________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/05/2013

Η ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΟΛΑΝΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


"Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας 
Ἐν Παρισίοις, τῇ 11ῃ Φεβρουαρίου 2013 
Παναγιώτατε, 
Ἔλαβον ἀσφαλῶς τήν ἐπιστολήν, τήν ὁποίαν εἴχατε τήν ἀγαθήν εὐγένειαν νά μοί ἀποστείλετε, κατόπιν τῆς Ὑμετέρας ἐπισκέψεως εἰς τήν Γαλλίαν, μεταξύ 9ης καί 12ης παρελθόντος Δεκεμβρίου, καθώς καί τῆς συναντήσεως, τήν ὁποίαν εἴχομεν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐκείνῃ. 
Ἐπιθυμῶ νά γνωρίζετε ὅτι καί προσωπικῶς εἶμαι ἰδιαιτέρως ἱκανοποιημένος ἐκ τῆς ποιότητος τῶν συνομιλιῶν μας, ἡ ὁποία βασίζεται μέν εἰς τούς παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας, οἱ ὁποῖοι ἑνώνουν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Γαλλίαν, ἐνδυναμοῦται δέ ὑπό τοῦ Ὑψηλοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον ἐπιδεικνύετε Ὑμεῖς, πρός προβολήν τοῦ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου καί τῆς προωθήσεως τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν. Διά τοῦτο καί προσωπικῶς ὁλοθύμως Σᾶς εὐχαριστῶ. 
Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας ὅπως ὑπενθυμίσω Ὑμῖν ὅτι ἡ Γαλλία θά διατηρήσῃ ἀμείωτον τό ἐνδιαφέρον διά τούς Χριστιανούς τῆς Ἀνατολῆς, μετά τῶν ὁποίων δέν λησμονεῖ τήν ἰδιαιτέραν σχέσιν αὐτῆς, ὡς κληρονομιᾶς τῆς Ἱστορίας, καί θά μεριμνήσῃ ὅπως αἱ πολιτικαί ἐξελίξεις συμβαδίζουν μέ τήν ἔννοιαν τῆς πλουραλιστικῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία σέβεται τήν Θρησκευτικήν ἐλευθερίαν καί τό Κράτος Δικαίου. 
Παρακαλῶ, δεχθῆτε, Παναγιώτατε, τήν ἔκφρασιν τῆς βαθυτάτης ἐκτιμήσεώς μου. 
Φρανσουά Ὀλλάντ 
Τῷ Παναγιωτάτῳ 
Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως 
Βαρθολομαίῳ Α΄ 
Πόλιν (Τουρκία)".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails