________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/31/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (29-31 Μαρτίου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 29ης Μαρτίου, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κυροῦ Ἰακώβου, καί 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, τοῦ Γυμνασίου Ἄνω Βιάννου Κρήτης καί τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, καθώς καί προσκυνηταί ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως καί Διδυμοτείχου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Μαρτίου, καθ’ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος καί ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, Κατερίνης καί Ναυπάκτου, τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Β΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 31ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τῆς Σχολῆς Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἡ Ἐλλογιμ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, Ἐκπαιδευτικός τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος καί συνεχάρη πατρικῶς τούς μαθητάς διά τήν παρουσίασιν πλουσίου καλλιτεχνικοῦ προγράμματος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ’ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σίσκος. 
Ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου στον Πατριάρχη
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μεθ’ ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Enis İşbilen, Δημάρχου Uzunköprü, καί τῆς Εὐγεν. κ. Çiğdem Zağra, Ἀρχιτέκτονος, καί συνεργατῶν αὐτῶν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ’ ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. 
- Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Nikolaus Wyrwoll, ἐκ Regensburg, μετά τῆς Ἐλλογιμ. κ. Barbara Hallensleben, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Fribourg. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Καρύγιαννην, Ὁμοσπονδιακόν Βουλευτήν ἐκ Καναδᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαντᾶ, συνεργάτου αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Kass, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Εckart Law, ἐκ Μονάχου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Ἀντωνίου, Διευθυντήν τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας, καί Νικόλαον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Λυκείου Ναυπάκτου, τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ἐλευθερίου–Κορδελιοῦ Θεσσαλονίκης, τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ἰλίου Ἀθηνῶν, τοῦ 5ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, τοῦ 12ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κατερίνης, τοῦ 5ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης καί τοῦ 28ου Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης. 
- Ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μεταγγιτσίου Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Ἰωάννου Ἀλεξίου. 
- Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Sevgi Cemani καί Serap Tuncer, Στελέχη τῆς Τραπέζης Garanti. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κασιμάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαδημητρίου καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαριάννης, ἐκ Βρυξελλῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κορομηνᾶν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τῆς οἰκογενείας καί οἰκείων αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ τελεσθείσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτοῦ. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης ἡμερίδα ἐπί τοῦ θέματος: «Δικαιώματα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Μειονότητος Ἴμβρου καί Τενέδου», ἐν τῷ πνευματικῶ κέντρῳ τῆς ὡς ἄνω Ἑνώσεως, τό Σάββατον, 30ήν Μαρτίου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ Μ. Ρεύματος πραγματοποιηθεῖσαν μουσικοχορευτικήν παράστασιν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μεταγγιτσίου Χαλκιδικῆς, τήν Παρασκευήν, 29ην Μαρτίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη κατά: 
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν. Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν. 
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λειτουργίαν. 
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν, λειτουργίαν. 
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν. 
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.

3/29/2013

ΤΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΑΡΥ ΚΛΙΝΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Ἐξοχ. κ. Κλίντον πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα 
Ἡ Ἐξοχωτάτη κ. Hillary Clinton ἐπί τῇ ἀποχωρήσει αὐτῆς ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. ἀπηύθυνε πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ Βαρθολομαῖον τό κάτωθι γράμμα παρατιθέμενον ἐν ἑλληνικῇ μεταφράσει ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ πρωτογράφου: 
«Ἡ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν 
Οὐάσιγκτων 
30 Ἰανουαρίου 2013 
Παναγιώτατον Βαρθολομαῖον Α’ 
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 
Ἰσταμπούλ 
Παναγιώτατε, Ὑπῆρξε τιμή δι᾽ ἐμέ νά ἐργασθῶ μαζί σας κατά τήν θητείαν μου ὡς Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Ὁμοῦ, ἐπράξαμε πολλά διά νά προωθήσωμεν τήν διαθρησκειακήν καί δια‒εθνικήν κατανόησιν καί νά προβάλωμεν τά θέματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἐν Τουρκίᾳ καί πέραν αὐτῆς. Ἀποτελεῖτε ἔμπνευσιν διά πολλούς μέ τάς συμβολάς σας εἰς τήν πλουσίαν παράδοσιν θρησκευτικῆς ποικιλίας ἐν Τουρκίᾳ. Προσβλέπω πρός τήν ἡμέραν καθ᾽ ἥν ἡ Σχολή τῆς Χάλκης θά ἀνοίξῃ καί πάλιν τάς πύλας της ὡς ἕν λαμπρόν σύμβολον θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. 
Καθώς ἑτοιμάζομαι νά ἀποχωρήσω τῆς ὑπηρεσίας μου, παρακαλῶ νά γνωρίζετε ὅτι ἔχετε τάς καλυτέρας τῶν εὐχῶν μου διά μεγάλην ἐπιτυχίαν καί εὐτυχίαν εἰς ὅλας τάς μελλοντικάς δράσεις σας καί διά τήν συνεχῆ εὐστάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Μετά θερμῶν προσρήσεων, διατελῶ 
Εἰλικρινῶς ὑμετέρα 
ὑπογραφή: Hillary 
Hillary Rodham Clinton» . 
THE SECRETARY OF STATE 
WASHINGTON 
January 30, 2013 
His All Holiness Bartholomew I 
Ecumenical Patriarch of Constantinople 
Istanbul 
Your All Holiness: 
It has been an honor working with you during my tenure as Secretary of State. Together, we have done a great deal to promote inter-religious and inter-ethnic understanding and to raise the profile of religious freedom issues in Turkey and beyond. 
You are an inspiration to many with your contributions to the rich tradition of religious diversity in Turkey. I look forward to the day when Halki Seminary will reopen its doors as a shining symbol of religious freedom. As I prepare to leave office, please know you have my best wishes for great success and happiness in all your future endeavors, and for the continued well-being of the Ecumenical Patriarchate. 
With warm regards, 
I am Sincerely yours, 
Hillary Rodham Clinton

3/28/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (26-28 Μαρτίου 2013)


Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 26ης Μαρτίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τό ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ Θερέτρῳ Esma Sultan παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς Διεθνοῦς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς, ἐντός τῶν πλαισίων τῶν διεξαγομένων συνομιλιῶν διά τήν ὑποψηφιότητα τῆς Πόλεως ὅπως φιλοξενήσῃ τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνας τοῦ ἔτους 2020. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, ἐπεσκέψατο ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, Ρόδου κ. Κύριλλον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον. 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀμβέρσῃ Βελγίου Διαπολιτισμικοῦ Λυκείου Athenaum, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Βέλλιου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἀφιερωθεῖσαν εἰς τόν ποιητήν Γιάννην Ρίτσον, τήν Τετάρτην, 27ην Μαρτίου. 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κυρίου Εὐσταθίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κυροῦ Ἰακώβου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου Ναυπλίου, τήν Πέμπτην, 28ην Μαρτίου. 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Γαλιάτσου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Δήμητρας Δεληγιάννη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Λαρίσης, αὐθημερόν. 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τελεσθεῖσαν λειτουργίαν τοῦ ἁγίου χρίσματος, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 27ης Μαρτίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Συνέρχεται από χθες Τετάρτη, υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη νέα σύνθεσή της. Να σημειώσουμε ότι από 1ης Μαρτίου εισήλθαν οι έξι νέοι Αρχιερείς από τις ανά τον κόσμο επαρχίες της Μητρός Εκκλησίας και παρέμειναν οι έξι αρχιερείς εκ Κωνσταντινουπόλεως. 
Έτσι η Αγία και Ιερά Σύνοδος, από 1ης Μαρτίου έως 31 Αυγούστου, θα αποτελείται εκ των Σεβ. Μητροπολιτών: 
Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου
Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου
Πέργης κ. Εὐαγγέλου
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου
Μύρων κ. Χρυσοστόμου
Σασίμων κ. Γενναδίου
Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου
Ρόδου κ. Κυρίλλου
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου
Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου
Οι εργασίες της Συνόδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα ολοκληρωθούν αύριο Παρασκευή.

3/27/2013

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (video)


Το βίντεο της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θ. Λειτουργίας που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι την Κυριακή της Ορθοδοξίας (24.3.2013) προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 

3/26/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε και ευλόγησε τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν στην Πόλη για μια παράσταση στο Ζωγράφειο της Πόλης. 
Συγκεκριμένα, οι 16 μαθητές του Ζωγραφείου Γυμνασίου και οι 71 μαθητές της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, παρουσίασαν μαζί την μουσικοθεατρική παράσταση «Μια Πόλη Μαγική», βασισμένη στο παραμύθι της Ελένης Πριοβόλου, που γράφτηκε ειδικά για την παράσταση για τους μαθητές του Ζωγραφείου και των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη.
Οι μαθητές περιηγήθηκαν και στην Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και την Παρασκευή 22 Μαρτίου παρακολούθησαν την Ακολουθία των Α' Χαιρετισμών στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, όπου χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. 
Στο τέλος της Ακολουθίας ο Πατριάρχης έδωσε την ευχή του στους μαθητές και τους μίλησε από καρδιάς, αφού είναι γνωστή η ιδιαίτερη αγάπη του στα παιδιά. 

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας και η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος στο Φανάρι

Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 
Με μεγαλοπρέπεια και σε πανηγυρική ατμόσφαιρα εορτάσθηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Μεγάλη Εκκλησία, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προεξήρχε της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της οποίας τέλεσε την εις Επίσκοπο χειροτονία του εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος Νεκταρίου, Ιεράρχη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Επιτρόπου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη. 
Με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος, Γέρων Δέρκων Απόστολος, Καπιτωλιάδος Ησύχιος, Πριγκηποννήσων Ιάκωβος, Δράμας Παύλος και Προύσης Ελπιδοφόρος. 
Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Μητροπολίτες Πέργης Ευάγγελος, Θεοδωρουπόλεως Γερμανός, Σεβαστείας Δημήτριος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, και Κυδωνιών Αθηναγόρας. 
Εκκλησιάσθηκαν ο βουλευτής Γεώργιος Καλαντζής, Άρχων Ρεφερενδάριος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, πρώην Υπουργός και Πρόεδρος της διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, ο Πρέσβης Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη καθώς και οι Πρόξενοι Βίκτωρ Μαλιγκούδης και Αθανάσιος Αστρακάς, η Πρόξενος της Ελλάδος στην Αδριανούπολη Αικατερίνη Βαρβαρήγου, οι γονείς του νεοχειροτονηθέντος κ. Σάββας και κ. Σοφία Σελαλματζίδου, συγγενείς του καθώς και πλήθος πιστών, μεταξύ των οποίων πολλοί μαθητές σχολείων από την Ελλάδα. 
Πριν από την χειροτονία του νέου Επισκόπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης  απηύθυνε πατρικές συμβουλές στο νέο Αρχιερέα της Εκκλησίας. «Αγωνίζου με αυταπάρνησιν ίνα αρέσης Θεώ και ουχί ανθρώποις και τιμήσης την τιμήν, με την οποίαν σε ετίμησεν ο Κυριος και η Εκκλησία σου του Σταυρού και της Αναστάσεως, η εν Ιερουσαλήμ. Αγωνίζου κατά της φιλαυτίας, δια της οποίας από της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του ανθρώπου τα κακά εισήλθον εις τον κόσμον. Διότι ο άνθρωπος ηγάπησεν αντι του Θεού τον εαυτόν του και επίστευσεν ότι θα γίνη ισόθεος και δια τούτο εξέπεσε του ύψους της αγγελικής διαγωγής. Μη φρόντιζε την έξωθεν ευκοσμίαν, αλλά την ένδον θεοτύπωτον σκηνήν, και μη παρόργιζε την φιλανθρωπίαν του Κυρίου, του πλήττοντος συμπαθώς και σπλαγχνιζομένου θερμώς», είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης. 
Μετά τη θεία λειτουργία τελέστηκε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων των κεκοιμημένων που αγωνίσθηκαν για την Ορθόδοξη Πίστη. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων από τους Ιεράρχες και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος ευλόγησε τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου. 
Στη συνέχεια στην πανηγυρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Θρόνου ο νέος Ιεράρχης της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, Ανθηδώνος Νεκτάριος, ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την τέλεση της χειροτονίας του καθώς και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και την περί Αυτόν Ιερά Σύνοδο για την εκλογή του. 
Στο γεύμα που παρέθεσε αμέσως μετά ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος, ο Πρέσβης Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, σε σύντομο εγκάρδιο χαιρετισμό του, εξήρε την προσωπικότητα του νέου Επισκόπου της Εκκλησίας. Αναφερόμενος στο σημαντικό ανακαινιστικό έργο που πραγματοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Νεκτάριος, στα Ιεροσολυμίτικα Μετόχια στην Πόλη, καθ' όλη την περίοδο που διακονεί ως Επίτροπος του Παναγίου Τάφου, ο Πρέσβης κ. Ματθιουδάκης, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Πατριάρχης Θεόφιλος και η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, έκαναν μία πάρα πολύ καλή κίνηση γιατί στο πρόσωπο του Αγίου Ανθηδώνος έχουν έναν εργάτη πραγματικό που δεν φοβάται να μπει σε λάσπες, σε χώματα άρα πού δεν φοβάται να ασχοληθεί και με περισσότερο δύσκολα πράγματα. 
Το απόγευμα του Σαββάτου, στον Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου, στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στο Φανάρι – πολύ κοντά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο - τελέσθηκε η Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος. Παρέστησαν ο Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος Ησύχιος, Πατριαρχικός Επίτροπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και εκπρόσωπος του Πατριάρχου Θεοφίλου στην χειροτονία, οι Μητροπολίτες Δράμας Παύλος και Κυδωνιών Αθηναγόρας, κληρικοί και προσκυνητές. Ο Αρχιμ. π. Ιερώνυμος από τα Ιεροσόλυμα ανέγνωσε την πρόσκληση του Μεγάλου Μηνύματος και ο εψηφισμένος Επίσκοπος ανέγνωσε την ομολογία πίστεως. 
Λόγος Πανηγυρικός εις την Κυριακήν της Ορθοδοξίας  
υπό Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου Θεολήπτου 
«Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών». (Α  Ιωάν. 5, 4). 
Εορτάζει σήμερον η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία την νίκην και τον θρίαμβον αυτής εναντίον των ποικίλων εχθρών της πίστεως και της κοσμοσωτηριώδους αυτής διδασκαλίας. 
Πολλάς νίκας και αρκετούς θριάμβους καταγράφει η ιστορία εν τη ανελίξει των αιώνων. Η σημερινή νίκη, όμως, και ο θρίαμβος της Εκκλησίας υπερτερεί κάθε άλλης νίκης και θριάμβου, καθότι δεν είναι νίκη εναντίον ενός η δύο εχθρών, αλλ᾽ εναντίον στρατιάς πολεμίων, συνιστά δε θρίαμβον σημαντικόν, θριάμβον εναντίον εχθρών τους οποίους εξώπλησεν ισχυρότατα ο άρχων του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου. Δια τούτο ο μαθητής της αγάπης, αναφερόμενος εις αυτήν την μοναδικήν νίκην, διακηρύσσει: «Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών». 
Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,  
Σεβασμία των Ιεραρχών χορεία, 
Φιλέορτον εκκλησίασμα, 
Εκ της νηπιακής Αυτού ηλικίας ο Αρχηγός της Εκκλησίας ημών Ιησούς Χριστός αντιμετώπισεν εχθρούς δυσώδεις και διωγμούς λυσσαλέους. Εις το άκουσμα της εκ Παρθένου γεννήσεως Αυτού «Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ’ αυτού». Και ότε ηνδρώθη και ήρχισε το κοσμοσωτήριον έργον Αυτού επί της γης, εις το άκουσμα της θείας διδασκαλίας Αυτού, δια την οποίαν οι ακούοντες εθαύμαζον λέγοντες ότι  «ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτος ο άνθρωπος», οι Γραμματείς και Φαρισαίοι, όχι απλώς εταράχθησαν, αλλ᾽ ανεδείχθησαν άσπονδοι εχθροί Αυτού. Εμίσησαν Αυτόν θανασίμως. Παρηκολούθουν Αυτόν με κακάς διαθέσεις. Κατεσκόπευον Αυτόν πανταχόθεν. Διέβαλλον Αυτόν και εσυκοφάντουν. Διέστρεφον τα λόγια και περιφρόνουν τα θαυμάσια Αυτού. Υπεκίνησαν τον λαόν ενταντίον Αυτού, έπεισαν δε τον όχλον να ζητήση εκ της Ρωμαϊκής εξουσίας την θανατικήν Αυτού καταδίκην. Και απέθανεν ο Ιησούς Χριστός επί Σταυρού ως κακούργος, εν μέσω δύο ληστών, εγκαταλελειμμένος υπό πάντων, περιφρονημένος υπό ολοκλήρου του Ιουδαϊκού λαού και προδομένος υφ᾽ ενός των μαθητών Αυτού. 
Και ανέστη μεν Εκείνος νικητής και θριαμβευτής, αλλ᾽ οι εχθροί Αυτού εστράφησαν κατά της Εκκλησίας και εδίωξαν Αυτήν απηνώς. Όπου διεδόθη η χριστιανική πίστις, το σωτήριον μήνυμα του Ευαγγελίου, ηγέρθησαν διωγμοί. Το απλούν αποστολικόν κήρυγμα ηκολούθη πάντοτε η μανία του ειδωλολατρικού κόσμου, των αυτοκρατόρων και βασιλέων κατά των χριστιανών, εις τοιούτον βαθμόν, ώστε να πληρωθή ο λόγος του Προφητάνακτος Δαυίδ: «Ίνα τι εφρύαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά; Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του χριστού αυτού». 
Άοπλοι ήσαν οι χριστιανοί και ανυπεράσπιστοι, αλλ᾽ όμως με μοναδικόν όπλον των την πίστιν εις τον Χριστόν, εβάδιζον εν μέσω ασπόνδων εχθρών, παραδιδόντες εαυτούς εις τον θάνατον δίχως αντίστασιν η γογγυσμόν αλλ᾽ «ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Και δεν εθανατώνοντο απλώς, αλλά προηγείτο του θανάτου αυτών μαρτύριον, τρομακτικαί σκληρότητες και αδυσώπητα βασανιστήρια. Απειλαί, φυλακαί, ικριώματα, σταυροί, τροχοί, ξίφη, φλόγες, θηρία και κάθε είδους μαρτύρια εχρησιμοποιήθησαν εναντίον των χριστιανών, με σκοπόν να ματαιώσουν την επικράτησιν της χριστιανικής πίστεως και την εξάπλωσιν της Εκκλησίας του Χριστού. 
Στρατόν ολόκληρον απετέλεσαν οι καλλίνικοι μάρτυρες, οι προσενέγκαντες εαυτούς ως τίμια σφάγια επί του βωμού της Ορθοδόξου Πίστεως. «Ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής». Πολλά τα εκατομμύρια των γνωστών και αγνώστων μαρτύρων της πίστεως των πρώτων αιώνων. Και δεν είναι μόνον αυτοί. Εις αυτούς προσετέθησαν και πολλοί άλλοι, μεταγενέστεροι, μαρτυρήσαντες κατά τους μετέπειτα καιρούς έως και κατά τους εσχάτους ημετέρους χρόνους. 
Θα ανέμενε κανείς, μετά τοσούτους διωγμούς και τόσην αιματοχυσίαν, να πνιγή η Εκκλησία του Χριστού πλημμυρίζουσα εις το αίμα των τέκνων αυτής. Αυτό άλλωστε επεδίωκον και οι εχθροί Αυτής. Αλλά πόσον πολύ ηπατήθησαν! Η ιερά σπίθα της χριστιανικής πίστεως μετεβλήθη εις ουρανομήκη φλόγα, η οποία κατέκαυσε τους εχθρούς και πολεμίους αυτής. Η Εκκλησία του Χριστού, η οποία εμφανίζεται σήμερον εστεφανωμένη και ακτινοβολούσα, λάμπουσα και αστράπτουσα, περιβεβλημένη με αθάνατον δόξαν και αίγλην επεκτείνεται εις ολόκληρον την οικουμένην. Και εν μέσω τρικυμιών τας οποίας αντιμετώπιζει ακόμη και σήμερον δεν παύει ποτέ να επισυνάγει υπό τας μητρικάς αυτής πτέρυγας τας γενεάς των πιστών, χαρίζουσα εις αυτούς ανάπαυσιν, ανακούφισιν, παρηγορίαν, ειρήνην, ελπίδα, λύτρωσιν και σωτηρίαν. 
Εκτός όμως των φανερών και ήδη μνημονευθέντων εχθρών της πίστεως, η Ορθοδοξος Εκκλησία είχε να αντιμετωπίση, εκ των πρώτων ήδη ιστορικών αυτής στιγμών, και πνευματικούς εχθρούς. Αντιμετώπισε τους ποικιλωνύμους αιρετικούς, οι οποίοι με τας κακοδοξίας των συνετάραξαν την Εκκλησίαν δι᾽ αρκετούς αιώνας. Η Εκκλησία όμως, συνεκέντρωσε και πάλιν τας δυνάμεις αυτής εναντίων των πολεμίων και συνεκρότησε τας Οικουμενικάς Συνόδους και ανέδειξε τους μεγαλωνύμους Πατέρας και διδασκάλους αυτής, οίτινες ημύνθησαν υπέρ των ορθοδόξων δογμάτων και κατωχύρωσαν τας αληθείας της ορθοδόξου ημών πίστεως. 
Μόνο δια να εμποδίσωμεν την λήθην, θα αναφέρωμεν ότι μία εκ των πολλών αιρέσεων, η οποία εταλαιπώρησεν την Εκκλησίαν δι᾽ έτη πολλά, ήτο και η αίρεσις της εικονομαχίας. Αίρεσις μεγάλη, σκληρή και πολυχρόνια. Όμως η Εκκλησία, η οποία τελικώς εθριάμβευσε και τρανώς. δια της Ζ´ Οικουμενικής Συνόδου. διεκηρυξε ότι η τιμητική προσκύνησις των εικόνων αποτελεί «έγκριτον και θεάρεστον νομοθεσίαν, παράδοσιν δε της Εκκλησίας».  
Τοιουτοτρόπως, δια την Ορθόδοξον Εκκλησίαν η εικών λαμβάνει τριαδολογικήν θεολογικήν έννοιαν, καθότι ο άνθρωπος αποτελεί εικών του Θεού. Και όταν οι χριστιανοί προσκυνούν τας ιεράς εικόνας με τας μορφάς των Αγίων ιστορημένας επ᾽ αυτών, δεν προσφέρουν εις αυτούς λατρείαν, η οποία ανήκει μόνον εις τον Θεόν, αλλά τιμήν, σεβασμόν και δόξαν προς τους φίλους του Θεού, προς Τον Οποίον απολήγει η τιμή, ότι «θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού». Σαφώς και σοφώς, τω όντι, η Ζ´ Οικουμενική Σύνοδος ώρισεν ότι «η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα, προσκυνεί εν αυτή του εγγραφομένου την υπόστασιν». 
Η σημερινή εορτή της Ορθοδοξίας και της αναμνήσεως της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων σχετίζεται αμέσως με το Σεπτόν της Ορθοδοξίας Κέντρον, την Μητέρα των Εκκλησιών, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, το οποίον καθ᾽ όλην την μακραίωνα αυτού ιστορίαν εστάθη στύλος και εδραίωμα της αληθείας. Και αυτό βεβαίως δεν συνέβη λόγω συμπτώσεως ιστορικής η συγκυριακής αλλά διότι η πολύπαθος και εσταυρωμένη Ορθοδοξία συνιστά έκφρασιν ζωής την οποίαν εκουσίως ενστερνίθη και διαχρονικώς εβίωσε το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Διό και δυνάμεθα να είπωμεν ότι η πορεία της Ορθοδοξίας ταυτίζεται με την πορείαν αυτής της καθ᾽ ημάς Ανατολικής Εκκλησίας και ιδιαιτέρως μετά της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας.  Πέραν δε τούτων πρέπει να σημειωθή και να τονισθή ότι ωρίσθη η πρώτη Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής να εορτάζεται ως Κυριακή της Ορθοδοξίας υπό της ενδημούσης εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου (848) υπό την προεδρίαν του Προκατόχου Σας, Παναγιώτατε, μακαρία τη λήξει γενομένου αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου Μεθοδίου. Και εθεσπίσθη η σημερινή ημέρα ως εορτή αναμνήσεως της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων και θριάμβου της Ορθοδοξίας κατά της εικονομαχίας και γενικότερον κατά πάσης πλάνης και αιρέσεως και επιβουλής των πολεμίων. 
Αλλ᾽ η Ορθοδοξία δεν έπαυσε να πολεμή και να αγωνίζηται δια την αλήθειαν και την μαρτυρίαν της ενότητος. Και σήμερον εισέτι αντιμετωπίζει πολλούς και διαφόρους πειρασμούς και εχθρούς και πλάνας, εσωτερικάς τε και εξωτερικάς. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού δεν πτοείται, δεν θορυβείται και δεν καταβάλλεται. Παραμένει ακλόνητος και ασάλευτος εις τας θυέλλας και τας καταιγίδας τας οποίας συναντά, καθώς μαρτυρεί ο ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζων την ακατάβλητον αυτήν ισχύν της Εκκλησίας: «Εκκλησίας ουδέν ίσον. Μη μοι λέγε τείχη και όπλα, τείχη μεν γαρ τω χρόνω παλαιούνται, η Εκκλησία δε ουδέποτε γηρά. Τείχη βάρβαροι καταλύουσιν, Εκκλησίας δε ουδέ δαίμονες περιγίνονται. Και ότι ου κόμπος τα ρήματα, μαρτυρεί τα πράγματα. Πόσοι επολέμησαν την Εκκλησίαν και οι πολεμήσαντες απώλοντο; Αύτη δε υπέρ τον ουρανόν αναβέβηκεν. Τοιούτον έχει μέγεθος η Εκκλησία. Πολεμουμένη νικά και επιβουλευομένη περιγίνεται, υβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται· δέχεται τραύματα και ου καταπίπτει υπό των ελκών· κλυδωνίζεται αλλ’ ου καταποντίζεται· χειμάζεται αλλά ναυάγιον ουχ υπομένει· παλαίει αλλ’ ουχ ηττάται· πυκτεύει αλλ’ ου νικάται». 
Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η πρώτη Εκκλησία των Ορθοδόξων, αποτελεί την ορατήν μορφήν της εν κόσμω στρατευομένης Εκκλησίας, την αρχήν των δογμάτων, την πηγήν της θεολογίας, την βάσην της αυθεντικότητας, την εγγύησιν της ενότητας αλλά κυρίως την ενσάρκωσιν της Ορθοδοξίας. 
Δια τούτο έχωμεν καθήκον να μένωμεν ενωμένοι με τον κορμόν και μάλλον προσκολλημένοι εις την κοιτίδα της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Να διαφυλάττωμεν την πίστιν ημών από τας αιρέσεις και τας ποικιλωνύμους κακοδοξίας, αι οποίαι επιχειρούν να διασπάσωσιν την ενότητα και να νοθεύσωσιν την πίστιν, γεγονός το οποίον υπονοεί ότι θα πρέπει να είμεθα ορθόδοξοι ουχί μόνον κατά την πίστιν αλλά και κατά την ζωήν και το φρόνημα. Η Ορθοδοξία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνον εις μερικούς εξωτερικούς τύπους λατρείας, διότι τότε θα ομοιάση με την Φαρισαϊκήν πίστιν της εποχής του Κυρίου. Οφείλομεν να επιδιδώμεθα εις συνεχή πνευματικήν καλλιέργειαν, να καταπολεμώμεν την εσωστρέφειάν ημών, η οποία αναμφιβόλως θα οδηγήση ημάς εις την νέκρωσιν του ιδίου θελήματος και την πλήρη υποταγήν ημών εις το θέλημα του Χριστού. Μόνον τότε θα έχουν εφαρμογήν και δι᾽ ημάς οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός». Και μόνον τότε όλοι οι προασπισταί της Ορθοδοξίας θα δύνανται να συμμερισθούν τον εμπνευσμένον λόγον του σοφού Θεολόγου Ιωσήφ Βρυεννίου: «Ουκ απαρνησόμεθά σε φίλη ορθοδοξία, ου ψευσόμεθά σε πατροπαράδοτον σέβας, εν σοι εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν και εν σοι κοιμηθησόμεθα. Ει δε και καλέσει καιρός και μυριάκις υπέρ σου τεθνηξόμεθα». 
Εάν τις μένη κεκλεισμένος εις την εγωιστικήν αυτού αποκλειστικότητα, δεν υπηρετεί την Ορθοδοξίαν, αντιθέτως όστις διαλέγεται και υπερβαίνει τα καθ᾽ εαυτόν και κοιτάζει τον έτερον κατά πρόσωπον και κοινωνεί μετ᾽ αυτού, ούτος υπηρετεί την Ορθοδοξίαν και το Ορθόδοξον δόγμα. Όστις διαλέγεται έπεται αυτομάτως τοις Αγίοις Πατράσιν ημών, όστις δε αρνείται τον διάλογον ομοιάζει τοις δαίμοσι και ταυτίζεται μετ᾽ αυτού. Επιτραπήτω μοι, Παναγιώτατε, να τονίσω απ᾽ Άμβωνος ταύτην την ιεράν στιγμήν τα αισθήματα χαράς, συγκινήσεως και υπερηφανίας όλων ημών δια την υπέρβασιν της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής όπως μεταβή εις Ρώμην και παραστή προσωπικώς εις την τελετήν ενθρονίσεως του Προκαθημένου της Παλαιάς Ρώμης, Πάπα Φραγκίσκου. 
Η πράξις αύτη της Υμετέρας Παναγιότητος οπωσδήποτε υπερέβη τα όρια της φαρισαϊκής τυπολατρίας, την οποίαν πολλοί δυστυχώς Ορθόδοξοι αδελφοί μας ενστερνίζονται έργοις τε και λόγοις σήμερον. Η κίνησις αύτη της Υμετέρας μεταβάσεώς εις Ρώμην εκφράζει ευαισθησίαν, πνευματικήν ανωτερότητα και αρχοντιά. Λέπτυνσιν της συνειδήσεως, του ορθοδόξου φρονήματος και ήθους, ως τρόπου ζωής. Κίνησιν μακροθυμίας και αγάπης ήτις αποτελεί την μόνην οδόν δια να επιτύχωμεν εντός ημών την ανακαίνισιν της αμαυρωθείσης εικόνος προς δόξαν της εικόνος του Όντος, του Θεού Δημιουργού.  
Δια του τρόπου αυτού, ήτοι της εμπράκτου αγάπης, δεν παύομεν και ημείς εκ του Σεπτού της Ορθοδοξίας Κέντρου, να κηρύττωμεν μέχρι σήμερον το «ευρήκαμεν τον Μεσσίαν» και να εμμένωμεν πιστώς εις «α εδιδάχθημεν». Εμμένομεν εις την πίστιν των Οικουμενικών Συνόδων και της Ιεράς Παραδόσεως του Γένους ημών. Εμμένομεν εις την αταλάντευτον Ορθοδοξίαν με τας υψηλάς ευαισθησίας και την αξιοζήλευτον ευσυνειδησίαν. 
Έργω και λόγω ανιστορούμεν την αναστήλωσιν της εικόνος του ανθρώπου και πάσης της κτίσεως, και προσευχητικώς και οφειλετικώς αποδίδομεν την τιμήν και την λατρείαν προς το θείον. 
Η Μήτηρ αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και Υμείς Παναγιώτατε, ως ο σεπτός Οικουμενικός Πατριάρχης και Προκαθήμενος ημών προσκαλείται πάντας ημάς δια της αποστολικής ρήσεως την οποίαν εκ του Ιερού Ευαγγελίου ηκούσαμεν: «έρχεσθε και ίδετε». Να ίδωμεν ουχί μόνον την απαράλλακτον και απαραχάρακτον εικόνα του Ιησού Χριστού και της Αγίας Αυτού Εκκλησίας, αλλά και του δεινώς σήμερον δοκιμαζομένου πανταχόθεν ανθρώπου. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, 
Ευχηθήτε όπως εις καιρούς χαλεπούς και δυσχειμέρους διατηρήσωμεν άπαντες εντός ημών απαραχάρακτον την θείαν εικόνα του ζώντος Θεού και της πνευματικής Ολκάδος και Κιβωτού, της Μητρός Αγίας Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δι’ Αυτής και εν μέσω Αυτής «λαλούντες ο οίδαμεν και μαρτυρούντες ο εωράκαμεν» (Ιω. 3, 11): «Συ ει ο υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς του Ισραήλ» (Ιω. 1, 50), Συ ει η Μήτηρ των Εκκλησιών και τροφός της Οικουμένης, ο κατ᾽ εξοχήν οικείος χώρος της αληθούς φιλαδελφίας, της γνησίας φιλαλληλίας, της αλληλοπεριχωρήσεως πάντων ημών των εγγύς και μακράν τέκνων του Θεού  «ίνα αξιώση πάντας της κλήσεως ο Θεός ημών και πληρώση πάσαν ευδοκίαν αγαθωσύνης και έργον πίστεως εν δυνάμει» (Β´, Θεσ. 1, 11). Γένοιτο! 
φωτογραφίες από το Μέγα Μήνυμα του εψηφ. Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος

Την προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχου στον νεοχειροτονηθέντα αρχιερέα διαβάστε εδώ.

3/25/2013

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Το Πανεπιστήμιο Καντίρ Χας με αφορμή την έκτη επέτειο από το θάνατο του ιδρυτή του, στην εκδήλωση απονομής βραβείων σε ανθρώπους που επιδεικνύουν εξαιρετικά επιτεύγματα, τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την αγαστή συνεργασία Πανεπιστημίου και Πατριαρχείου και το ενδιαφέρον του Προκαθημένου για το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Στη σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαρτίου, την τιμητική πλακέτα απένειμε ο πρύτανις του Καντίρ Χας Μουσταφά Αϊντίν ενώ προσφώνηση απηύθυνε ο Νομάρχης της Πόλης Χουσεϊν Αβνί Μουτλού. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο για την τιμή ενώ σημείωσε την εκτίμηση που τρέφει προς την ακαδημαϊκή κοινότητα. 
Την ίδια μέρα βραβεύτηκαν επίσης ο οικονομολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης Νταρόν Ατζέμογλου καθώς και ο λέκτορας του Πανεπιστημίου Σαμπάντζι Αλή Κοτσάν με το βραβείο του πολλά υποσχόμενου επιστήμονα της νέας γενιάς, για τις δημοσιεύσεις τους σε έγκριτα διεθνή περιοδικά για τη μηχανική και τη νανοτεχνολογία.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 22ας Μαρτίου, καί 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί μαθηταί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδου», ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 23ης τ.μ. ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας, ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Μανουκαράκην, Πρόεδρον τῆς Παγκρητικῆς Ὁμοσπονδίας Ἀμερικῆς, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Παρέστησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, οἱ οἰκογενεῖς καί φίλοι τοῦ νέου Ἄρχοντος καί μέλη τῆς ὡς ἄνω Ὁμοσπονδίας. 
* * * 
Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
 Ἐντός πανηγυρικῆς ἀτμοσφαίρας καί ἱεροπρεπείας ἑωρτάσθη ἐν τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Μαρτίου. Ἐκκλησιάσθησαν πλῆθος μαθητῶν ἐκ διαφόρων Σχολείων, ἐξ Ἑλλάδος καί ὅμιλος μελῶν τῆς Ἑνώσεως ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ παραρτήματος Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τζατζάρη, Ταξιάρχου ἐ. ἀπ. . 
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, προεξῆρχε τῆς εἰθισμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἱεράρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί Ἐπιτρόπου αὐτοῦ ἐνταῦθα, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Δράμας κ. Παύλου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, πρῴην Ὑπουργός καί Πρόεδρος τῆς διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς Μορφωτικῶν ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι αὐτῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνη Βαρβαρήγου, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, οἱ γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος κ. Σάββας καί κ. Σοφία Σελαλματζίδου, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι αὐτοῦ, ὡς καί Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη». Ὁ νεοχειροτονηθείς Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνωσαν τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ. Ἐπηκολούθησεν ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἐν πομπῇ μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. Ἐν κατακλεῖδι, ὁ νεοχειροτονηθείς Πανιερ. Ἱεράρχης διένειμε τό ἀντίδωρον καί ἐδέξατο τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῶν οἰκείων αὐτοῦ καί πάντων τῶν προσελθόντων πιστῶν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὡμίλησαν ὁ νεοχειροτονηθείς, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην καί τάς υἱκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας πρός τε τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην διά τήν πρόφρονα τέλεσιν τῆς χειροτονίας καί πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον Γ’ καί τήν περί αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας διά τήν προαγωγήν αὐτοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νεοχειροτονηθέντι καί εὐχηθείς αὐτῷ πᾶσαν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν. 
Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Τζιβαλίῳ ἑστιατορίῳ Sur Balık. 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 24ην Μαρτίου, καθ’ ὅν ἔψαλεν ἐμμελῶς ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων. Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος. 
β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 25ην ἰδίου. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ Πατριάρχης. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´. Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τῇ ἀνακαινισθείσῃ καί εὐλογηθείσῃ διά τελέσεως Ἁγιασμοῦ ὑπό τοῦ Πατριάρχου Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, προσφερθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί εὐλογηθέν ὑπ’Αὐτοῦ, ὁμιλήσαντος περί τῆς ἐννοίας τῆς ἰχθυοφαγίας κατά τήν ἡμέραν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τήν ἑορτήν τῶν Βαΐων. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Λαδουκάκη. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἱερωνύμου Δελίογλου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Καθηγητήν, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων καί Πρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά μελῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.    
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σταμάτιον Κραουνάκην, Μουσικοσυνθέτην, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μάριον Μπέγζον, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παύλου Τσολακιάν, Ἀντιπροέδρου τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀρμενίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας, Γεωργίου Παπαχρήστου, Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Πυθαγόρου Πετράτου, Λέκτορος τοῦ Πανεπιστημίου Ὀξφόρδης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Μπαμπίκην καί Ἀθανάσιον Δημητρίου, Πρόεδρον καί Γραμματέα, ἀντιστοίχως, τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ἀθιγγάνων, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Ὁμίλους μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ἰτέας Καρδίτσης καί τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Ἄρτης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀναστάσιον καί Γρηγόριον Τσαραμανίδην, αὐταδέλφους, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ἄννης Ἀγγελίδου καί Χρυσάνθης Πουρνάρα, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητραν Δαυΐδ, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Βεριοπούλου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀγρινίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Καραπάνου, Δικηγόρου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
-Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἐλβίρας Παριζιάνου, Πρεσβυτέρας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 23ην Μαρτίου. 
-Tήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θ. Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, καί τήν ἐν συνεχείᾳ δεξίωσιν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν. - Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Διβαρτζῆ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 24ην Μαρτίου. 
- Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν πρός τιμήν τοῦ Προξενικοῦ Σώματος καί τῆς Τουρκικῆς κοινωνίας ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ. . 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 25ης τ.μ. .

3/24/2013

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ


Προσφώνησις 
τῆς Α.Θ.Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. 
Ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κυρίου Νεκταρίου 
(Φανάριον, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 24 Μαρτίου 2013) 
Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀνθηδῶνος κύριε Νεκτάριε, 
Μετά χαρᾶς καί πνευματικῆς εὐφροσύνης τελοῦμεν ἡ ἡμετέρα Μετριότης μετά τῶν περί ἡμᾶς Ἱερωτάτων ἀδελφῶν συλλειτουργῶν ἐν τῷ Πανσέπτῳ τούτῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου -ὑπό τό ὄνομα τοῦ ὁποίου τιμῶνται καί τά τρία Μετόχια τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κωνσταντινουπόλει-, ἐν τῷ Ἱερῷ τούτῳ Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου αἱ πλάκες τῆς Διαθήκης τοῦ Μωϋσέως καί ἡ Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου καί ἡ Ἁγία Τράπεζα τῆς Χάριτος ἀπό αἰώνων ἐκπέμπουν φῶς ἀληθείας, φῶς σταυροῦ, φῶς Ἀναστάσεως, ἱερουργοῦμεν, λέγομεν, τό μυστήριον τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Θεοφιλίας, κατόπιν ἀδελφικῆς παρακλήσεως τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου. 
Χαίροντες διά τήν τιμήν καί τήν ἐμπιστοσύνην, μετά τῶν ὁποίων περιέβαλε καί ἀνεγνώρισεν ἡ ἀδελφή Σιωνῖτις Ἐκκλησία καί ὁ Προκαθήμενος αὐτῆς προσφιλής ἀδελφός Πατριάρχης κύριος Θεόφιλος μετά τῆς περί αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου τήν ἐπί σειράν ἐτῶν διακονίαν σου ἐνταῦθα, ὡς Ἐπιτρόπου τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἱερῶν Μετοχίων αὐτῆς, ἐκ καρδίας ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς ἀγαθῆς ἀγγελίας ἐδεήθημεν καί προσευχόμεθα ὅπως ἡ εὐλογία, ὁ φωτισμός καί ἡ ἐνδυνάμωσις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἀεί συνοδεύουν τήν ὑμετέραν Θεοφιλίαν εἰς τό ἀρχόμενον νέον σ τ ά δ ι ο ν ἐκκλησιαστικῆς διακονίας, ὥστε νά ἀναδειχθῇς ἀντάξιος τῆς προσγενομένης ὑψηλῆς ταύτης τιμῆς καί τῶν προσδοκιῶν τῆς πρεσβυγενοῦς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σιών καί πολύτιμον στήριγμα τοῦ ἔργου αὐτῆς εἰς τήν ἐν μέσῳ συχνάκις κινδύνων καί θλίψεων καί πειρασμῶν ἱστορικήν καί σύγχρονον πορείαν αὐτῆς. 
Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, διετήρησεν ἀνά τούς αἰῶνας καί μέχρι σήμερον ἀνεφέλους ἀγαθάς σχέσεις συνεργασίας καί συναλληλίας μετά τοῦ Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐν πᾶσι τοῖς ζητήμασι, διορθοδόξοις καί διαχριστιανικοῖς, ἐν τῇ διαχρονικῇ διαφυλάξει τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, ἐν ἀλληλοπεριχωρήσει πολλάκις, καί πάντοτε ὅμως ἐν διαφυλάξει ἀνοθεύτου ἀπό ὀθνείων στοιχείων καί ἀκεραίας τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς πράξεως, παραδόσεως καί τάξεως, ἔν τε τοῖς δόγμασι καί ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ θεωρίᾳ καί πράξει καί ζωῇ. 
Εἴκοσιν αἰῶνας παρουσίας καί μαρτυρίας ἔχουσα ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ἐγνώρισεν ἡμέρας δυσχειμέρους καί εὐδίους, ἡμέρας ἀνελεήτων διωγμῶν ἀλλά καί ὑπερβολικῆς αὐξήσεως τοῦ γεωργίου αὐτῆς, ἐγνώρισεν ὑποταγήν εἰς ἀλλοτρίους τῆς πίστεως ἐξωτερικούς παράγοντας καί ἄρχοντας, ἀλλά καί ἡμέρας ἀνεκφράστου δόξης καί ἀγαλλιάσεως, ὡς ἡ Ἱερά Πορεία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἡ ἐπί γῆς διδασκαλία, τά θαύματα, τό Πάθος, ὁ Σταυρός, ἡ Ἀνάστασις, ἡ ἐπιδημία τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, ἡ Θεία Χάρις, ἡ εὐφρόσυνος ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. 
Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Ἱεροσολύμοις ὑπό τοῦ Αὐτοκράτορος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καί τῆς Ἁγίας Μητρός αὐτοῦ Ἑλένης, μετά τῶν ὁποίων εἰκονίζεται ὁ Σταυρός εἰς τήν Ὀρθόδοξον Εἰκονογραφίαν, παραλληλίζεται καί ταυτίζεται πρός τήν σήμερον ἑορταζομένην ἡμέραν τῆς Ἀναστηλώσεως τῶν Ἁγίων καί Ἱερῶν Εἰκόνων, γενομένην ἐν τῇ γειτονικῇ πόλει τῆς Νικαίας διά τῆς Ἁγίας Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κατά τε τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί κατά τήν ἀναστήλωσιν τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία χαίρει καί εὐφραίνεται, ἀποκτήσασα τόν πρότερον κ ό σ μ ο ν αὐτῆς, τόν Σ τ α υ ρ ό ν καί τάς ἁγίας ε ἰ κ ό ν α ς, ὑπέρ τῶν ὁποίων αἱ μυριάδες τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν καί τό αἷμα αὐτῶν ἐξέχεαν, ἵνα μή κατισχύσῃ ἡ ἀσέβεια, ἀλλά ἡ ε ὐ σ έ β ε ι α, ἡ ὀ ρ θ ο δ ο ξ ί α καί ἡ ὀ ρ θ ο π ρ α ξ ί α. Κατά τήν σημερινήν ἡμέραν τῆς ἀναστηλώσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, οἱ Ἄγγελοι περιχαρῶς ὑπαντοῦν τήν πανήγυριν· οἱ Ἀπόστολοι ὁμοθυμαδόν συγχορεύουν· καί ὁμοῦ μετ' αὐτῶν ὁ χορός τῶν Προφητῶν· τό στῖφος τῶν Μαρτύρων καί ἡ ὁμήγυρις πάντων τῶν δικαίων, προεξαρχούσης τῆς Κυρίας Θεομήτορος καί εὐλογοῦντος τοῦ ἐν Ἁγίοις δοξαζομένου Θεοῦ. 
Οἱ πάντες σήμερον χαιρόμεθα, διότι ἡ διά τῶν ἁγίων εἰκόνων μεταδιδομένη Χάρις καί δύναμις τοῦ Θεοῦ κατισχύει τῆς ἀντικειμένης δυνάμεως, καί διότι αἰσθανόμεθα νοερῶς παρισταμένην μετά πάντων ἡμῶν, συνιερουργοῦσαν τό Μυστήριον τῶν μυστηρίων, τήν πληθύν τῶν ἐν τῇ Πόλει ταύτῃ τοῦ Κωνσταντίνου, τῶν θρύλων καί τῆς παραδόσεως, τῆς καθιερώσεως τοῦ δόγματος καί τῆς κατισχύσεως τῆς ἀληθείας ἐπί τοῦ ψεύδους, τοῦ δικαίου τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς ἀνθρωπίνης ἀδικίας καί ματαιοδοξίας, τήν πληθύν, λέγομεν, τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν, καταστεφομένων μέ κλέος οὐράνιον, καταστολήν δόξης. Σήμερον προσκυνοῦνται αἱ ἱεραί εἰκόνες καί ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐνανθρώπησις ἐξαγγέλλεται. Σήμερον κατά μέν τούς εἰκονομάχους προσκυνεῖται τό ξύλον τῶν εἰκόνων, κατά δέ τούς ὀρθοδόξως φρονοῦντας ἡ τιμή ἀναβαίνει οὐχί εἰς τήν ὕλην τήν φθειρομένην, τό ξῦλον, ἀλλά εἰς τά εἰκονιζόμενα ἀόρατα καί συγχρόνως παρόντα, ἱερά Πρόσωπα τοῦ Κυρίου καί τῆς Παναγίας Μητρός Του καί τῶν Ἁγίων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων, τῶν Δικαίων καί τῶν Ὁμολογητῶν. 
Αἱ ἱεραί εἰκόνες, καταυγαζόμεναι ὑπό τῶν θείων καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν, ἵνα κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν εἴπωμεν, ἀποτελοῦν τμῆμα τοῦ Ὀρθοδόξου ἡμῶν πολιτισμοῦ, οὐχί ὅμως ἁπλᾶ καλλιτεχνικά ἔργα, ὡς θεωροῦν αὐτάς τινες. Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Αἱ εἰκόνες ἐκφράζουν πρωτίστως τήν ἐσωτερικήν ψυχικήν ὡραιότητα τῶν εἰκονιζομένων προσώπων, καί διά τοῦ αἰσθητικοῦ κάλλους των μᾶς μεταφέρουν εἰς τό ὑπέρ αἴσθησιν καί ἔννοιαν κ ά λ λ ο ς, ἀλλά καί ἐμφανίζουν ἐν χρωστῆρι καί χρώμασι τήν ν έ κ ρ ω σ ι ν τῶν ἐμπαθῶν αἰσθήσεων τῆς καρδίας, τόν πλοῦτον τῶν ἀρετῶν, τήν θεολογικήν γνῶσιν καί ἐμπειρίαν τῆς Ἐκκλησίας, αὐτήν ταύτην τήν πίστιν, ἡ ὁποία "τήν οἰκουμένην ἐκράτυνε" καί κρατύνει καί συντηρεῖ μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, ὅτε ἥξει ὁ δίκαιος κριτής, Ὅστις καί ἀφανίσει πᾶσαν ἀδικίαν ἀπό τῆς γῆς, πρῶτον διά τῶν ἑπτά φρικτῶν Ἀγγέλων τῆς Ἀποκαλύψεως, εἶτα καί διά τῆς ἰδίας ἐπιφανείας οὐχί πλέον ὡς σωτῆρος ἀγάπης, ἀλλά ὡς κριτοῦ δικαιοσύνης. Ἡ ε ἰ κ ώ ν εἶναι τό ἀρχαῖον κ ά λ λ ο ς, εἶναι τό "καθ᾿ ὁμοίωσιν", πρός τό ὁποῖον δέον νά τείνῃ "τό κατ᾿ εἰκόνα". 
Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε κύριε Νεκτάριε, 
Κατά τήν λαμπράν καί φωταυγῆ ταύτην ἡμέραν διά τήν καθ᾿ ἡμᾶς Μητέρα Κωνσταντινουπολίτιδα Ἐκκλησίαν καί διά τήν παροικοῦσαν ἐν Ἱεροσολύμοις, μέσα εἰς τήν κοινήν ταύτην χαράν τῆς κατισχύσεως τῆς ἀληθείας ἐπί τῆς πλάνης, τελεῖται ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία σου. Τά μηνύματα πολλά. Αἱ διαστάσεις τοῦ μυστηρίου ἐπεκτείνονται. Ἡ Χάρις καί ἡ Ἀλήθεια ἦκασι. Καί ἡ ὑμετέρα Θεοφιλία καλεῖται εἰς τόν ἀ γ ῶ ν α διά νά πληροφορήσῃ καλῶς τήν ἀρχομένην διακονίαν της: "Μακάριος ὁ τρέχων, τρισμακάριος ὁ ὑπομένων, παμμακάριος ὁ πῦρ πυρί τῆς ἐπιθυμίας καί ἀγάπῃ Θεοῦ ἀνάπτων ἑν ἑαυτῷ καθ᾿ ἑκάστην. Οὐκ ἀποθανεῖσθε, ἀλλά ζήσεσθε· οὐ χωρισθήσεσθε, ἀλλά συναφθήσεσθε· οὐκ ἀτιμασθήσεσθε, ἀλλά δοξασθήσεσθε", ἐάν τήν ἀρχιερατικήν δ ι α κ ο ν ί α ν σας, ἀδελφέ, "περιζωσάμενος τό λέντιον" μέχρι τέλους βεβαίαν καί ἀσφαλῆ φυλάξητε, ἵνα κατά Θεόδωρον τόν πολιόν τῆς Μονῆς τοῦ Στουδίου ἀδελφόν εἴπωμεν. 
Ἀγωνίζου μέ αὐταπάρνησιν ἵνα ἀρέσῃς Θεῷ καί οὐχί ἀνθρώποις καί τιμήσῃς τήν τιμήν, μέ τήν ὁποίαν σε ἐτίμησεν ὁ Κύριος καί ἡ Ἐκκλησία σου τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ἐν Ἱερουσαλήμ. Ἀγωνίζου κατά τῆς φιλαυτίας, διά τῆς ὁποίας ἀπό τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου τά κακά εἰσῆλθον εἰς τόν κόσμον. Διότι ὁ ἄνθρωπος ἠγάπησεν ἀντί τοῦ Θεοῦ τόν ἑαυτόν του καί ἐπίστευσεν ὅτι θά γίνῃ ἰσόθεος καί διά τοῦτο ἐξέπεσε τοῦ ὕψους τῆς ἀγγελικῆς διαγωγῆς. Μή φρόντιζε τήν ἔξωθεν εὐκοσμίαν, ἀλλά τήν ἔνδον θεοτύπωτον σκηνήν, καί μή παρόργιζε τήν φιλανθρωπίαν τοῦ Κυρίου, τοῦ πλήττοντος συμπαθῶς καί σπλαγχνιζομένου θερμῶς. 
Πορεύου καθ᾿ ἡμέραν ἐν τοῖς τοῦ Κυρίου μαρτυρίοις καί φύλασσε τήν κατάστασίν σου ἐν ἁγιασμῷ σωφροσύνης, ἐγκολπούμενος τήν ταπείνωσιν καί τήν ταπεινοφροσύνην, ἀσπαζόμενος τήν ἀγάπην καί θωρακιζόμενος διά τῆς πίστεως εἰς τήν ἀλήθειαν. Θάρσει πάντοτε∙ ὁ καλῶν σε ἐνίκησε τόν κόσμον! Ἄς μή ἀλλοιώσῃ τό δ ῶ ρ ο ν τῆς ἀρχιερωσύνης τήν στάσιν σου ἔναντι τῶν ἀδελφῶν σου: ἵνα μή εἰς κρῖμα σοι γένηται. Ἡ ἐμπαθής ἔφεσις διά τήν ἐ ξ ο υ σ ί α ν, διά τήν ματαίαν ἀνθρωπίνην δόξαν, διά τήν κ υ ρ ι α ρ χ ί α ν ἐπί τῶν ἀδελφῶν καί ἐν γένει ἐπί τῶν τοῦ κόσμου τούτου πραγμάτων, παραμορφώνει εἰς τόν ἄνθρωπον τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί τόν κάνῃ νά προσκυνῇ τόν πειραστήν, εἰπόντα πρός αὐτόν τοῦτον τόν κυριεύοντα ζώντων καί νεκρῶν: "Σοί δώσω τήν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν....ἐάν πεσών προσκυνήσῃς μοι" (Ματθ.δ΄,9). Ἔχε πάντοτε ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις, τοῖς διανοήμασι, τοῖς διαλογισμοῖς σου, τήν προτροπήν τοῦ Κυρίου: "οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν. Οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὅς ἐάν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καί ὅς ἐάν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος" (Ματθ. κ΄,25-27). Ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ προεξάρχων τῆς μυστηριακῆς ἱερουργίας ἐν τῇ πληρότητι, δέν εἶναι οὔτε πρῶτος, οὔτε ἐξουσία, οὔτε κυριότης, οὔτε ἀρχή, οὔτε δόξα, ἀλλά εἶναι δοῦλος καί διάκονος καί ἀ δ ο ξ ί α καί τ ί π ο τ ε, παρά μόνον ὁ μ ε τ έ χ ων καί ὁ μ ε τ α δ ί δ ω ν Χάριν καί Εἰρήνην, καί αὐτήν οὐχί ἰδικήν του, ἀλλά τοῦ Χριστοῦ. 
Ἀτυχῶς, τό "ζιζάνιον" τῆς κατακυριεύσεως, ὡς τό ἀποκαλεῖ Αὐτός ὁ Κύριος, καί τῆς δόξης -ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀδοξίας- καί τῆς ἀπλήστου κατακυριεύσεως τοῦ κόσμου -ἐν τῇ πραγματικότητι γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσει-, εἰσχωρεῖ πολλάκις καί εἰς τόν χῶρον τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας ἤ καί ὁλοκλήρων ἐκκλησιαστικῶν σωμάτων, καί ἀντικαθιστᾷ τήν δ ι α κ ο ν ί α ν, διά τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος γίνεται "τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός" (Α΄ Πέτρ. 5,1). 
Ἄς μή λησμονῶμεν ἅπαντες, ὅτι ἐντός τοῦ φωτός τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί μόνον δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν τήν φύσιν τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἕκαστος. Ἄς μή λησμονῶμεν ἀκόμη ὅτι διά νά δυνηθῇ ὁ ἄνθρωπος νά ἴδῃ καθαρῶς τά πράγματα πρέπει νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τά πάθη αὐτοῦ καί νά κενωθῇ διά νά λάβῃ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ. 
Μή φοβηθῇς τάς ποικίλας δυσκολίας. Γνώριζε ὅτι ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν εἶναι στενή καί τεθλιμμένη. Ἡ καρδία καί ὁ νοῦς μας αἰσθάνονται τήν ἀδυναμίαν νά ἀκολουθήσωμεν τόν Χριστόν εἰς τόν σταυρόν καί τά βήματά μας βραδύνουν: "Ἦν προάγων αὐτούς ὁ Ἰησοῦς, καί ἐθαμβοῦντο, καί ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο (οἱ ἀπόστολοι)" (Μάρκ. ι',32). Ἡ σ ο φ ί α τοῦ Θεοῦ καλεῖ· οἱ ἄνθρωποι δέν ὑπακούομεν· ἐκτείνει λόγους διά τῶν ὄντων καί δέν προσέχομεν· ἀκυροῦμεν τάς βουλάς της, διαλογιζόμενοι ἀνθρωπίνως καί δέν προσέχομεν εἰς τούς ἐλέγχους αὐτῆς. Καί διδάσκει, τέλος, ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ:"Ἐμίσησαν γάρ σοφίαν, τόν δέ φόβον τοῦ Κυρίου οὐ προείλαντο, οὐδέ ἤθελον ἐμαῖς προσέχειν βουλαῖς ἐμυκτήριζον δέ ἐμούς ἐλέγχους" (Παροιμ. 1,29-30). Μή λησμόνει ἐν ὅλῃ τῇ ζωῇ σου, ἐν ὅλῃ τῇ βιοτῇ σου, ἐν ὅλῃ τῇ διακονίᾳ σου, τούς λόγους τούτους τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας ἀψευδής μάρτυς εἶναι αὐτή αὕτη ἡ ἀνθρωπίνη ζωή, ἀκατάλυτον δέ σύμβολον αὐτῆς ὁ περιώνυμός ποτε Ναός της, ὁ Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ὁμοῦ μετ᾿ ἐκείνου τῆς Θείας Εἰρήνης καί τῆς Θείας Δυνάμεως ἐν τῇ Πόλει ταύτῃ. Πορεύου, λοιπόν, ἐν σοφίᾳ, ἐν εἰρήνῃ, ἐν δυνάμει. Πορεύου ὅμως καί κυρίως ἐν ἀγάπῃ καί μόνον, ἡ ὁποία ἔξω βάλλει τόν φόβον, τήν ἀδικίαν, τό πάθος, τήν δειλίαν. Πορεύου εἰς τάς δυσκολίας καί τά ἐμπόδια μέ τήν αἴσθησιν ὅτι "ὥσπερ κοινωνός εἶ τῶν παθημάτων" (πρβλ. Β΄ Κορ. α΄ 7), τοιουτοτρόπως θά γίνῃς καί τῆς παρακλήσεως. 
Προσκαλοῦντες Σε ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, διά νά λάβῃς ἐκ τῶν πηλίνων χειρῶν ἡμῶν καί τῶν συλλειτουργούντων ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν τήν Χάριν τῆς Ἀρχιερωσύνης, κατακλείομεν διά τῶν προτροπῶν καί παραινέσεων Ὀρθοδοξίας, Ὑψώσεως, ταπεινώσεως, εἰρήνης, οἰκτιρμῶν καί ἐλέους. 
Ἐν τῇ θείᾳ Ἀγάπῃ πρόσελθε, Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε, καί ἡ Θεία Χάρις εἴθε νά σέ ὁδηγῇ, ὥστε ἡ ἀγάπη αὐτή νά εἶναι τό βίωμά σου, διά νά λάμπῃς "πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ" (Ματθ. ε΄ 16). Ἀμήν.

3/23/2013

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 23 - 25 ΜΑΡΤΙΟΥ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα θα χοροστατήσει στον Μ. Εσπερινό της Κυριακής της Ορθοδοξίας στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 
Στη συνέχεια, και ώρα 6, θα τιμήσει με την παρουσία Του την εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σχολή Γαλατά, και διοργανώνεται από την Εφορεία της Σχολής, προς τιμήν των Ελλαδιτών που ζουν στην Πόλη. 
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας το πρωί ο Πατριάρχης θα προστή της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θ. Λειτουργίας στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, κατά την οποία, τη παρακλήσει του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου Γ', θα χειροτονήσει τον Εψηφισμένο Αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος Νεκτάριο, Επίτροπο του Παναγίου Τάφου στην Πόλη. Μετά την απόλυση, θα τελεσθεί το ειθισμένον Τρισάγιον, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων και θα επακολουθήσει η λιτάνευσις των ιερών εικόνων, από τον Πατριάρχη και τους Αρχιερείς, και εν συνεχεία δεξίωσις στην Αίθουσα του Θρόνου. 
Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 5, ο Πατριάρχης θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής του Ευαγγελισμού στον Ι. Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Προπόδων Ταταούλων. Στην ακολουθία του Εσπερινού θα ψάλει η χορωδία του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Λεωνίδα Αστέρη. 
Ανήμερα του Ευαγγελισμού ο Πατριάρχης θα χοροστατήσει στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά την Θ. Λειτουργία, και θα προστή της τελετής του Αγιασμού των εγκαινίων της Κοινοτικής Αίθουσας, με αφορμή την ολοκλήρωση των ανακαινιστικών έργων που πραγματοποιήθηκαν. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα. 
Π.Α.Α.

3/21/2013

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τό Βατικανόν 
Ὡς προανηγγέλθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη τήν Δευτέραν, 18ην τ.μ. Μαρτίου, εἰς Ρώμην διά νά παραστῇ εἰς τήν ἐνθρόνισιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ νέου Πάπα Φραγκίσκου. Εἰς τό ἀεροδρόμιον ὑπηντήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, κληρικῶν αὐτοῦ καί ἀξιωματούχων τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου ἐπί τῆς προωθήσεως τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, κατέλυσε δέ εἰς τόν ἐν τῷ Βατικανῷ «Οἷκον τῆς Ἁγίας Μάρθας», ὅπου προσωρινῶς διαμένει καί ὁ Πάπας. Ἡ πρώτη συνάντησις τῶν δύο ἀνδρῶν ἐγένετο αὐθημερόν τό ἑσπέρας πρό τοῦ δείπνου, εἰς τό ὁποῖον ἀμφότεροι παρεκάθησαν, καί ὁ Πατριάρχης τῇ παρακλήσει τοῦ Πάπα ηὐλόγησε τήν τράπεζαν. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ δείπνου οἱ δύο Προκαθήμενοι εἶχον ἐγκάρδιον συνομιλίαν.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησεν ἐν τῇ πλατείᾳ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ἀπό διακεκριμένης τιμητικῆς θέσεως, τήν ἐπίσημον λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Πάπα μετά πολλῶν Καρδιναλίων, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων αὐτοῦ, παρουσίᾳ πολυπληθῶν ἀντιπροσωπειῶν Ἐκκλησιῶν, Θρησκευμάτων, κρατῶν καί κυβερνήσεων. Εἰς τήν κατάλληλον στιγμήν τῆς θείας λειτουργίας ὁ Πάπας καί ὁ Πατριάρχης ἀντήλλαξαν τόν ἐν Χριστῷ ἀδελφικόν ἀσπασμόν. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα ἐν τῷ καταλύματι καθ’ ἥν ὁ Πατριάρχης ἤγειρε πρόποσιν ὑπέρ τῆς ὑγείας καί τῆς ἐπιτυχίας τῆς Α. Ἁγιότητος ἐν τῷ ὑψηλῷ λειτουργήματι αὐτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης ὁ Πάπας ἐδέχθη κατ’ ἰδίαν τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, μεθ’οὗ ἔσχεν ἡμίωρον συνομιλίαν ἐν ἀδελφικῷ κλίματι, ἐκφρασθείσης ἑκατέρωθεν τῆς ἐπιθυμίας καί τῆς προθέσεως περαιτέρω προωθήσεως τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ὡς καί συνεργασίας ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Κατά τήν ἐπικοινωνίαν ταύτην ὁ Πατριάρχης ἀφ’ ἑνός μέν προσεκάλεσε τήν Α. Ἁγιότητα νά ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς ἔπραξαν καί οἱ τρεῖς προκάτοχοι αὐτῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ προέτεινεν ὅπως πραγματοποιήσουν κοινόν προσκύνημα εἰς Ἱεροσόλυμα ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς πεντηκοστῆς ἐπετείου τῆς ἱστορικῆς ἐν αὐτοῖς συναντήσεως τῶν προκατόχων αὐτῶν Παύλου Στ’ καί Ἀθηναγόρου. Ἡ Α. Ἁγιότης ἀσμένως ἀπεδέχθη ἀμφοτέρας τάς προτάσεις ταύτας.

Ἀκολούθως ὁ νέος Πάπας ἐδέχθη ὁμοθυμαδόν τούς ἐκπροσώπους τῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν δογμάτων καί διεκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν καί ἄλλων θρησκειῶν, ἐλθόντας εἰς Ρώμην διά τήν ἐνθρόνισιν αὐτοῦ, ἐκ μέρους δέ ὅλων τόν προσεφώνησεν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, τόν ὁποῖον καί ηὐχαρίστησεν ὁ Πάπας Φραγκίσκος ὡς «ἀδελφόν Ἀνδρέαν». 
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ διά τοῦ ἀεροσκάφους τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου, ὅστις καί Τόν συνώδευσε μέχρι τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΠΑ: "Το έργον και η ευθύνη η οποία Σας αναμένει είναι τεραστία ενώπιον Θεού και ανθρώπων"

Προσφώνησις 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
πρός τήν Αὐτοῦ Ἁγιότητα 
τόν Πάπαν Ρώμης Φραγκῖσκον Α' 
(Βατικανόν, 20 Μαρτίου 2013) 
Ἁγιώτατε, 
Συγχαίρομεν ὁλοκαρδίως τήν Ὑμετέραν πεφιλημένην Ἁγιότητα, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, διά τήν θεοπρόβλητον ἐκλογήν καί ἐπαξίαν ἀνάληψιν τῶν νέων ὑψηλῶν καθηκόντων Σας ὡς Πρωθιεράρχου τῆς προκαθημένης τῆς ἀγάπης σεβασμίας Ἐκκλησίας τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης. Διαδέχεσθε εἰς τόν Θρόνον τοῦτον τόν ἄρτι ἀνδρειοφρόνως παραιτηθέντα διά λόγους ὑγείας καί κοπώσεως προκάτοχόν Σας Βενέδικτον τόν ΙϚ΄, τόν πρᾷον καί τῇ θεολογίᾳ καί τῇ ἀγάπῃ διακριθέντα. Τό ἔργον καί ἡ εὐθύνη ἡ ὁποία Σᾶς ἀναμένει εἶναι τεραστία ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ἡ ἑνότης τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τυγχάνει τό πρώτιστον μέλημα ἡμῶν καί εἶναι ἀσφαλῶς μία ἐκ τῶν βασικῶν προϋποθέσεων διά τήν ἐνώπιον τῶν ὀμμάτων τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν ἀξιοπιστίαν τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας μας. Πρός ἐπίτευξιν αὐτῆς χρειάζεται νά συνεχισθῇ ὁ ἀρξάμενος θεολογικός διάλογος, διά νά κατανοηθῇ ἀπό κοινοῦ καί προσεγγισθῇ ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως καί ἡ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων καί ἡ κοινή, δι' Ἀνατολήν καί Δύσιν, παράδοσις τῆς πρώτης χριστιανικῆς χιλιετίας. Διάλογος ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ, ἐν πνεύματι ταπεινώσεως καί πρᾳότητος, διά τῶν ὅπλων τῆς ἀληθείας. 
Ἡ παγκόσμιος οἰκονομική κρίσις, ἐξ ἄλλου, ἀπαιτεῖ ἐπιτακτικῶς τήν ὀργάνωσιν ἀνθρωπιστικῆς δράσεως, διά τήν ὁποίαν ἔχετε μεγάλην ἐμπειρίαν ἐκ τῆς μακρᾶς καί εὐδοκίμου διακονίας Σας ὡς Καλοῦ Σαμαρείτου ἐν Λατινικῇ Ἀμερικῇ, ὅπου ἐδοκιμάσατε ὡς ποιμήν τήν πικρίαν τῆς ἀνθρωπίνης ταλαιπωρίας καί δυστυχίας, ὅσον ὀλίγοι ἀσφαλῶς. Πρέπει νά παρακινηθοῦν οἱ ἔχοντες νά προσφέρουν εἰς τούς μή ἔχοντας οἰκειοθελῶς καί μετά ἱλαρότητος. Κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον θά ἐξασφαλισθῇ διά τῆς δικαιοσύνης ἡ εἰρήνη, ἡ ὁποία εἶναι τό πανανθρώπινον αἴτημα καί ἡ προσμονή πάντων τῶν ἐθνῶν καί τῶν λαῶν. 
Ὀφείλομεν νά τρέφωμεν τούς πεινῶντας, νά ἐνδύωμεν τούς γυμνούς, νά περιποιώμεθα τούς ἀσθενεῖς καί ἐν γένει νά μεριμνῶμεν διά τούς ὄντας ἐν ἀνάγκαις, διά νά ἀκούσωμεν παρά τοῦ Κυρίου τό "δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν" (Ματθ. κε΄ 34). 
Ἡ ὑπό τῆς Ὑμετέρας πεφιλημένης καί τετιμημένης Ἁγιότητος ἐπιλογή τῆς ἁπλότητος κατέστησε καί καθιστᾷ ἐμφανές τό κριτήριόν Σας διά τό οὐσιῶδες. Τοῦτο πληροῖ τάς καρδίας ὅλων, τῶν ὅπου γῆς πιστῶν σας καί ἐν γένει τῶν συνανθρώπων, ἐλπίδος∙ ἐλπίδος ὅτι τό κριτήριόν Σας τοῦτο θά χρησιμοποιηθῇ εὐρύτερον, οὕτως ὥστε ἡ κρίσις καί τό ἔλεος, τά βαρύτερα τοῦ νόμου, νά ἔχουν διά τήν Ἐκκλησίαν τήν προέχουσαν σημασίαν. 
Κατά τήν διάρκειαν τοῦ δισχιλιετοῦς βίου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλήθειαί τινες τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου παρενοήθησαν ὑπό ἐνίων χριστιανικῶν ὁμάδων, ὥστε σήμερον εἰς τά εὐρέα στρώματα τῶν χριστιανικῶν λαῶν νά ἐπικρατοῦν, ὡς μή ἔδει, ἐκκοσμικευμέναι ἀντιλήψεις. Πολυεύθυνον καί ἐπιτακτικόν τό καθῆκον καί τό χρέος ὅλων μας νά ὑπενθυμίσωμεν πρός ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πρός πάντας, ὅτι ὁ Θεός κατῆλθεν ἐξ οὐρανοῦ εἰς τήν γῆν, γενόμενος ἄνθρωπος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἵνα τό πολίτευμα ἡμῶν βιωθῇ ὡς ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχον. Ἀληθῶς, "Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡμῖν" ἀπ᾿ ἀρχῆς δημιουργός τοῦ παντός, διέπων τά πάντα, ἄχρι θανάτου κατελθών, θανάτου δέ Σταυροῦ, ἵνα διά τῆς Ἀναστάσεώς Του καταδείξῃ ὅτι "εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν Ὀνόματι Κυρίου", καί μόνον ἐν ὀνόματι Αὐτοῦ, εἰς διακονίαν τοῦ πληρώματος, ἵνα πάντες ἕν ὦμεν, τά δέ πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός. Ἡ γῆ εἶναι ὁ χῶρος τῆς ἀσκήσεώς μας, τῆς πραγματοποιήσεως τῆς ἐνσωματώσεώς μας εἰς τόν Χριστόν∙ καί τῆς δι΄ Αὐτοῦ μεταβάσεώς μας εἰς τήν αἰώνιον ζωήν. Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τήν ἐπίγειον ζωήν, ἀλλά δέν τερματίζει τήν ἀποστολήν της εἰς αὐτήν. Τό γνωρίζομεν καί τό ὁμολογοῦμεν, διά τοῦτο καί πορευόμεθα οἱ ποιμένες καί οἱ πιστοί τήν ὁδόν τῆς ἀληθείας διά τῶν ἐπιγείων κατεργαζόμενοι τά ἐπουράνια. 
Εἴμεθα βέβαιοι προσωπικῶς καί ὡς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὡς ὅπου γῆς Ὀρθόδοξος τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ὅτι ἡ Ὑμετέρα σεβασμία καί πολυφίλητος ἐν Κυρίῳ Ἁγιότης, ἡ ἐπ᾿ αἰσίοις τοῖς οἰωνοῖς καταρχομένη τοῦ ἱστορικοῦ δολίχου Αὐτῆς ὡς Ἐπισκόπου Ρώμης, θά ἐπιδείξῃ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον, ἐν συνεργασίᾳ μετά πάντων τῶν δυναμένων καί βουλομένων, διά τήν διόρθωσιν τῶν ἐκκοσμικευμένων τάσεων ὥστε νά ἐπανέλθῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τό "ἀρχαῖον κάλλος" τῆς ἀγάπης. Εὐχόμεθα ὁλοθύμως, μετά πάντων τῶν ὅπου γῆς χριστιανῶν πιστῶν, καί μεθ᾿ ἡμῶν συνεύχεται ἅπασα ἡ ἀνθρωπότης, ὅπως ἡ Ἁγιότης Σας ἐπιτύχῃ εἰς τό ὑψηλόν, πολυεύθυνον καί δυσχερές ἔργον Αὐτῆς. 
Εὐλογητός καί δεδοξασμένος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Δόξα τῷ Θεῷ τῷ ἀναδεικύοντι ἐν ἑκάστῃ χρονικῇ περιόδῳ τούς ἀξίους ἵνα ἀξίως τῆς κλήσεως πορευθοῦν καί ὁδηγήσουν τήν ἀνθρωπότητα, εἰς δόξαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Related Posts with Thumbnails