________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/29/2009

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ
ΕΙΣ ΕΛΑΣΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΝ
φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικάς προσκλήσεις τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου καί Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ἐπεσκέψατο διαδοχικῶς τάς ὡς ἄνω Ἐπαρχίας μεταξύ 18ης καί 22ας Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ..

Μέλη τῆς τιμίας Πατριαρχικῆς συνοδείας ἀπετέλουν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρος, καί οἱ Ἐντιμ. κ Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, κ. Συμεών Φραντζελατζίογλου, Ἀρχικλητήρ, καί κ. Γεώργιος Πίγκος, μαθητής τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐκ μέρους τῆς Νεολαίας τῆς Ὁμογενείας τῆς Πόλεως.
Ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησε δι’ ἀεροσκάφους, τεθέντος προφρόνως εἰς τήν διάθεσιν Αὐτοῦ ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 18ης Σεπτεμβρίου, προπεμφθείς ἐκ τοῦ Διεθνοῦς Ἀερολιμένος τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἀφιχθείς εἰς τό στρατιωτικόν ἀεροδρόμιον τῆς Λαρίσης.

Ἐκεῖ ὑπεδέξαντο Αὐτόν λίαν φιλοφρόνως καί μετά πάσης τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λαρίσης κ. Ἰγνατίου, Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου καί πλειάδος Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἐξοχ. κ. Χρῆστος Ζώης, Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Κυβερνήσεως, κ. Φώτιος Γκούπας, Γεν. Γραμματεύς τῆς Περιφερείας Θεσσαλίας, κ. Λουκᾶς Κατσαρός, Νομάρχης Λαρίσης, καί κ. Κωνσταντῖνος Τζανακούλης, Δήμαρχος Λαρισαίων, μεθ’ ἑτέρων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων.Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐπιβιβασθεῖσα τοῦ αὐτοκινήτου τῆς Α.Μακαριότητος κατηυθύνθη εἰς τήν ἱστορικήν κωμόπολιν τῆς Τσαριτσάνης (ἔνθα ἡ ἕδρα τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ὁμωνύμου Ἐπισκοπῆς καί ἡ γενέτειρα τοῦ ἀειμνήστου Διδασκάλου τοῦ Γένους Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων), καί προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν ᾧ προσεφώνησεν Αὐτήν ὁ κ. Νικόλαος Τσιμπόλης, Κοινοτάρχης τῆς ὡς ἄνω κωμοπόλεως, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης. Κατά τήν εἴσοδον τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν πόλιν τῆς Ἐλασσῶνος ἐγένετο στάσις εἰς τόν νεοανεγερθέντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀρσενίου Ἀρχιεπισκόπου Ἐλασσῶνος, ἔνθα Οὖτος προσεκύνησεν ἐν βαθείᾳ συγκινήσει τμῆμα τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ὡς ἄνω Ἁγίου Ἱεράρχου, ἐπιδοθέντων πρό τριετίας ὑπό τοῦ μακαριστοῦ σήμερον Πατριάρχου Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείῳ.

Τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐγένετο, μετά πάσης τιμῆς καί λαμπρότητος, ἡ ἐπίσημος παλλαϊκή ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς τήν κεντρικήν πλατεῖαν τῆς Ἐλασσῶνος, ὅπου προσεφώνησεν Αὐτήν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Πασχόπουλος, Δήμαρχος τῆς πόλεως, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Εἶτα ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ αἰσίᾳ ἀφίξει Αὐτοῦ εἰς τόν παρακείμενον Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην προσεφώνησαν διά λόγων θερμῶν καί εὐλαβῶν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης καί ὁ Ἐξοχ. κ. Γεν. Γραμματεύς τῆς Περιφερείας Θεσσαλίας, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί εὐλογήσαντος τό ὑπερπληρῶσαν τόν τε Ἱ. Ναόν καί τάς πέριξ αὐτοῦ ὁδούς εὐλαβές ποίμνιον. Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Νομάρχου Λαρίσης, μεθ’ ὅ, τῆς Α.Μακαριότητος ἀναχωρησάσης ὁδικῶς διά τήν ἕδραν αὐτῆς, ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη προσκυνηματικῶς εἰς τήν ὑπερκειμένην τῆς Ἐλασσῶνος καί ἐπ’ ἐσχάτων ριζικῶς ἀνακαινισθεῖσαν ἱστορικήν Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Παναγίας Ὀλυμπιωτίσσης, ἔνθα ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ ἀφίξει τοῦ Δεσπότου καί Αὐθέντου αὐτῆς, ἀνταλλαγεισῶν τῶν καταλλήλων τῇ περιστάσει προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων μεταξύ τῆς Ἡγουμένης Μοναχῆς Εὐλογίας καί τοῦ Πατριάρχου. Κατόπιν ἡ ὀλιγομελής ἀδελφότης μετά μοναζουσῶν ἐξ ἄλλων Ἱ. Μονῶν ἐδεξιώθη, μετά πάσης εὐλαβοῦς προθυμίας καί βαθυτάτου σεβασμοῦ, τόν Παναγιώτατον, Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς εὑρισκομένων τάφων τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Ἐλασσῶνος Καλλινίκου, Ἰακώβου καί Σεβαστιανοῦ. Ἐν τῷ τέλει ὁ Πατριάρχης περιηγήθη τό ἐπ’ ἐσχάτων ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ συσταθέν Κειμηλιοφυλάκιον καί ἀκολούθως ἀνῆλθεν εἰς τό παρά τά ὑψώματα τοῦ ὄρους Ὀλύμπου (1.200 μ.) γραφικόν χωρίον Λιβάδιον (ἕδραν τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Πέτρας καί γενέτειραν τοῦ λογίου Ἡγουμένου Ἀνθίμου Ὀλυμπιώτου), ὅπου προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί ἐδέχθη τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Γαλάνη, Δημάρχου Λιβαδίου, ἀντιφωνήσας καταλλήλως καί καταθέσας στέφανον πρό τῆς παρακειμένης προτομῆς τοῦ εἰρημένου Ἡγουμένου. Μετά τήν ἐν τῷ Δημαρχείῳ παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ἐπηκολούθησε κάθοδος εἰς τήν πόλιν τῆς Ἐλασσῶνος, ἔνθα ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Πνευματικοῦ Κέντρου καί τοῦ Κέντρου Περιβάλλοντος τοῦ ὡς ἄνω Δήμου, ὁμιλήσας καταλλήλως τόσον κατ’ αὐτά ὅσον καί κατά τήν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὀργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ Τόμου ὑπό τόν τίτλον "Κειμηλιαρχεῖον Ἱ. Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὀλυμπιωτίσσης" καί ἑτέρου Τόμου περιέχοντος τήν βιογραφίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Καλλινίκου. Τό πρόγραμμα τῆς ἡμέρας κατεκλείσθη δι’ ἐπισήμου δείπνου, παρατεθέντος πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μαμάρα, Ἐπάρχου Ἐλασσῶνος.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, 19ης ἰδίου, ἐπραγματοποιήθη Σύναξις τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς ὡς ἄνω Ἐπαρχίας εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἔνθα, μετά τήν εἰσαγωγικήν ὁμιλίαν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς, ὡμίλησε καταλλήλως ἡ Α.Θ.Παναγιότης, εὐλογήσασα τούς Ἱερεῖς, οἵτινες εὐλαβῶς προσήνεγκον Αὐτῇ λειτουργικά δῶρα. Μετά ταῦτα ἐπραγματοποιήθη προσκύνημα εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Συκέας, ἔνθα ὁ Πατριάρχης προέστη Δοξολογίας καί ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος αὐτῆς, δεχθείς τάς εὐλαβεῖς περιποιήσεις τῆς ὑπό τήν Ἡγουμένην Μοναχήν Παντάνασσαν πενταμελοῦς ἀδελφότητος.
Τήν μεσημβρίαν ἐγένετο ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς Δεσκάτην, ἔνθα τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας προσεφώνησαν οἱ Ἐξοχ. κ. Δημοσθένης Κοπτσίδης, Νομάρχης Γρεβενῶν, καί Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μίγκος, Δήμαρχος Δεσκάτης, ὅστις, μετά τήν ἐπακολουθήσασαν Δοξολογίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, παρέθηκε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐν μέσῳ πυκνῆς νεφέλης ἐπραγματοποιήθη ἄνοδος εἰς τό εἰς ὑψόμετρον 1.800 μέτρων κείμενον Κέντρον Ἐκπαιδεύσεως Ὀρεινοῦ Ἀγῶνος Χιονοδρομιῶν (ΚΕΟΑΧ), ἔνθα ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τό τῶν νεφελῶν ὑπερκείμενον Παρεκκλήσιον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, ἀνταλλαγεισῶν προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων μεταξύ τοῦ Ἐνδοξ. Ἀντιστρατήγου κ. Φράγκου Φραγκούλη, Ἀρχηγοῦ τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου Στρατοῦ (ΓΕΣ), καί τῆς Α.Θ.Παναγιότητος. Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης κατῆλθεν εἰς τήν παρά τόν Σπαρμόν τοῦ Ὀλύμπου ἱστορικήν Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ἁγ. Τριάδος, ἥτις ἀνεκαινίσθη ἐπ’ ἐσχάτων ριζικῶς. Παρά τήν εἴσοδον τῆς ἱερᾶς ταύτης μάνδρας ἐγένετο, κατά τά εἰωθότα, ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ σεπτοῦ κανονικοῦ προστάτου καί πατρός αὐτῆς, Ὅστις ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐπακολουθήσαντα Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐνεθρόνισε τόν μέχρι σήμερον ἀνεπισήμως ἡγουμενεύοντα Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, περιβαλών αὐτόν δι’ ἐπισήμου Ἡγουμενικοῦ μανδύου καί ἐγχειρίσας αὐτῷ τήν Ἡγουμενικήν ράβδον, ἀνταλλαγεισῶν ἐν τέλει τῶν προσηκουσῶν προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων. Κατόπιν ἐγένοντο τά θυρανοίξια τοῦ παρά τόν ἐξωτερικόν περίβολον τῆς Ἱ. Μονῆς ἀνεγερθέντος Παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, μεθ’ ὅ ἡ Α.Θ.Παναγιότης ηὐλόγησε τήν μοναστηριακήν τράπεζαν καί κατέλυσεν ἐν τῇ Μονῇ μετά τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτῆς.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν, 20ήν Σεπτεμβρίου, ἐτελέσθη μετά πάσης ἱεροπρεπείας καί λαμπρότητος εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐλασσῶνος ἱερόν συλλείτουργον, προεξαρχούσης τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί συλλειτουργούντων Αὐτῇ τοῦ τε ἐπί τούτῳ, περί τό μεσονύκτιον τῆς προτεραίας ἐκ τοῦ κλεινοῦ ἄστεως, ἐλθόντος Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἱερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικοδήμου, Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονος καί Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, συμπροσευχομένης πλειάδος ἁγ. Ἀρχιερέων, τῶν πολιτικῶν καί πολιτειακῶν παραγόντων καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐγένετο ἡ ἀνταλλαγή προσφωνήσεων καί ἀναμνηστικῶν δώρων μεταξύ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ Ποιμενάρχου, καί τοῦ Πατριάρχου. Ἡ Θεία αὕτη Λειτουργία, μεταδοθεῖσα ἀπ’ εὐθείας ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Τηλεοράσεως δορυφορικῶς, ἔληξε διά τῶν Πολυχρονισμῶν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τῆς Α.Μακαριότητος. Τήν μεσημβρίαν παρετέθη γεῦμα ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Φωτίου Γκούπα, Γεν. Γραμματέως Περιφερείας Θεσσαλίας, πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, τό δέ ἀπόγευμα, ἀναχωρησάσης τῆς Α.Μακαριότητος εἰς τήν ἕδραν αὐτῆς, ὁ Προκαθήμενος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μετέβη προσκυνηματικῶς εἰς τήν παρά τήν Καρυάν τοῦ Ὀλύμπου Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Κανάλων, εἰς τό Καθολικόν τῆς ὁποίας ἐτελέσθη Δοξολογία, ἀνταλλαγεισῶν προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων μεταξύ τῆς Ἡγουμένης Μοναχῆς Σιλουανῆς καί τοῦ σεπτοῦ Αὐθέντου καί Δεσπότου αὐτῆς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος τῆς Ἱ. Μονῆς. Ἐπηκολούθησεν ἄνοδος τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Ἱ. Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ, ἔνθα ηὐλόγησε τήν μοναστηριακήν τράπεζαν, καταλύσας καί πάλιν ἐκεῖ.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 21ης ἰδίου, μετά τήν περιήγησιν τῶν χώρων τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς ἡ τετραμελής ἀδελφότης αὐτῆς προέπεμψε μετ’ ἐκδηλώσεων βαθείας εὐλαβείας καί πάσης τιμῆς τόν σεπτόν κυριάρχην αὐτῆς, κατερχόμενον εἰς Ἐλασσῶνα, ἔνθα προέστη τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς πόλεως καί ἀπηυθύνθη πατρικῶς εἰς τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν.Ἐπηκολούθησεν ἐπίσκεψις εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς πόλεως καί ἀνακήρυξις τοῦ Πατριάρχου εἰς ἐπίτιμον Δημότην Ἐλασσῶνος, μετά δέ ταῦτα ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν.Τάς μεταμεσημβρινάς ὥρας τῆς ἰδίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης, τοῦ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί τῶν λοιπῶν φορέων καί παραγόντων τῆς περιοχῆς, προέπεμψαν εὐλαβῶς καί τιμητικῶς τήν Α.Θ.Παναγιότητα, ἀναχωροῦσαν ἐκ τοῦ στρατιωτικοῦ ἀερολιμένος τῆς Θεσσαλικῆς πρωτευούσης μέ προορισμόν τόν ἀνάλογον ἀερολιμένα τῆς Ἐλευσίνος, ἔνθα ὑπεδέξαντο Αὐτήν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μετ’ ἐπιτελικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, τήν ἐπαρχίαν τοῦ ὁποίου ἐπεσκέ-ψατο ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετά τῆς Α.Μακαριότητος ἀφίχθησαν ὁδικῶς, τάς ἀπογευματινάς ὥρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, εἰς Τρίπολιν, ἐνώπιον τοῦ Δημαρχείου τῆς ὁποίας, προηγουμένης τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου, ἐγένετο ἡ ὑπάντησις τοῦ Πατριάρχου ὑπό τοῦ τε Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Ἀλεξάνδρου, τῶν Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέου Λυκουρέντζου, Ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, κ. Νικολάου Ἀγγελοπούλου, Γεν. Γραμματέως Περιφερείας Πελοποννήσου, κ. Δημητρίου Κωνσταντοπούλου, Νομάρχου Ἀρκαδίας, Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Κοτσιάνη, Δημάρχου Τριπόλεως, καί τῶν λοιπῶν πολιτικῶν καί πολιτειακῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ. Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου ἐγένετο εἰς τήν πρό τοῦ Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου πλατεῖαν, ἐν μέσῳ τοῦ κατακλύσαντος τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πόλεως εὐσεβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ ἐπί εἰδικῆς ἐξέδρας προσεφώνησεν Αὐτόν ὁ Ἐντιμ. κ. Δήμαρχος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Ἐν συνεχείᾳ ἐσχηματίσθη μεγαλειώδης πομπή, ἥτις ἀνῆλθεν εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγ. Βασιλείου, ἔνθα, παρουσίᾳ πλείστων Σεβ. Ἱεραρχῶν, κυρίως ἐκ Πελοποννήσου, ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ αἰσίᾳ ἀφίξει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, Ἥν προσεφώνησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργός, τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί εὐλογήσαντος τόν συρρεύσαντα Ἱ. Κλῆρον καί εὐλαβῆ Ἀρκαδικόν λαόν. Μετά ταῦτα, ἐγένετο ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἀποκάλυψις τῆς κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἐντοιχισθείσης ἀναμνηστικῆς τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως πλακός, φερούσης τήν Πατριαρχικήν σφραγίδα καί τήν ἡμερομηνίαν τῆς ἐπισκέψεως. Κατόπιν ὁ Παναγιώτατος ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος Δημότης Τριπόλεως, εἰς λαμπράν τελετήν ἐν τῷ Ἀποστολοπουλείῳ Πνευματικῷ Κέντρῳ τοῦ ὡς ἄνω Δήμου. Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου Ἀρκαδίας πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, καθ’ ὅ ἤγειραν προπόσεις πρῶτον μέν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, περικοσμήσας τήν Α.Θ.Παναγιότητα διά τῆς ἀνωτάτης τιμητικῆς διακρίσεως τῆς κατ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως (ἤτοι τοῦ χρυσοῦ σταυροῦ τῶν Ἁγ. Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, Πολιούχων Τριπόλεως), εἶτα δέ ὁ Ἐξοχ. ἀμφιτρύων, τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους ἀντιφωνήσαντος ἀπό στήθους. Ἡ ἑσπέρα κατεκλείσθη δι’ ἐκτελέσεως παραδοσιακοῦ μουσικοχορευτικοῦ προ-γράμματος, πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ φιλοξενουμένου, εἰς Ὅν προσεκομίσθησαν ὑπό νέων καί νεανίδων ἐνδεδυμένων τοπικάς στολάς προϊόντα τῆς ἀρκαδικῆς γῆς, εὐλογηθέντα ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς δεξιᾶς.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 22ας Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἀνεκηρύχθη Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστασίου-Ἰωάννου Μεταξᾶ, Ὁμ. Καθηγητοῦ καί Προέδρου τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, ἀναγνώσαντος τόν "Ἔπαινον" (Laudatio) καί τοῦ τιμωμένου ἐκφωνήσαντος, κατά τά ἀκαδημαϊκά εἰωθότα, ἐπίσημον λόγον ἐπί τοῦ θέματος "Ἡ ἐπικαιρότης τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ στοχασμοῦ".
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Μυστριώτειον Γυμνάσιον καί Λύκειον, καθ’ ἥν ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἀπηυθύνθη πρός τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν συμβουλεύσας αὐτήν πατρικῶς. Μετά ταῦτα, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν πυρόπληκτον περιοχήν τοῦ Δήμου Βαλτετσίου, προσεκύνησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταν-τινουπόλεως, παρηκολούθησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ ἐκτελεσθέν ἐν τῷ αὐλογύρῳ μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα καί ἤρξατο συμβολικῶς τῆς ἀναδασώσεως τοῦ πρό διετίας γενομένου παραναλώματος τοῦ πυρός πευκοφύτου δάσους, διά φυτεύσεως δενδρυλλίων πλα-τάνου καί πεύκου, ἀποκαλύψας ἐν τέλει ἀναμνηστικήν πλάκα ἐπί τῆς ὑποκειμένης τοῦ Ἱ. Ναοῦ πλατείας, φερούσης τό σεπτόν Πατριαρχικόν ὄνομα "Πλατεῖα Πατριάρχου Βαρθολομαίου".
Κατόπιν, ἐπιστρέψαντος τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Ἀρκαδικήν πρωτεύουσαν, ἐγένετο ὁ Ἁγιασμός τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Δεκαζείου Γηροκομείου Τριπόλεως, ἀνεγερθείσης ὑπό τῆς ἀειμνήστου Εὐγενίας Τριανταφυλλάκου, μεθ’ ὅ ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τόν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱδρύματος εὑρισκόμενον Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου.Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπαρούτσα, Προέδρου τῆς Τοπικῆς Ἑνώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων Ἀρκαδίας καί Δημάρχου Τρικολώνων, κατακλεισθέν ὑπό ἀναλόγων ὁμιλιῶν τοῦ ἀμφιτρύω-νος, τοῦ ὑψηλοῦ φιλοξενουμένου καί τοῦ Ποιμενάρχου, εὐχαριστήσαντος εὐλαβῶς τῇ Α.Θ.Παναγιότητι ἐπί τῇ ἐπιφυλαχθείσῃ τῇ Ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ διακεκριμένῃ τιμῇ τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετά τῆς Α.Μακαριότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας ἀνεχώρησαν ὁδικῶς ἐκ Τριπόλεως εἰς Ἐλευσίνα, ἐκ τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου τῆς ὁποίας ὅ τε Μακαριώτατος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας προέπεμψαν μετά πάσης τιμῆς καί μετ΄ εἰλικρινῶν αἰσθημάτων σεβασμοῦ καί ἀγάπης τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, ἐπιστρέφοντα εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ.

Τόν Παναγιώτατον, ἀφιχθέντα διά Κυβερνητικοῦ Ἀεροσκάφους τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, εἰς τόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα τῆς Πόλεως ὑπεδέξαντο ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
9/28/2009

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗMε αφορμή το Διεθνές Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Μπανγκόκ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επικείμενη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη για το ίδιο θέμα, ο γνωστός για τις οικολογικές του πρωτοβουλίες διεθνώς Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε μήνυμα στο οποίο επισημαίνει την κρισιμότητα της κατάστασης και κρούει - όπως την καμπάνα στον Όλυμπο σε υψόμετρο 2000 μέτρα (φωτό: Ν. Μαγγίνας) - τον κώδωνα του χρέους όλων μας απέναντι στην κοινή θεόσδοτη φυσική μας κληρονομιά.
Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΜΠΑΝΓΚΟΚ
Eν όψει των διεθνών διαπραγματεύσεων διά την αντιμετώπισιν της κλιματικής αλλαγής εις Μπανγκόκ της Ταϋλάνδης και δύο μόνον μήνας προ της κρισίμου παγκοσμίου διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών εις Κοπεγχάγην της Δανίας, απευθύνομεν έκκλησιν προς την διεθνή κοινότητα όπως αναλάβη γενναίας δεσμεύσεις διά την αποτροπήν των δυσμενεστέρων επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος.

Η επίτευξις καλής συμφωνίας εις το πλαίσιον της Παγκοσμίου Διασκέψεως εις την Κοπεγχάγην δεν αποτελεί μόνον ηθικήν υποχρέωσιν διά την σωτηρίαν της κτίσεως. Αποτελεί και οδόν προς την οικονομικήν και κοινωνικήν βιωσιμότητα. Η αντιμετώπισις της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως οικονομικόν κόστος, αλλά σημαντική ευκαιρία δι' ένα υγιέστερον πλανήτην προς όφελος του συνόλου της ανθρωπότητος και ειδικώτερον εκείνων των κρατών που υστερούν εις οικονομικήν ανάπτυξιν.

Προσευχόμεθα διά την επίτευξιν της καλυτέρας δυνατής παγκοσμίου συμφωνίας κατά την Διάσκεψιν των Ηνωμένων Εθνών διά την Κλιματικήν Αλλαγήν εις την Κοπεγχάγην τον Δεκέμβριον, ώστε αι ανεπτυγμέναι βιομηχανικαί χώραι να αναλάβουν γενναίαν δέσμευσιν διά την συνολικήν μείωσιν των ρυπογόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 κατά 40% εις σχέσιν πρός τα επίπεδα του 1990 και την παροχήν σημαντικής οικονομικής βοηθείας προς τας ασθενεστέρας αναπτυσσομένας χώρας.

Η κρισιμότης της καταστάσεως, αλλά και η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας δείχνουν τον δρόμον προς μίαν παγκόσμιον οικονομίαν χαμηλής εντάσεως άνθρακος, αναπτύξεως των ανανεωσίμων πηγών ενεργείας αλλά και αποτροπής της περαιτέρω αποψιλώσεως των δασών. Οφείλομεν άπαντες να συνεργασθώμεν διά να διασφαλίσωμεν ότι τα τέκνα μας θα δύνανται να απολαμβάνουν τα αγαθά της γης την οποίαν καταλείπομεν εις αυτά. Οφείλομεν να διασφαλίσωμεν την δικαιοσύνην και αγάπην εις όλας τας πτυχάς της οικονομικής δραστηριότητος∙ το κέρδος, και δη το βραχυπρόσθεσμον, δεν ημπορεί και δεν πρέπει να αποτελή το μοναδικόν κίνητρον των πράξεών μας, ειδικώτερον όταν αποβαίνη εις βάρος της κοινής μας και θεοσδότου φυσικής κληρονομίας.,βθ’ Σεπτεμβρίου κδ’
9/23/2009

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
φωτό: Νίκος Μαγγίνας

Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναγορεύθηκε στην Τρίπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, χθες δεύτερη μέρα της επισκέψεώς του στην Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τριπόλεως, παρουσία του Μητροπολίτη Μαντινείας Αλεξάνδρου, εκπροσώπων των κομμάτων καθώς και των αρχών της πόλης.

Κατά την αναγόρευση έγιναν οι καθιερωμένες προσφωνήσεις από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητή Αναστάσιο – Ιωάννη Μεταξά και τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητή Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη για την αναγόρευσή του σε επίτιμο Διδάκτορα είχε ως θέμα:

Η επικαιρότης του ανθρωπολογικού στοχασμού

Ονομαστοί σύγχρονοι ορθόδοξοι θεολόγοι υποστηρίζουν ότι εις κεντρικόν θέμα της θεολογίας, κατά τον αιώνα που μόλις άρχισε, θα αναδεικνύεται όλον και εντονώτερον το ερώτημα: «Τι είναι ο άνθρωπος;».

Η θεολογική έρευνα θα εστιάζεται εις την ανθρωπολογίαν, και ιδιαιτέρως εις το τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπον, καθώς και εις το πώς θα διασωθή ο πολιτισμός του προσώπου μέσα εις το σύγχρονον τεχνοπώλιον, την κοινωνίαν της πληροφορίας, μέσα εις τας γιγαντιαίας απροσώπους δομάς της παγκοσμιοποιήσεως.

Η επικαιρότης του ανθρωπολογικού ερωτήματος συναρτάται ειδικώτερον με τα εξής:

1) Ζώμεν εις την εποχήν του τεχνοπωλίου, της υποταγής του πολιτισμού εις την τεχνολογίαν. Η τεχνολογία δεν είναι πλέον η θεραπαινίς του ανθρώπου, αλλά η παντοδύναμος θεά, η οποία ζητεί από ημάς απόλυτον υπακοήν εις τα κελεύσματά της. Αποθεώνεται η «πληροφορία», η οποία αποκτά μεταφυσικήν αίγλην.

Οι «ειδικοί» του τεχνοπωλίου είναι οι «ιερείς» της νέας θρησκείας, οι εκφρασταί της «ηλεκτρονικής νέας τάξεως πραγμάτων». Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής απαιτεί να αξιολογώμεν τα πάντα ως data, ως «δεδομένα». Κυρίαρχος σκοπός της ανθρωπίνης σκέψεως και δράσεως γίνεται η αποτελεσματικότης.

Σήμερον τα πανίσχυρα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας δεν μεταδίδουν απλώς πληροφορίας, αλλά διαμορφώνουν τας απόψεις μας δια την ζωήν και το νόημά της, κατευθύνουν τας επιθυμίας και τας ανάγκας μας, επηρεάζουν τον αξιολογικόν προσανατολισμόν μας. Παραδόσεις αιώνων αποδυναμώνονται, σύμβολα διαβρώνονται, η πρόοδος ταυτίζεται με την τεχνολογικήν πρόοδον.

Βεβαίως ουδείς δύναται να αρνηθή τας ευεργεσίας του τεχνολογικού πολιτισμού. Αντίστασις εις το τεχνοπώλιον δεν σημαίνει και απόρριψιν γενικώς της τεχνολογίας και των επιτευγμάτων της. Δι' αυτά πληρώνομεν όμως βαρύ τίμημα: Κυριαρχία των μηχανών, μηχανοποίησις της ζωής, αλλοίωσις των ανθρωπίνων σχέσεων, δουλεία εις τεχνητάς ανάγκας, καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο homo faber γίνεται homo fabricatus.

Μέσα εις το τεχνοπωλιακόν περιβάλλον ευκόλως λησμονούμεν ότι τα μεγαλύτερα προβλήματά μας δεν είναι τεχνικής φύσεως και δεν προκύπτουν από την έλλειψιν πληροφοριών. Η κρίσις της οικογενείας, η εγκληματικότης, η πείνα και η κοινωνική αδικία, ο φανατισμός και η επαπειλουμένη σύγκρουσις των πολιτισμών δεν οφείλονται εις τεχνικούς λόγους ούτε αντιμετωπίζονται με την πληροφορικήν.

2) Η παγκοσμιοποίησις προκαλεί ισχυρούς κοινωνικούς και οικονομικούς κλυδωνισμούς και ανακατατάξεις. Οδηγεί εις συρρίκνωσιν των κοινωνικών κατακτήσεων, δημιουργεί ανεργίαν και εξαθλίωσιν, διευρύνει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και πτωχών, εξαφανίζει παραδόσεις που έδιδαν νόημα εις την ζωήν των ανθρώπων.

Γίνεται λόγος δι' ένα πλανητικόν καπιταλισμόν, ο οποίος επιβάλλει τους ατέγκτους νόμους της αγοράς εις όλην την υφήλιον, δια μίαν «τρομοκρατίαν της αγοράς». Η απόλυτος προτεραιότης της οικονομίας και ο ανάλγητος ανταγωνισμός αποτελούν μίαν παγεράν πραγματικότητα, η οποία δυναμιτίζει το κοινωνικόν κράτος και προβάλλει το δίκαιον του οικονομικώς ισχυροτέρου ως μονόδρομον προς την ευημερίαν.

Η παγκοσμιοποίησις απειλεί να συνθλίψη και να εξαφανίση την ετερότητα των προσώπων μέσα εις την απρόσωπον ανωνυμίαν του γιγαντισμού των οικονομικών εξελίξεων και μεγεθών. Παρ' όλον ότι βιώνομεν σήμερον και την στροφήν προς τας πολιτιστικάς ταυτότητας, είναι εμφανές ότι ευρίσκεται εν εξελίξει μία ομογενοποίησις των ατόμων και των λαών. Πράγματι, το ανθρώπινον γένος, με τας διωγκωμένας ανάγκας του, τείνει να καταβροχθίση την ανθρωπότητα, την κοινωνίαν των προσώπων.

3) Η οικολογική απειλή και ο κίνδυνος οικολογικής καταστροφής παραπέμπουν εις μίαν προβληματικήν ανθρωπολογίαν. Η πρωτοφανής οικολογική κρίσις αντικατοπτρίζει το ανθρωπολογικόν αδιέξοδον, την πνευματικήν κρίσιν του συγχρόνου ανθρώπου, τας αντιφάσεις του ορθολογισμού του. Είναι έκφρασις της αστοχίας ενός πολιτισμού, εις την βάσιν του οποίου ευρίσκεται μία διαταραγμένη σχέσις ανθρώπου και φύσεως, αποτέλεσμα των επιλογών μιας επιστήμης, στόχος της οποίας ήτο η κυριαρχία του ανθρώπου επί της φύσεως.

Ο σύγχρονος ανθρωποθεός φαίνεται ότι απολαμβάνει την εξουσίαν του αυτήν, και η επιστήμη και η τεχνολογία του εξακολουθούν να δεικνύουν έπαρσιν έναντι της φύσεως. Ποτέ ο άνθρωπος δεν εγνώριζε τόσα πολλά και, ταυτοχρόνως, ποτέ δεν ήτο τόσο καταστροφικός προς τον συνάνθρωπον και την κτίσιν. Γνωρίζομεν, αλλά δρώμεν ως εάν να μη εγνωρίζαμεν!

Η γνώσις δεν έχει πρακτικάς συνεπείας δια την συμπεριφοράν μας, αλλά συνυπάρχει με κυνισμόν και καταστροφικότητα. Είναι χαρακτηριστικόν ότι, μέσα εις την σύγχρονον οικονομικήν και κοινωνικήν κρίσιν πολλοί συνάνθρωποί μας συνεχίζουν να ονειρεύωνται τον «χαμένον παράδεισον» της απροσκόπτου καταναλωτικής ευημερίας, αντί να αγωνίζωνται διά την υπέρβασιν του ευδαιμονιστικού και ατομοκεντρικού μοντέλου διαβιώσεως προς την κατεύθυνσιν μιας προσωποκεντρικής, ασκητικής και οικοφιλικής κοινωνίας.

Είναι προφανές ότι όταν λεηλατώμεν τον πλανήτην, καίωμεν τα δάση, μολύνωμεν τον υδροφόρον ορίζοντα και την ατμόσφαιραν, αυτό συμβαίνει επειδή απωλέσαμεν την αυθεντικήν ανθρωπινότητά μας, διεστρεβλώσαμεν την ελευθερίαν μας, ελησμονήσαμεν ότι δεν είμεθα μαστροχαλασταί του σύμπαντος, αλλά «ιερείς» της δημιουργίας. Οπίσω από την γεωκτονίαν ευρίσκεται η πνευματική αυτοκτονία του συγχρόνου ανθρώπου, οπίσω από το ρημαγμένον περιβάλλον υπάρχει το ρημαγμένον ανθρώπινον είναι.

4) Διάχυτος είναι τα τελευταία έτη ο ενθουσιασμός δια τας εντυπωσιακάς εξελίξεις εις την Βιολογίαν, την Γενετικήν και τας Νευροεπιστήμας. Είναι βέβαιον ότι η ζωή μας θα αλλάξη, ότι θα λυθούν κατά τας επομένας δεκαετίας πολλά προβλήματα εις τον χώρον της προλήψεως και θεραπείας ασθενειών, της ευγονίας, της παρατάσεως της ζωής, της αντιμετωπίσεως της γηράνσεως και άλλα.

Αι κατακτήσεις αυταί δημιουργούν όμως πρωτόγνωρα διλήμματα και ηθικά προβλήματα. Ο άνθρωπος πειραματίζεται με την φύσιν του με ακραίον τρόπον. Υπάρχουν σήμερον επιστήμονες, οι οποίοι αδυνατούν να καταπιαστούν με προβλήματα, τα οποία προϋποθέτουν κάτι περισσότερον από την ικανότητα να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικόν υπολογιστήν, να εμπιστεύωνται εις τας μετρήσεις, την στατιστικήν, τους αριθμούς.
Πάσχουν από τον λεγόμενον «επιστημονισμόν», ο οποίος εφαρμόζει εις την μελέτην των ανθρωπίνων πραγμάτων αλλότρια κριτήρια.
Δεν δυνάμεθα να αγνοήσωμεν αυτάς τας προκλήσεις και είναι αδύνατον να τας αντιμετωπίσωμεν χωρίς αναφοράν εις την ελευθερίαν του ανθρωπίνου προσώπου, η οποία όμως είναι πολυπλοκωτέρα της διπλής έλικος του DNA.

5) Μία από τας πλέον επικινδύνους συγχρόνους απολυτοποιήσεις είναι η ειδωλοποίησις του εαυτού μας, ο εγκλεισμός εις την εγωτικήν αυτάρκειαν, ο «μη-πολιτισμός του ατομοκεντρισμού», ο οποίος ανοίγει αβύσσους μεταξύ των ανθρώπων, ο ατομικός ευδαιμονισμός, ο οποίος εκμηδενίζει την αληθινήν ελευθερίαν μας ταυτίζοντάς την με την ικανοποίησιν όσον το δυνατόν περισσοτέρων αναγκών.

Το «ζώον λόγον έχον» φαίνεται να μετατρέπεται σήμερον εις «ζώον έχον», το οποίον ζη από την κατοχήν υλικών εξωτερικών αγαθών, αλλά και από το έχειν του εαυτού του, από την αλαζονικήν αυτοπραγμάτωσιν και τον δικαιωματισμόν. Όταν το ακόρεστον έχειν καθορίζη την ύπαρξίν μου, τότε η σχέσις μου με όλους και με όλα, ακόμη και με τον εαυτόν μου, γίνεται κτητική.

Μετατρέπω τα πάντα, ως νέος Μίδας, εις άψυχον αντικείμενον, χρήσιμον δια την πραγμάτωσιν της ατομικής μου ευδαιμονίας. Κατανοούμεν διατί ο ευδαιμονισμός χαρακτηρίζεται ως πορεία ματαιώσεως και όχι πραγματώσεως της ζωής. Η ευδαιμονοθηρία παίρνει από ημάς ασυγκρίτως περισσότερα και πολυτιμότερα από όσα μας δίδει.

Μας μετατρέπει εις δούλους των ακορέστων αναγκών μας και μας οδηγεί εις τον μηδενισμόν και τον κυνισμόν. Δεν είναι τυχαίον ότι ως «συλλογική νεύρωσις» της ευδαιμονιστικής εποχής μας εχαρακτηρίσθη η απουσία νοήματος ζωής, το λεγόμενον «υπαρξιακόν κενόν».


Έναντι αυτής της κρίσεως της ελευθερίας γεννώνται τα εξής ερωτήματα: Πώς θα ευαισθητοποιήσωμεν και θα προβληματίσωμεν την νέαν γενεάν διά την σοβαρότητα της κρίσεως, πώς θα την κινητοποιήσωμεν δια να αγωνισθή δια την υπέρβασίν της, όταν η εκπαίδευσις φαίνεται να υποτάσσεται βαθμηδόν εις το πνεύμα του τεχνοπωλίου και εις ευδαιμονιστικά πρότυπα;

Πώς θα λειτουργήση η απαραίτητος όσον ποτέ αγωγή αξιών, όταν ευρίσκεται εις το περιθώριον της εκπαιδεύσεως; Πώς θα προετοιμάσωμεν τους νέους και τας νέας διά να σηκώσουν με υπευθυνότητα το βάρος του ζην και του ευ ζην, της εργασίας και του πολιτισμού, του αγώνος διά την ελευθερίαν, την κοινωνικήν δικαιοσύνην και την ειρήνην, διά την διάσωσιν της παραδόσεως και της πολιτιστικής ταυτότητός μας;

Είμεθα βέβαιοι, απευθυνόμενοι εις ανθρώπους του πνεύματος, εις πανεπιστημιακούς και μέλη της ευρυτέρας εκπαιδευτικής κοινότητος, ότι έχομεν όλοι το ίδιον ενδιαφέρον διά την παιδείαν και ότι είμεθα πεπεισμένοι διά την υψίστην σπουδαιότητά της διά το μέλλον της κοινωνίας μας.

Η υποτίμησις της παιδείας και η υποταγή της εκπαιδεύσεως εις την λογικήν της χρησιμοθηρίας, είναι ένδειξις πνευματικού μαρασμού. Διαπλάθομεν τότε ανθρώπους ανυποψιάστους δια τα θεμελιώδη προβλήματα της ανθρωπίνης υπάρξεως!

Πύλην εισόδου του πνεύματος της χρησιμοθηρίας εις την εκπαίδευσιν φαίνεται ότι αποτελούν σήμερον αι νέαι τεχνολογίαι, σύμβολον των οποίων είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυον. Είναι βεβαίως γεγονός ότι δια της αξιοποιήσεως των νέων τεχνολογιών, η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία γίνεται περισσότερον αποτελεσματική.

Υπάρχει όμως και η άλλη όψις του νομίσματος! Οι ηλεκτρονικοί υπολογισταί επιβάλλουν την προτεραιότητα των «μέσων» και την πραγματιστικήν λογικήν. Πρωταρχικός σκοπός της εκπαιδεύσεως γίνεται η ετοιμασία «παραγόντων», οι οποίοι θα υπηρετήσουν αποτελεσματικώς το τεχνοπώλιον. Το σχολείον βεβαίως, είναι χώρος «σχολής», παιδείας ελευθερίας, ασκήσεως εις την υπευθυνότητα και την κοινωνικότητα, χώρος περιορισμού και όχι διογκώσεως του εγώ, πράγματα ασυμβίβαστα με τα ιδεώδη του τεχνοπωλιακού πολιτισμού.

Η παιδεία οφείλει σήμερον να αρθρώση το όραμα ενός μετοχικού πολιτισμού, να μεταδίδη εις την νέαν γενεάν την αλήθειαν της ζωής ως σχέσιν, να υπενθυμίζη ότι η εσχάτη αλλοτρίωσις του ανθρώπου είναι το κλείσιμον εις τον εαυτόν του. Η αυθεντική παιδεία οφείλει να είναι ολιστική.

Δεν είναι δυνατόν να ενδιαφερώμεθα διά το ανθρώπινον πρόσωπον και να αδιαφορώμεν διά το φυσικόν περιβάλλον, τον οίκον και το πλαίσιον ζωής του προσώπου. Δεν νοείται οικολογική αγωγή, η οποία θα ανεφέρετο μόνον εις την σχέσιν ημών με το περιβάλλον και δεν θα ανέπτυσσε την κοινωνικήν ευαισθησίαν και αλληλεγγύην, τον σεβασμόν προς την ελευθερίαν του προσώπου.

Είναι προφανές ότι η αντιμετώπισις της πολυδιαστάτου κρίσεως, η οποία απειλεί όχι μόνον την ελευθερίαν ημών, το ευ ζην, αλλά ακόμη και την επιβίωσιν του ανθρωπίνου γένους, το ζην, απαιτεί πολύπλευρον κινητοποίησιν, πολιτικήν, επιστημονικήν, παιδαγωγικήν, πνευματικήν. Πρωτίστως όμως απαιτεί την ανάπτυξιν ενός νέου ήθους, μιας νέας αξιολογίας, αλλαγήν νοοτροπίας, μετάνοιαν. Η θεραπεία των συμπτωμάτων είναι ευεργετική, δεν αρκεί όμως, εφ' όσον το πνεύμα του έχειν παραμένει άθικτον.

Η προσωποκεντρική παράδοσις της Ορθοδοξίας εκαλλιέργησε και διέσωσε βαθείαν και πολύτιμον ανθρωπολογικήν γνώσιν και πράξιν εις την υπεράσπισιν της απολύτου προτεραιότητος του ανθρωπίνου προσώπου και εις την αντίστασιν εις όλας εκείνας τας δυνάμεις που το απειλούν.

Δεν είναι κατά ταύτα διόλου τυχαίον το γεγονός ότι η ορθόδοξος θεολογική πρωτοπορία συναντάται και συμπορεύεται σήμερον με ανθρωπιστικά, κοινωνικά, ειρηνιστικά και οικολογικά κινήματα, τα οποία αντιστέκονται εις τον πολιτισμόν του έχειν, εις την εκμετάλλευσιν και την αδικίαν, εις την βίαν και τον πόλεμον, εις την κτητικήν στάσιν έναντι της κτήσεως.

Από την σκοπιάν της Ορθοδοξίας δεν ανήκει το μέλλον εις τον δυτικογενή ακοινώνητον ατομοκεντρισμόν, εις τον υποκειμενισμόν και τον δικαιωματισμόν, ούτε εις τον άνθρωπον ως ευδαιμονιστικήν καταναλωτικήν μονάδα. Δεν αποτελεί θετικήν προοπτικήν δια την ανθρωπότητα ο τεχνοπωλιακός άνθρωπος, ο homo computer, ο οποίος υπερεκτιμά την δύναμιν της μηχανής και την εμβέλειαν των αριθμών, ο άνθρωπος που ταυτίζει το optimum με το maximum.

Δεν έχει κανένα μέλλον ο άνθρωπος «maître et possesseur de la nature», ο οποίος ζη εις βάρος της φύσεως και των μελλοντικών γενεών. Δεν εξασφαλίζει ούτε το ζην ούτε το ευ ζην ο οικονομισμός, η παντοκρατορία των οικονομικών κριτηρίων, το δίκαιον της πυγμής.

Το μέλλον ανήκει εις τον σχεσιακόν πολιτισμόν του προσώπου, ο οποίος βλέπει τον άνθρωπον ως κοινωνόν, πάντοτε εν σχέσει προς τον συνάνθρωπον και τον κοινόν οίκον, τον κόσμον. Ο πολιτισμός του προσώπου είναι πολιτισμός αλληλεγγύης και κοινωνίας, σχέσεως και διαλόγου.

Ο άνθρωπος – κοινωνός δεν απορρίπτει την επιστήμην και την τεχνολογίαν, αλλά τον επιστημονισμόν και το τεχνοπώλιον, δεν φοβείται την αλλαγήν και την πρόοδον αλλά τον αλλοτριωτικόν προοδευτισμόν. Η τεχνολογία και η επιστήμη πρέπει να παραμείνουν μέσον και να μη καταστούν πλαίσιον της ζωής μας. Το ζητούμενον είναι μία νέα οικολογική οικονομία, που θα σέβεται την βιοποικιλότητα, με την οποίαν συναρτάται η επιβίωσις του ανθρωπίνου γένους. Δεν νοείται βιώσιμος οικονομική ανάπτυξις, η οποία θα υπεβάθμιζε το περιβάλλον. Το μέλλον του πολιτισμού είναι ή οικολογικόν ή ανύπαρκτον.

Κυρίαι και Κύριοι,

Απολαμβάνομεν άπαντες τους καρπούς της επιστήμης και της τεχνολογίας, αγωνιώμεν όμως δια την απειλουμένην ελευθερίαν μας, δια τας πολυτίμους παραδόσεις που χάνονται, δια το φυσικόν περιβάλλον που καταστρέφεται. Απαιτείται εγρήγορσις! Καμμία επιστημονική κατάκτησις δεν επιτρέπεται να θίξη το ανθρώπινον πρόσωπον.

Δεν είναι δυνατόν να εμπιστευθώμεν το μέλλον εις τους ακραίους τεχνοκράτας, εις ανθρώπους χωρίς ανθρωπολογικόν προβληματισμόν, εις αυτούς που βλέπουν τον άνθρωπον ως μηχανήν ή ως μετρήσιμον μέγεθος. Διότι δεν υπάρχει μόνον η μετρήσιμος πραγματικότης.

Υπάρχει η διάστασις του βάθους των πραγμάτων, το μυστήριον, το νόημα, η ομορφιά. Υπάρχει η ελευθερία, που αντιστέκεται εις κάθε προσπάθειαν αντικειμενοποιήσεως η «επιστημονικής» προσεγγίσεως του ανθρωπίνου προσώπου. Τα «θαύματα» της επιστήμης δεν εξηφάνισαν τας απορίας της ελευθερίας μας, δεν εγεφύρωσαν το χάσμα μεταξύ ουρανού και γης εντός ημών.

Συνεχίζομεν να αναζητώμεν νόημα ζωής, να θελγώμεθα από την ομορφιάν, να αφουγκραζώμεθα την φωνήν του ουρανού. Η φιλοσοφία συνεχίζει να στοχάζεται το Καθόλου, να τρέφεται από το θαυμάζειν, από τας υπαρξιακάς αντιφάσεις του ανθρωπίνου είναι.

Υπάρχει ο θρησκευτικός συγκλονισμός απέναντι εις το mysterium tremendum et fascinans, η πίστις εις τον προσωπικόν Θεόν, η ου καταισχύνουσα ελπίς και η μακαρία αγάπη, υπάρχει ο πόθος της αιωνιότητος.

Η επιστήμη ημπορεί να παρατείνη την ζωήν μας, δεν δύναται όμως να απαντήση εις την αναζήτησιν νοήματος πέραν από τον θάνατον. Θέλγει η τέχνη, η οποία μεγαλώνει το μυστήριον του κόσμου και αναδεικνύει το ωραίον, γοητεύει η ποίησις, η οποία, όπως έλεγεν ο Οδυσσεύς Ελύτης, είναι ο μόνος χώρος «όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση».

Η επιστήμη είναι μεγάλη δύναμις, παντοδύναμος όμως δεν είναι. Δια τον λόγον αυτόν ο Freud ηστόχησεν όταν υπεστήριξεν ότι πέραν της επιστήμης υπάρχει μόνον αυταπάτη. Δεν είναι διόλου αυταπάτη να αναμένωμεν από αλλού τας λύσεις που αδυνατεί να μας δώση η επιστήμη.

Ο άνθρωπος δεν δύναται να εύρη την αληθινήν ζωήν όπου θέλει και όπως εκείνος θέλει. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς την αλήθειαν ή έξω από την αλήθειαν. «Η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιωάν. 8, 32).

Η αλήθεια που ελευθερώνει είναι ο Χριστός και η ελευθερία, η σχέσις με τον Χριστόν, η οποία βιώνεται ως πίστις και αγάπη, πίστις εις τον Τριαδικόν Θεόν και αγάπη προς τον πλησίον.

Εις το κέντρον της θεολογικής ανθρωπολογίας ευρίσκεται η πεποίθησις ότι η κόλασις δεν είναι ο άλλος, αλλά η απόρριψις του άλλου, η σχάσις και η αυτάρκεια, ο φόβος να αγαπώμεν. Ο παράδεισος είναι η ουδέποτε εκπίπτουσα αγάπη.

«Η αγάπη εκ του Θεού εστι… ο μη αγαπών ουκ έγνω τον Θεόν… Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ» (Α’ Ιωάν. 4, 7 – 8· 16 – 17).


Σας ευχαριστούμεν διά την προσοχήν σας.9/22/2009

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣφωτό: Νίκος Μαγγίνας


O Oικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την σημερινή δεύτερη και τελευταία μέρα της επίσημης επίσκεψής του στην Αρκαδία, επισκέφθηκε το μεσημέρι τον πυρόπληκτο Δήμο Βαλτετσίου. Φύτεψε συμβολικά ένα δέντρο, ως μήνυμα σεβασμού και προστασίας της φύσης που αποτελεί μέρος της Δημιουργίας του Θεού.

Στα καμένα της Ασέας, σε μια άλλη συμβολική κίνησή του, ο Πατριάρχης πήρε ένα καμένο κλαδί εκφράζοντας την λύπη του για την καταστροφή που έπληξε την περιοχή το καλοκαίρι του 2007 με τις πολυήμερες πυρκαγιές.


Eίπε χαρακτηριστικά ο Πατριάρχης:

"Επαναλαμβάνω την ευχή, η Ελλάδα να μην ξαναδεί αυτές τις καταστροφικές πυρκαϊές, που είδε και έζησε κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία χρόνια, πυρκαϊές οι οποίες ερήμωσαν ολόκληρες περιοχές και εκτάσεις και μάλιστα κόστισαν τη ζωή σε μερικούς έλληνας πολίτας.Ήταν μια καταστροφή η οποία πρέπει να μας διδάξει και να μας παραδειγματίσει, ότι εάν δεν σεβόμεθα την δημιουργία του Θεού, την οποία όπως μας λέει η Παλαιά Διαθήκη εδημιούργησε «καλήν λίαν», για να ζήσουμε εν ειρήνη και αρμονία μέσα εις αυτή, θα έχουμε βαρύτατες συνέπειες και θα πληρώσουμε βαρύτατο τίμημα.
Ιδιαιτέρως θέλω να απευθύνω μια έκκληση στους ανθρώπους: Να μην προβαίνουν εσκεμμένως, θέλοντας, σε τέτοιες καταστροφικές ενέργειες για προσωπικό συμφέρον, για υλικό συμφέρον, διότι αυτό είναι μια εγκληματική ενέργεια κατά της ανθρωπότητος και κατά του τόπου τούτου, κατά της Ελλάδας".


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ


φωτορεπορτάζ: Νίκος Μαγγίνας

Χθες το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος ολοκλήρωσε την τετραήμερη επίσκεψή του στην Ι. Μητρόπολη Ελασσώνος και ανεχώρησε δι' ειδικού αεροσκάφους για την Ελευσίνα.
Εκεί συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και οδικώς μετέβησαν στην Τρίπολη, την οποία επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης για πρώτη φορά, μετά από σχετική πρόσκληση του Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλεξάνδρου.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφθασε στην αρκαδική πρωτεύουσα λίγο πρίν τις 7 το απόγευμα και στην είσοδο της πόλης τον υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, ο νομάρχης Αρκαδίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και ο δήμαρχος Τρίπολης κ. Αλέξανδρος Κοτσιάνης, ενώ αγήματα του στρατού ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας απέδωσαν τιμές.
Σε μια σεμνή τελετή, μπροστά απο το ιστορικό κτίριο του Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου, ενώπιον εκατοντάδων πιστών απο όλη την Πελοπόννησο, οι αρχές της αρκαδικής πόλης καλοσώρισαν τον Οικουμενικό Πατριάχη με θερμούς λόγους.

Στη συνέχεια εν πομπή ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας και τους ιερείς της Μητροπόλεως, διασχίζοντας την πόλη της Τρίπολης και δεχόμενος τις επευφημίες πιστών, έφθασε στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Βασιλείου, όπου και τελέστηκε πανηγυρική δοξολογία.
Στον μητροπολιτικό ναό ο Μητροπολίτης Μαντινείας κ. Αλέξανδρος καλωσόρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη με τα θερμότερα λόγια και απευθυνόμενος σε αυτόν, είπε στην τσακώνικη διάλεκτο: "Καούρ Εκάνατε" (=καλώς ήρθατε)!
Στη συνέχεια του δώρισε μια αρχιερατική ράβδο και σειρά εγκολπίων με τους πιστούς να τον επευφημούν: "Άξιος, Άξιος".
Οι τελετές προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου συνεχίστηκαν στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης, όπου ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Κοτσιάνης τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη Τρίπολης επιδίδοντάς του το χρυσό μετάλλιο της πόλης.

Στο δείπνο που παρετέθη προς τιμήν του Πατριάρχου, συγκροτήματα της περιοχής χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.
9/21/2009

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΩΝΑΦωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πραγματοποιεί από την Παρασκευή επίσημη επίσκεψη στην Ι. Μητρόπολη Ελασσώνος, την πρώτη επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη σ' αυτή την επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου.
Κατά την χθεσινή Πατριαρχική Θ. Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Ελασσώνος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος έδωσαν με σαφήνεια το μήνυμα της ενότητος και της συνεργασίας.
"Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως φέρει και υπομένει πάντοτε τον σταυρό της" επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
"Βλέποντας την συγκίνηση στο πρόσωπό σας από τις εκδηλώσεις αγάπης των πιστών κατάλαβα ότι αυτή αποτελεί στήριγμα στο έργο σας", είπε ο Αρχιεπίσκοπος ο οποίος σημείωσε πως "αν δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτά που μπορούμε, τουλάχιστον να μην σας δημιουργούμε προβλήματα".Ο Μητροπολίτης Ελασσώνος Βασίλειος αναφέρθηκε στη σημασία του γεγονότος για το ποίμνιο της επαρχίας του, που πνευματικά υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, να υποδέχεται τον Πατριάρχη του Γένους. Μίλησε με θερμά λόγια για την προσωπικότητα και το έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη και της πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας. Ο κ. Βασίλειος προσέφερε ένα σημαντικό δώρο στο Πατριαρχείο, ένα τμήμα λειψάνου του Αγίου Αρσενίου, επισκόπου Ελασσώνος.
Στην αντιφώνηση του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κάλεσε τους πιστούς να μην ξεχνούν τα μαρτύρια των αγίων και των μαρτύρων για την Εκκλησία και το Γένος μας. "Κρατήστε την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως στις προσευχές σας", ζήτησε από τους πιστούς ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος προσέφερε στον Μητροπολίτη Βασίλειο μια ποιμαντορική ράβδο.
Τέλος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, γιατί αυτές τις ημέρες τον συνόδευσε στην επίσκεψή του στην Μητρόπολη Ελασσώνος.


9/17/2009

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΡεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας


Ιδιαίτερη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχαν σήμερα το μεσημέρι στο Φανάρι, ο πρόεδρος της Γερουσίας της Γαλλίας Ζεράρντ Λορσέρ (Gerard Larcher) και ομάδα γάλλων γερουσιαστών και αξιωματούχων. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν θέματα που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία είχαν ευμενή απήχηση στον πρόεδρο και στους υπόλοιπους γερουσιαστές. Η συζήτηση, που διεξήχθη σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα, διήρκησε περισσότερο από μία ώρα και ο πρόεδρος και οι πέντε γερουσιαστές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση των θεμάτων που απασχολούν την πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας. Στην συνάντηση συμμετείχε ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, καθώς και ο εκπρόσωπος όλων των μειονοτήτων στο δεκαπενταμελές Συμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης των Βακουφίων στην Άγκυρα Παντελής Βίγκας.

Ο Πατριάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, τονίζοντας την αναγκαιότητα της τήρησης των κριτηρίων και την πλήρωση των προϋποθέσεων για την ένταξη, όπως είχαν και έχουν όλες οι υποψήφιες χώρες. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή, επειδή εδώ είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί αυτό το Πατριαρχείο σημαίνει πολλά πράγματα. Σε ιστορικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αξιών για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε σε δήλωσή του, αμέσως μετά την συνάντηση με τον Πατριάρχη, ο πρόεδρος της Γερουσίας της Γαλλίας, που είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία της χώρας μετά τον Πρόεδρο.

«Ο Παναγιώτατος είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα με παγκόσμιο όραμα. Με ένα όραμα για την ελευθερία της θρησκείας και της συνείδησης στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από την προσωπικότητα του Παναγιωτάτου. Επιθυμούμε να επικρατήσει σε ολόκληρο τον κόσμο ελευθερία για όλες τις θρησκείες με σεβασμό στο διεθνές Δίκαιο».
Ο πρόεδρος Λορσέρ επεσήμανε πως οι μειονότητες στην γειτονική χώρα, όπως οι χριστιανοί και οι εβραίοι, επιθυμούν να είναι καλοί πολίτες της τουρκικής δημοκρατίας και να συμβιώνουν αρμονικά με τους μουσουλμάνους. «Αυτός είναι και ο λόγος που θα έχω επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Χθες είχα συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και συζητήσαμε αυτό το ζήτημα, που είναι εξόχως σημαντικό για την Γαλλία, την Ευρώπη, αλλά και για την Τουρκία που είναι μια σημαντική χώρα με σημαντική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή. Και επιθυμία μας είναι να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στην Γαλλία και την Τουρκία», κατέληξε.

Ακολούθως ο πρόεδρος και οι γερουσιαστές ξεναγήθηκαν στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον πρόεδρο της Γερουσίας της Γαλλίας, τον περασμένο Απρίλιο στο Παρίσι, στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τα εγκαίνια έκθεσης για το Άγιο Όρος.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗΚωνσταντινούπολη
Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Την λύπη και την απογοήτευσή του για τους βανδαλισμούς που διαπράχθηκαν στο νεκροταφείο του Βαλουκλή εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος «γιατί παρόμοια γεγονότα εξακολουθούν να συμβαίνουν στα κοιμητήρια της Ομογενείας μας».
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Τρανουπόλεως Γερμανό, επισκέφθηκε την Τετάρτη το απόγευμα το νεκροταφείο, προκειμένου να δει από κοντά τις καταστροφές. Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του μήνα άγνωστοι εισέβαλαν στον χώρο του κοιμητηρίου και κατέστρεψαν 99 ταφόπλακες, ισάριθμων ταφείων, οι οποίες φέρουν πάνω τον σταυρό, τα ονόματα των αποθανόντων και την χρονολογία γέννησης και θανάτου τους.


Οι φύλακες της παρακείμενης Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ζωοδόχου Πηγής, οι οποίοι πρώτοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους βανδαλισμούς, εξήγησαν στον Πατριάρχη πώς έγινε το συμβάν. Η απογοήτευση ήταν έκδηλη στο πρόσωπό του. Κατά τη διάρκεια της 30λεπτης επίσκεψής του είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και άλλα σημεία του κοιμητηρίου όπου στο παρελθόν έγιναν μικρότερης έκτασης ζημιές.


Να σημειωθεί ότι οι τάφοι αυτοί έχουν κατασκευαστεί από τον Σύνδεσμο Βοηθείας Ασθενών και Γηροκομουμένων των Νοσοκομείων Βαλουκλή. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1946 από τους προύχοντες της εποχής εκείνης για να συνδράμει στο έργο της Εφοροεπιτροπής των Νοσοκομείων Βαλουκλή με σκοπό την στήριξη και την ανακούφιση των ομογενειακών οικογενειών, που αντιμετώπισαν εντονότερα τις συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατόρθωσε δε, συγκεντρώνοντας χρήματα με την βοήθεια της Ρωμιοσύνης της Πόλης, αλλά και από το εξωτερικό, να απαλύνει τον πόνο των γηροκομουμένων και ιδιαίτερα μετά τις απελάσεις του 1964, όπου πίσω στην Πόλη έμειναν αρκετοί ηλικιωμένοι.
Σήμερα, επικεφαλής του Συνδέσμου είναι ο εξαιρετικά δραστήριος κ. Γεώργιος Ατέσογλου, με μέριμνα του οποίου τα τελευταία 10 χρόνια συγκεντρώθηκαν χρήματα από δωρεές ρωμιών αλλά και ομογενών από όλο τον κόσμο, και κατασκευάστηκαν 100 τάφοι για τον ενταφιασμό των αποθανόντων τροφίμων του γηροκομείου Βαλουκλή - και όχι μόνο – καθώς και για τους οικονομικά αδύναμους ομογενείς από την Πόλη και την Ίμβρο. Αυτοί είναι οι τάφοι που κατέστρεψαν οι βέβηλοι.

Αμέσως μετά ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε την παρακείμενη Μονή Ζωοδόχου Πηγής και προσκύνησε στον τάφο του προκατόχου του Πατριάρχου Δημητρίου.

9/15/2009

ΙΟΡΔΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΡεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας


Ιορδανοί Ορθόδοξοι Βουλευτές επισκέφθηκαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι. Τα δύο μέλη του κοινοβουλίου της Ιορδανίας Fahri Iskandar Daoud και Abdullah Zurickat, συνόδευε ο Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη Αρχιμ. Νεκτάριος.

Οι βουλευτές εξέφρασαν τον σεβασμό, την αφοσίωση και την υποστήριξή τους στο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο προσωπικά. Αναφέρθηκαν επίσης στις αγαθές σχέσεις που έχουν με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, του οποίου οι Ιορδανοί Ορθόδοξοι αποτελούν ποίμνιο.Οι Ιορδανοί βουλευτές προσέφεραν στον Πατριάρχη, εκ μέρους του προέδρου του κοινοβουλίου της Ιορδανίας, μακέτα με αναπαράσταση των ιστορικών μνημείων της Πέτρας. Να σημειωθεί ότι στην Ιορδανία ζουν περίπου 200 χιλιάδες Ορθόδοξοι και 100 χιλιάδες περίπου Ρωμαιοκαθολικοί. Στο σύνολο 110 βουλευτών του ιορδανικού κοινοβουλίου συμμετέχουν επτά Ορθόδοξοι Βουλευτές και δύο Ρωμαιοκαθολικοί.

9/14/2009

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΥΧΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΡεπορτάζ - φωτό: Νίκος Μαγγίνας

Ενότητα, ομόνοια και ευημερία ευχήθηκε στον ελληνικό λαό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μιλώντας το Σάββατο σε προσκυνητές από την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Ανθούσας και άλλοι παράγοντες της περιοχής:

«Σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες θα έχετε στην Ελλάδα εκλογές. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για τον τόπο. Να υπάρχει ομόνοια, ειρήνη και αγάπη, πρόοδος και ευημερία, για όλο τον ελληνικό λαό», τόνισε ο Πατριάρχης και συνέχισε:

«Σεβόμεθα τα πολιτικά φρονήματα του καθενός. Ο κάθε ένας κατά τις πεποιθήσεις του, κατά την συνείδησίν του, κατά την εκτίμησίν του, θα δώσει την ψήφον του και όπως προβλέπει και υπαγορεύει το Δημοκρατικόν πολίτευμα, όλοι πρέπει να δεχθούν το αποτέλεσμα των δημοκρατικών εκλογών και να δεχθούν τον κυβερνήτη, όποιος και αν είναι, ο οποίος θα βγει από τις κάλπες. Αυτό που, επαναλαμβάνω, ευχόμεθα εμείς από εδώ, ως Μητέρα Εκκκλησία, είναι η ενότης, η ομόνοια, η ευημερία, η ειρήνη και η πρόοδος του Ελληνικού λαού».


Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Με κατάνυξη εορτάστηκε η Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού στο Φανάρι. Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συγχοροστάτησαν οι Μητροπολίτες Πέργης Ευάγγελος, Λύστρων Καλλίνικος, Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος, Σεβαστείας Δημήτριος, Μύρων Χρυσόστομος Ικονίου Θεόληπτος.


Στο τέλος της Δοξολογίας, και ενώ οι χοροί έψαλαν το Ασματικόν «Άγιος ο Θεός», η πομπή εξήλθε με επικεφαλής τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου Αρχιμ. Ελπιδοφόρο, ο οποίος κατά την τάξη είναι λειτουργός της ημέρας, και στο μέσον του σωλέα έγινε η καθιερωμένη τελετή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.


Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Μητροπολίτες Θεοδωρουπόλεως Γερμανός και Όουλου Παντελεήμων (της Εκκλησίας της Φιλλανδίας), ο επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος, ο Αρχιμ. Νεκτάριος επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, ο πρόξενος της Ελλάδος Νικόλαος Σιγάλας, οι Ιορδανοί Ορθόδοξοι βουλευτές Fahri Iskandar Daoud και Abdullah Zurickat, άρχοντες οφφικίαλοι του Πατριαρχείου και πλήθος προσκυνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης χειροθέτησε στο οφφίκιο του Μ. Ιεροκήρυκος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας τον ιερομόναχο Βησσαρίωνα Κομζιά.


ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑΦΟΠΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗΔιαβάστε στην Ιδιωτική Οδό το ρεπορτάζ του Νίκου Μαγγίνα για τους πρόσφατους βανδαλισμούς αγνώστων στο Νεκροταφείο Βαλουκλή, κοντά στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Μονής Βαλουκλή.

Ένα θλιβερό γεγονός που συνέβη στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε, επίσης, για τα μέτρα προστασίας που παίρνει η Εφοροεπιτροπή των Νοσοκομείων Βαλουκλή, ώστε να αποτραπούν ανάλογες ενέργειες βεβήλωσης στο μέλλον.9/10/2009

ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ


Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει τις επόμενες ημέρες σε Ναούς της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 12/9
Θεία Λειτουργία στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Καρύπη Αντιγόνης.

Κυριακή 13/9
- Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεθλίων της Θεοτόκου Κοινότητος Μπεσίκτας (Παλαιού Μπάνιου).
- Μέγας Εσπερινός της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοινότητος Τόπκαπου.

Δευτέρα 14/9
Πατριαρχική και Συνοδική Χοροστασία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.Related Posts with Thumbnails