________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/30/2015

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


Ὁμιλία 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν Παρουσίασιν τοῦ Βιβλίου 
τῆς Ἐλλογίμου κ. Ἰωάννας Ψαροπούλου - Δόκου 
«Ζάππειον Παρθεναγωγεῖον Κωνσταντινουπόλεως 1875-2014» 
Ἱερώτατε ἀδελφέ ἅγιε Τρανουπόλεως καί ὅλη ἡ παροῦσα προσφιλής Ρωμαίηκη ὁμογένεια, 
Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μας, διότι παριστάμεθα σήμερον εἰς τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς ἐκλεκτῆς διδασκαλίσσης τοῦ Ζαππείου ἐκπαιδευτηρίου τῆς Πόλεώς μας κυρίας Ἰωάννας Ψαροπούλου-Δόκου, ἡ ὁποία μέ τήν συγγραφήν της τιμᾷ τό ἐκπαιδευτικόν καθίδρυμα τοῦτο μέ τήν ἀνεκτίμητον προσφοράν εἰς τήν ἐκπαίδευσιν τῆς ὁμογενείας, καί ἀποτελεῖ μέχρι σήμερον αἰωνόβιον φυτώριον ἑλληνικῆς παιδείας καί ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Ἡ Σχολή αὕτη, εἰς τήν διαχρονικήν πορείαν της, ὑπό τήν ἐμπνευσμένην καθοδήγησιν τῶν ἀξίων σχολαρχῶν καί διδασκάλων της, κατώρθωσε νά δώσῃ εἰς τό Γένος μας στελέχη ἄξια τῆς μακραίωνος πνευματικῆς παραδόσεως αὐτοῦ. 
Τό ἱστορικόν τοῦτο κτήριον, ἐπιβλητικόν ἀρχιτεκτονικόν κόσμημα τῆς Πόλεώς μας, ἄν καί ἄψυχον, μᾶς ὁμιλεῖ καί μᾶς διηγεῖται τήν ζέσιν τῆς ἀγάπης τοῦ ἱδρυτοῦ καί κτίτορός του ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Ζάππα διά τό εὐσεβές ἡμῶν Γένος καί διά τήν Ὁμογένειαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τά μάρμαρά του εἶναι κρύα, ἀλλά ἀποπνέουν τήν θερμότητα τῆς ἀνιδιοτελείας, τῆς πίστεως καί τῆς φλογός αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος διέθεσε τήν τεραστίαν περιουσίαν του καί ἀφιέρωσεν ὅλας τάς δυνάμεις του εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Γένους. Ἀνήκει καί οὗτος εἰς τήν χρυσῆν σειράν τῶν Ἠπειρωτῶν, οἱ ὁποῖοι ὅσον τραχέα, παγωμένα, σκληρά καί ἄκαμπτα εἶναι τά ὄρη τῆς Ἠπείρου, τόσον μαλακήν, θερμήν, εὐαίσθητον καί πρόθυμον καρδίαν εἶχον ὅταν ἐπρόκειτο νά εὐεργετήσουν τό εὐσεβές ἡμῶν Γένος. Ἀνήκει εἰς τούς ἀνθρώπους ἐκείνους ἀπό τούς ὁποίους ἔχομεν μεγάλην ἀνάγκην σήμερον. 
Ὁ Θεός εὐλόγησε τήν δωρεάν του, προερχομένην ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, καί κατέστησε τό ἱδρυθέν ἐκπαιδευτικόν καθίδρυμα μίαν ζωντανήν κυψέλην, ἐντός τῆς ὁποίας αἱ «Ρωμιοποῦλες» τῆς Πόλεως, ἀλλά καί ὅλης τῆς οἰκουμένης, ἐτρυγοῦσαν τό γλυκύ νέκταρ τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παιδείας διά νά τό προσφέρουν καί αὗται μέ τήν σειράν τους εἰς τάς οἰκογενείας τους, εἰς τά τέκνα τους ὡς ἄξιαι μητέρες, εἰς τά σχολεῖα ὡς περιζήτητοι διδασκάλισσαι, εἰς τήν κοινωνίαν ὡς διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες, εἰς τό Γένος ὡς γνήσια τέκνα του. 
Αἱ ἁπανταχοῦ κοινότητες τοῦ Γένους μας ἐθεώρουν καύχημά τους νά διορίζουν εἰς τά σχολεῖα τους διδασκαλίσσας ἀποφοίτους ταύτης τῆς Μητρικῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία, ὅπως ἡ ὄρνις τά ἑαυτῆς νοσσία, ἐπισυνῆγεν εἰς τό καλλιμάρμαρον οἰκοδόμημά της ἐκ δυσμῶν καί βορρᾶ καί θαλάσσης καί ἑώας τά νεαρά τέκνα της. Οὕτω τό Ζάππειον Παρθεναγωγεῖον ἀνεδείχθη εἰς πνευματικόν φάρον, ἐξακτινοῦντα ἀπό τῆς Βασιλευούσης ἀνά τάς ἐσχατιάς τῆς Ρωμιοσύνης τό πολυεδρικόν φῶς τῆς παραδόσεώς της, μιᾶς παραδόσεως χριστιανικῆς, διά τῆς ὁποίας εἶχεν ἐγκεντρισθῆ εἰς καλλιέλαιον (Ρωμ. 11, 24) καί σύμπας ὁ προχριστιανικός ἑλληνικός πολιτισμός, μέ τήν πολύτιμον πνευματικήν κληρονομίαν του.
Ἑκάστη μαθήτρια τοῦ Ζαππείου, ἑκάστη Ζαππίς, μετά τήν ἀποφοίτησίν της διατηρεῖ ἀνεξιτήλους μνήμας εἰς τήν καρδίαν της ἐκ τῶν μαθητικῶν της χρόνων εἰς τάς αἰθούσας τοῦ Ζαππείου. Δέν εἶναι δυνατόν νά λησμονήσῃ τό σχολεῖον της καθώς αἱ μνῆμαι της θερμαίνουν τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν της ἐφ’ ὅρου ζωῆς. Εἶναι δέ τιμή δι’ αὐτήν νά φέρῃ τό ὄνομα τοῦ Σχολείου της. Οὕτω τό ὄνομα τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τοῦ Γένους μας Κωνσταντίνου Ζάππα, ἄν καί ὁ ἴδιος προετίμησε νά μείνῃ ἄγαμος καί νά μήν τεκνοποιήσῃ διά νά ἀφιερωθῇ εἰς τήν διακονίαν αὐτοῦ, ζῇ μέχρι σήμερον διά τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης Ζαππίδων. Ὅπως ὁ φυσικός πατήρ δίδει τό ὄνομα εἰς τά τέκνα του, οὕτω καί ὁ εὐεργέτης κατέλιπεν εἰς τάς μαθητρίας τοῦ Παρθεναγωγείου ὡς πνευματικός, τρόπον τινά, γεννήτωρ των, τό ὄνομά του. 
Καί δέν ἦτο δυνατόν νά γίνῃ διαφορετικῶς, ἀφοῦ ἐξ ἀρχῆς τῆς λειτουργίας τοῦ Παρθεναγωγείου ἐφρόντιζε καί ἐμερίμνα περί τῶν ὑποτρόφων του μαθητριῶν, ὡς νά ἦσαν φυσικά τέκνα του, «προσφιλεῖς κόρες» του, ὅπως τάς ἀπεκάλει. 
Συγχαίρομεν καί εὐχαριστοῦμεν τήν συγγραφέα ἐρίτιμον κυρίαν Ἰωάνναν Ψαροπούλου-Δόκου, ἡ ὁποία παραδίδει εἰς τάς ἐπιγενομένας γενεάς τό βιβλίον τοῦτο ὡς «ἐλάχιστον δεῖγμα εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ καί ἐκτίμησης πρός τούς ἀξέχαστους Δασκάλους της, πού καλλιέργησαν τόν νοῦ καί τήν ψυχή, καί πού πρόσφεραν στούς μαθητές τους τό ἀνεκτίμητο δώρημά τους, τή γνώση, χωρίς νά ἀξιώνουν ἀνταπόδοση», ὅπως χαρακτηριστικῶς σημειώνει εἰς τήν εἰσαγωγήν της. Συγχρόνως μέ τοῦτο τιμᾷ τήν μνήμην τοῦ ἀειμνήστου ἱδρυτοῦ Κωνσταντίνου Ζάππα, κατά τρόπον ἀντάξιον τῆς μεγάλης εὐεργεσίας του. Ἄς εὐχηθῶμεν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καί τοῦ ἀοιδίμου ἀδελφοῦ του Εὐαγγέλου, ὁ ὁποῖος ἤνοιξεν εἰς τόν Κωνσταντῖνον τήν ὁδόν τῶν εὐεργεσιῶν καί τῆς διακονίας τοῦ Γένους. 
Ὁ ἀοίδιμος ἐκ τῶν προκατόχων ἡμῶν Ἰωακείμ ὁ Γ΄, συνοδικῇ ἀποφάσει, ἀνεκήρυξε τόν Κωνσταντῖνον Ζάππαν «Μέγαν Εὐεργέτην τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους», τό δέ ἵδρυμά του «κτῆμα Ἐθνικόν». Οὕτω καί ἡμεῖς καί οἱ ἐπιγινόμενοι ἀείποτε μνημονεύομεν αὐτόν μετά τῶν λοιπῶν μεγάλων εὐεργετῶν. 
Ἡ κυρία Ψαροπούλου μέ τήν ὡραίαν πρωτοβουλίαν της τιμᾷ καί τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον, ἀναδεικνύουσα τόν καθοριστικόν ρόλον του εἰς τήν ἐκπαίδευσιν τοῦ Γένους μας ἀπό τοῦ 19ου αἰῶνος καί ἑξῆς. Οἱ ἀοίδιμοι προκάτοχοι ἡμῶν περιέβαλλον τό Ζάππειον μετά τῆς ἀμερίστου ἀγάπης καί τῆς ἀδιαλείπτου μερίμνης τους, κατανοήσαντες, ἤδη ἐκ τῶν ἡμερῶν τοῦ πεπνυμένου καί πεφωτισμένου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ΄, τήν μεγάλην σημασίαν τήν ὁποίαν εἶχε τοῦτο διά τό Γένος γενικῶς καί εἰδικῶς διά τήν Ὁμογένειαν τῆς Πόλεως. Ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας πολλάκις ἐτίμησε τό Ζάππειον μέ τήν αὐτοπρόσωπον παρουσίαν του εἰς τάς διαφόρους ἐκδηλώσεις καί συνέβαλε μέ ὅλην τήν δύναμίν του εἰς τήν ἀναβάθμισίν του. Τό ἐνδιαφέρον τοῦτο δέν ἦτο δυνατόν νά μή συνεχισθῇ ἐπί τῆς Πατριαρχίας τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν Δημητρίου καί φυσικά ἐπί τῆς ἡμετέρας Πατριαρχίας. Ἐν ἔτει 2010 εἴχομεν τήν χαράν νά ἀποκαλύψωμεν τόν κατακρεουργημένον ἀνδριάντα τοῦ ἀοιδίμου κτίτορος Κωνσταντίνου Ζάππα, μέ τήν πεποίθησιν ὅτι ἡ ἀναστήλωσίς του σηματοδοτεῖ καί μίαν ἀνάστασιν, μίαν νέαν ἀρχήν, διά τήν λειτουργίαν τῆς Σχολῆς, μίαν ἐποχήν δημιουργίας καί ἀνασυγκροτήσεως, παρά τάς ἐλλείψεις καί τάς δυσχερείας. 
Ἄς εὐχηθῶμεν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅσων ἐμόχθησαν διά τήν λειτουργίαν τοῦ ἱδρύματος ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, αὐτῶν πού μετελαμπάδευσαν εἰς τάς ψυχάς τῶν παιδιῶν τήν ἀγάπην πρός τά ἀνώτερα ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, αὐτῶν πού μέ τήν διδασκαλίαν των ἔδιδον φῶς καί ζέστην εἰς τάς καρδίας των, αὐτῶν πού μέ τόν τρόπον τους ἦσαν ἔμπρακτος ἄσκησις τῆς ἀρετῆς καί παραδείγματα ἀξιομίμητα. 
Ὁ ἅγιος Λουκᾶς τῆς Κριμαίας, εἰς τό βιβλίον του «Πνεῦμα, ψυχή, σῶμα», γράφει: «Μοῦ ἔφεραν μιά ἀνθοδέσμη. Μά πόσο λεπτή, μαγευτική ὀμορφιά ἔχουν αὐτά τά θαυμαστά θεῖα δημιουργήματα! Πόσο γοητευτικά εἶναι στή μικρότητά τους, γεμάτα ἀπό πραότητα καί ἁπλότητα. Λεπτότατη δαντέλα ἀπό τρυφερές λεπτές ἀνθοταξίες, γαλάζια καί ρόζ, μώβ καί μπλέ, μᾶς κοιτάζουν μέ τά ἁγνά ματάκια τῶν ἀνθόφυλλων, ἐκχύνουν σέ μᾶς τή θαυμαστή εὐωδιά τους. Εἶναι τό ὁλοφάνερο σιωπηλό κήρυγμα τῆς ψυχικῆς ἁγνότητος!» (Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου, «Συνοδοιπορία μέ τόν ἅγιο Λουκᾶ», τόμ. Γ΄, Ἀθήνα 2013, σελ. 30-31). 
Μεταχειριζόμενοι τούς λόγους τούτους τοῦ συγχρόνου ἁγίου, δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι τό Ζάππειον ἵδρυμα προσέφερεν εἰς τό Γένος μας τάς ἀνθοδέσμας τῶν ἀποφοίτων αὐτοῦ, τάς ὁποίας κατήρτισεν εἰς τήν παιδείαν καί εἰς τό ἦθος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μέ πρᾳότητα καί ἁπλότητα, ὥστε ἐν συνεχείᾳ νά ἀντιδωρίσουν καί νά ἐκχύσουν εἰς αὐτό τήν εὐωδίαν τῶν γνώσεων καί τῶν ἀρετῶν, τάς ὁποίας εἶχον συλλέξει κατά τήν φοίτησίν των ἐδῶ. Καί σήμερον τά ἁγνά μάτια τῶν μικρῶν μαθητῶν τοῦ Ζαππείου, ὡς ἄλλα ἀνθόφυλλα, μᾶς κοιτάζουν μέ προσμονήν, διά νά λάβουν ἀπό ἐσᾶς, τούς συγχρόνους διδασκάλους τους, τούς θησαυρούς τῶν γνώσεων, ἀλλά κυρίως τό ἦθος καί τάς ἀρχάς ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι θά τούς ἐπιτρέψουν νά θεμελιώσουν τήν ζωήν τους εἰς στερεόν καί ἀκλόνητον θεμέλιον, τό ὁποῖον οὐδείς ἄλλος εἶναι, παρά ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας, ὁ Χριστός, κατά τόν λόγον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Κορ. Α΄ 3, 11). 
Παρά τάς δυσκολίας ἐκ τῶν ὁποίων διῆλθε τό Ζάππειον Παρθεναγωγεῖον, παρά τάς διακοπάς εἰς τήν λειτουργίαν του, παρά τάς καταστροφάς καί τούς ἀκρωτηριασμούς, κατάφερε, χάριτι Θεοῦ, νά ἐπιβιώσῃ μέχρι σήμερον, διατηροῦν τήν παλαιάν αἴγλην, τήν τάξιν, τήν πειθαρχίαν καί τήν φήμην αὐτοῦ. Ἡ ζωή μας, τό μέλλον μας, τό αὔριον τῆς Ὁμογενείας μας, εὑρίσκονται εἰς τάς χεῖρας τοῦ Θεοῦ. Ἡ πίστις, ἡ ἐλπίς καί ἡ ἀγάπη εἶναι τά βασικά στηρίγματά μας. «Μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη» (Κορ. Α΄ 13, 13). Ὅσον τό ἵδρυμα τοῦτο προσφέρει ἀγάπην, πιστεύομεν ὅτι καί ὁ Θεός θά τό εὐλογῇ καί θά διαιωνίζῃ τήν λειτουργίαν του. 
Ἄς ἀγωνισθῶμεν ἕκαστος ἐκ τῆς θέσεως αὐτοῦ καί κατά τάς δυνατότητάς του, ἐν ὁμονοίᾳ καί ἀδελφοσύνῃ, ἐν ἀνιδιοτελείᾳ καί ἀφοσιώσει, διά τήν συνέχισιν τῆς βαρείας ἐκπαιδευτικῆς κληρονομίας καί ἀποστολῆς του, χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ Θεοῦ. 
Κατακλείοντες, συγχαίρομεν καί πάλιν τήν ἐλλόγιμον Ζαππίδα ἐκπαιδευτικόν καί συγγραφέα Ἰωάνναν Ψαροπούλου-Δόκου, ὄχι μόνον διά τήν συγκεκριμένην συγγραφήν ἀλλά καί διά τήν προσφοράν αὐτῆς πρός τήν ὁμογενειακήν ἐκπαίδευσιν. Τό βιβλίον της αὐτό ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη δεῖγμα τοῦ ἤθους τοῦ Ρωμηοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καί τῆς ἀγάπης του διά τήν ἑλληνοχριστιανικήν παιδείαν. Ἡ συγγραφεύς ἀποτελεῖ ἕνα κρίκον τῆς τεραστίας ἐκείνης χρυσῆς ἁλύσεως ρωμηῶν ἐκπαιδευτικῶν, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων εὑρίσκονται ἀπόψε εἰς τήν αἴθουσαν αὐτήν, καί οἱ ὁποῖοι ἐτίμησαν τήν διδασκαλικήν ἕδραν καί ἀποτελοῦν παράδειγμα διά τούς νεωτέρους. Εἴθε ὁ Θεός νά ἀνταποδίδῃ καί νά ἀμείβῃ τούς κόπους τους. Ἀμήν.

3/29/2015

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ (ΦΩΤΟ)

Σήμερα, Ε' Κυριακή των Νηστειών, στον Ι. Ναό Παναγίας Κουμαριωτίσσης, στο Νιχώρι του Βοσπόρου, τελέσθηκε Αρχιερατική Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, συλλειτουργούντων του ιερατικώς προϊσταμένου της Κοινότητος Νεοχωρίου Αρχιμ. Αγαθαγγέλου και του Διακόνου Παϊσίου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. 
Κατά την Θ. Λειτουργία τελέστηκε και το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού π. Αντωνίου Γιουβανόπουλου, εφημερίου της Κοινότητος επί σειρά ετών.
Στην Θ. Λειτουργία παρέστη και όμιλος μαθητών του ΕΠΑΛ Λήμνου.
Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική αίθουσα. 

Η Ε' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

φώτο: Χρήστος Μπόνης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Μαρτίου, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 33ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης «Ἄσυλο τοῦ παιδιοῦ», τῆς Ἰονίου Σχολῆς Ἀθηνῶν, μαθηταί ἐξ Εὐπαλίου καί ἕτεροι προσκυνηταί ἐκ τοῦ Ὁμίλου «Interamerikan» ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κοτσάλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καλωσορίσας αὐτούς καί εὐχηθείς εὐλογημένον Πάσχα. 
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν Ε´ τῶν Νηστειῶν, 29ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, ἐνῷ ἔψαλε, κατ᾿ ἔθος, ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. Ἄρχοντος Α´ Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.Ἐκκλησίας κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεολόγον Ἀλεξανδράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Βασιλείου Ζέρρη, Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, Θωμᾶ Παπαναστασίου, Καθηγητοῦ Νομικῆς, ἐκ Κύπρου, καί κ. Gerhard Frients, Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς, ἐξ Αὐστρίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Pasqualino Strangis, Γεν. Πρόξενον τῆς Αὐστραλίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Καγιάντελεν, Καθηγητάς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐκζητήσαντας τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν διά τούς ἐπικειμένους γάμους αὐτῶν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἔρσην Ἀμπατζῆ μετά μελῶν τῆς Ἐφορείας τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εὐσταθίαν Λιακοπούλου, Αἱματολόγον-Ὀγκολόγον, ἐξ Ἀγγλίας, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Michail Peter, Χημικοῦ. 
* * * 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομεῖοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, διαβιβάσας αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου ὑποστηρίξεως τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας διοργανωθεῖσαν πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 29ην τ.μ.

3/27/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας Bülent Arınç
στα εγκαίνια της Συναγωγής στην Αδριανούπολη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Bülent Arınç, Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως τῆς Τουρκίας, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 26ης Μαρτίου, μετέβη εἰς Ἀδριανούπολιν (Edirne) καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν τελετήν ἐγκαινίων τῆς μεγάλης Συναγωγῆς τῆς πόλεως, παρουσίᾳ τῆς Α. Ἐξοχότητος, ἄλλων τοπικῶν ἀρχόντων καί πλήθους ἐκ τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος. 
Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της Συναγωγής στην Αδριανούπολη
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τῆς Ζαππείου Σχολῆς εἰς τά Χρυσοβέργεια καί παρηκολούθησε τήν ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Ἰωάννας Ψαροπούλου - Δόκου «Ζάππειο Παρθεναγωγεῖον Κωνσταντινουπόλεως 1875-2004», ὁμιλήσας καταλλήλως καί συγχαρείς τήν συγγραφέα, τήν ἐκδότριαν καί τούς ὀργανωτάς τῆς ἐκδηλώσεως. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν Παρασκευήν, 27ην Μαρτίου, καί 
β) Τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε κατά τήν τάξιν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μαθηταί τῶν Γεν. Λυκείων Τρικάλων καί Καλαμαριᾶς, μαθηταί ἐκ Μυτιλήνης, πιστοί ἐντεῦθεν καί πλεῖστοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης τ.μ., ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους. 
- Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ Φιλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Pekka Shemeikka, στελέχους τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Χώρας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πατσοῦρον, Γυναικολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, ἐξ Ἀθηνῶν. Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Ἀ. Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ο Αρχιγραμματεύς Αρχιμ. Βαρθολομαίος και ο Διάκονος της Σειράς
Γρηγόριος στο Παρεκκλήσιο του Προξενείου της Ελλάδος 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Χώρας, τήν Τετάρτην, 25ην Μαρτίου.

3/26/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην 25ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ παραρτήματος τῆς Unesco Πειραιῶς καί Νήσων, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς, μνησθείς καί τοῦ σχόντος τραγικόν τέλος ἐν Ἰωαννίνοις νέου φοιτητοῦ Εὐαγγέλου Γιακουμάκη ἐκ Κρήτης καί εἰπών ἐν συγκινήσει ὅτι οὗτος ἑορτάζει ἐφέτος τά ὀνομαστήριά του μετά τῶν Ἀγγέλων.


3/25/2015

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ (CONSENSUS) ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις CEMES του Κέντρου Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητρ. Παντελεήμων Παπαγεωργίου», και κυκλοφορεί ηλεκτρονικά, η διατριβή για την απόκτηση Μάστερ της κ. Αναστασίας Π. Βασιλειάδου, με τίτλο H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΤΟ ΠΣΕ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΤΟ ΠΣΕ. Η εργασία αυτή, η οποία όπως δηλώνεται «αφιερώνεται οφειλετικώς στην Α. Θ. Παναγιότητα τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο», παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού μεγάλο μέρος της καλύπτει την έννοια και τον μηχανισμό της λειτουργίας της μεθόδου λήψης αποφάσεων με συναίνεση (consensus), με την οποία ως γνωστό θα διεξαγάγει τις εργασίες της και η Πανορθόδοξος Αγία και Μεγάλη Σύνοδος το 2016. 
Ο πρόλογος της συγγραφέως αρχίζει με μια σπάνια αναφορά του π. Γεωργίου Φλορόφσκυ: «Θα πρέπει να επιδιώκουμε την ενότητα, ή την επανένωση (των χριστιανών ή των Εκκλησιών), όχι γιατί κάτι τέτοιο θα μας έκανε αποτελεσματικότερους, ή θα μας έδινε καλύτερα εφόδια, στο έργο της ιεραποστολής, αλλά γιατί η ενότητα αποτελεί θεϊκή επιταγή, τον θεϊκό σκοπό και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, γιατί η ενότητα ανήκει στην ίδια την ουσία του χριστιανισμού». 
Ολόκληρος ο πρόλογος των εκδόσεων CEMES έχει ως εξής: «Η εργασία αυτή υποβλήθηκε και υποστηρίχτηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ και δημοσιεύτηκε σε πρώτη φωτοτυπική έκδοση πριν από 10 χρόνια. Το Κέντρο Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» έκρινε αναγκαία την επανέκδοσή της από τις εκδόσεις CEMES, από τη στιγμή που η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος πήρε την πρωτοβουλία να εισηγηθεί πέρσι τον Μάρτιο (2014) κατά την Σύνοδο των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών (η οποία και συναίνεσε ομόφωνα) την σύγκλιση Πανορθοδόξου Συνόδου τον Μάιο του 2016. 
Η Σύνοδος αυτή των Προκαθημένων αποφάσισε την υιοθέτηση της μεθόδου λήψεως αποφάσεων, τόσο κατά το προκαταρκτικό όσο και κατά το τελικό στάδιο, με «συναίνεση» (consensus), την οποία πραγματεύεται διεξοδικά η διατριβή της κ. Αναστασίας Βασιλειάδου. Είναι η μέθοδος την οποία ουσιαστικά οι Ορθόδοξοι είχαν απαιτήσει, και ουσιαστικά επέβαλαν στους πολυμερείς διαλόγους, πρωτοστατούσης μάλιστα της Ρωσικής αντιπροσωπείας. 
Στην πρώτη φωτοτυπική έκδοση της παρούσης εργασίας η συγγραφέας υποστήριζε, ότι «οι προτάσεις της Ειδικής Επιτροπής ανοίγουν...νέους ορίζοντες τόσο για την κοινή πορεία των χριστιανών προς την ορατή ενότητα, όσο κυρίως για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική μαρτυρία των Ορθοδόξων στην Οικουμενική Κίνηση, στην παγκόσμια ιεραποστολή, και κυρίως στον διεξαγόμενο στα πλαίσια του ΠΣΕ πολυμερή οικουμενικό διάλογο» (από τον Πρόλογο). 
Σήμερα αποδεικνύεται ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την «ενότητα» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και την «αποτελεσματική μαρτυρία» της στο σύγχρονο κόσμο. Κι αυτό, γιατί παρατηρείται κάποια παρερμηνεία του όρου «συναίνεση» (consensus) και της λειτουργίας της ως αποκλειστικής μεθόδους λήψεως αποφάσεων, άλλοτε γιατί εκλαμβάνεται ως ισοδύναμη με την «ομοφωνία», όπως τεχνηέντως παρουσιάζεται στις περισσότερες μεταφράσεις στα ελληνικά των διαφόρων πληροφοριακών δελτίων, και άλλοτε γιατί ταυτίζεται με την «αρνησικυρία» (veto), κάτι που βρίσκεται σε αναντιστοιχία με την μακραίωνη παράδοση της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας, ιδιαίτερα κατά τις αποφάσεις οικουμενικών συνόδων. 
Τυχόν παρερμηνεία της – δευτερεύουσας αυτής διαδικαστικής, πλην όμως ουσιαστικής – λεπτομέρειας κατά την λήψη αποφάσεων στην πολλά υποσχόμενη Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και τον προφητικό χαρακτήρα της Ορθόδοξης χριστιανικής μαρτυρίας. Αυτός, άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίον θεωρήθηκε χρήσιμη και αναγκαία η διακίνηση μέσω των εκδόσεων CEMES των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής (Special Commission), τις οποίες άλλωστε οι ίδιες οι αντιπροσωπείες των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών διατύπωσαν πριν από 15 περίπου χρόνια. 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΠΟΔΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ (ΦΩΤΟ)


Επί τη μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, πανηγυρίζει στην Πόλη ο περικαλλής ναός του Ευαγγελισμού Προπόδων Ταταούλων. 
Χθες, παραμονή της εορτής, τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων Γενναδίου, αρχιερατικώς προϊσταμένου της Περιφερείας Ταταούλων, με τη συμμετοχή κληρικών της Πόλεως αλλά και του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Φραγκουλάκη από την Μητρόπολη Γερμανίας, ιερατικώς προϊσταμένου του Ι. Ναού Τριών Ιεραρχών Αννόβερου. 
Τους χορούς των ψαλτών διηύθυνε ο Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Σαρρής. 
Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική αίθουσα. 
Σήμερα το πρωί τελέστηκε τρισαρχιερατική Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου Θεολήπτου και συνιερουργούντων του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος Νεκταρίου, Επιτρόπου του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, και του Επισκόπου Συνάδων Διονυσίου. 
Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσιεύουμε εδώ είναι από τον πανηγυρικό Εσπερινό.


3/24/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (24-3-2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 24ην Μαρτίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Θεοδόχης, Θεονύμφης καί Θεοτίμης, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Σεβ. Ἀρμενοκαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Levon Zekiyan, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Federica Ferrari Bravo, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, καί Giulia Prati, Ὑποπρόξενον. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μόρφην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ξανθῆς, Θεολόγου-Νομικοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Cengiz Elgiz μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, τούς Ἐντιμ. κ. Belkis Baysal καί κ. Emre Öktem, ἐντεῦθεν, καί τήν Εὐγεν. κ. Νίκην Παπαδονικολάκη, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καμπούρην καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀνδρομάχην Τζίμπα, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σταυροπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ὅμιλον φοιτητῶν καί φοιτητριῶν ἐκ Σικάγου ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Eunice G. Buhler. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Παναγιωτόπουλον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Νικολάου καί Παναγιώτην Σταθόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τάκην Χριστοφόρου, τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαβριήλ καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγέλω Χατζηκώστα, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Παπαθανασίου, Ἀναπληρωτῆν Καθηγητήν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Φιλιππουπόλεως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων τοῦ Πανεπιστημίου «Kadir Has» εἰς μνήμην τοῦ ὁμωνύμου ἱδρυτοῦ αὐτοῦ, ἐπί τῇ 8ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου του, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου, τήν Τρίτην, 24ην Μαρτίου.
Ο Πατριάρχης αύριο στο Βαφεοχώριο
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αύριο Τετάρτη 25 Μαρτίου, θα χοροστατήσει στην Θεία Λειτουργία που θα τελεσθεί στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Ευαγγελιστρίας της Κοινότητος Βαφεοχωρίου. 
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην Κοινοτική αίθουσα. 

3/23/2015

Ο ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑΚΗ ΚΥΖΙΚΟΥ (ΦΩΤΟ)


Επίσκεψη στη νύμφη της Προποντίδος Αρτάκη 
Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος μαζί με τους κ.κ. Πέτρο Ποδάρα και Ιωάννη Ρίζο, συγγραφείς εκ Νέας Αρτάκης Ευβοίας, επισκέφθηκαν την Αρτάκη Κυζίκου (Erdek) και έγιναν δεκτοί από τον Εντ. Δήμαρχο Αρτάκης κ. Hüseyin Sarı. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάξιμος παρέδωσε στον κ. Sarı προσωπικό δώρο της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Η συνάντηση η οποία διήρκησε μία ώρα, έγινε σε θερμό κλίμα και συζητήθη καν θέματα που αφορούσαν στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της πόλεως. Ο κ. Sari ανέφερε ότι προτίθεται σύντομα να επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο ώστε να ενημερώσει τον Παναγιώτατο κ.κ. Βαρθολομαίο για τη συντήρηση των Χριστιανικών μνημείων της περιοχής. Μετά την ανταλλαγή δώρων, ο κ. Δήμαρχος παρέθεσε γεύμα εν πλω προς τιμήν των επισκεπτών του, στο οποίο παρεκάθησαν επίσης ο κ. Erdal Yaver, Διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου του Δημάρχου, ο καθηγητής κ. İsmet Varhan, γνώστης της ιστορίας της περιοχής και δημοσιογράφοι.


Στη συνέχεια ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάξιμος μαζί με τους κ.κ. Ποδάρα και Ρίζο, επισκέφθηκαν το πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο του παλιού Αρρεναγωγείου της Αρτάκης, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως Μουσουλμανική ιερατική Σχολή, και ξεναγήθηκαν σ’ αυτό από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή της Σχολής. 
Κατόπιν μετέβησαν στο κτίριο του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυζίκου στο οποίο σήμερα στεγάζεται η Τεχνική Σχολή της Αρτάκης και ξεναγήθηκαν από την ελλογ. Διευθύντρια της Σχολής. Να σημειωθεί ότι στον ίδιο χώρο υπήρχε μέχρι το 1922 ο μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. 
Πριν την αναχώρησή τους ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας και οι συνοδοί του επισκέφθηκαν και άλλους χώρους ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος (το Παγάθο, τους Αγ. Αποστόλους, τον Α. Ανδρέα και το χώρο που βρισκόταν το Ρωμέηκο κοιμητήριο της Αρτάκης). 
Το απόγευμα επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη πλήρεις ιερών εντυπώσεων και αγαθών αναμνήσεων.

Με τον διευθυντή και υποδιευθυντή του παλαιού Αρρεναγωγείου, που λειτουργεί σήμερα ως
Μουσουλμανική Ιερατική Σχολή
Το παλαιό Αρρεναγωγείο Αρτάκης

Το κτίριο του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυζίκου στο οποίο σήμερα στεγάζεται η
Τεχνική Σχολή της Αρτάκης   
Το Διοικητήριο της Αρτάκης

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (ΦΩΤΟ)

Ι. Μητρόπολις Σουηδίας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 21 Μαρτίου, η Πασχαλινή συναυλία που οργάνωσε η Ι. Μητρόπολη Σουηδίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, προς τιμήν της Πρέσβεως της Ελλάδος στη Σουηδία Εξοχωτάτης κ. Αλίκης Χατζή. 
Το πρόγραμμα παρουσίασαν οι κ. κ. Αννα Seddigh, Σωτήριος Δελής και Παναγιώτης Jennings στην ελληνική, σουηδική και αγγλική. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη Βυζαντινή χορωδία του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης υπό την διεύθυνση του κ. Δημητρίου Καλπακίδη με ύμνους από την Μ. Σαρακοστή, τη Μ. Εβδομάδα και το Πάσχα. Στη συνέχεια η Ρουμανική χορωδία Credo υπό την διεύθυνση του κ. Florin Lache, έψαλε παραδοσιακούς ύμνους από τη Ρουμανία. Η Ελληνική χορωδία Ορφέας υπό την διεύθυνση του κ. Rolando Pomo έψαλε αποσπάσματα από τον Επιτάφιο Θρήνο και έναν ύμνο στην ισπανική. Η Βουλγαρική γυναικεία χορωδία Perunika υπό την διεύθυνση του κ. Michael Deltchev ερμήνευσε παραδοσιακούς Σαρακοστιανούς ύμνους στην Βουλγαρική. Τέλος, η διεθνούς φήμης Σουηδική χορωδία Nicolai Kammarkör υπό την διεύθυνση του κ. Christian Ljunggren ερμήνευσε ύμνους στην Σουηδική σχετιζόμενους με το Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού από το κλασσικό ρεπερτόριο. 
Στην προσφώνηση του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυίας κ. Κλεόπας μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: "Η αποψινή συναυλία έχει ένα ιδιαίτερα πανηγυρικό χαρακτήρα, διότι είναι αφιερωμένη στην Εξοχωτάτη Πρέσβυ της Ελλάδος στη Σουηδία κ. Αλίκη Χατζή, μιας και σε λίγες μέρες αναχωρεί οριστικά από τη Στοκχόλμη, αφού ολοκληρώνεται η πολυετής διπλωματική της καριέρα. Ως Μητρόπολη, και προσωπικά ως επίσκοπος, σπεύδω να εκφράσω γιά μία ακόμη φορά τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς την Εξοχότητά της, εξαιτίας της ολόθερμης συμπαράστασής της προς την ελαχιστότητά μου, από την πρώτη κιόλας μέρα άφιξής μου στη Στοκχόλμη. Η ιδία, μαζί με τους εξαίρετους συνεργάτες της στην Ελληνική Πρεσβεία και το Προξενείο, συνεργάστηκε μαζί μας, προχωρήσαμε μαζί, συν-οραματιστήκαμε, δράσαμε από κοινού, συντονίσαμε τις δυνάμεις μας προς όφελος του Ελληνισμού στην ευλογημένη αυτή χώρα. Ενώσαμε τους στόχους μας, κτίζοντας μαζί το μέλλον του Ελληνισμού στη Σκανδιναυία, το μέλλον των παιδιών μας και της τοπικής μας Εκκλησίας καθόλης. Σας ευγνωμονώ γι αυτό, αγαπητή μου κ. Χατζή, και σας διαβιβάζω τις ευχαριστίες, την Πατριαρχική ευαρέσκεια και τις πατρικές ευλογίες της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου." 
Στην αντιφώνησή της, η κ. Πρέσβυς ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την υποστήριξή του, για την συναυλία που διοργανώθηκε προς τιμήν της και το δώρο που της προσφέρθηκε εκ μέρους του Ιερού Κλήρου της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας. Την συναυλία παρακολούθησαν 9 πρέσβεις, αρκετοί επίσημοι, τοπικοί φορείς και παράγοντες και πλήθος Ελληνοσουηδών. 
Ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα τελετών του Καθεδρικού Ναού.

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ (ΦΩΤΟ)


Ι. Μητρόπολις Βελγίου
Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία τέλεσε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 (Δ΄ Κυριακή των Νηστειών) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ρότερνταμ, συλλειτουργούντων των πρεσβυτέρων και διακόνων από διάφορες ορθόδοξες παρουσίες στην Ολλανδία. 
Τη Θεία Λειτουργία κόσμησαν με τις φωνές τους και τις όμορφες αποδόσεις των ύμνων, σλαβόφωνος και ελληνόφωνος χορός ψαλτών. Τον θείο λόγο κήρυξε, στην ολλανδική γλώσσα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου αναφερόμενος κυρίως στη ζωή και τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου συγγραφέως της Κλίμακος, που όπως ανέφερε δεν είναι μόνο για τους μοναχούς αλλά και για τους λαϊκούς. 
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τους κληρικούς, τον εκπρόσωπο του Πρέσβυ της Ελλάδος στην Ολλανδία, τον Πρέσβυ της Κύπρου και την Πρέσβυ της Ρουμανίας. Επίσης, αφού ευχαρίστησε τις χορωδίες αλλά και όλο το εκκλησίασμα, αναφέρθηκε στην σημασία τις ενότητας των ορθοδόξων Εκκλησιών καθώς και στην Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο που θα γίνει το 2016 υπό την προεδρία της Α.θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Στο τέλος ακολούθησε δεξίωση που παρατέθηκε σε γειτονική αίθουσα του Ιερού Ναού.

Related Posts with Thumbnails