________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/21/2015

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (21/03/2015)
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, ἀπό τῆς Τρίτης, 17ης, μέχρι καί τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς τ. μ. Μαρτίου 2015. 
Κατ᾿ ἀρχήν ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ α΄ τῇ τάξει τῶν Σεβ. συνοδικῶν ἀρχιερέων Μητροπολίτου Σύμης κυρίου Χρυσοστόμου αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας συνοδικῆς περιόδου. 
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. Μεταξύ ἄλλων ἐθεωρήθη καί ἀναφορά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος ἐπί προσφάτου ἀντικανονικῆς ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Ἑλσιγκίου Ἀμβροσίου, καί ἀπεφασίσθη ὅπως ζητηθῶσι παρά τοῦ τελευταίου πλείονες διευκρινήσεις περί αὐτῆς πρός λῆψιν ἐν συνεχείᾳ τῶν προσηκουσῶν ἀποφάσεων. 
Ἐν τέλει τῆς συνεδρίας τῆς Παρασκευῆς, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις ἁγίαις ἡμέραις τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κυρίου Χρυσοστόμου αἱ προσήκουσαι τῇ περιστάσει εὐχαί. 
Ἐκ τοῦ Γραφείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails