________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/29/2011

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ (Ακροστιχίς)


Βαρύτιμος αδάμαντας σ’ όλη την Εκκλησία
Αγέρωχος, αγωνιστής για την Ορθοδοξία.
Ρωμιών της Πόλεως φρουρός, ποιμένας και προστάτης
Θάρρους αστέρευτη πηγή, ελπίδας και αγάπης.
Ομολογία πίστεως ειν’ όλη η ζωή του
Λάμπει και ακτινοβολεί η ήρεμη μορφή του.
Οπου κι αν πάει κι αν βρεθεί τον κόσμο συνεπαίρνει
Μηνύματα Χριστιανικά πάντα στα πλήθη φέρνει.
Απ’ το λιτό, μαρτυρικό του Φαναρίου Θρόνο
Ιλαρό φως φεγγοβολεί και λούζει όλο τον κόσμο.
Ο πρώτος των Πατριαρχών μες στην Ορθοδοξία
Συμπλήρωσε στο θρόνο του μια εικοσαετία.


Αρχιμ. Γεράσιμος Φραγκουλάκης - Αννόβερο Γερμανίας

10/27/2011

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΙΖΗ


Mαρτυρία της A. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οκουμενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’
επ’ ευκαιρία της Συναντήσεως της Ασίζης υπέρ της ειρήνης
27 Ὀκτωβρίου 2011

Ἁγιώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Ἐξοχώτατοι,
Κυρίες καί κύριοι, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν διαφόρων θρησκειῶν τοῦ κόσμου,
Κυρίες, Δεσποινίδες, Κύριοι,
Ἀγαπητοί φίλοι,
Πᾶς ἀληθής διάλογος φέρει τά σπέρματα μελλοντικῆς μεταμορφώσεως. Ἡ φύσις τῆς μεταμορφώσεως ταύτης ἀποτελεῖ μεταστροφήν, ἐπιτρέπουσαν τήν ὑπέρβασιν τῶν ἰδιαιτεροτήτων ἡμῶν προκειμένου νά θεωρήσωμεν τούς ἄλλους ὡς ὑποκείμενον σχέσεως καί οὐχί ὡς ἀντικείμενον ἀδιαφορίας.
Διότι, ἐκ τῆς ἀδιαφορίας γεννᾶται τό μῖσος.
Ἐκ τῆς ἀδιαφορίας γεννᾶται ἡ σύγκρουσις.
Ἐκ τῆς ἀδιαφορίας γεννᾶται ἡ βία.
Ἔναντι τοιούτων κακῶν, μόνον ὁ διάλογος ἀποτελεῖ βιώσιμον καί μακροχρόνιον λύσιν. Ὁ ρόλος ἡμῶν ὡς θρησκευτικῶν ὑπευθύνων εἶναι πρωτίστως νά προάγωμεν τόν διάλογον καί, διά τοῦ καθημερινοῦ ἡμῶν παραδείγματος, νά δείξωμεν ὅτι δέν ζῶμεν μόνον ὁ εἷς κατά τοῦ ἄλλου, ἤ ἀκόμη καί ὁ εἷς πλησίον τοῦ ἄλλου, ἀλλά ὁ εἷς μετά τοῦ ἄλλου ἐν πνεύματι εἰρήνης, ἀλληλεγγύης καί ἀδελφωσύνης. Ἀλλά διά νά γίνῃ τοῦτο, ὁ διάλογος ἀπαιτεῖ πλήρη ἀλλαγήν τοῦ τρόπου ζωῆς ἡμῶν ἐν τῷ κόσμῳ. Ἀκούονται πλεῖσται φωναί ἐκ μέρους ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι προβάλλουν τόν προστατευτισμόν, διότι ἡ παγκοσμιοποίησις φέρει εἰς τό πέρασμά της μίαν τάσιν σχετικισμοῦ παράγουσαν ἐξ ἀντιθέσεως ἀναδιπλώσεις κοινοτήτων καί ταυτοτήτων, αἱ ὁποῖαι ὑποκρίπτουν τήν ἔχθραν. Διό καί ἡ στράτευσις ἡμῶν δέν πρέπει μόνον νά περιορίζεται εἰς ἔργον ἔξω τῶν κοινοτήτων ἡμῶν, ἀλλά θά πρέπει νά συμπεριλαμβάνῃ καί τάς ἔνδον λογικάς. Ἑπομένως, ἡ εὐθύνη ἡμῶν εἶναι τοσοῦτον μεγαλυτέρα καί ἡ εἰς Ἀσίζην ὀργάνωσις τῆς παρούσης συναντήσεως ὑπέρ τῆς εἰρήνης ἀποβαίνει τοσοῦτον σημαντική. Δέν πρόκειται, ὡς ὡρισμένοι ὑπονοοῦν, περί διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ἑνός οἰκουμενικοῦ διαλόγου ὑπό συγκρητιστικήν προοπτικήν. Ἀντιθέτως, τό ὑφ’ ἡμῶν προβαλλόμενον ὅραμα ἔχει ἐντελῶς ἰδιαιτέραν ἔννοιαν ἀπορρέουσαν ἐξ αὐτῆς ταύτης τῆς ἱκανότητος τῶν θρησκειῶν νά περιβάλουν τόν κοινωνικόν τομέα προκειμένου νά προωθήσουν τήν εἰρήνην. Τοῦτο ἀποτελεῖ τό πνεῦμα τῆς Ἀσίζης, αὕτη εἶναι καί ἡ ὁδός, τήν ὁποίαν ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἀκολουθεῖ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀκόμη καί σήμερον, εἴκοσι πέντε ἔτη μετά τήν πρώτην ἐν Ἀσίζῃ συγκληθεῖσαν ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Πάπα Ἰωάννου-Παύλου Β’ συνάντησιν, δέκα ἔτη μετά τά δραματικά γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου καί τήν ὥραν κατά τήν ὁποίαν αἱ «ἀραβικαί ἀνοίξεις» δέν ἔθεσαν τέλος εἰς τάς διακοινοτικάς ἐντάσεις, ἡ ἔναντι τῶν ζυμώσεων τοῦ κόσμου θέσις τῶν θρησκειῶν παραμένει ἀσαφής. Πράγματι, συνεχίζομεν νά φοβούμεθα τήν αὐξανομένην περιθωριοποίησιν τῶν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ χριστιανικῶν κοινοτήτων. Ὀφείλομεν νά ἐναντιωθῶμεν εἰς τήν ὑπό τῶν δραστῶν τῆς βίας παραμόρφωσιν τοῦ μηνύματος καί τῶν συμβόλων τῶν θρησκειῶν. Ἡ ἐπανάκτησις τοῦ θρησκευτικοῦ στοιχείου διά τῆς θρησκείας ἀποτελεῖ ἀπαραίτητον προϋπόθεσιν διά τήν προαγωγήν τῆς ἀνθρωπίνης διαστάσεως μιᾶς μορφῆς τοῦ θείου, ἡ ὁποία θέλει νά εἶναι φιλεύσπλαχνος, δικαία καί φιλάνθρωπος.
Διά τόν λόγον τοῦτον ἀποτελεῖ χρέος τῶν θρησκευτικῶν ὑπευθύνων ἡ ἐνεργός συμμετοχή εἰς τήν διαδικασίαν ἀποκαταστάσεως τῆς εἰρήνης. Διότι ὁ μόνος τρόπος ἐναντιώσεως εἰς τήν προσπάθειαν νά καταστοῦν αἱ θρησκεῖαι ὄργανον τῶν πολεμοχαρῶν εἶναι ἡ ρητή καταδίκη τοῦ πολέμου καί τῶν συγκρούσεων, καί ἡ ὑφ’ ἡμῶν ἀνάληψις ρόλου μεσολαβητῶν εἰρήνης καί καταλλαγῆς.
Ἁγιώτατε,
Τά ὀλίγα στοιχεῖα, τά ὁποῖα φέρομεν εἰς τόν γενικόν προβληματισμόν ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς παρούσης συναντήσεως τῆς Ἀσίζης συγκλίνουν ὑπέρ μιᾶς πλήρους συμφιλιώσεως τοῦ ἀνθρώπου μετά τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἑαυτόν του, ἀλλά καί τοῦ ἀνθρώπου μετά τοῦ περιβάλλοντος. Διότι, ἡ ἀνιδιοτέλεια δέν δύναται νά περιορίζεται εἰς μόνας τάς ἐντός τῆς ἀνθρωπότητος σχέσεις. Ὅστις ὁμιλεῖ περί τοῦ «εἶναι τῆς σχέσεως», ὁμιλεῖ ἐπίσης περί τοῦ ἐκτεταμένου βιώματος τῆς ἑτερότητος, ἕως καί τῆς ἰδίας τῆς φύσεως, ὡς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἡμετέρος διάλογος εἶναι ἑπομένως καταλλαγή. Ἅπαντες ἀναγνωρίζομεν ἑαυτούς εἰς τούς λόγους τῶν Μακαρισμῶν: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί τοῦ Θεοῦ κληθήσονται» (Μάρκ. 5, 9). Ἡ εὐθύνη αὕτη δέν εἶναι μόνον λεκτική, ἀλλ’ ἀναμένει ἐξ ἡμῶν νά εἴμεθα πιστοί εἰς τήν πίστιν ἡμῶν, πιστοί εἰς τήν ἐν τῷ κόσμῳ οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ, δίδοντες ταυτοχρόνως ἀπαντήσεις εἰς τούς προβληματισμούς τοῦ κόσμου. Ἄς ἀποβῶμεν τά σημεῖα τῆς δεσμεύσεως ταύτης. Μόνον τότε ἡ εἰρήνη, τήν ὁποίαν ἀναζητοῦμεν, ὁ θησαυρός τοῦτος, ὁ ὁποῖος ἀπεκτήθη μέ τόσον ὑψηλόν τίμημα καί ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ἀπωλέσθη τόσον ταχέως, θά ἀκτινοβολῇ ἐν τῷ κόσμῳ.
Εὐχόμεθα τῷ Κυρίῳ καί Θεῷ ἡμῶν, ὅπως χαρίζηται τῷ κόσμῳ τήν χάριν Αὐτοῦ καί μᾶς ἐμπνέῃ νά ἀποβῶμεν προσκυνηταί τῆς ἀληθείας καί τῆς εἰρήνης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Hürriyet

Επιμέλεια - Φωτογραφίες Νικολάου Μαγγίνα

Την βοήθεια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για να βρουν δουλειά στην Τουρκία ζητούν αρκετοί Έλληνες με επιστολές που στέλνουν στο Φανάρι. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τουρκική εφημερίδα Hürriyet, στο πλαίσιο της οποίας αναφέρεται στην εικοσαετή διακονία του στον πρώτο Θρόνο της Ορθοδοξίας, στα προβλήματα του Πατριαρχείου και της Ομογένειας καθώς και στις σχέσεις τους με την Κυβέρνηση και εν γένει με την πολιτική ηγεσία της χώρας.
Ερωτηθείς από το δημοσιογράφο της εφημερίδας, Οκαν Κονουράλπ, τι έχει αλλάξει ( Σ.τ.Μ. για το Πατριαρχείο) στα είκοσι χρόνια από την ανάρρησή του στον Θρόνο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απαντά ότι πολλά έχουν αλλάξει προς την θετική κατεύθυνση. Η Τουρκία είναι σήμερα για όλους μας μια χώρα πιο δημοκρατική. Και από πλευράς μειονοτήτων μπορώ να το πω ξεκάθαρα ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αισθανόμαστε περισσότερο άνετα. Δεν φοβόμαστε από το Κράτος. Ασφαλώς δεν μπορώ να πω ότι βρίσκουμε ανταπόκριση σε όλα τα θέματα, για παράδειγμα η Θεολογική Σχολή της Χάλκης παρόλες τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης του AKP παραμένει τα τελευταία 4ο χρόνια κλειστή. Σε άλλους όμως τομείς έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις. Όπως για παράδειγμα η απόφαση να επιστραφούν τα ακίνητα που αφαιρέθηκαν από τα βακούφια (ευαγή ιδρύματα), η παραχώρηση αδειών για την τέλεση λειτουργιών στα Μοναστήρια της Παναγίας Σουμελά και της Καππαδοκίας.
Ο Πατριάρχης σημείωσε ότι παλαιότερα οι αντιπροσωπείες του Πατριαρχείου που μετέβεναν στην Άγκυρα για επαφές με αξιωματούχους αντιμετωπίζονταν με ψυχρότητα, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που σε συναντήσεις “δεν έλεγαν ούτε, καθίστε”.
“Τώρα αντιμετωπιζόμαστε με πολύ ευγένεια και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο με τον Πρωθυπουργο Ερντογάν και το κόμμα του αλλά καιόταν συναντήθηκα με τον Ντενίζ Μπαικάλ (σ.σ. πρωην Αρχηγός Αξιωμ. Αντιπολιτεύσεως) αντιμετωπίστηκα με την ίδια ευγένεια”. Στο σημείο αυτό υπενθύμισε ότι με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Ερντογάν παρέχεται η υπηκοότητα σε Ιεράρχες του Θρόνου από το εξωτερικό οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα σε μια μελλοντική Πατριαρχική εκλογή να είναι εκλέκτορες και εκλόγιμοι. “Και δεν θα γίνει η εκλογή μόνο με 15 Ιεράρχες”, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε μια μελλοντική εκλογή θα έχουν λόγο και ψήφο όλοι οι Ιεράρχες του Θρόνου και όχι μόνο οι εν Τουρκία διαβιούντες.
Ερωτηθείς εαν η βελτίωση των σχέσεων με την Πολιτεία αυξάνει τις ελπίδες του για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι “κατά το παρελθόν έχουν γίνει πολύ μεγάλες αδικίες σε βάρος της Κοινότητάς μας. Ένα από τα σοβαρά θέματα που εκκρεμούν είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής”. Παρά το γεγονός ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι πρώτο τη τάξει μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεν έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει το ίδιο τα στελέχη του. “Δεν χάνω τις ελπίδες μου για την επαναλειτουργία της Σχολής”, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και επανέλαβε ότι το ζήτημα αυτό δεν εντάσσεται στις ελληνοτουρκικές διαφορές αλλά αποτελεί αντικείμενο σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών.
“Δηλαδή περιμένετε κάποια έκπληξη από τον Πρωθυπουργό Ερντογάν όπως έκανε με το διάταγμα για την επιστροφή των ακινήτων των μειονοτικών ιδρυμάτων;”, ρώτησε ο δημοσιογράφος.
“Eίναι στα πλαίσια των πιθανοτήτων διότι ο Πρωθυπουργός συνηθίζει τέτοια γενναία βήματα και εκπλήξεις. Κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός μιλάει για τη λειτουργία Τζαμιού στην Αθήνα και το συσχετίζει με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής. Εμείς δεν έχουμε καμμία ευθύνη γι΄αυτό το θέμα. Είμαι θετικός για το Τζαμί. Και η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το να τίθεται ένας τέτοιος όρος για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης είναι αδικία”, απάντησε ο Πατριάρχης.
Ερωτηθείς για τις προσδοκίες του από τις προωθούμενες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε πως “αρχίζουμε σιγά, σιγά να απομακρυνόμαστε από την αίσθηση ότι είμαστε πολίτες δευτέρας κατηγορίας”.“Ελπίζουμε πως στο νέο Σύνταγμα η αρχή ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι θα εδραιωθεί ισχυρά και θα βιώσουμε την ισότητα όχι στα λόγια αλλά στην ουσία του όρου. Θέλουμε ισότητα και θρησκευτική ελευθερία. Είμαστε Ρωμηοί με τουρκική υπηκοότητα”. Στην συνέχεια ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε με έμφαση: “Να μην μας αντιμετωπίσουν ούτε ως ξένους ούτε ως εχθρούς. Αυτά όλα να αξιολογηθούν λεπτομερώς στο νέο Σύνταγμα. Ούτως ώστε να μην σχολιαστούν λανθασμένα το Σύνταγμα και οι Νόμοι από μέρους γραφειοκρατών όπως συνέβαινε στο παρελθόν”.
Σε άλλο ερώτημα σχετικό πως βλέπει το μέλλον μιάς κοινότητος που ο πληθυσμός της μειώνεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης απάντησε “Με την Λωζάνη εντάξει πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Όμως τα γεγόνοτα της 6/7ης Σεπτεμβρίου 1955 και τα γεγονότα των απελάσεων του 1964 μας κατέστρεψαν, πληρώσαμε το τίμημα του Κυπριακού, ο πληθυσμός από 120.000 μειώθηκε στις 3.000. Εμείς έχουμε ανάγκη από νέο αίμα. Τώρα λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ορισμένοι πού έφυγαν απο την Τουρκία επιθυμούν να επιστρέψουν, ακόμη και Έλληνες που δεν είναι από την Πόλη θέλουν να εγκατασταθούν εδώ. Μας έρχονται επιστολές στις οποίες μας ζητούν ”βρέστε μας εργασία και κατοικία”.
Στην ερώτηση σε ποιό σημείο βρίσκονται οι συζητήσεις για την Οικουμενικότητα στο Νεό Σύνταγμα; ο Πατριάρχης απάντησε ότι “Είμαστε το αρχαιότερο ίδρυμα στον τόπο αυτό. Είμαστε ένα ίδρυμα 17 αιώνων, είναι μία ευκαιρία για την Τουρκία”. Κατόπιν ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην απόφαση της επιτροπής της Βενετίας ότι το Πατριαρχείο είναι Οικουμενικό και ότι στην χρήση του όρου αυτού δεν μπορεί να το εμποδίσει κανείς, προσθέτωντας μάλιστα, ότι δεν εμπεριέχει κανένα πολιτικό χαρακτήρα αφού πρόκειται για ένα όρο που η χρήση του ξεκινά από τον 6ο αιώνα και μαρτυρεί την θέση του στον Ορθόδοξο κόσμο του Πατριαρχείου. Επίσης εξέφρασε την επιθυμία του να υπάρχει αναγνώρηση της νομικής προσωπικότητος του Πατριαρχείου. 
Ο δημοσιογράφος της Hürriyet δεν παρέλειψε να ρωτήσει “τι εκφράζει για σας η Εργκενεκόν”, και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απάντησε: “Εμείς ζήσαμε προσωπικά την υπόθεση της Εργκενεκόν, εκείνη την σκοτεινή περίοδο υπήρχε μία εκστρατεία που κατευθυνόταν από πολλές πλευρές. Ο αοίδιμος Πατριάρχης Δημήτριος θα μετέβαινε στην Αμερική. Οπλισμένοι αστυνομικοί φύλαγαν μπροστά στην πόρτα του γραφείου του και μέσα στο γραφείο του με το πρόσχημα ότι «υπάρχει κίνδυνος». Μπήκαν μέχρι και στο σπίτι του. Ο Πατριάρχης Δημήτριος προσωπικά μου έλεγε: Βαρθολομαίε παιδί μου, έχω την αίσθηση ότι όταν κοιμούμαι θα έλθουν να με σκοτώσουν. Σκοπός δεν ήταν να προστατεύσουν αλλά να φοβίσουν για να αποτρέψουν την μετάβαση στις Η.Π.Α. Ένας σύλλογος με την επωνυμία Τούρκοι της Δυτικής Θράκης για αρκετές ημέρες εμπόδισαν τις εισόδους και εξόδους του Πατριαρχείου (σ.σ καθόντουσαν στα σκαλοπάτια του Πατριαρχείου εμποδίζοντας οποιαδήποτε πρόσβαση). Οι δυνάμεις ασφαλείας και η Νομαρχία δεν τους απομάκρυνε. Ο δικηγόρος Κεριντσής, η Σεβγκή Έρενερόλ και άλλοι ερχόντουσαν στο Πατριαρχείο κατέθεταν μαύρο στεφάνι και έβριζαν. Τώρα είναι όλοι στην φυλακή”.

10/26/2011

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Στον φονικό σεισμό που έπληξε την Ανατολική Τουρκία αλλά και στη Διαθρησκειακή Συνάντηση της Ασίζης αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, όπου χοροστάτησε κατά την Θ. Λειτουργία.
Παρέστησαν ο Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βίκτωρ Μαλιγκούδης, όμιλος προσκυνητών από το Μόναχο και Ρωμιοί της Πόλης.
Μετά την απόλυση, μίλησαν ο Επίσκοπος Συνάδων Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου -Κερατίου Κόλπου και ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Νικόλαος Καλαμάρης, ο οποίος και προσέφερε στό Πατριάρχη δώρο με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την εκλογή του στον Πατριαρχικό Θρόνο. 
Ο Πατριάρχης είπε μεταξύ άλλων:
"Σήμερα μαζί με την εορτή του Αγίου Δημητρίου η Εκκλησία μας ποιείται μνείαν και ενός φοβερού σεισμού που έγινε τον όγδοο αιώνα, το ημερολόγιο του Πατριαρχείου μας σημειώνει την ακριβή χρονολογία που ήταν το έτος 740 και έκτοτε τέτοια μέρα φαίνεται σαν να συνέβη σήμερα αυτός ο φοβερός σεισμός. Η Εκκλησία μας το ενθυμείται και κάνει ιδιαίτερες προσευχές και παρακλήσεις προς τον Θεό να μας φυλάει από την φοβεράν του σεισμού απειλήν όπως λένε τα βιβλία της Εκκλησίας μας. Αυτή η ιδιαιτέρα προσευχή της Εκκλησίας μας είναι επίκαιρος αυτές τις ημέρες εδώ στην Τουρκία διότι όπως γνωρίζετε έγινε ένας φοβερός σεισμός εις τον Βάν της Ανατολικής Τουρκίας με 500 περίπου θύματα μέχρι στιγμής και πολλούς τραυματίες για τους οποίους ευχόμεθα ταχείαν την ίασιν και η προσευχή μας είναι να μας φυλάει ο Θεός από τέτοιες φυσικές καταστροφές. Εμείς ανθρωπίνως αυτές τις καταστροφές σαν τον σεισμό δεν μπορούμε επακριβώς να τις προβλέψουμε και γι' αυτό δεν μπορούμε να τις αποτρέψουμε. Υπάρχουν όμως άλλα δεινά στην ανθρωπότητα, τα οποία μπορούμε να αποτρέψουμε και να αποφύγουμε όπως είναι ο πόλεμος, η αιματοχυσία, η αδικία, οι φυλετικές διακρίσεις και τόσα άλλα κακά".

"Αυτά τα αναφέρω" συνέχισε ο Πατριάρχης "ιδιαιτέρως συναφώς προς την σημερινή εορτή και ημέρα διότι σήμερα ενωρίς το απόγευμα θα αναχωρήσω εις την Ρώμην κατόπιν προσκλήσεως της αυτού Αγιότητος του Πάπα Βενεδίκτου του 16ου, ο οποίος οργανώνει αύριο εις την Ασίζη εις την πόλιν του Αγίου Φραγκίσκου μία ημερίδα με την συμμετοχήν εκπροσώπων διαφόρων θρησκειών και δογμάτων για να προσευχηθούμε για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου και για την επικράτηση της δικαιοσύνης εις τον κόσμο. Πολλές φορές εμείς οι θρησκευτικοί ηγέται και οι πολιτικοί ηγέται και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί όλοι ομιλούμε και γράφουμε και κάνουμε εκκλήσεις δια την ειρήνην και την δικαιοσύνην και την ελευθερίαν εις τον κόσμον. Αυτά τα αγαθά τα οποία όμως δεν πραγματοποιούνται παρά μόνο εν μέρει και κατά τόπους, αλλά η προσευχή μας και οι εκκλήσεις μας αύριο εις την Ασίζη και μεθαύριο στο Βατικανό θα είναι να δραστηριοποιηθεί η ανθρωπότης προς αυτήν την κατεύθυνσιν ώστε αυτά τα ύψιστα ιδανικά αυτές οι διαχρονικές αξίες της ειρήνης της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητος, της αποφυγής των φυλετικών διακρίσεων να ισχύσουν παντού και πάντοτε εις όλα τα μήκη και πλάτη της γης", τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, χοροστάτησε στον Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στα Ταταύλα.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Μητροπολίτες Θεοδωρουπόλεως Γερμανός και Σεβαστείας Δημήτριος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Πόλη Νικόλαος Ματθιουδάκης, και πολλοί πιστοί από την Πόλη και το εξωτερικό.
Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πατριαρχικός Διάκονος Νήφων.


Στο τέλος του Εσπερινού, ο Πατριάρχης τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής του προκατόχου του αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Κοινότητα αυτή, αλλά και υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων Αρχιερέων Φιλαδελφείας Ιακώβου, Ροδοπόλεως Ιερωνύμου, Πριγκηποννήσων Αγαπίου, Μετρών καί Αθύρων Θεοκλήτου, οι οποίοι επίσης διετέλεσαν Αρχιερατικώς Προϊστάμενοι της Κοινότητος, ομοίως και του άρτι κοιμηθέντος Μητροπολίτου Αυστρίας κυρού Μιχαήλ.


Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα, κατά την οποία μίλησαν ο Πρόεδρος της Κοινότητος Ταταούλων Δημήτριος Ζώτος, ο οποίος παρουσίασε τη νέα ιστοσελίδα της Κοινότητος, και ο Πατριάρχης.
Ο κ. Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Πρόεδρο για τα ονομαστήριά του και απένειμε  εκ μέρους της Κοινότητος τιμητικά βραβεία σε όσους εργάζονται σ' αυτήν.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ 20 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

φωτορεπορτάζ: Νικόλαος Μαγγίνας
Στον Πατριαρχικό Ναό στην Θ. Λειτουργία που τελέστηκε το Σάββατο 22 Οκτωβρίου με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Πατριάρχες Σερβίας Ειρηναίος και Γεωργίας Ηλίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος και πλήθος ιεραρχών από διάφορα μέρη του κόσμου.

Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας μίλησε και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ναροφομίνσκ Ιουστινιανός, εκπρόσωπος του Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, ο οποίος έδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη και αναμνηστικό δώρο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μιτσχέτης και Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας Ηλίας Β’, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να ευχηθεί αυτοπροσώπως στον Οικουμενικό Πατριάρχη, συνοδευόμενος από τους Μητροπολίτες Αχαλτσίχης, Ταο-Κλαρδζέτης και Λαζικής Θεόδωρο και Ζουκδίδι και Τσαΐσι Γεράσιμο, τους Πρωτοπρεσβυτέρους Γεώργιο Zviadadze και Δαυΐδ Davitashili, την Οσιωτ. Μοναχή Αλεξάνδρα και την κ.Tamara Meskhi. 
Στο Πατριαρχικό Γραφείο με τον Πατριάρχη Γεωργίας και τη συνοδεία του
Στην 20η επέτειο της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου την Εκκλησία της Κύπρου εκπροσώπησαν οι Μητροπολίτες Κωνσταντίας – Αμμοχώστου Βασίλειος, Ταμασού και Ορεινής Ησαίας και ο πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, οι οποίοι μετέφεραν στον Οικουμενικό Πατριάρχη τις θερμές ευχές για μακροημέρευση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, της Ιεράς Συνόδου και του πληρώματος της Εκκλησίας Κύπρου. Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος πρόσφερε στον Πατριάρχη ειδικό τεύχος- αφιέρωμα της Μητρόπολης του, που θα κυκλοφορήσει σύντομα, και αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην 20ετή ευκλεή Πατριαρχία του κ. Βαρθολομαίου.

Ο Πατριάρχης με Έπαρχο από την Κύπρο
Ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαϊας προσφέρει στον Πατριάρχη μια εικόνα με τον τοπικό Άγιο Μνάσων
Για τα 20χρονα του Οικουμενικού Πατριάρχου μετέβησαν στο Φανάρι και οι Μητροπολίτες Δωδώνης Χρυσόστομος και ο νεοκλεγείς Ζακύνθου Διονύσιος.


Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος με τους Μητροπολίτες Δωδώνης Χρυσόστομο και Ζακύνθου Διονύσιο
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης το απόγευμα του Σαββάτου 22 Οκτωβρίου  παραβρέθηκε στην δεξίωση που έδωσε προς τιμήν του η Ρωμαίϊκη Κοινότητα.
Παρέστη και ο Υπουργός Ευρωπαϊκής Ενώσεως της Τουρκίας Egemen Bağış.  
Στη δεξίωση παρέστησαν και οι Αρχιεπίσκοποι Αλβανίας Αναστάσιος και Αμερικής Δημήτριος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με παράγοντες της Ομογένειας και την γνωστή καλλιτέχνιδα Άλκηστη Πρωτοψάλτη
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Πόλη, Βασίλειο Μπορνόβα, με αφορμή την οριστική αναχώρησή του από την Πόλη.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος και ο Βασ. Μπορνόβας
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Αμερικής Δημήτριος, ο Βοστώνης Μεθόδιος και ο Βασ. Μπορνόβας
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ιεράρχες του Θρόνου και ο Γεν. Πρόξενος Βασίλειος Μπορνόβας
Ο Πατριάρχης δέχθηκε τον νέο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Πόλη Νικόλαο Μαθιουδάκη, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του, και του ευχήθηκε καλή θητεία. Ο Γεν. Πρόξενος παρέστη στην Θ. Λειτουργία για τα 20 χρόνια Πατριαρχίας του κ. Βαρθολομαίου και ευχήθηκε τα δέοντα στον Οικουμενικό Πατριάρχη.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε και τη νέα Πρόξενο της Ελλάδας στην Αδριανούπολη Αικατερίνη Βαρβαρήγου, η οποία επισκέφθηκε το Φανάρι επί τη αναλήψει των καθηκόντων της και ευχήθηκε στον Πατριάρχη για την επέτειο της εικοσαετούς Πατριαρχίας του. Ομοίως ο Πατριάρχης ευχήθηκε στη νέα Πρόξενο καλή και καρποφόρο θητεία.

10/24/2011

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ


Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Στα πλαίσια της ειρηνικής επισκέψής του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος επισκέφθηκε σήμερα τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, συνοδευόμενος τιμητικώς από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Στην είσοδο της Σχολής τους δύο Προκαθημένους υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, νέος Ηγούμενος της Ι. Μονής Χάλκης, ο οποίος τους οδήγησε στο Καθολικό της Μονής για να προσκυνήσουν και να ανάψουν κερί ενώπιον της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Καμαριωτίσσης. Οι δύο Προκαθήμενοι έψαλαν στα ελληνικά και σερβικά.
Εν συνεχεία, έγινε η επίσημη υποδοχή στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής, όπου αντηλλάγησαν επίσημες προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις από μέρους του Ηγουμένου και του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ειρηναίου.
Ο ελληνομαθέστατος Επίσκοπος Μπάτσκας και Νόβισαντ Ειρηναίος με εκπληκτική ταχύτητα και ακρίβεια μετέφραζε απευθείας από τα σερβικά στα ελληνικά  και από τα ελληνικά στα σερβικά

Ο Πατριάρχης Σερβίας στην αντιφώνηση του υπογράμμισε τη σημασία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προσφορά της – κατά την πολυετή λειτουργία της – στα θεολογικά γράμματα. Διαβεβαίωσε μάλιστα πως όταν επαναλειτουργήσει η Σχολή η Εκκλησία της Σερβίας θα είναι από τις πρώτες που θα στείλει μαθητές για να φοιτήσουν σε αυτήν.
Ο Πατριάρχης Ειρηναίος σημείωσε ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχη για την επαναλειτουργία της Σχολής και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Αρχές της χώρας θα αντιμετωπίζουν το ζήτημα στο πλαίσιο των δημοκρατικών Αρχών.
«Ένεκα της μεγάλης σημασίας αυτού του θεσμού η Εκκλησία της Σερβίας ελπίζει, ολοψύχως, εξ όλης της καρδίας αυτής, να δει την Σχολή αυτή σύντομα να λειτουργεί και πάλι», επισήμανε μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Σερβίας ο οποίος εξέφρασε τον θαυμασμό του που το Οικουμενικό Πατριαρχείο ύστερα από τέσσερις δεκαετίες που η Σχολή είναι κλειστή διατηρεί σε άριστη κατάσταση τις κτηριακές της εγκαταστάσεις.
Ο Πατριάρχης της Σερβίας παρεκάθησε σε επίσημο γεύμα στην Τράπεζα της Μονής και ανεχώρησε για το Φανάρι για να συνεχίσει το υπόλοιπο πρόγραμμα της επισκέψεώς του στην Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας.
Τον Προκαθήμενο της Σερβικής Εκκλησίας συνόδευαν οι Πανιερώτατοι Επίσκοποι Μπάτσκας Ειρηναίος (σπουδαίος ελληνομαθής θεολόγος), Σουμαδίας Ιωάννης και Ζίτσης  Χρυσόστομος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ρεμεσιανής Ανδρέας και ο Ιερολ. Διάκονος Αλέξανδρος Σέκουλιτς.
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν οι Μητροπολίτες Τρανουπόλεως Γερμανός, Πριγκηποννήσων  Ιάκωβος, Μύρων Χρυσόστομος και Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων των Πατριαρχείων, και ο σερβομαθής  Μ. Αρχιδιάκονος Μάξιμος. Παρών ήταν και ο σεβαστός Καθηγητής της Σχολής της Χάλκης, Άρχοντας της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Σταυρίδης.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου,
Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης
κατὰ τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου
(24 Ὀκτωβρίου 2011)


Παναγιώτατε Δέσποτα,
Μακαριώτατε Πατριάρχα Σερβίας κ. Εἰρηναῖε μετὰ τῆς ἐκλεκτῆς συνοδείας Ὑμῶν,
Σεβασμιώτατοι, μέλη τῆς σεβαστῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. ταύτης Μονῆς,
Πανοσιολογιώτατοι,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας,

Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος ζῇ σήμερον μίαν εἰσέτι ἱστορικὴν ἡμέραν ὑποδεχομένη τὸν Προκαθήμενον τῆς κατὰ Σερβίαν Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Μακαριώτατον κ. Εἰρηναῖον, πραγματοποιοῦντα κατ’ αὐτὰς τὴν κατὰ τὴν τάξιν τῆς κατ’ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰρηνικὴν Αὐτοῦ ἐπίσκεψιν εἰς τὴν πρωτόθρονον Ἐκκλησίαν, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.
Ἡ συμπερίληψις τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς εἰς τὸ πρόγραμμα τῆς ἐπισήμου Ὑμῶν ἐπισκέψεως, Μακαριώτατε, ἀποτελεῖ δι’ ἡμᾶς πηγὴν χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ ἔνδειξιν τιμῆς. Πηγὴν χαρᾶς, διότι ἐπισκέπτεται τὴν Μονήν μας Προκαθήμενος τῆς πεφιλημένης θυγατρὸς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καὶ δὴ τῆς Ὑμετέρας περιωπῆς καὶ ἀξίας, λαμπρυνάσης ἤδη τὸν Πατριαρχικὸν Αὐτῆς θρόνον ἀπὸ τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς διὰ χρηστῶν ἐλπίδων ἀρξαμένης πρωθιεραρχικῆς διακονίας. Πηγὴν δὲ τιμῆς ἀμφιδρόμου, δι’ ἡμᾶς μὲν, διότι τιμώμεθα διὰ τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Σας, δι’ Ὑμᾶς δέ, διότι τιμᾶτε τὴν παλαίφατον ταύτην Μονὴν τὴν φιλοξενοῦσαν τὴν περίπυστον Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὴν διακονήσασαν τὴν θεολογικὴν ἐπιστήμην καί, κυρίως καὶ πρωτίστως, ἐμπλουτίσασαν διὰ τῶν ἀποφοίτων αὐτῆς οὐχὶ μόνον τὰς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ συμπάσης τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐν οἷς καὶ τῆς κατὰ Σερβίαν Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, διὰ πλειάδος ἐκλεκτῶν κληρικῶν, ἱεραρχῶν καὶ προκαθημένων.
Ἡ Σχολὴ αὕτη, ὅμως, Μακαριώτατε, ἠναγκάσθη τὸ ἔτος 1971 ἄνωθεν καὶ κατεδικάσθη εἰς σιωπήν. Τὰ ἕδρανα τῶν μαθητῶν ἀπορφανίσθησαν, οἱ διδάσκοντες ἐφιμώθησαν, αἱ αἴθουσαι διδασκαλίας ἐξεκενώθησαν ἀδίκως καὶ ἀναιτίως. Πνοὴ βιαία καὶ φωτοσβεστικὴ ἔπνευσε μὲ σκοπὸν νὰ ἐρημώσῃ τὸ ἐργαστήριον τοῦτο τῆς θεολογικῆς παιδείας, νὰ ξηράνῃ τὸ καλλίκαρπον φυτώριον τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ στερεύσῃ τὴν πηγὴν τῆς πατρῴας εὐσεβείας, νὰ σκοτίσῃ τὸν φάρον τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς.
Ἐφέτος ἠριθμήθησαν ἤδη τεσσαράκοντα ἔτη ἀπὸ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ σκότους εἰς τὴν παιδείαν καὶ τῆς σιωπῆς εἰς τὸ διδασκαλεῖον, ἀλλ’ οἱ ἐπιβαλόντες ταῦτα δὲν ὑπελόγισαν ὅτι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Μονῆς ταύτης ἔκτισεν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ «Λόφου τῆς ἐλπίδος», τοῦ καταφύτου τούτου λόφου, ἔνθα ἐπικρατεῖ τὸ πράσινον, τὸ χρῶμα τῆς ἐλπίδος. Ἐπὶ τῆς ἐλπίδος ταύτης, Μακαριώτατε, ἐπιστηριζόμενος ὁ Παναγιώτατος Αὐθέντης καὶ Δεσπότης ἡμῶν, ὁ κυριάρχης τῆς Μονῆς ταύτης ποιμενάρχης καὶ κατ’ ἐξοχὴν Ἡγούμενος, ἐργάζεται ἀόκνως ἐπὶ τῆς ἤδη χάριτι Θεοῦ συμπληρωθείσης πρώτης εἰκοσαετίας τῆς εὐκλεοῦς Πατριαρχείας Αὐτοῦ διὰ τὴν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Σχολῆς μας.
Παρακαλῶ, Μακαριώτατε, ἑνώσατε τὰς θεοσδέκτους προσευχὰς καὶ δεήσεις Ὑμῶν πρὸς τὸν Κύριον, ὁμοῦ μετὰ τῆς ἐκλεκτῆς χορείας τῶν συνοδῶν Σας ἱεραρχῶν καὶ κληρικῶν, ἑνώσατε - ἐπαναλαμβάνω- αὐτὰς μετὰ τῶν εὐχῶν καὶ τῶν προσευχῶν τοῦ Παναγιωτάτου καὶ τῆς Μητρός Σας Ἐκκλησίας, ὥστε αἱ ἐφ’ ἡμᾶς τεταγμέναι ἀρχαὶ ἤδη ἐπιδείξασαι ἱκανὰ ἄχρι τοῦδε δείγματα ἐκδημοκρατισμοῦ καὶ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, προβῶσι καὶ εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῆς γενομένης μείζονος ταύτης ἀδικίας καὶ ἐπιτρέψωσι καὶ πάλιν εἰς τὴν Σχολήν μας νὰ ἐπιμορφώσῃ θεολόγους καὶ κληρικούς. Καὶ τότε, Μακαριώτατε, θὰ εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μας νὰ ἔχωμεν ἱεροσπουδαστὰς προερχομένους ἐκ τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐνισχύσουν ἔτι περαιτέρω τοὺς ἤδη ὑφισταμένους ἰσχυροὺς δεσμοὺς ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.
Μὲ τὴν εὐχὴν αὐτὴν ὑποδέχομαι Ὑμᾶς εἰς τὴν Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν ταύτην Μονήν, προσεπευχόμενος νὰ εἶσθε ὁ τελευταῖος Ὀρθόδοξος Προκαθήμενος βλέπων τὴν ἐν αὐτῇ Θεολογικὴν Σχολὴν σιωπῶσαν, ἀλλὰ νὰ εἶσθε καὶ ὁ πρῶτος ἐπισκεφθησόμενος αὐτὴν ἐπαναλειτουργοῦσαν.
Ὡς εὖ παρέστητε !

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ


Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Την Μητρόπολη Πριγκηποννήσων επισκέφθηκαν σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος, ο οποίος πραγματοποιεί την ειρηνική επίσκεψή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Τους Προκαθημένους υποδέχθηκε θερμά ο Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Ιάκωβος, ο οποίος εόρτασε χθες τα ονομαστήριά του, επί τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, και δέχθηκε γι' αυτό τις ευχές των δύο Πατριαρχών.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πατριάρχης Σερβίας προσκύνησαν στον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ακολούθως μετέβησαν στη Μητρόπολη όπου παρετέθη δεξίωση, κατά την οποία αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα.
Στη συνέχεια οι δύο Προκαθήμενοι συνοδευόμενοι και από τον Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων Ιάκωβο επισκέφθηκαν την Θεολογική Σχολή της Χάλκης.10/23/2011

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ


Κωνσταντινούπολη
Του Νίκου Παπαχρήστου - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε σήμερα το Πατριαρχικό και Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου, ο οποίος από την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιεί την πρώτη ειρηνική επίσκεψή του στην Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Στο συλλείτουργο, που έλαβαν μέρος Ιεράρχες των δύο Εκκλησιών, παρέστη συμπροσευχόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, Ιεράρχες του Θρόνου, ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη κ.Νικόλαος Ματθιουδάκης, διπλωμάτες, Άρχοντες της Μ.τΧ.Ε. και πλήθος πιστών.
Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο αγωνιστικό φρόνημα του Σερβικού λαού και στη σημασία διαφύλαξης της ιστορικής κοιτίδας της Εκκλησίας της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο.
«Κατά τας ημέρας ταύτας, ως είναι γνωστόν τοις πάσι, σύμπασα η ανθρωπότης δοκιμάζεται υπό ποικίλων πειρασμών, προερχομένων κυρίως εκ της εσφαλμένης τοποθετήσεως του ανθρώπου έναντι των ηθικών αξιών, έναντι της αρετής εν γένει. Διότι η οικονομική κρίσις, η οποία μαστίζει τον σύγχρονον άνθρωπον, είναι αποτέλεσμα της ηθικής κρίσεως, η οποία ενδημεί εις τας συγχρόνους κοινωνίας», επισήμανε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνέχισε: «Το κακόν το οποίον βιούμεν, ως απειλήν ή διακινδύνευσιν ή πραγματικήν μείωσιν ή και εκμηδένισιν των οικονομικών πόρων και της εκ τούτων ευημερίας, προέρχεται εκ του μειωμένου ενδιαφέροντος ημών πάντων δια το ηθικώς δέον, ως τούτο υποδεικνύει ο Θεός. Έχομεν αναγάγει την απληστίαν και την πλεονεξίαν εις αρετήν. Τιμώμεν τον πλούτον υπέρ το δέον. Αν και εξαίρομεν την απαξίαν των ανηθίκων μεθόδων πλουτισμού, θαυμάζομεν και συγχωρούμεν τους πλουτίζοντας δια της αφαιμάξεως των συνανθρώπων των».
Ο σύγχρονος άνθρωπος, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έπεσε στον λάκκο που έσκαψε για τους συνανθρώπους του.
«Ο χάρτινος πλούτος αποκαλύπτεται ως άνευ αξίας. Η άνεσις, ως ζητούμενον αγαθόν, μετεβλήθη εις κόπον και μόχθον και άγχος», τόνισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και υπενθύμισε τους λόγους του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, τη μνήμη του οποίου τιμά σήμερα η Εκκλησία. «Προ δύο χιλιάδων ετών ο Αδελφόθεος Ιάκωβος έγραφε προς ημάς τους σημερινούς ανθρώπους, ότι πρέπει να χαίρωμεν δια τας δοκιμασίας, διότι αύται αποτελούν πρόκλησιν δια την δημιουργικότητα ημών, πρόσκλησιν προς μετάνοιαν, και ώθησιν προς προσευχήν. Λυπούμεθα ειλικρινώς, δια τας δοκιμασίας και τους πειρασμούς, τους οποίους υφίστανται οι συνάνθρωποι ημών, πολλάκις ανυπαιτίως, αλλά υποδεικνύομεν προς τους αδελφούς ημών και προς εαυτούς την συμβουλήν του Αγίου Ιακώβου ότι πρέπει να αντιμετωπίζωμεν τας δοκιμασίας χωρίς να απολέσωμεν το ηθικόν σθένος ημών, χωρίς να καταβληθώμεν εκ του βάρους των δοκιμασιών αυτών».
«Ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει, διακατεχόμενος υπό υπερφιάλου αυταρεσκείας, ότι έχει ενδυθή βασιλικήν πορφύραν και βήσσον, επιστήμην και γνώσιν, ισχύν και παντοδυναμίαν. Αλλά εν παιδίον - το παιδίον Χριστός- δια καθαρών οφθαλμών κραυγάζει έκπληκτον ότι ο βασιλεύς είναι γυμνός, ότι ουδέν εκείνων φορεί τα οποία φαντάζεται ότι φορεί, και τα οποία οι συνάνθρωποί του, απατηλώς ψευδόμενοι, λέγουν εις αυτόν ότι φορεί. Πού η εκ της οικονομικής επιστήμης ευημερία; Πού η εκ της προετοιμασίας του πολέμου ειρήνη; Πού η εκ της επιστήμης ψυχική υγεία;», διερωτήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Εξέφρασε πάντως τη βεβαιότητα, σε άλλο σημείο της άκρως ενδιαφέρουσας ομιλίας του, ότι οι δοκιμασίες όσο σκληρές και αν είναι πρέπει να γίνονται αφορμή αναγεννήσεως, πνευματικής και υλικής προόδου.
"Η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, έχουσα ιστορικήν πείραν πολλών δοκιμασιών, δύναται να συμπαθήση και συμπαθεί την θυγατέρα και ήδη αδελφήν Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν της Σερβίας, δι’ όσα κατά το πρόσφατον παρελθόν υπέστη δεινά, και δι’ όσα εις ωρισμένας επαρχίας αυτής υφίσταται εισέτι. Η Μετριότης ημών και η περί ημάς Αγία και Ιερά Συνοδος ευχόμεθα ολοκαρδίως όπως ο Κύριος κολοβώση τας ημέρας της δοκιμασίας της αδελφής Εκκλησίας της Σερβίας, ίνα σωθή πάσα εν αυτή σαρξ και δοξάση τον Κύριον δια την νίκην του Θεού επί του κόσμου", επισήμανε με νόημα ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας.
 Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε πως «η κατά Σερβίαν Εκκλησία, ως γνήσιον μέλος του Καθολικού Σώματος του Χριστού, εγνώριζε πάντοτε και γνωρίζει και σήμερον να αντιπαραθέτη εις την αδικίαν και την βίαν την θυσίαν και την ισχύν του Σταυρού».
«Είναι αληθώς μεγάλη η συγκίνησις ημών δια το ευλογημένον τούτο συλλείτουργον μεθ’ Υμών, Μακαριώτατε, και ευχόμεθα εκ καρδίας όπως ο Κύριος ημών, ταις πρεσβείαις του σήμερον εορταζομένου αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου και πάντων των Σέρβων αγίων, παρέχη πλουσίαν Υμίν την χάριν και την δύναμιν Αυτού και ευλογή πολυπλασίως τους αγώνας και τους κόπους Υμών δια την ευστάθειαν και κατά Θεόν ευημερίαν της κατά Σερβίαν Ορθοδόξου Εκκλησίας, την αναζωπύρωσιν της πίστεως, την αναστήλωσιν των ναών και των μονών, την διαφύλαξιν της ιστορικής κοιτίδος αυτής εν τω Κοσσυφοπεδίω», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Related Posts with Thumbnails