________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/29/2009

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ
ΕΙΣ ΕΛΑΣΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΝ
φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικάς προσκλήσεις τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου καί Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ἐπεσκέψατο διαδοχικῶς τάς ὡς ἄνω Ἐπαρχίας μεταξύ 18ης καί 22ας Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ..

Μέλη τῆς τιμίας Πατριαρχικῆς συνοδείας ἀπετέλουν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρος, καί οἱ Ἐντιμ. κ Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, κ. Συμεών Φραντζελατζίογλου, Ἀρχικλητήρ, καί κ. Γεώργιος Πίγκος, μαθητής τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐκ μέρους τῆς Νεολαίας τῆς Ὁμογενείας τῆς Πόλεως.
Ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησε δι’ ἀεροσκάφους, τεθέντος προφρόνως εἰς τήν διάθεσιν Αὐτοῦ ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 18ης Σεπτεμβρίου, προπεμφθείς ἐκ τοῦ Διεθνοῦς Ἀερολιμένος τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἀφιχθείς εἰς τό στρατιωτικόν ἀεροδρόμιον τῆς Λαρίσης.

Ἐκεῖ ὑπεδέξαντο Αὐτόν λίαν φιλοφρόνως καί μετά πάσης τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λαρίσης κ. Ἰγνατίου, Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου καί πλειάδος Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἐξοχ. κ. Χρῆστος Ζώης, Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Κυβερνήσεως, κ. Φώτιος Γκούπας, Γεν. Γραμματεύς τῆς Περιφερείας Θεσσαλίας, κ. Λουκᾶς Κατσαρός, Νομάρχης Λαρίσης, καί κ. Κωνσταντῖνος Τζανακούλης, Δήμαρχος Λαρισαίων, μεθ’ ἑτέρων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων.Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐπιβιβασθεῖσα τοῦ αὐτοκινήτου τῆς Α.Μακαριότητος κατηυθύνθη εἰς τήν ἱστορικήν κωμόπολιν τῆς Τσαριτσάνης (ἔνθα ἡ ἕδρα τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ὁμωνύμου Ἐπισκοπῆς καί ἡ γενέτειρα τοῦ ἀειμνήστου Διδασκάλου τοῦ Γένους Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων), καί προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν ᾧ προσεφώνησεν Αὐτήν ὁ κ. Νικόλαος Τσιμπόλης, Κοινοτάρχης τῆς ὡς ἄνω κωμοπόλεως, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης. Κατά τήν εἴσοδον τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν πόλιν τῆς Ἐλασσῶνος ἐγένετο στάσις εἰς τόν νεοανεγερθέντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀρσενίου Ἀρχιεπισκόπου Ἐλασσῶνος, ἔνθα Οὖτος προσεκύνησεν ἐν βαθείᾳ συγκινήσει τμῆμα τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ὡς ἄνω Ἁγίου Ἱεράρχου, ἐπιδοθέντων πρό τριετίας ὑπό τοῦ μακαριστοῦ σήμερον Πατριάρχου Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείῳ.

Τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐγένετο, μετά πάσης τιμῆς καί λαμπρότητος, ἡ ἐπίσημος παλλαϊκή ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς τήν κεντρικήν πλατεῖαν τῆς Ἐλασσῶνος, ὅπου προσεφώνησεν Αὐτήν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Πασχόπουλος, Δήμαρχος τῆς πόλεως, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Εἶτα ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ αἰσίᾳ ἀφίξει Αὐτοῦ εἰς τόν παρακείμενον Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην προσεφώνησαν διά λόγων θερμῶν καί εὐλαβῶν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης καί ὁ Ἐξοχ. κ. Γεν. Γραμματεύς τῆς Περιφερείας Θεσσαλίας, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί εὐλογήσαντος τό ὑπερπληρῶσαν τόν τε Ἱ. Ναόν καί τάς πέριξ αὐτοῦ ὁδούς εὐλαβές ποίμνιον. Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Νομάρχου Λαρίσης, μεθ’ ὅ, τῆς Α.Μακαριότητος ἀναχωρησάσης ὁδικῶς διά τήν ἕδραν αὐτῆς, ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη προσκυνηματικῶς εἰς τήν ὑπερκειμένην τῆς Ἐλασσῶνος καί ἐπ’ ἐσχάτων ριζικῶς ἀνακαινισθεῖσαν ἱστορικήν Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Παναγίας Ὀλυμπιωτίσσης, ἔνθα ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ ἀφίξει τοῦ Δεσπότου καί Αὐθέντου αὐτῆς, ἀνταλλαγεισῶν τῶν καταλλήλων τῇ περιστάσει προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων μεταξύ τῆς Ἡγουμένης Μοναχῆς Εὐλογίας καί τοῦ Πατριάρχου. Κατόπιν ἡ ὀλιγομελής ἀδελφότης μετά μοναζουσῶν ἐξ ἄλλων Ἱ. Μονῶν ἐδεξιώθη, μετά πάσης εὐλαβοῦς προθυμίας καί βαθυτάτου σεβασμοῦ, τόν Παναγιώτατον, Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς εὑρισκομένων τάφων τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Ἐλασσῶνος Καλλινίκου, Ἰακώβου καί Σεβαστιανοῦ. Ἐν τῷ τέλει ὁ Πατριάρχης περιηγήθη τό ἐπ’ ἐσχάτων ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ συσταθέν Κειμηλιοφυλάκιον καί ἀκολούθως ἀνῆλθεν εἰς τό παρά τά ὑψώματα τοῦ ὄρους Ὀλύμπου (1.200 μ.) γραφικόν χωρίον Λιβάδιον (ἕδραν τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Πέτρας καί γενέτειραν τοῦ λογίου Ἡγουμένου Ἀνθίμου Ὀλυμπιώτου), ὅπου προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί ἐδέχθη τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Γαλάνη, Δημάρχου Λιβαδίου, ἀντιφωνήσας καταλλήλως καί καταθέσας στέφανον πρό τῆς παρακειμένης προτομῆς τοῦ εἰρημένου Ἡγουμένου. Μετά τήν ἐν τῷ Δημαρχείῳ παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ἐπηκολούθησε κάθοδος εἰς τήν πόλιν τῆς Ἐλασσῶνος, ἔνθα ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Πνευματικοῦ Κέντρου καί τοῦ Κέντρου Περιβάλλοντος τοῦ ὡς ἄνω Δήμου, ὁμιλήσας καταλλήλως τόσον κατ’ αὐτά ὅσον καί κατά τήν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὀργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ Τόμου ὑπό τόν τίτλον "Κειμηλιαρχεῖον Ἱ. Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὀλυμπιωτίσσης" καί ἑτέρου Τόμου περιέχοντος τήν βιογραφίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Καλλινίκου. Τό πρόγραμμα τῆς ἡμέρας κατεκλείσθη δι’ ἐπισήμου δείπνου, παρατεθέντος πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μαμάρα, Ἐπάρχου Ἐλασσῶνος.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, 19ης ἰδίου, ἐπραγματοποιήθη Σύναξις τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς ὡς ἄνω Ἐπαρχίας εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἔνθα, μετά τήν εἰσαγωγικήν ὁμιλίαν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς, ὡμίλησε καταλλήλως ἡ Α.Θ.Παναγιότης, εὐλογήσασα τούς Ἱερεῖς, οἵτινες εὐλαβῶς προσήνεγκον Αὐτῇ λειτουργικά δῶρα. Μετά ταῦτα ἐπραγματοποιήθη προσκύνημα εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Συκέας, ἔνθα ὁ Πατριάρχης προέστη Δοξολογίας καί ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος αὐτῆς, δεχθείς τάς εὐλαβεῖς περιποιήσεις τῆς ὑπό τήν Ἡγουμένην Μοναχήν Παντάνασσαν πενταμελοῦς ἀδελφότητος.
Τήν μεσημβρίαν ἐγένετο ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς Δεσκάτην, ἔνθα τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας προσεφώνησαν οἱ Ἐξοχ. κ. Δημοσθένης Κοπτσίδης, Νομάρχης Γρεβενῶν, καί Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μίγκος, Δήμαρχος Δεσκάτης, ὅστις, μετά τήν ἐπακολουθήσασαν Δοξολογίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, παρέθηκε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐν μέσῳ πυκνῆς νεφέλης ἐπραγματοποιήθη ἄνοδος εἰς τό εἰς ὑψόμετρον 1.800 μέτρων κείμενον Κέντρον Ἐκπαιδεύσεως Ὀρεινοῦ Ἀγῶνος Χιονοδρομιῶν (ΚΕΟΑΧ), ἔνθα ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τό τῶν νεφελῶν ὑπερκείμενον Παρεκκλήσιον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, ἀνταλλαγεισῶν προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων μεταξύ τοῦ Ἐνδοξ. Ἀντιστρατήγου κ. Φράγκου Φραγκούλη, Ἀρχηγοῦ τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου Στρατοῦ (ΓΕΣ), καί τῆς Α.Θ.Παναγιότητος. Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης κατῆλθεν εἰς τήν παρά τόν Σπαρμόν τοῦ Ὀλύμπου ἱστορικήν Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ἁγ. Τριάδος, ἥτις ἀνεκαινίσθη ἐπ’ ἐσχάτων ριζικῶς. Παρά τήν εἴσοδον τῆς ἱερᾶς ταύτης μάνδρας ἐγένετο, κατά τά εἰωθότα, ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ σεπτοῦ κανονικοῦ προστάτου καί πατρός αὐτῆς, Ὅστις ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐπακολουθήσαντα Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐνεθρόνισε τόν μέχρι σήμερον ἀνεπισήμως ἡγουμενεύοντα Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, περιβαλών αὐτόν δι’ ἐπισήμου Ἡγουμενικοῦ μανδύου καί ἐγχειρίσας αὐτῷ τήν Ἡγουμενικήν ράβδον, ἀνταλλαγεισῶν ἐν τέλει τῶν προσηκουσῶν προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων. Κατόπιν ἐγένοντο τά θυρανοίξια τοῦ παρά τόν ἐξωτερικόν περίβολον τῆς Ἱ. Μονῆς ἀνεγερθέντος Παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, μεθ’ ὅ ἡ Α.Θ.Παναγιότης ηὐλόγησε τήν μοναστηριακήν τράπεζαν καί κατέλυσεν ἐν τῇ Μονῇ μετά τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτῆς.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν, 20ήν Σεπτεμβρίου, ἐτελέσθη μετά πάσης ἱεροπρεπείας καί λαμπρότητος εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐλασσῶνος ἱερόν συλλείτουργον, προεξαρχούσης τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί συλλειτουργούντων Αὐτῇ τοῦ τε ἐπί τούτῳ, περί τό μεσονύκτιον τῆς προτεραίας ἐκ τοῦ κλεινοῦ ἄστεως, ἐλθόντος Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἱερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικοδήμου, Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονος καί Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, συμπροσευχομένης πλειάδος ἁγ. Ἀρχιερέων, τῶν πολιτικῶν καί πολιτειακῶν παραγόντων καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐγένετο ἡ ἀνταλλαγή προσφωνήσεων καί ἀναμνηστικῶν δώρων μεταξύ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ Ποιμενάρχου, καί τοῦ Πατριάρχου. Ἡ Θεία αὕτη Λειτουργία, μεταδοθεῖσα ἀπ’ εὐθείας ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Τηλεοράσεως δορυφορικῶς, ἔληξε διά τῶν Πολυχρονισμῶν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τῆς Α.Μακαριότητος. Τήν μεσημβρίαν παρετέθη γεῦμα ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Φωτίου Γκούπα, Γεν. Γραμματέως Περιφερείας Θεσσαλίας, πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, τό δέ ἀπόγευμα, ἀναχωρησάσης τῆς Α.Μακαριότητος εἰς τήν ἕδραν αὐτῆς, ὁ Προκαθήμενος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μετέβη προσκυνηματικῶς εἰς τήν παρά τήν Καρυάν τοῦ Ὀλύμπου Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Κανάλων, εἰς τό Καθολικόν τῆς ὁποίας ἐτελέσθη Δοξολογία, ἀνταλλαγεισῶν προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων μεταξύ τῆς Ἡγουμένης Μοναχῆς Σιλουανῆς καί τοῦ σεπτοῦ Αὐθέντου καί Δεσπότου αὐτῆς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος τῆς Ἱ. Μονῆς. Ἐπηκολούθησεν ἄνοδος τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Ἱ. Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ, ἔνθα ηὐλόγησε τήν μοναστηριακήν τράπεζαν, καταλύσας καί πάλιν ἐκεῖ.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 21ης ἰδίου, μετά τήν περιήγησιν τῶν χώρων τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς ἡ τετραμελής ἀδελφότης αὐτῆς προέπεμψε μετ’ ἐκδηλώσεων βαθείας εὐλαβείας καί πάσης τιμῆς τόν σεπτόν κυριάρχην αὐτῆς, κατερχόμενον εἰς Ἐλασσῶνα, ἔνθα προέστη τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς πόλεως καί ἀπηυθύνθη πατρικῶς εἰς τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν.Ἐπηκολούθησεν ἐπίσκεψις εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς πόλεως καί ἀνακήρυξις τοῦ Πατριάρχου εἰς ἐπίτιμον Δημότην Ἐλασσῶνος, μετά δέ ταῦτα ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν.Τάς μεταμεσημβρινάς ὥρας τῆς ἰδίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης, τοῦ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί τῶν λοιπῶν φορέων καί παραγόντων τῆς περιοχῆς, προέπεμψαν εὐλαβῶς καί τιμητικῶς τήν Α.Θ.Παναγιότητα, ἀναχωροῦσαν ἐκ τοῦ στρατιωτικοῦ ἀερολιμένος τῆς Θεσσαλικῆς πρωτευούσης μέ προορισμόν τόν ἀνάλογον ἀερολιμένα τῆς Ἐλευσίνος, ἔνθα ὑπεδέξαντο Αὐτήν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μετ’ ἐπιτελικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, τήν ἐπαρχίαν τοῦ ὁποίου ἐπεσκέ-ψατο ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετά τῆς Α.Μακαριότητος ἀφίχθησαν ὁδικῶς, τάς ἀπογευματινάς ὥρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, εἰς Τρίπολιν, ἐνώπιον τοῦ Δημαρχείου τῆς ὁποίας, προηγουμένης τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου, ἐγένετο ἡ ὑπάντησις τοῦ Πατριάρχου ὑπό τοῦ τε Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Ἀλεξάνδρου, τῶν Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέου Λυκουρέντζου, Ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, κ. Νικολάου Ἀγγελοπούλου, Γεν. Γραμματέως Περιφερείας Πελοποννήσου, κ. Δημητρίου Κωνσταντοπούλου, Νομάρχου Ἀρκαδίας, Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Κοτσιάνη, Δημάρχου Τριπόλεως, καί τῶν λοιπῶν πολιτικῶν καί πολιτειακῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ. Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου ἐγένετο εἰς τήν πρό τοῦ Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου πλατεῖαν, ἐν μέσῳ τοῦ κατακλύσαντος τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πόλεως εὐσεβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ ἐπί εἰδικῆς ἐξέδρας προσεφώνησεν Αὐτόν ὁ Ἐντιμ. κ. Δήμαρχος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Ἐν συνεχείᾳ ἐσχηματίσθη μεγαλειώδης πομπή, ἥτις ἀνῆλθεν εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγ. Βασιλείου, ἔνθα, παρουσίᾳ πλείστων Σεβ. Ἱεραρχῶν, κυρίως ἐκ Πελοποννήσου, ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ αἰσίᾳ ἀφίξει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, Ἥν προσεφώνησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργός, τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί εὐλογήσαντος τόν συρρεύσαντα Ἱ. Κλῆρον καί εὐλαβῆ Ἀρκαδικόν λαόν. Μετά ταῦτα, ἐγένετο ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἀποκάλυψις τῆς κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἐντοιχισθείσης ἀναμνηστικῆς τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως πλακός, φερούσης τήν Πατριαρχικήν σφραγίδα καί τήν ἡμερομηνίαν τῆς ἐπισκέψεως. Κατόπιν ὁ Παναγιώτατος ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος Δημότης Τριπόλεως, εἰς λαμπράν τελετήν ἐν τῷ Ἀποστολοπουλείῳ Πνευματικῷ Κέντρῳ τοῦ ὡς ἄνω Δήμου. Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου Ἀρκαδίας πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, καθ’ ὅ ἤγειραν προπόσεις πρῶτον μέν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, περικοσμήσας τήν Α.Θ.Παναγιότητα διά τῆς ἀνωτάτης τιμητικῆς διακρίσεως τῆς κατ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως (ἤτοι τοῦ χρυσοῦ σταυροῦ τῶν Ἁγ. Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, Πολιούχων Τριπόλεως), εἶτα δέ ὁ Ἐξοχ. ἀμφιτρύων, τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους ἀντιφωνήσαντος ἀπό στήθους. Ἡ ἑσπέρα κατεκλείσθη δι’ ἐκτελέσεως παραδοσιακοῦ μουσικοχορευτικοῦ προ-γράμματος, πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ φιλοξενουμένου, εἰς Ὅν προσεκομίσθησαν ὑπό νέων καί νεανίδων ἐνδεδυμένων τοπικάς στολάς προϊόντα τῆς ἀρκαδικῆς γῆς, εὐλογηθέντα ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς δεξιᾶς.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 22ας Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἀνεκηρύχθη Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστασίου-Ἰωάννου Μεταξᾶ, Ὁμ. Καθηγητοῦ καί Προέδρου τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, ἀναγνώσαντος τόν "Ἔπαινον" (Laudatio) καί τοῦ τιμωμένου ἐκφωνήσαντος, κατά τά ἀκαδημαϊκά εἰωθότα, ἐπίσημον λόγον ἐπί τοῦ θέματος "Ἡ ἐπικαιρότης τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ στοχασμοῦ".
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Μυστριώτειον Γυμνάσιον καί Λύκειον, καθ’ ἥν ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἀπηυθύνθη πρός τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν συμβουλεύσας αὐτήν πατρικῶς. Μετά ταῦτα, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν πυρόπληκτον περιοχήν τοῦ Δήμου Βαλτετσίου, προσεκύνησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταν-τινουπόλεως, παρηκολούθησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ ἐκτελεσθέν ἐν τῷ αὐλογύρῳ μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα καί ἤρξατο συμβολικῶς τῆς ἀναδασώσεως τοῦ πρό διετίας γενομένου παραναλώματος τοῦ πυρός πευκοφύτου δάσους, διά φυτεύσεως δενδρυλλίων πλα-τάνου καί πεύκου, ἀποκαλύψας ἐν τέλει ἀναμνηστικήν πλάκα ἐπί τῆς ὑποκειμένης τοῦ Ἱ. Ναοῦ πλατείας, φερούσης τό σεπτόν Πατριαρχικόν ὄνομα "Πλατεῖα Πατριάρχου Βαρθολομαίου".
Κατόπιν, ἐπιστρέψαντος τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Ἀρκαδικήν πρωτεύουσαν, ἐγένετο ὁ Ἁγιασμός τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Δεκαζείου Γηροκομείου Τριπόλεως, ἀνεγερθείσης ὑπό τῆς ἀειμνήστου Εὐγενίας Τριανταφυλλάκου, μεθ’ ὅ ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τόν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱδρύματος εὑρισκόμενον Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου.Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπαρούτσα, Προέδρου τῆς Τοπικῆς Ἑνώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων Ἀρκαδίας καί Δημάρχου Τρικολώνων, κατακλεισθέν ὑπό ἀναλόγων ὁμιλιῶν τοῦ ἀμφιτρύω-νος, τοῦ ὑψηλοῦ φιλοξενουμένου καί τοῦ Ποιμενάρχου, εὐχαριστήσαντος εὐλαβῶς τῇ Α.Θ.Παναγιότητι ἐπί τῇ ἐπιφυλαχθείσῃ τῇ Ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ διακεκριμένῃ τιμῇ τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετά τῆς Α.Μακαριότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας ἀνεχώρησαν ὁδικῶς ἐκ Τριπόλεως εἰς Ἐλευσίνα, ἐκ τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου τῆς ὁποίας ὅ τε Μακαριώτατος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας προέπεμψαν μετά πάσης τιμῆς καί μετ΄ εἰλικρινῶν αἰσθημάτων σεβασμοῦ καί ἀγάπης τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, ἐπιστρέφοντα εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ.

Τόν Παναγιώτατον, ἀφιχθέντα διά Κυβερνητικοῦ Ἀεροσκάφους τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, εἰς τόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα τῆς Πόλεως ὑπεδέξαντο ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails