραδεδεγμένων, των παραδόσεών μας». 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισήμανε ότι η Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας λαμβάνει τα μηνύματα των καιρών και είναι πάντοτε ανοικτή στο διάλογο με οποιονδήποτε. «Ευτυχώς ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο και εις αυτόν το τομέα είναι πάντοτε ανοικτό, είναι πρωτοπόρο σε κάθε δικαιολογημένη, επιτρεπόμενη καινοτομία. Πάντοτε προσαρμοζόμεθα εις τας περιστάσεις και τα αιτήματα των καιρών και διαλεγόμεθα με όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, Χριστιανούς και μη Χριστιανούς και ίσως και μη πιστεύοντας καθόλου, διότι όλα τα προβλήματα, πιστεύουμε ότι λύνονται με τον διάλογο, ότι οφείλουμε να προσφέρουμε στους πιστούς μας το μήνυμα του Ευαγγελίου, το διαχρονικό και οικουμενικό, εις την μορφήν υπό την οποίαν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος και ημπορεί να το εγκολπωθεί και να το υιοθετήσει και να το εφαρμόσει εις την καθημερινή του ζωή. Επαναλαμβάνω με καύχησιν εν Κυρίω ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι πρωτοπόρο και εις αυτόν τον χώρον, και εις αυτόν τον τομέα. Και σήμερα και αύριο και πάντοτε θα συλλαμβάνει τα μηνύματα των καιρών και θα προσαρμόζει το κήρυγμά του και το μήνυμά του, το πάντοτε ευαγγελικόν, αποβλέποντας εις ένα και μόνον σκοπόν: Εις την σωτηρίαν των πιστών», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Το «κατειλημμένο» Βακούφι του Αγίου Γεωργίου Εδιρνέκαπου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
«Το Βακούφι του ναού του Αγίου Γεωργίου Εδιρνέκαπου είναι κατειλημμένο, το οποίο σημαίνει ότι δεν δικαιούμεθα να διενεργήσουμε εκλογές, ώστε να αναδείξωμεν την εκκλησιαστικήν επιτροπήν, η οποία θα διαχειρίζεται τα της κοινότητός μας αυτής, και ότι η εξουσία του δεσμήν και λύειν, το διοικείν και διαχειρίζεσθαι ανήκει εις την Γενικήν Διεύθυνσιν των Βακουφίων, δηλαδή εις το Τουρκικόν κράτος», είπε ο Πατριάρχης και τόνισε: «Αυτό το καθεστώς των κατειλημμένων βακουφίων, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και άλλα πράγματα είναι από τα εκκρεμή (σ.σ.ζητήματα), τα οποία χρονίζουν, τα οποία αναμένουν την επίλυσίν των, άνευ της οποίας δεν ημπορούμεν να ομιλούμεν δια κράτους δικαίου. Αυτά είναι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβιάσεις των μειονοτικών δικαιωμάτων και έως ότου επιλυθούν κατά τας παραδόσεις μας, κατά τα ήθη και έθιμα των μειονοτήτων, όχι μόνον της ιδικής μας, αλλά και των άλλων μειονοτήτων που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, δεν θα είναι δυνατόν να ομιλούμε για πλήρη δημοκρατία και για κράτος δικαίου». 

Related Posts with Thumbnails