________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/31/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (28-30 Ιουλίου 2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Τετάρτης, 30ῆς λήγοντος μηνός Ἰουλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τοῦ ἄρτι χειροτονηθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν Σίλα καί Ἐλευθερουπόλεως Εὐδοκίμου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 28ης Ἰουλίου, παραμονῆς τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Ἐγρήκαπου καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. 
Ἐν συνεχείᾳ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη κατ̉ οἷκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια συγχαρητήρια. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλόχιον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, Περγάμου κ. Ἰωάννην, Γλυφάδας κ. Παῦλον, Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ, καί τόν ἐν Καλιφορνίᾳ διακονοῦντα Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Μάξιμον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας. 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λεόντιον Καρίκαν μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐφραίμ Τσόλη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Ξάνθης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσιγάραν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆν Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Νήσου Χάλκης «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Βαρελᾶν, ἐκ Πειραιῶς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Βεριόπουλον, Ξεναγόν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Θεοδοσιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Δημητρίου καί Ἄννης- Σοφίας, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Πάνου, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς προσεχῶς τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Παπαεμμανουήλ, Καθηγητήν Μουσικῆς, ἐκ Δράμας.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ


Ο Μ Ι Λ Ι Α 
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ κ. ΜΑΞΙΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΗι ΑΙΘΟΥΣΗι ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΙΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ 
 (27 Ἰουλίου 2014)
Παναγιώτατε Δέσποτα, 
Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Σεβαστοί Πατέρες, 
Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ, 
Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, 
Εὐλογημένε Λαέ τοῦ Κυρίου,  
Ἐν ἀπείρῳ εὐγνωμοσύνῃ πρός τόν ἐν Τριάδι Ἅγιον Θεόν ἐχειροτονήθην σήμερον εἰς Ἐπίσκοπον τῆς ἱστορικῆς καί ἁγιοτόκου ἐν Σηλυβρίᾳ Ἐκκλησίας. Ὡς ἔδοξε τῷ Κυρίῳ, οὕτω καί ἐγένετο. Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος! 
Ἐπικαλοῦμαι τάς εὐχάς τῶν Ἁγίων τῆς πόλεως ταύτης τῆς Θρᾳκικῆς χερσονήσου τῆς κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος δοκιμασθείσης καί ἀπορφανισθείσης τοῦ ἐνδόξου καί πεπολιτισμένου λαοῦ αὐτῆς. Ἐπικαλοῦμαι τάς εὐχάς τοῦ μεγάλου τέκνου αὐτῆς Ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πρός τόν ὁποῖον, Παναγιώτατε Δέσποτα, τρέφω μεγάλην εὐλάβειαν καί τόν χῶρον τῆς ἐν Σηλυβρίᾳ οἰκίας τοῦ ὁποίου, συχνάκις ἐπεσκεπτόμην προσευχητικῶς μετά Κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν. Ὡς ἐκ τούτου, πιστεύω, Παναγιώτατε, ὅτι ἡ ἐκλογή μου εἰς Μητροπολίτην Σηλυβρίας εἶναι γεγονός τό ὁποῖον ἐπραγματοποιήθη τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τοῦ ὁποίου ἡ χείρ μέ ὡδήγησεν ἀπό ἐτῶν εἰς τήν ἰδιαιτέραν αὐτοῦ πατρίδα, ὅπου ἐνοικεῖ καί περιπολεύει ὁ Ἅγιος καί πάντοτε ἡ ψυχή μου ἠσθάνετο ἕλξιν διά τόν ἡγιασμένον ἐκεῖνον τόπον. 
Καί ἐξεφράσθη τό ἅγιον θέλημα τοῦ Κυρίου Συνοδικῶς τῇ προτροπῇ καί εἰσηγήσει τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος. 
Ἐπί τῷ ἱερῷ γεγονότι τῆς ἐκλογῆς μου, κάλλιον θά ἦτο νά σιωπήσω καί μόνον νά ἐνωτισθῶ ἐν ταπεινώσει τό θέλημα τοῦ Κυρίου, πλήν ὅμως εἰς τήν καρδίαν μου, εἰς τό ὄργανον τοῦτο διά τοῦ ὁποίου βιώνεται καί ἐκφράζεται, κατά τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπον, ὑπερίσχυσε τό χωρίον τοῦ ψαλμωδοῦ: «Ἐάν ἐπιλάθωμαί σου Ἱερουσαλήμ κολληθείη ἡ γλῶσσα μου τῷ λάρυγγί μου». Καί ἐπιτραπήτω μοι ἐν προκειμένῳ νά παραλλάξω τό ψαλμικόν χωρίον: «Ἐάν ἐπιλάθωμαί σου Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν σου εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἐμέ γεγενημένων κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου».


Δέν ἐπιθυμῶ νά ἐπαναλάβω αὐτονοήτους σκέψεις, ἐκφραζομένας εἰς τοιαύτας περιστάσεις ὡς ἡ σημερινή. Εἶναι γνωστή εἰς πάντας ἡμᾶς ἡ σπουδαιότης τῆς θέσεως τοῦ Ἐπισκόπου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ὅτι τό λειτούργημά του ὑπάρχει διά νά ὑπηρετῇ τήν ζωήν καί ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε ὁ ἀπονεμόμενος σεβασμός τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ εἰς τό πρόσωπον τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι ἀπόδειξις τῆς μεγάλης σημασίας τοῦ ἐπισκοπικοῦ θεσμοῦ. Εἶναι ἐπίσης γνωστόν ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος εὑρίσκεται εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ, ἀδιαρρήκτως συνδεδεμένος μετά τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, ὡς ὁ Χριστός μετά τῆς Ἐκκλησίας, Κεφαλή καί Σῶμα. 
Προτιμῶ νά καταστήσω ἡμᾶς κοινωνούς τῶν πρός τό ταπεινόν μου πρόσωπον γενομένων εὐεργεσιῶν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν ἐν τέλει κατευθύνει καί ποδηγετεῖ ὁ Κύριος διά τῶν θεσμικῶν καί ἄλλων προσώπων. 
Καί πρῶτον μέν εὐχαριστῶ Ὑμᾶς, Παναγιώτατε Δέσποτα, ὁ Ὁποῖος, τῇ ἐπινεύσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰσηγήθη- τε, ἐν τῇ διακρινούσῃ Ὑμᾶς πατρικῇ ἀγάπῃ τήν εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογήν μου.
Ὁμιλῶν τήν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας, ὀφείλω νά ὁμολογήσω τήν πρός τό πρόσωπόν μου ἐπιδειχθεῖσαν μεγάλην πατρικήν εὔνοιαν Ὑμῶν, ἄνευ τῆς ὁποίας δέν θά ἠδυνάμην νά καταστῶ κληρικός τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί νά βιώσω τό ἦθος καί τό φρόνημα αὐτῆς, μάλιστα δέ νά σπουδάσω εἰς τήν Ἑσπερίαν. Ἐκ νεότητός μου ἡ Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπιδεικνύει πατρικήν ἐμπιστοσύνην εἰς τό ταπεινόν μου πρόσωπον καί διά τοῦτο ὀφείλω καί ὑποβάλλω Αὐτῇ υἱϊκήν εὐγνωμοσύνην, ἀνυπόκριτον καί εἰλικρινῆ ἀγάπην καί παρακαλῶ τήν Παναγιότητά Του νά προσεύχηται πρός τόν Κύριον διά τήν ἐκκλησιαστικήν μου τελείωσιν. 
Ἐνώπιον τοῦ σεπτοῦ προσώπου Σας, Παναγιώτατε, ὑπόσχομαι καί πάλιν ὅτι ὡς Ἀρχιερεύς τοῦ μαρτυρικοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ πρώτου Θρόνου τῆς Ὀρθοδοξίας, θά ὑπερασπίζωμαι παντί σθένει τά κανονικά δίκαια καί προνόμια αὐτοῦ.


Ἐν συνεχείᾳ, ἐκφράζω τάς υἱϊκάς μου εὐχαριστίας πρός τούς ἁγίους Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι διά τῆς τιμίας αὐτῶν ψήφου κατέστησαν τήν ἀναξιότητά μου Μητροπολίτην τῆς ἐνδόξου καί πολυπαθοῦς πόλεως τῆς Σηλυβρίας. 
Ὀφείλω ἐπίσης εὐχαριστίας ἐκ βαθέων πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, πολύτιμον ἀδελφόν καί φίλον ἐκ νεότητός μου, ὁ ὁποῖος μόλις ἐχθές ἔθεσεν ἐπί τῆς χοϊκῆς κεφαλῆς μου τάς τιμίας χεῖρας αὐτοῦ καί μέ ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον, πρός τούς συγχειροτονήσαντάς με Σεβ. Ἀρχιερεῖς, πρός τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τῶν ὁποίων ἡ πατρική ἀγάπη καί πολύτιμος πεῖρα μέ ἐστήριξαν κατά τήν διακονίαν μου ἐν τῇ Πατριαρχικῇ αὐλῇ, καθώς καί πρός ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐλθόντας Ἱεράρχας διά τήν πολύτιμον παρουσίαν των. 
Πρός τόν πρύτανην τῶν θεολόγων Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην ἀπευθύνω τάς υἱϊκάς μου εὐχαριστίας διά τήν πατρικήν του ἀγάπην, τήν πνευματικήν στήριξιν καί καθοδήγησιν εἰς τήν θεολογικήν μου πορείαν, καθώς καί διά τήν οὐσιαστικήν συμβολήν του καί συνεισφοράν κατά τήν ἐν Ἀγγλίᾳ παραμονήν μου. Αἰσθάνομαι ἐπιτακτικόν τό χρέος νά εὐχαριστήσω, μετά πολλῆς τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης, τόν Πανοσιολ. Πρεσβύτερον κ. Paul McPartlan, ἐπιβλέποντα Καθηγητήν μου ἐν Λονδίνῳ καί λαμπρόν θεολόγον, διότι ἐμόχθησε καί συνέβαλε μεγάλως κατά τήν δύσκολον πορείαν τῆς συγγραφῆς τῆς διδακτορικῆς μου διατριβῆς. Ὀφείλω ἐκ βαθέων εὐχαριστίας διά τήν προσέλευσιν τοῦ τε Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θουρίου κ. Antonio Lucibello, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ὁσιολ. κ. Ἀνδρέου Palmieri, Ὑπογραμματέως τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν. 
Περιποιεῖ ἰδιαιτέραν τιμήν δι’ἐμέ ἡ παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλοχίου, Καθηγητοῦ μου ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Βελιγραδίου, ὁ ὁποῖος μετά τῶν ἄλλων Καθηγητῶν αὐτῆς ἐμόχθησαν διά τήν θεολογικήν μου ἐκπαίδευσιν, καί ἡ παρουσία τῶν φίλων καί ἀδελφῶν Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Κατάρων κ. Μακαρίου καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Μαξίμου, διακονοῦντος ἐν Καλιφορνίᾳ, πιστῶν συνοδοιπόρων κατά τά δύσκολα χρόνια τῶν σπουδῶν μας ἐν τῇ ὡς ἄνω Θεολογικῇ Σχολῇ. 
Εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, ποιμενάρχην τῆς γενετείρας μου, καί ἅπαντας τούς ἐκ τῆς πόλεως τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου προσελθόντας Κληρικούς καί λαϊκούς, καθώς καί τούς λοιπούς κληρικούς καί πιστούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐλθόντας ἵνα συμμετάσχωσιν εἰς τήν σημαντικήν ταύτην στιγμήν τῆς ζωῆς μου. 
Πρός τούς πατέρας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένους ἀπευθύνω ἐγκάρδιον ἀσπασμόν, εὐχαριστῶν αὐτούς διά τήν ἐν παντί συμπαράστασίν των.


Εἰς τόν Ἐντιμολογιώτατον Ἄρχοντα κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, σοφόν καί εὐπροσήγορον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος κατά τάς σπουδάς μου εἰς τήν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Ἀθηνῶν, οὐχί μόνον διεμόρφωσεν, ὡς Καθηγητής καί Διδάσκαλος, τήν προσωπικότητά μου, ἀλλά ὑπῆρξε καί ὁ ἀποφασιστικός κρῖκος εἰς τήν σύνδεσίν μου μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἐκφράζω τάς ταπεινάς μου ευχαριστίας καί δι’ αὐτοῦ πρός ὅλους τούς χρηματίσαντας Καθηγητάς ἐν τῇ ὡς ἄνω Σχολῇ. 
Τέλος, ἐν πολλῇ εὐγνωμοσύνῃ καί ἀγάπῃ ἀναφέρομαι πρός τό πρόσωπον τοῦ μεταστάντος εἰς οὐρανούς πατρός μου Ἰωάννου, εὐχαριστῶ δέ ἐκ βαθέων τήν μητέρα μου Ἑλένην, δι’ὅσα στοργικῶς ἔπραξε καί πράττει ὑπέρ ἐμοῦ, τήν αὐταδέλφην μου Ἰουλίαν καί ἅπαντας τούς συγγενεῖς μου διά τήν ἐνταῦθα ἐνισχυτικήν παρουσίαν των. 
Περαίνων τόν λόγον μου, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, παρακαλῶ ἅπαντας ὅπως προσεύχωνται πρός τήν προστάτιδα τῆς ταπεινῆς μου Ἐπαρχίας, Παναγίαν τήν Σηλυβριανήν, τῆς ὁποίας ἡ ἐφέστιος εἰκών εἶναι ἀποτεθησαυρισμένη ἐν Ἑλλάδι, τόν προστάτην μου Ἅγιον Μάξιμον τόν Ὁμολογητήν, ἵνα ὁ Κύριος τῆς Ἐκκλησίας μέ ἀναδείξῃ πιστόν, γνήσιον καί ἀληθινόν Ἐπίσκοπον αὐτῆς, κατά τήν μεγάλην ἡμέραν τῆς ἐνδόξου Δευτέρας Αὐτοῦ παρουσίας. 
Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος καί ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν!»

7/30/2014

Η ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)


Βίντεο: Φως Φαναρίου
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. ῾Εσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἰουλίου, καθ᾽ὅν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Γλυφάδας κ. Παῦλος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί ὅμιλος φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν μέχρι τοῦδε Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ Πανοσιολ. κ. Ἀνδρέαν (Σοφιανόπουλον).


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟ: "Ἀνδρίζου τοίνυν καί ἴσχυε"


Ο Μ Ι Λ Ι Α 
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΗι ΑΙΘΟΥΣΗι ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΙΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ 
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ κ. ΜΑΞΙΜΟΥ 
(27 Ἰουλίου 2014) 

«Ὁ τήν ἀρχήν τῆς Ἐκκλησίας ἐμπεπιστευμένος, καί τῇ τῆς ἐπισκοπῆς ἀξίᾳ τετιμημένος, ἄν μή διαγορεύῃ τῷ λαῷ τά πρακτέα, οὐκ ἀνεύθυνός ἐστι» καί «ἀρκεῖ καί ἕν κατόρθωμα ἐπισκοπῆς ἀνενεγκεῖν εἰς τόν οὐρανόν, καί ἕν ἁμάρτημα, εἰς αὐτήν ἐμβαλεῖν τήν γέενναν», διακηρύσσει ἀπό τοῦ Θρόνου τούτου τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (Εἰς Τίτον Α΄ P.G. 62, 667-668) καί πρός σε σήμερον, Ἱερώτατε ἅγιε ἀδελφέ, καί συλλειτουργέ ἀπό τῆς σήμερον τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Χάριτος, Μητροπολῖτα Σηλυβρίας κύριε Μάξιμε. 
Καί σύ, τετελειωμένος σήμερον Πνεύματι Ἁγίῳ, Ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, μή λησμόνει ὅτι «οὐδέ γάρ ἔστιν εὐδοκιμεῖν ὡς χρή, μή πληρωθέντα τῆς χάριτος ἐκείνης· καθάπερ, οὐκ ἔστι γενναῖόν τι ποιεῖν ἤ μέγα, μή τῆς τοῦ Χριστοῦ ροπῆς ἀπολαύσαντα» (Ἰ. Χρυσοστόμου, Εἰς Ματθαῖον ΝΕ΄, P.G. 58, 548). 
Τήν χαράν καί εὐφροσύνην τῆς ἑορτῆς καί μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος πληροῖ ἡ σημερινή εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος, ἀδελφέ καί μέχρι τῆς χθές ἡμέτερε Ἀρχιδιάκονε κύριε Μάξιμε. 
Διηκόνησας εὐόρκως, πιστῶς καί θεαρέστως ἐπί σειράν ἐτῶν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ, προσελθών εἰς τάς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου αὐτοῦ καί τιμηθείς διά τοῦ ὀνόματος τοῦ προασπιστοῦ τῆς πίστεως καί πολεμίου τῶν αἱρέσεων μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦ μεγάλου ἐν ἐκκλησιαστικοῖς ἀνδράσι καί Ἱεράρχαις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τελευταίου Σχολάρχου τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, μακαριστοῦ σοφοῦ διδασκάλου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου Ρεπανέλλη. 
Ἐλθόντι ἐκ τῆς πόλεως τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, σοι ἐδόθη ὁ κλῆρος παρά Θεοῦ νά συνεχίσῃς τήν ζωήν σου καί τήν διακονίαν σου εἰς τήν ἱδρυθεῖσαν ὑπό τοῦ ἰδίου ἐσταυρωμένου χιαστί Ἀποστόλου, πολυειδῶς καί πολυτρόπως καί πολυμερῶς ἐσταυρωμένην καί ἀεί σταυρουμένην ὑπό τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν, ξένων καί μή, ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων, ἀλλά πάντοτε ὀρθοτομοῦσαν τόν λόγον τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀληθείας, Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὅλα αὐτά τά ἔτη, τά διῆλθες διακονῶν καί προσφέρων, ὡσεί παρών ἐν τῇ γενετείρᾳ σου πόλει ὡς καί ἐνταῦθα, καθότι ὁ Πρωτόκλητος Ἀπόστολος εἶναι ὁ κοινός προστάτης καί ἔφορος ἐκείνης τε καί τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων. 
Ἡ λιπαρά μόρφωσίς σου καί ἰδίᾳ ἡ πνευματική ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν ἐνάρετος ζωή σου καί τό πανθομολογούμενον ἦθος σου, ἡ ἀγωγή σου, τήν ὁποίαν σοι ἐνέπνευσεν ἡ κατά σάρκα, χαίρουσα σήμερον μέ τήν χαράν σου, μήτηρ σου, ἀγαπητή εἰς ὅλους ἐδῶ Εὐγενεστάτη κυρία Ἑλένη, σέ ἐβοήθησαν εἰς τήν διακονίαν σου, καθ᾿ ἥν διέθεσες ἀφειδῶς τά τάλαντα, διά τῶν ὁποίων σε ἐκόσμησεν ὁ Θεός, καί ἁπάσας τάς δυνάμεις σου, εἰς δόξαν Αὐτοῦ. Αἱ σπουδαί σου ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Βελιγραδίου σε ἔφεραν εἰς ἐπαφήν μέ τήν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον Σερβικήν παράδοσιν καί πνευματικότη-τα, καί μάλιστα μέ τούς μεγάλους συγχρόνους Θεολόγους πατέρας καί φωστῆρας τῆς Ἐκκλησίας ταύτης, τούς Ἁγίους Νικόλαον Βελιμίροβιτς καί Ἰουστῖνον Πόποβιτς, τούς στύλους ἀναδειχθέντας κατά τούς ἐσχάτους καιρούς τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, καί παρά τούς ὁποίους ἐμαθήτευσε μέγα τμῆμα τῆς συγχρόνου Ἱεραρχίας αὐτῆς καί οἱ ἐκεῖ διδάσκαλοί σου. 
Ἐν ταὐτῷ, αἱ σπουδαί σου ἐπί πενταετίαν καί ἡ ἐκπόνησις τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς σου εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Λονδίνου, ὑπό τήν καθοδήγησιν καί τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Διοκλείας κυρίου Καλλίστου, διηύρυναν τόν ὁρίζοντα τῆς θεολογικῆς γνώσεώς σου, τό δέ πόνημά σου περί τοῦ πρωτείου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὅπως ὅλοι γνωρίζομεν, ἀπέσπασεν ἤδη εὐμενεῖς κριτικάς ὑπό τῶν εἰδότων. 
Ἀπό τῆς εἰς διάκονον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Εὐφημίας Χαλκηδόνος χειροτονίας σου, ὑπό τοῦ τότε Μητροπολίτου Χαλκηδόνος καί νῦν Νικομηδείας κυρίου Ἰωακείμ, καί μέχρι σήμερον, διακονήσας ὡς Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς Μέγας Ἀρχιδιάκονος καί ὡς γραμματεύς διαφόρων Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀλλά καί ἐξ ἑτέρων ὑπευθύνων τομέων καί ἀποστολῶν, αἵτινες κατά καιρούς σοι ἀνετέθησαν, ἀπέδειξας ἀφοσίωσιν καί ἀναλωτικήν ἀγάπην καί παραδοσιακόν ἐκκλησιαστικόν ἦθος καί φρόνημα, καί ζωήν κατά πάντα ἠθικήν καί σεμνήν. 
Διό καί πάντες οἱ γνωρίζοντες καί ἀγαπῶντες σε βαθέως, μέ ἐπί κεφαλῆς τήν ἡμετέραν Μετριότητα, χαίρομεν νῦν διά τήν ἐπιβράβευσιν τῶν ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας κόπων σου, καί ἔχομεν τήν ἐλπίδα καί τήν προσδοκίαν ὅτι θά συνεχίσῃς ἐξ ἴσου καρποφόρως καί θυσιαστικῶς τήν ἐκδαπάνησίν σου εἰς τάς πνευματικάς καί διοικητικάς ἀνάγκας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
Ἄλλωστε, καί διά τῆς, ὡς ἐκ τῆς προηγουμένης θέσεώς σου τοῦ Μ. Ἀρχιδιακόνου, εὐθύνης σου διά τούς διακόνους καί Ἱεροψάλτας τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί διά τόν ἐνταῦθα Σύνδεσμον Μουσικοφίλων, ἐπέδειξας ἰδιαίτερον ζῆλον διά τήν καλλιέργειαν καί ἀνάδειξιν τῆς πατρῴας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἡμῶν παραδόσεως κατά τό ὕφος τῆς Μεγάλης Εκκλησίας, τό ὁποῖον ἐνδιαφέρον εἴμεθα βέβαιοι ὅτι καί ἐν τοῖς ἐφεξῆς ὄχι μόνον θά διατηρήσῃς ἀλλά καί θά ἐπαυξήσῃς. 
Εἰς τήν ἀρχομένην, λοιπόν, ἀρχιερατικήν διακονίαν σου θά σε συνοδεύουν ἀσφαλῶς ἡ εὐχή καί ἡ Πατριαρχική μας εὐλογία, ἀγάπη καί στοργή, αἱ εὐχαί τοῦ μακαριστοῦ πατρός σου καί τῆς συνευφραινομένης σήμερον μητρός σου καί τῶν λοιπῶν οἰκείων σου καί τῶν συναδέλφων σου κληρικῶν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ καί τῶν πολυπληθῶν φίλων καί γνωστῶν καί συγγενῶν σου, οἱ ὁποῖοι σε ἐστήριξαν καθ᾿ ὅλον αὐτό τό διάστημα, καί μετά φιλοθεΐας ἑορτάζουν καί πανηγυρίζουν μαζί σου τήν ἡμέραν ταύτην τήν μεγάλην καί μοναδικήν διά τήν ζωήν καί τήν κληρικήν σου πορείαν. Ἰδιαιτέρως θά σέ στηρίζουν αἱ πατρικαί εὐχαί τῶν ἀγίων ἀρχιερέων μετά τῶν ὁποίων σε ἐχειροτονήσαμεν εἰς Ἐπίσκοπον, τῶν τε ἐντεῦθεν καί τῶν ἐπί τούτῳ εὐγενῶς προσελθόντων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἵτινές σε περιβάλλουν μέ τήν ἀγάπην καί τήν ἐκτίμησίν των. Ἡμεῖς τούς εὐχαριστοῦμεν ἀπό καρδίας διά τήν πρόφρονα συμμετοχήν των εἰς τήν χαράν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τήν δεδικαιολογημένην διά τήν ἀπόκτησιν ἑνός νέου ἀξίου Ἱεράρχου της. 
Αἱ εὐχαί καί πρεσβεῖαι τοῦ σήμερον ἑορταζομένου ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, καί τοῦ ἱδρυτοῦ καί ἐφόρου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς ἱστορικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, θά εἶναι συνοδοί σου, κατά τήν ἀπό τοῦδε πλέον ὑπεύθυνον πορείαν σου. Πρέπει ὅμως καί σύ νά ἔχῃς πάντοτε πρό ὀφθαλμῶν σου τό παράδειγμά των καί νά εἶσαι ἕτοιμος νά κακοπαθήσῃς καί νά ὑποστῇς μετά χαρᾶς καί δοξολογίας κάθε δυσκολίαν καί ἐμπόδιον, τά ὁποῖα ἐνδεχομένως θά παρουσιασθοῦν εἰς τήν ὁδόν σου, αἴρων μεθ᾿ ὑπομονῆς τόν χρηστόν καί ἐλαφρόν ζυγόν τοῦ Χριστοῦ, ὅστις μετά βεβαιότητος ὁδηγεῖ εἰς τό ἀνέσπερον φῶς τῆς βασιλείας Του. Ἔχε κατά νοῦν τήν πορείαν τοῦ πλέον εὐκλεοῦς βλαστοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σου, τῆς γειτονικῆς Σηλυβρίας τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾴκης, Ἁγίου Νεκταρίου, ὅστις ἐσυκοφαντήθη καί ἐδιώχθη ὅσον οὐδείς ἕτερος ποιμήν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀλλά διά τοῦτο ἐδοξάσθη καί θαυματουργεῖ, καί οὕτως ἀπεδείχθη καί ἐν τῇ περιπτώσει του περιτράνως τό Πατερικόν ὅτι «οὐ μικρός ἆθλος, ἀλλά καί σφόδρα μέγας οὗτος ὁ τῆς συκοφαντίας ἐστί» (Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, πρός Ὀλυμπιάδα, ἐπιστολή ΙΓ΄, P.G. 52, 606). 
Σέ συγχαίρομεν ἐγκαρδίως προσωπικῶς καί ἐκ μέρους τῆς περί ἡμᾶς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, σοι εὐχόμεθα διαπύρως πλουσίαν τήν εὐλογίαν τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, τοῦ καλέσαντός σε εἰς διακονίαν τοῦ λαοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς καί τόν φωτισμόν τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, τοῦ ἀναπληροῦντος τάς ἀσθενείας καί ἐλλείψεις ἡμῶν, ἵνα καί ὡς Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στηρίξῃς καί συνδράμῃς ἀποτελεσματικῶς τό ἔργον αὐτοῦ καί δικαιώσῃς, διά τῆς εὐσυνειδήτου ἀρχιερατικῆς διακονίας καί ἐναρέτου πολιτείας σου, τήν ἡμετέραν πρόβλησιν καί τήν ἐπιλογήν τῶν ὁμοφώνως προκρινάντων σε σεβασμίων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἡ Πατριαρχική ἡμῶν προτροπή πρός σε, Ἱερώτατε ἀδελφέ ἅγιε Σηλυβρίας κύριε Μάξιμε, εἶναι αὐτή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Ἐπίσκοπον Ἰκονίου Ἀμφιλόχιον: «Ἀνδρίζου τοίνυν καί ἴσχυε, [...] Καί γάρ ἀπέστειλέ σε ὁ Χριστός οὐχ ἑτέροις κατακολουθεῖν, ἀλλ᾿ αὐτόν καθηγεῖσθαι τῶν σῳζομένων [...] καί ἔσο μή ἐκ τοῦ τόπου σεμνυνόμενος, ἀλλά τόν τόπον σεμνύνων» (πρβλ. Μεγάλου Βασιλείου, Ἐπιστολαί 161 καί 98, P.G.32, 629B-632A καί πρβλ. 32,497A). Ἀμήν.

7/27/2014

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


Κωνσταντινούπολη, του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι τελέστηκε σήμερα το πρωί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο η χειροτονία του νέου Μητροπολίτου Σηλυβρίας Μαξίμου, Υπερτίμου και Εξάρχου Ευρώπης, του από Μεγάλων Αρχιδιακόνων. 
Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συλλειτούργησαν κατά την Πατριαρχική Θ. Λειτουργία δέκα αρχιερείς και συγκεκριμένα: οι Μητροπολίτες Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας Αμφιλόχιος (Εκκλησία της Σερβίας), Περγάμου Ιωάννης, Φιλαδελφείας Μελίτων, Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος, Γλυφάδας Παύλος, Πατρών Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Κυδωνιών Αθηναγόρας, ο Αρχιεπίσκοπος Κατάρων Μακάριος (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων) και ο Επίσκοπος της Εκκλησίας της Σερβίας στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Μάξιμος. 
Ο Πατριαρχικός Ναός ήταν κατάμεστος από κόσμο που προσήλθε στην χειροτονία του Σηλυβρίας Μαξίμου, από την Πόλη, την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Στη χειροτονία παρέστησαν, επίσης, ο Πρέσβης Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη με την σύζυγό του Αικατερίνη Βαρβαρίγου, Πρόξενο της Ελλάδος στην Αδριανούπολη, ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Κωσταντινούπολη, ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης, από την Γενεύη, ο Αρχιεπίσκοπος Αντόνιο Λουτσιμπέλλο, Νούντσιος του Βατικανού στην Άγκυρα, ο Πανοσιολογιότατος Ανδρέας Παλμιέρι, υπογραμματεύς του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτης Πέτρος, η Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου, Γερόντισσα Ιακώβη, Άρχοντες της Μ.τ.Χ.Ε., όπως ο καθηγητής Κ. Δεληκωσταντής και ο Παντελεήμων Βίγκας, αλλά και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, γνωστοί για τους δεσμούς τους με την Πόλη, όπως η μουσικός Ευανθία Ρεμπούτσικα και η ηθοποιός Ελένη Ζιώγα. 
Ο νέος Μητροπολίτης στο τέλος έκανε την απόλυση και διένειμε το αντίδωρο, δεχόμενος και τις ευχές του πολυπληθούς εκκλησιάσματος. 
Ακολούθησε δεξίωση στην Αίθουσα του Θρόνου, κατά την οποία μίλησαν ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Πατριάρχης. 


Related Posts with Thumbnails