________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/31/2012

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Ὁ Θεός, ὁ δημιουργήσας τὸ Σύμπαν καὶ διαμορφώσας τὴν γῆν εἰς τέλειον κατοικητήριον τοῦ ἀνθρώπου, ἔδωκεν εἰς αὐτὸν ἐντολὴν καὶ δυνατότητα νὰ αὐξάνηται καὶ νὰ πληθύνηται καὶ νὰ πληρώσῃ αὐτὴν καὶ νὰ κυριεύσῃ αὐτῆς καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῇ ζῴων καὶ φυτῶν (Γεν. α΄ 28). 
Ὁ περιβάλλων ἡμᾶς κόσμος ἐχαρίσθη ἡμῖν ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ ὡς στάδιον κοινωνικῆς δραστηριοποιήσεως, ἀλλὰ καὶ ἁγιασμοῦ, πρὸς κληρονομίαν τῆς ἀνακαινισθησομένης ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι κτίσεως. Τὴν τοιαύτην θεολογικὴν θέσιν ἔχει καὶ βιοῖ ἀείποτε ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διὸ καὶ ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἐτέθη, ὡς γνωστόν, ἐπὶκεφαλῆς τῆς ἀναληφθείσης παρὰ τοῦ καθ' ἡμᾶς πανιέρου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου οἰκολογικῆς προσπαθείας διὰ τὴν προστασίαν τοῦ πολλὰ ταλαιπωρουμένου ὑφ ἡμῶν ἐν ἐπιγνώσει καὶ ἀνεπιγνώστως πλανήτου μας. 
Ἡ β ι ο π ο ι κ ι λ ό τ η ς, ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἔργον τῆς πανσοφίας τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐδόθη ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἀνεξέλεγκτον ἐξουσίαν τοῦ ἀνθρώπου. Κ α τ α κ υ ρ ί ε υ σ ι ς τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου σημαίνει ἔλλογον χρῆσιν καὶ ἀπόλαυσιν τῶν προσφερομένων ἀγαθῶν καὶ ὄχι καταστρεπτικὴν ἐκ πλεονεξίας ἀντλησιν καὶ κάρπωσιν ἢ καταστροφὴν τῶν πόρων αὐτῆς. 
Ἐν τούτοις, ἰδίᾳ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, παρατηροῦμεν μίαν ὑπερβολικὴν ἐκμετάλλευσιν τῶν φυσικῶν πόρων, μὲ συνέπειαν τὴν καταστροφὴν τῆς περιβαλλοντικῆς ἰσορροπίας τῶν οἰκοσυστημάτων καὶ γενικώτερον τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν, εἰς τρόπον ὥστε οἱ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμένοι ὅροι διαβιώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς νὰ γίνωνται δυσμενέστεροι δι' αὐτόν. Ἐπὶ παραδείγματι, ὡς παρατηροῦμεν ἅπαντες, ἐπιστήμονες, ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες καὶ ἐν γένει ἡ ἀνθρωπότης, αὐξάνεται ἡ θερμοκρασία τῆς ἀτμοσφαίρας, ἐκδηλοῦνται ὑπερβολικαὶ βροχοπτώσεις, μολύνονται ἐπίγεια καὶ θαλάσσια οἰκοσυστήματα, καί, γενικώτερον, διαταράσσεται, ἐνίοτε δὲ καὶ καταστρέφεται πλήρως, ἡ δυνατότης συνεχίσεως τῆς ζωῆς εἰς ὡρισμένας περιοχάς. 
Βλέπουσα καὶ ἐμπειρικῶς ἀξιολογοῦσα τοὺς ἐκ τῆς τοιαύτης ἐξελίξεως τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶνκινδύνους διὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καθιέρωσεν ἤδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ προκατόχου ἡμῶν ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου τὴν πρώτην Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους ὡς ἡμέραν προσευχῆς διὰ τὸ περιβάλλον. 
Ἀλλ' ὀφείλομεν νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι τὰ αἴτια τῶν δυσαρέστων περιβαλλοντικῶν ἀλλαγῶν δὲν εἶναι θεοκίνητα ἀλλὰ ἀνθρωποκίνητα καί, ἑπομένως, ἡ παράκλησις καὶ ἡ προσευχητικὴ δέησις τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡμῶν πρὸς τὸν Θεόν,τὸν Κύριον τῶν κυρίων καὶ Κυβερνήτην τοῦ παντός, πρὸς βελτίωσιν τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν, εἶναι οὐσιαστικῶς αἴτημα μ ε τ α ν ο ί α ς τῆς ἀνθρωπότητος διὰ τὸ ἁ μ α ρ τ η μ ά της νὰ καταστρέφῃ τὰ ἐν τῇ γῇ, ἀντὶ νὰ καρπῶται μετὰλόγου καὶ προσοχῆς διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ἀ ε ι φ ο ρ ί α ς τοὺς πόρους αὐτῆς. 
Προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι παρὰ τοῦ Θεοῦ τὴν διατήρησιν τοῦ περιβάλλοντος τῆς γῆς καταλλήλου διὰ τὴν ἐν αὐτῇ ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου, κατ' οὐσίαν παρακαλοῦμεν ὅπως ὁ Θεὸς ἀλλάξῃ τὸν λογισμὸν τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς καὶ φωτίσῃ αὐτοὺς νὰ μὴ καταστρέφουν τὸ γήϊνον οἰκοσύστημα διὰ λόγους οἰκονομικοῦ ὀφέλους καὶ συμφέροντος παροδικοῦ. Τοῦτ' αὐτὸ ὅμως ἰσχύει καὶ διὰ πάντα ἄνθρωπον ἐξ ἡμῶν, διότι καὶ ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἐν τῷ μέτρῳ τῶν μικρῶν δυνατοτήτων του ἐπιφέρει τὰς μικρὰς περιβαλλοντικὰς καταστροφάς, τὰς ὁποίας ἡ ἀφροσύνη του τοῦ ἐπιτρέπει. 
Ἑπομένως, προσευχόμενοι ὑπὲρ τοῦ περιβάλλοντος, προσευχόμεθα ὑπὲρ τῆς μετανοίας ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ἡμῶν διὰ τὴν μικρὰν ἢ μεγάλην συμβολήν μας εἰς τὴν βλάβην καὶ καταστροφὴν τοῦ περιβάλλοντος, τὴν ὁποίαν βιοῦμεν συνολικῶς ὡς ἄθροισμα μερικωτέρων ἐπιζημίων ἐπεμβάσεων διὰ τῶν κατὰ τόπους καὶ χρόνους μεγάλων καὶ καταστροφικῶν καιρίων φαινομένων. 
Τὴν ἔκκλησιν, προσευχὴν καὶ προτροπὴν ταύτην ἀπευθύνοντες ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὴν οἰκουμένην καὶ πρὸς συνόλην τὴν ἀνθρωπότητα, δεόμεθα ὅπως ὁ ἀγαθοδότης Κύριος, ὁ χαρισάμενος εἰς ἡμᾶς πάντας τοὺς ἐπὶ τοῦ πλανήτου γῆ οἰκοῦντας τὸν γήϊνον παράδεισον, λαλήσῃ ἀγαθὰ εἰς τὰς καρδίας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ σεβώμεθα τὴν περιβαλλοντικὴν ἰσορροπίαν, τὴν ὁποίαν Οὗτος ἐν τῇ πανσοφίᾳ Του καὶ τῇ ἀγαθότητί Του μᾶς παρέδωκεν, ὥστε καὶ ἡμεῖς καὶ αἱ ἐπερχόμεναι γενεαὶ νὰ ἀπολαμβάνωμεν τὰς δωρεὰς τοῦ Θεοῦ μετ' εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας. 
Αὐτῆς τῆς Σοφίας, τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, τῆς δημιουργησάσης καὶ συντηρούσης καὶ κατευθυνούσης τὴν ἀποκαραδοκοῦσαν τὴν σωτηρίαν αὐτῆς κτίσιν πρὸς τὰ ἔσχατα, δεόμεθα ὅπως διαφυλάττῃ τὸ περιβάλλον ἀειφόρον καὶ προσφέρον συνεχῶς εἰς τὴν εὐημερίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁδηγῇ καρποφόρως τὰ ἀγαθὰ ἔργα τῶν χειρῶν τῶν ἐργαζομένων πρὸς τοῦτο συνανθρώπων, καὶ ἐπικαλούμεθα τὴν Χάριν καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος Αὐτοῦ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους, μάλιστα τοὺς σεβομένους τὴν δημιουργίαν καὶ φυλάσσοντας αὐτήν. 
,βιβ΄ Σεπτεμβρίου α΄

Με αφορμή την επιστολή του Γάλλου Προέδρου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη


Του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Φραγκουλάκη
Αννόβερο Γερμανίας 
Με την από 26ης Ιουλίου 2012 επιστολή του ο Φρανσουά Ολάν απαντά στας συγχαρητηρίους ευχάς του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, επί τη εκλογή του ως Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Πέρα από την ευγένεια που χαρακτηρίζει την επιστολή αυτή, είναι αξιοπρόσεκτα κάποια σημεία της και σε αυτά θα σταθούμε. 
1. Τονίζεται για άλλη μια φορά το ισχυρόν της προσωπικότητος του Παναγιοτάτου. Με τις ενέργειές του παγκοσμίως, ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο τον ιερό θεσμό του Οικουμενικού Πατριάρχου. Γράφει λοιπόν ο Γάλλος Πρόεδρος: «Πιστέψτε με ὅτι εἶμαι ἀποφασισμένος νά διατηρήσω καί νά ἀναπτύξω περαιτέρω τάς ἱστορικάς σχέσεις φιλίας καί κατανοήσεως μεταξύ τῆς Γαλλίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, χάρις εἰς τήν δύναμιν τῆς προσωπικῆς σχέσεώς Σας μέ τήν χώραν μας, καθώς καί τῆς ἀνθρωπιστικοῦ χαρακτῆρος ποιμαντικῆς Σας εἰς ὅλον τόν κόσμον». 
2. Ιδιαιτέρα εντύπωση προκαλεί η υπόσχεσή του για την υποστήριξη της Ορθοδοξίας στη Γαλλία. «Θά εἶμαι, ἐπίσης, πολύ προσεκτικός ὡς πρός τήν τήρησιν τῶν ἀρχῶν καί τῶν κανόνων τοῦ κοσμικοῦ κράτους, οὕτως ὥστε καί ἡ Ὀρθοδοξία νά δυνηθῇ νά καταλάβῃ εἰς τήν Γαλλίαν κάθε θέσιν, ἡ ὁποία τῆς ἀνήκει». 
3. Και καταλήγει με ανοικτή πρόσκληση προς τον Παναγιότατο: «Ἐλπίζω ὅτι θά εἶμαι εἰς θέσιν νά μπορέσω νά συζητήσω μαζί Σας αὐτά τά θέματα πού σχετίζονται μέ τά τρέχοντα διεθνῆ ζητήματα, κατά τήν διάρκειαν μιᾶς ἐπισκέψεως πού θά δύνασθε νά πραγματοποιήσητε εἰςΠαρισίους, τήν στιγμήν, τήν πλέον κατάλληλον δι’ Ὑμᾶς». 
Αυτός είναι ο Πατριάρχης του Γένους μας, ο πρώτος της υπ’ ουρανόν Ορθοδοξίας.Ο Στυλοβάτης της πίστεως. Ο Θεματοφύλακας των Παραδόσεών μας. Ο Απόστολος και Ιεραπόστολος που μάχεται υπό συνθήκες ιδιαιτέρως δύσκολες, με «έξωθεν μάχες και έσωθεν φόβους». (Β΄Κορινθ. 7,5). 
Γι’ αυτό και όπου πάει ο Πατριάρχης συναρπάζει και συγκινεί τον κόσμο. Όπου κι αν βρεθεί τυγχάνει παλλαϊκής θερμής υποδοχής. Αυτό γίνεται πάντα και μετά βεβαιότητος θα επαναληφθεί και τις επόμενες ημέρες (1-4 Σεπτεμβρίου), που θα επισκεφθεί την Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης, αυτή την τρανή πνευματική θυγατέρα του Μαρτυρικού Οικουμενικού Θρόνου.

8/30/2012

ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ


Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 
Νέος Επίσκοπος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας εξελέγη σήμερα από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Θρόνου. 
Ύστερα από πρόταση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου εξελέγη παμψηφεί ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Τάτσης ως βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Νύσσης, για να διακονήσει τους Καρπαθορώσους που διαβιούν στην Αμερική. 
Η εκλογή του νέου Επισκόπου έγινε από τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.


ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ: "Υποδεχόμαστε τον Πρωτεύθυνο και Πρωτόθρονο της Χριστιανοσύνης"


Ανακοίνωση για την επικείμενη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στην Κρήτη εξέδωσε ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τονίζει: 
«Η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης, προσφιλές πνευματικό τέκνο του Οικουμενικού Θρόνου, υποδέχεται και πάλι την Κορυφή της Ορθοδοξίας, τον Πατριάρχη του μαρτυρικού Γένους των Ρωμιών, την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος θα ευρίσκεται στο νησί μας από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου. Κατ’ εξοχήν λόγος της επισκέψεώς Του η σύγκληση της Ολομέλειας του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών που πραγματοποιείται στους χώρους της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Γεγονός ιστορικό και σπουδαίο για την Ο.Α.Κ. η φιλοξενία της Ολομέλειας του Π.Σ.Ε. Τετρακόσιοι και πλέον Σύνεδροι, κορυφαίοι εκπρόσωποι απ’ όλο τον Χριστιανικό κόσμο θα συζητήσουν θέματα και ζητήματα της Χριστιανοσύνης. Αποδεχόμενος ο Παναγιώτατος πρόσκληση του Π.Σ.Ε., ηθέλησε, στα πλαίσια της ευλογητικής επισκέψεώς Του αυτής στην Ο.Α.Κ., ανταποκρινόμενος σε παρακλητικές προσκλήσεις των Αρχιερέων της Δυτικής Κρήτης, να συμπεριλάβει και άλλες επισκέψεις και δράσεις». 
Ο κ. Αμφιλόχιος σημειώνει σχετικά ότι η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου θα έχει τη μεγάλη ευλογία και χαρά να υποδεχθεί τον Πρωτεύθυνο και Πρωτόθρονο της Χριστιανοσύνης, τον Θεόσοφο Προκαθήμενο της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.30 π.μ. στην έδρα της στο Καστέλι Κισάμου, όπου και θα εγκαινιάσει το 'Τσατσαρωνάκειο' Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Μητροπόλεως. «Σ’ αυτή την ιστορική για την Ιερά Μητρόπολη και τον τόπο ημέρα και ώρα καλούμε και προσκαλούμε τους ανθρώπους του τόπου μας, της Μητροπόλεώς μας, τον ευσεβή, φιλόθεο και φιλότιμο λαό του Θεού. Με τη συμμετοχή και παρουσία μας να δείξουμε, για άλλη μια φορά, ότι γνωρίζουμε να τιμάμε πρόσωπα, θεσμούς και αξίες. Να λάβουμε την ευχή και την ευλογία Του. Να αντλήσουμε δύναμη ατενίζοντας την ιλαρότητα του προσώπου Του, στο οποίο ενσαρκώνονται οι πόνοι, τα βάσανα, οι καημοί, μα και η ελπίδα και το φως της Ρωμιοσύνης. Ελάτε να υποδεχθούμε τον Πατριάρχη του Γένους μας», υπογραμμίζει καταλήγοντας ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος.

8/29/2012

ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: "Σας είμεθα ευγνώμονες γι' αυτό που είσθε, Παναγιώτατε"


Kωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα 
Για το ιερό πρόσωπο του «ανυποχώρητου κήρυκος της αληθείας και της δικαιοσύνης» του Ιωάννου του Προδρόμου μίλησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο τέλος της Θείας Λειτουργίας όπου χοροστάτησε, στον ιστορικό Ναό του Αγίου στην Ξηροκρήνη του Βοσπόρου. 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφερόμενος στο νόημα και στο περιεχόμενο της μνήμης της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Βαπτιστού τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «σήμερα ενθυμούμεθα το γεγονός της Αποτομής της Ιεράς του Κεφαλής του, γεγονός με το οποίο εστεφάνωσε την όλη ζωή και το κήρυγμά του για την προετοιμασία της οδού του Κυρίου, έμεινε πιστός εις τα ιδανικά του και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο ανυποχώρητος κήρυξ της μετανοίας». Αναφέρθηκε, επίσης, στην πορεία του «ιστορικού και συμπαθούς» Ναού του Αγίου Ιωάννου της Ξηροκρήνης. 


«Από εδώ πέρασαν πολλοί Οικουμενικοί Πατριάρχαι, σε αυτόν έγιναν εκλογές Αρχιερέων, πέριξ αυτού είχαν τα θέρετρά τους Ηγεμόνες και Άρχοντες του Γένους ενώ για ένα διάστημα λειτούργησε στην περιοχή η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. Πρόκειται για χώρο ιερό και ιστορικό ο οποίος περικλείει πολλές μνήμες και μεγάλη ιστορία.»

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρουσίασε στους προσκυνητές, κληρικούς και λαϊκούς, από την Πόλη και την Ελλάδα που προσήλθαν στη Θεία Λειτουργία, τον συμπροσευχόμενο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο τον οποίο χαρακτήρισε ως «σεμνό, ταπεινό, ειρηνοποιό και ακούραστο» και ο οποίος εξελέγη προ 13 ετών στην «επιφανεστέρα και μεγαλυτέρα των νέων Μητροπόλεων του Οικουμενικού Θρόνου» από Μητροπολίτης Βρεσθένης. Ο Πατριάρχης σημείωσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος μεταφέρει το μήνυμα της στοργής και ειρήνης και αγάπης και συμφιλιώσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο οποίος ως Έξαρχος της Μητρός Εκκλησίας συντονίζει με επιτυχία τα διορθόδοξα πράγματα στις Η.Π.Α.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος ο οποίος αναφέρθηκε στους δεσμούς της Ομογένειας της Αμερικής με το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και στην αμέριστη συμπαράσταση στους αγώνες και την προάσπιση των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου υπαγραμμίζοντας το κύρος της ισχυρής προσωπικότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «η Ομογένεια της Αμερικής είναι πάντοτε στο πλευρό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του Πατριαρχείου μας, όχι απλώς με πολλή αγάπη και με βαθύ σεβασμό και με θαυμασμό αλλά και με συνεχείς ενέργειες στα ανώτατα κλιμάκια της Αμερικής από τον Πρόεδρο και κάτω, στην προσπάθεια να βοηθηθεί το Πατριαρχείο να αποκτήσει τη δυνατότητα της ελευθέρας ασκήσεως των τεραστίων καθηκόντων, της τεραστίας αποστολής που έχει.» Ακολούθως ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρθηκε στην παρουσία του Πατριάρχου στην Αμερική, στις συναντήσεις του με τους Προέδρους και τους πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ότι «κάθε φορά που επισκέπτεται την Αμερική ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σημαίνει συναγερμός, όχι θόρυβος, συναγερμός σεβασμού, τιμής και θαυμασμού» προσθέτοντας «Σας είμεθα ευγνώμονες γι΄αυτό που είσθε, Παναγιώτατε.»


Εκ μέρους του Αρχιερατικώς Προϊσταμένου της περιφέρειας Βοσπόρου Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίου προσφώνησε τον Πατριάρχη ο π. Ευάγγελος Γρηγοριάδης ενώ μίλησε και η Πρόεδρος της Κοινότητος Ξηροκρήνης Όλγα Αλιμπέρτη η οποία κατά την προσφώνηση της προς τον Πατριάρχη ανέφερε μεταξύ αλλων ότι «η εικοσαετής ποιμαντορία Σας, οι πράξεις και τα έργα σας στην Οικουμένη είναι η τρανή απόδειξη της αγάπης Σας στην παγκόσμια κληρονομιά. Πρωτοστατείτε σε κάθε προσπάθεια για τη διαφύλαξη της και εμπνέετε όλους εμάς με το θάρος, την αυταπάρνηση και την αγωνιστικότητα Σας.» 
Ακολούθησε δεξίωση στο κατάφυτο προαύλιο του Ναού με τη βοσπορινή αύρα στην οποία προσφέρθηκαν παραδοσιακά νηστίσιμα κεράσματα και δροσερά αφεψήματα, δείγμα της πολίτικης αρχοντιάς και φιλοξενίας.


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
- Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 28ης Αὐγούστου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἐν Çiftehavuzlar Λέσχῃ «Cercle d’ Orient» πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Akkan Suver, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Marmara. 
- Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου καί Ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τήν Τετάρτην, 29ην Αὐγούστου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Εὐάγγελος Γρηγοριάδης, ἡ Εὐγεν. κ. Ὄλγα Ἀλιμπέρτη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ


 

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημερώσεως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός με αφορμή την έλευση του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας και Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στα Χανιά την 1η Σεπτεμβρίου. 
Ο Σεβασμιώτατος κ. Δαμασκηνός δήλωσε: 
Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο Πρώτος της Ορθοδοξίας και Ύπατος του Γένους μας έρχεται στην Κρήτη. 
Έρχεται την 1ην Σεπτεμβρίου και θα τον υποδεχθούμε, κλήρος καί λαός, με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίον και την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της θυγατρός Εκκλησίας της Κρήτης στις 6:30 μ.μ στο αεροδρόμιο Χανίων. 
Σας καλούμε όλους να αντικρύσουμε τον στύλον της ελπίδος και της αγάπης, την σεπτήν κορυφήν της αθάνατης Ορθοδοξίας που μεταλαμπαδεύει το φως της πίστεως για ένα καλύτερο αύριο. 
Ο Πατριάρχης της Ρωμιοσύνης θα επισκεφθεί την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίας Τριάδος τών Τζαγκαρόλων με την ευκαιρία των τετρακοσίων ετών από της ιδρύσεως της Μονής, η οποία και θα του επιφυλάξει θερμή μοναστηριακή υποδοχή. 
Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου από τις 08:00 - 12:00 μ.θα εγκαινιάσει το Καθολικό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στο Κάστρο Βαρυπέτρου, δια το οποίο από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός εργάζονται η Γερόντισσα και η πολυμελής αδελφότητα της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ζωοδόχου Πηγής Χρυσοπηγής, προκειμένου να είναι έτοιμος ο ναός δια το κορυφαίον αυτό γεγονός που θεμελίωσε προ δεκαετίας ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης. 
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας στο μετόχιον της Μονής Χρυσοπηγής που ευρίσκεται εις την Αγία Κυριακή θα τελεσθεί προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου ο αγιασμός του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδεύσεως δια τα νιάτα της περιοχής μας. 
Μετά την επίσκεψη του στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου ο Πατήρ της Οικουμένης θα χαιρετήσει και θα ευλογήσει την ποδοσφαιρική ομάδα του Πλατανιά Κυδωνίας λόγω της εισόδου της εις την Α' κατηγορίαν του ποδοσφαίρου της πατρίδος μας, ενώ το μεσημέρι στις 12:00 μ. θα γίνει η αναγόρευσις της Α.Θ.Π. εις Επίτιμον Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Στις 3:30 μ.μ ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιών δια πρώτη φορά, ώστε η επιστηρικτική ράβδος Του να στηρίξει τις γερόντισσες μοναχές της Μονής και τον περιούσιον λαόν της ευρύτερης περιοχής του Ακρωτηρίου. 
Προσκαλούμε και παρακαλούμε όλους που τόσες δυσκολίες σας κατακλύζουν να έλθετε και να νοιώσετε το ιεροπρεπές αγκάλιασμα στοργής και αγάπης του Παναγιωτάτου Πατέρα μας το οποίον θα δώσει φως και πείσμα για πνευματική ζωή.
Από την Ι. Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

8/28/2012

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ: "Η Ελλάδα σύψυχη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο"


Του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, 
Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Οι ευρωπαϊκοί χάρτες στις αίθουσες διδασκαλίας του ιστορικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης δημιουργούσαν ερωτήματα, όχι βέβαια μόνο στο γράφοντα. Οι καθηγητές Ι. Χασιώτης των μεσαιωνικών χρόνων και Ι. Τουλουμάκος της αρχαίας ιστορίας συνήθιζαν να κρεμούν χάρτες για το εποπτικότερο, το αποτελεσματικότερο και το παραστατικότερο της διδασκαλίας. Ο Τουλουμάκος μάλιστα μας παρότρυνε και αγοράζαμε ειδικά φυλλάδια - χάρτες. Τους μελετούσαμε και εξεταζόμαστε για να εμπεδώνομε καλύτερα τα ιστορικά δρώμενα. Όμως, στο γράφοντα και όχι μόνο, οι χάρτες και το μάθημα της ιστορίας στα ακαδημαϊκά έδρανα, δημιουργούσαν εύλογα ερωτηματικά. Η Ευρώπη έφτασε στον 20ό αιώνα (οι χάρτες απλώνονταν περί το 1980) διαβαίνοντας ποικίλα σχήματα, κοινωνικά, πνευματικά, πολιτιστικά, οικονομικά, αλλά και διαμορφώνοντας, κατά καιρούς, διάφορα, ανά περιοχή, γεωγραφικά όρια και σύνορα. Φεουδαρχία, ελέω Θεού μοναρχία, αυτοκρατορίες, συνταγματική μοναρχία, διαφωτισμό, για να φθάσομε, παρακάμπτοντας πολλά, στο εθνικό μας κράτος. 
Η μελέτη της ιστορίας των χωρών της χερσονήσου του Αίμου, των Βαλκανίων δηλαδή, που μας δίδασκε, με το καλοπροαίρετο αφοπλιστικό της χαμόγελο, η Βασιλική Παπούλια, ευλαβική αναγνώστρια της Καθημερινής, διακριτικά και σταθερά μας οδηγούσε σε άλλα καίρια ερωτήματα. Στο μαθήματα αυτό άκουσα άποψη για το παιδομάζωμα, «αιρετική». Άκουσα, επίσης, ότι το εθνικό κράτος είναι δημιούργημα ιστορικής συγκυρίας και η ιστορία θα το ξεπεράσει. Στις ηχηρές μας ενστάσεις απάντησε, όπως πάντοτε καλοδιάθετα, «εσείς σίγουρα θα το ζήσετε αυτό». Δόξα τω Θεώ όμως και η Παπούλια ζει και όπως όλοι μας είδε τη διαμόρφωση νέων συνόρων και νέων κρατών, μετά την πτώση του κομμουνισμού και όλοι μας παρακολουθούμε με αγωνία τις νεώτερες εξελίξεις. Αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας την Ελλάδα, για την ακεραιότητα των συνόρων μας, για τη δημογραφική μας ανάπτυξη, για την υπέρβαση, τη θεραπεία της κρίσης που μας συγκλονίζει. 
Η πατρίδα μας, η Ελλάδα, είναι και αναγνωρίστηκε κληρονόμος, πνευματική και πολιτιστική συνέχεια της ελληνορθόδοξης αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως και του «γένους των ρωμαίων», που πορεύτηκε στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Γι’ αυτό, εκτός επικράτειας και συνόρων της, κανονικά και νομικά είναι πνευματικά και πολιτιστικά σύψυχη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Στο Φανάρι, το μυστήριο της Εκκλησίας, εναπόθεσε τη διαχρονική ευθύνη της εκκλησιαστικής κανονικότητας. Θεσμός ελληνόφωνος, ελληνικός, που υπερβαίνει τις γεωπολιτικές, γεωγραφικές, και κοινωνικοπολιτικές μεταβολές και περιπέτειες των αιώνων και της ιστορίας, όπως περιγράφονται και στους χάρτες της ιστορίας. Παράλληλα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετέχει οργανικά στη σύνολη, μακραίωνη, δυναμική οδύνη της δημιουργίας, του αίματος και του πνεύματος. Έκφραση αμετάβλητης θεσμικής οντότητας, άνωθεν ευλογουμένης. 
Το μυστήριο της Εκκλησίας, στην εσχατολογική προοπτική αλλά και στην καθημερινή του πραγματικότητα, τελετουργείται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, κατά τρόπο θαυμαστό, μυσταγωγικό, πέρα από τα όρια της ανθρώπινης λογικής και των ποικίλων ενδοκοσμικών σχημάτων. 
Και όλοι ανεξαιρέτως συμφωνούμε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει συμβάλει τα μέγιστα στη δυναμική συνέχεια του μυστηρίου της Μεγάλης Εκκλησίας. Της Εκκλησίας των του Χριστού πενήτων. Και ότι εαυτόν αναλώνει στην εμπέδωση, συνέχεια και διεθνή εξακτίνωση του διαχρονικού και υπερεθνικού θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Της κοινής ταυτότητας του Ορθόδοξου κόσμου, του Ελληνισμού, με την κοινή πνευματική και πολιτιστική μας παρακαταθήκη, δυνάμει και ενεργεία, εν υπερβάσει διαχρονική και γεωγραφικοπολιτική. Και πριν τελειώσω με το στίχο του Σαββόπουλου: «όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει», δεν λησμονώ ότι στην Ελλάδα με την ευρύτερη οικουμενική έννοια ανήκουν και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Αρχιεπισκοπή του Σινά, και το δευτερόθρονο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Η Κύπρος συγκροτεί αυτοκέφαλη Eλληνόφωνη κανονική δικαιοδοσία και αν είχε με τους εθνικούς αγώνες ενσωματωθεί στην Ελλάδα, τότε στην Ελληνική επικράτεια θα είχαμε άλλη μια κανονική δικαιοδοσία. Αυτή της αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου.

8/25/2012

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ


Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς Ἴμβρον 

Ὡς ἐδημοσιεύθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ὁμοῦ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τήν Ἴμβρον ἀπό 21ης ἔως 24ης τ.μ. Αὐγούστου. 
Κατά τό τριήμερον τοῦτο ὁ Πατριάρχης ἐξενάγησε τόν Μακαριώτατον εἰς τά διάφορα παραδοσιακά χωρία τῆς νήσου, ἐπεσκέφθησαν ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον (Kaymakam) αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Kamuran Taşbilek, ἐνῶ τήν Πέμπτην, 23ην ἰδίου, ἡ Α. Μακαριότης προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ ὁμωνύμῳ ναῷ τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι. Εἰς τό τέλος αὐτῆς προσεφώνησαν τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Ἴμβρου ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος καί ὁ Πατριάρχης καί ἀπήντησε καταλλήλως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς προτεραίας ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε πρός τούς πιστούς ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης. 


Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 22ας τ. μ., ὁ παρεπιδημῶν ἐν Ἴμβρῳ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», παρέθεσεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ ΑΝΕMOS δεῖπνον πρός τιμήν τῶν δύο Πρωθιεραρχῶν, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως. 
 Ἐξ ἄλλου, ὁ Πατριάρχης τήν Πέμπτην, 23ην ἰδίου, ἐτέλεσε τήν κηδείαν τοῦ τήν προτεραίαν θανόντος ὁμοχωρίου αὐτοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Τριβλοῦ. 
Οἱ δύο ἄνδρες μετά τῶν σύν αὐτοῖς ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 24ης τ. μ., τό δέ ἑσπέρας ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ συνοδεία του ἀνεχώρησαν εἰς Ἀθήνας, προπεμφθέντες ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου.

8/24/2012

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: "Σας ευγνωμονούμε, σας θαυμάζουμε, σας αγαπούμε, σας χρειαζόμαστε Παναγιώτατε"


Ίμβρος, των Νίκου Παπαχρήστου και Νίκου Μαγγίνα 
Με λαμπρότητα πανηγύρισε το χωριό των Αγίων Θεοδώρων Ίμβρου την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Δεκάδες ΑγιοΘοδωρίτες με πρώτο το πλέον επιφανές τέκνο του χωριού, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ι.Ν. της Κοιμήσεως της Θεοτόκου προεξάρχοντος του φιλοξενουμένου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και συλλειτουργούντων του Μητροπολίτη Μύρων Χρυσοστόμου και του Επισκόπου Διαυλείας Γαβριήλ. 
Καλωσορίζοντας για ακόμη μια φορά τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στην γενέτειρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι της νήσου, «παρά τους διωγμούς και τας αδικίας τας οποίας υπέστημεν, ιδιαιτέρως κατά τας τελευταίας δεκαετίας του παρελθόντος αιώνος», η Ίμβρος κατάφερε να αντέξει και να ατενίζει σήμερα με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, «διότι γνωρίζομεν την ανυπόκριτον και αδελφικήν αγάπην σας προς τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και ότι είμεθα πάντοτε εις την σκέψιν σας και εις τας προσευχάς σας». Όπως είπε στη συνέχεια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρακολουθεί το έργο του Αρχιεπισκόπου, «τους κόπους και τις αγωνίες σας προς στήριξιν και ενίσχυσιν του ποιμνίιου σας, το οποίο χειμάζεται εκ της σοβούσης οικονομικής κρίσεως». 
Θερμά ήταν και τα λόγια του Αρχιεπισκόπου Αθηνών για τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Πρωτόθρονη και Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. «Σας ευγνωμονούμε, σας θαυμάζουμε, σας αγαπούμε, σας χρειαζόμαστε Παναγιώτατε», είπε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος.

Τον «Αρχιεπίσκοπο των έργων» καλωσόρισε θερμά και ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος.

8/23/2012

ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΩΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ


Ίμβρος, των Νίκου Παπαχρήστου και Νίκου Μαγγίνα 
Την ελπίδα και συνάμα τη βεβαιότητα του πως «η Ίμβρος έχει μέλλον» και «δεν έσβησε οριστικώς από τον χάρτη της Ρωμηοσύνης» εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εμφανώς συγκινημένος, στην ομιλία του μετά την Πατριαρχική χοροστασία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου του γενέθλιου τόπου του, στο χωριό των Αγίων Θεοδώρων Ίμβρου. «Έτσι πιστεύουμε όλοι, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε και το μέλλον και η ιστορία δεν θα μας διαψεύσει», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου, και εξέφρασε την ευχή να θυμούνται πάντοτε το πολύπαθο, μαρτυρικό και ταπεινό νησί «οι Ευρωπαίοι και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρ του δικαίου, υπέρ της κατισχύσεως της νομιμότητας εναντίον της αδικίας. Να μας θυμούνται και να μας βοηθούν και εμείς να αγωνιζόμεθα μέχρι της τελικής δικαιώσεως».  
Συγκίνηση για τις δοκιμασίες της γενέτειρας Ίμβρου 
«Ήρθαμε για να συγκρίνουμε το χθες με το σήμερα του νησιού μας», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος προς τους δεκάδες Ιμβρίους αλλά και στους «φίλους της Ίμβρου» που κατέκλυσαν τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του χωριού του. 
«Η Ίμβρος έχει και μέλλον, δεν έσβησε οριστικώς από τον χάρτη της Ρωμηοσύνης. Έτσι πιστεύουμε όλοι, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε και το μέλλον και η ιστορία δεν θα μας διαψεύσει», τόνισε ο Πατριάρχης και αναφέρθηκε στις προσπάθειες των Ιμβριακών Σωματείων, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης για την υπεράσπιση των δικαίων των Ιμβρίων.  
«Δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμεθα»  
«Βλέπουμε τους αγώνες τους στα Ευρωπαϊκά όργανα, βλέπουμε την κατανόηση που αυτά επιδεικνύουν για τα απαράγραπτα δίκαια της Ίμβρου όπως πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι τα δικαιώματα τα οποία διεκδικούμε κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με αυτά τα εφόδια και τα εχέγγυα δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμεθα έως ότου επανακτήσουμε όλα αυτά τα οποία μας ανήκουν. Δεν αδικήσαμε κανέναν, αδικηθήκαμε κατάφορα. Υπέστημεν διωγμούς γι’ αυτό και άδειασε το νησί μας από τους Ρωμηούς χριστιανούς, αυτόχθονες γηγενείς κατοίκους οι οποίοι επί αιώνες ζούσαν εδώ νομοταγείς, ταπεινοί άνθρωποι του μόχθου, καλλιεργούντες την γη των πατέρων τους, ζώντες με άλλα βιοποριστικά επαγγέλματα, με την κτηνοτροφία, με την μελισσοκομία… με την καλλιέργεια των κτημάτων τους», σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. 
Στο σημείο αυτό θυμήθηκε τα λόγια του οφθαλμιάτρου Χρυσοστόμου Χριστοφορίδη, κατά την χειροθεσία του σε Άρχοντα του Πατριαρχείου στην Ιστορική Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, ο οποίος είχε μιλήσει για τα δύσκολα και δίσεκτα χρόνια της Ίμβρου, επί Μητροπολίτου Φωτίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, “όταν μας λιθοβολούσαν, δεν επιστρέφαμε τις πέτρες. Τις μαζεύαμε. Και με αυτές σήμερα ξαναχτίζουμε τα σπίτια μας, επισκευάζουμε τα σπίτια μας. Και μπορεί αύριο να ξανακάνουμε ξερολιθιές για να καλλιεργούμε τα χωράφια μας. Όσα μας απέμειναν”. 
«Και ο κ. Χριστοφορίδης – συνέχισε ο Πατριάρχης – είπε ακόμα ότι “για εμάς τους Ιμβρίους όπου και αν βρισκόμαστε θα υπάρχει πάντοτε δρόμος και πλοίο για να επιστρέφουμε στη δική μας Αλεξάνδρεια, στην Ίμβρο” και το είπε αυτό παραφράζοντας τον Αλεξανδρινό ποιητή, τον Καβάφη. Εύχομαι Αδελφοί μου και συμπατριώτες μου, αυτή η αισιοδοξία μας και οι προσπάθειες όλων μας για το μέλλον του νησιού μας να μην διαψευσθούν, να στεφθούν υπό πλήρους επιτυχίας, με την βοήθεια και την χάρη της Παναγίας. Να μας θυμούνται πάντοτε οι Ευρωπαίοι και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρ του δικαίου, υπέρ της κατισχύσεως της νομιμότητας εναντίον της αδικίας. Να μας θυμούνται και να μας βοηθούν και εμείς να αγωνιζόμεθα μέχρι της τελικής δικαιώσεως». 


Νέα σελίδα για την ελληνική παιδεία στην Ίμβρο και η έκκληση του Πατριάρχη  
Στο σημείο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην σημαντική και ευχάριστη εξέλιξη της χορήγησης αδείας από τις Αρχές για την επαναλειτουργία ενός Ρωμαίηκου μειονοτικού σχολείου ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα. «Άλλη μεγάλη αδικία η κατάργηση της ελληνικής παιδείας στο νησί μας. Το σχολείο κτηριακώς είναι έτοιμο. Πέρασα σήμερα και το καμάρωσα. Είναι το σχολείο στο οποίο πέρασα και εγώ τα πέντε πρώτα από τα είκοσι συνολικά χρόνια της μαθητικής μου ζωής και φυσικά συγκινήθηκα και εδόξασα τον Θεόν που μας έδωσε αυτή την ελπίδα, αυτή την επιπλέον ελπίδα για το αύριο και για το μέλλον της Ίμβρου. Τώρα επαφίεται σε όλους μας, ο καθένας από την έπαλξή του και ο καθένας με τις δυνατότητες και με τα μέσα που διαθέτει να στηρίξουμε αυτό το σχολείο» είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Απηύθυνε μάλιστα και μια έκκληση προς τους απανταχού Ιμβρίους. 
«Όσοι έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας και είναι στην Ελλάδα και μπορούν να επαναπατρισθούν να παραμερίσουν όλα τα αλλά εμπόδια και όλους τους δισταγμούς και να έρθουν, να φέρουν τα παιδιά τους να είναι τα πρώτα που θα εγγραφούν στη νέα περίοδο της Ελληνικής παιδείας στην Ίμβρο. Η Μητρόπολη θα είναι φυσικά στο πλευρό της Κοινότητος Αγίων Θεοδώρων και του σχολείου. Αυτό το σχολείο δεν ανήκει μόνο στην Κοινότητα των Αγίων Θεοδώρων, ανήκει σε όλη την Ίμβρο και σε όλους τους Ιμβρίους», σημείωσε και διαβεβαίωσε και πως το Πατριαρχείο θα σταθεί στο πλευρό της Κοινότητος και των Ιμβρίων για την στήριξη του σχολείου.  


Θερμό καλωσόρισμα στον Αρχιεπίσκοπο της «γνήσιας ταπεινοφροσύνης»  
Αναφερόμενος στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο οποίος θα προεξάρχει της πανηγυρικής θείας λειτουργίας που θα τελεστεί την Πέμπτη στον ίδιο Ναό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε με θερμά λόγια για τον κ. Ιερώνυμο. 
«Είναι ο Αρχιεπίσκοπος των χαμηλών τόνων, ο Αρχιεπίσκοπος της φτωχολογιάς, ο Αρχιεπίσκοπος της ταπεινοφροσύνης, της γνησίας, όχι της επιτηδευμένης ταπεινοφροσύνης, της σεμνότητος και απλότητος πράγμα το οποίο μας θυμίζει τον μακαριστό προκάτοχό μου Πατριάρχη Δημήτριο, παρά τον οποίο είχα την τιμή και την ευλογία να διακονήσω για 20 χρόνια, όσα ήταν και τα χρόνια της Πατριαρχίας του. Ήταν όπως και ο Μακαριώτατος γνησίως ταπεινός, αυθεντικός, ανεπιτήδευτος, γι’ αυτό και είχε κατακτήσει τις καρδιές όχι μόνο του ποιμνίου αλλά και όλων όσοι τον εγνώρισαν στα αρκετά ταξίδια που έκανε στις διάφορες Εκκλησίες στο εξωτερικό», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, «εγκαρδίως, τιμητικώς, ευγνωμόνως». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε ιδιαίτερη μνεία στον παριστάμενο καθηγητή κ.Ισαάκ Αναστασιάδη, ο οποίος διατέλεσε επί δωδεκαετία διευθυντής της Κεντρικής Σχολής που λειτουργούσε στην πρωτεύουσα της νήσου, Παναγία, μέχρι και το κλείσιμό της από τις Αρχές. «Στο πρόσωπο του ζούμε εκείνα τα καλά χρόνια της Ίμβρου». 
Επίσης αναφέρθηκε στον μακαριστό πνευματικό του πατέρα Μητροπολίτη Μελίτωνα Χατζή, ο οποίος την περίοδο που ήταν ποιμενάρχης της Ίμβρου βοήθησε να σπουδάσουν δεκάδες παιδιά. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους παριστάμενους Προέδρους των Ιμβριακών Σωματείων, στον κ. Κώστα Χριστοφορίδη, της Ενώσεως Ιμβρίων Αθηνών και στον κ. Παύλο Σταματίδη, της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας Θράκης.

8/22/2012

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ


Ίμβρος, των Νίκου Παπαχρήστου και Νίκου Μαγγίνα 
Στο χωριό του τους Αγίους Θεοδώρους Ίμβρου ξενάγησε το πρωί της Τετάρτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. 
Μαζί περπάτησαν τα στενά καλντερίμια του ταπεινού χωριού που τους θερινούς μήνες βρίσκει και πάλι την παλαιά ρωμαϊκή αίγλη του - με τους εκατοντάδες Ιμβρίους να επιστρέφουν στα πάτρια - και είδαν τα πετρόκτιστα σπίτια, τους ανθισμένους κήπους και τις φιλόξενες αυλές. Ο Πατριάρχης ξενάγησε τον Αρχιεπίσκοπο στο Πατρικό του σπίτι, εκεί όπου γεννήθηκε, στο μουσείο που δημιούργησαν συμπατριώτες του αφιερωμένο στη διακονία του, στο σπίτι του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου αλλά και στο δημοτικό σχολείο που φοίτησε και το οποίο σύντομα, ανακαινισμένο πλέον, θα επαναλειτουργήσει ύστερα από 48 χρόνια από την ημέρα που έκλεισε υποχρεωτικά.


Προσκύνησαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου βαπτίστηκε ο Πατριάρχης αλλά και στο κοιμητήριο του χωριού όπου αναπαύονται οι συγχωριανοί που έφυγαν από την ζωή. 
 Και μετά επισκέφθηκαν το Γλυκί με τα ωραία σπίτια και τις γραφικές γειτονιές, γενέθλιο τόπο το λογίου Μοναχού Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του οποίου το όνομα φέρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι κάτοικοί τους υποδέχθηκαν με συγκίνηση και έσπευδαν να πάρουν την ευχή του συμπατριώτη τους Οικουμενικού Πατριάρχη αλλά και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ο Ιερέας του χωριού χτυπούσε χαρμόσυνα την καμπάνα του Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου και αφού προσκύνησαν οι Γλυκιανοί γλύκαναν τους δύο Προκαθημένους με φιλέματα παραδοσιακά στη μικρή αίθουσα εκδηλώσεων του χωριού. Ανάμεσά τους και ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Κωνσταντίνος Δεληκωνσταντής, Γλυκιανός γέννημα θρέμμα ο οποίος υποδέχθηκε στην πατρική οικία του τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών.


Εκεί έδειξε στον Αρχιεπίσκοπο τη μικρή συλλογή με εργαλεία της γης και αντικείμενα του παραδοσιακού νοικοκυριού που χρησιμοποιούσαν οι γονείς του καθώς και το περβάζι που όταν ήταν μικρός μαθητής χρησιμοποιούσε σαν γραφείο για να διαβάζει. 
Το μεσημέρι ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος προσέφερε τράπεζα προς τιμήν του Ιμβρίου Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του φιλοξενούμενου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου.


8/21/2012

ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


Ίμβρος, των Νίκου Μαγγίνα και Νίκου Παπαχρήστου 
Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στον συντοπίτη τους Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο δεκάδες Ίμβριοι που είχαν συγκεντρωθεί και ανέμεναν από νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της γενέτειρας του Παναγιωτάτου, νήσου Ίμβρου. «Καλώς σας βρήκα», είπε ο Πατριάρχης προς τους συμπατριώτες του Ιμβρίους αλλά και τους προσκυνητές από την Ελλάδα που έσπευσαν να λάβουν την ευχή του αλλά και την ευχή του Αρχιεπισκόπου. Με θέρμη τους υποδέχθηκε πρώτος οι επιχώριος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος καθώς και ο Ίμβριος Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος.


Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο οποίος συνοδεύεται από τον Επίσκοπο Διαυλείας Γαβριήλ, Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Αρχιμανδρίτη Μάξιμο Παπαγιάννη, Πρωτοσύγκελλο της Ι. Αρχιεπισκοπής, τον Πρωτοπρεσβ. Αδαμάντιο Αυγουστίδη και τον Διάκονο Επιφάνιο Αρβανίτη, προσκύνησαν στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πρωτεύουσα της νήσου, Παναγία. 
Αμέσως μετά ο πάντοτε φιλόξενος Μητροπολίτης Ίμβρου υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Ίμβρου και Τενέδου.


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ


Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον (21.8.2012)
Σήμερον, Τρίτην, 21ην τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἀφιχθέντος ἐξ Ἀθηνῶν τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 19ης ἰδίου, ἀνεχώρησαν εἰς Ἴμβρον, ὅπου ἡ Α. Μακαριότης θὰ εἶναι φιλοξενουμένη τοῦ Ἰμβρίου Πατριάρχου μέχρι καὶ τῆς 24ης ἰδίου, ὅτε καὶ θὰ ἐπιστρέψουν ἀεροπορικῶς εἰς τὴν Πόλιν μετὰ τῶν συνοδῶν αὐτῶν. 
Τὴν Πέμπτην, 23ην τ. μ., ἡμέραν τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος θὰ προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίζοντι γενεθλίῳ χωρίῳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος Ἅγιοι Θεόδωροι. 
Χθές, Δευτέραν, οἱ δύο ἄνδρες, ἡ συνοδεία τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος μετέβησαν εἰς τὴν νῆσον τῆς Ἁγίας Γλυκερίας, ἰδιοκτησίαν τοῦ Ἐπιχειρηματίου Ἐντιμ. κ. Rahmi M. Koç, ὅπου προσεκύνησαν εἰς τὰ ἐρείπια τοῦ Καθολικοῦ τῆς ἐν αὐτῇ Βυζαντινῆς Μονῆς, ἔψαλαν τὸ ἀπολυτίκιον καὶ τὸ Κοντάκιον τῆς Ἁγίας Γλυκερίας καὶ παρεκάθησαν εἰς γεῦμα, μεθ᾿ ὃ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Πόλιν.

8/20/2012

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΑΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ


Τελέσθηκε με άδεια του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, χθές, Κυριακή, 19 Αυγούστου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπουένος Άϊρες, κατά την Πατριαρχική Τάξη, η χειροτονία του Θεοφιλ. Επισκόπου Πατάρων κ. Ιωσήφ Bosch, βοηθού του Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Άϊρες κ. Ταρασίου. 
Της χειροτονίας, προεξάρχοντος του Σεβ. κ. Ταρασίου, συμμετείχαν και οι Σεβ. Μητροπολίτες Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Αμφιλόχιος (Πατριαρχείο Σερβίας), κ. Σιλουανός (Πατριαρχείο Αντιοχείας) και Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, ως και οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Σινώπης κ. Αθηναγόρας και Αβύδου κ. Κύριλλος, καθώς και πολλοί κληρικοί με επικεφαλής τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Μάξιμο Παπαγιάννη, Πρωτοσύγκελλο της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Πατάρων κ. Ιωσήφ είναι ο πρώτος αργεντινός αρχιερεύς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον οποίο εξέλεξε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατόπιν προτάσεως του οικείου ποιμενάρχου κ. Ταρασίου. Στην χειροτονία, τελεσθείσα σε δύο γλώσσες (την ισπανική και την ελληνική), και η οποία προκάλεσε τον ενθουσιασμό των τοπικών παραγόντων, συμμετείχαν σημαίνουσες εκκλησιαστικές, ομογενειακές, διπλωματικές και άλλες προσωπικότητες της πρωτεύουσας της Αργεντινής. 
Στην ομιλία του ο Θεοφιλ. κ. Ιωσήφ υπεγράμμισε τα ακόλουθα: «Το Φανάρι, το σεπτό της Ορθοδοξίας Κέντρο, είναι ο τόπος όπου τα ανθρώπινα όρια της εθνικής καταγωγής, του πολιτισμού, της πολιτικής και της οικονομίας μεταμορφώνονται από τη θεία χάρη, την πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα. Ο ιερός θεσμός της Μητρός Εκκλησίας, δέχεται και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως και τους καθιστά γνήσια τέκνα του. Σήμερα δηλώνω και πάλι με πλήρη συνείδηση της εκκλησιαστικής μου ευθύνης την απόλυτή μου αφοσίωση και υποταγή μου στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, στην οποία είμαι υπερήφανος να ανήκω, και στον Σεπτό Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, τον Αυθέντη και Δεσπότη μου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο. Καθ᾽ όλη την ιεραρχική διακονία μου θα υπεραμύνομαι παντού και πάντοτε τα σεπτά προνόμοια του Οικουμενικού Θρόνου, της μαρτυρικής αυτής Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως». 


Στην αντιφώνησή του ο Σεβ. κ. Ταράσιος τόνισε τα εξής: «Με την αγάπη σου για τον άνθρωπο, την βαθειά σου μόρφωση και την ποιμαντική μέριμνα, ως ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα είσαι πηγή έμπνευσης και ευλάβειας για τους ευλογημένους μας πιστούς. Με τη δική σου συμβολή θα μπορούμε να τους κρατάμε στην ασφάλεια του ποιμνίου της καθ᾽ ημάς Ι. Μητροπόλεως, της αληθινής κιβωτού της σωτηρίας, σε ένα κόσμο που διαρκώς απομακρύνεται από τις ρίζες και τις γνήσιες παραδόσεις της Ορθοδοξίας. Δέν λησμονῶ καθόλου ὅτι εἶσαι γνώστης τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ ποιμνίου μου που εκτείνεται ἀπό τόν Ισημερινό ἑως τήν Γῆ τοῦ Πυρός καί ἀπό Σαντιάγο τῆς Χιλῆς ἑως τό Ρίο. Τώρα όμως σε στέλνει η Εκκλησία με νέα εφόδια στον αγρό της Ιεραποστολής, για να φέρεις ψυχές στον Χριστό και στην Εκκλησία του».


Εν τέλει, ο νέος επίσκοπος διένειμε στο πολυπληθές εκκλησίασμα το αντίδωρο και το αναμνηστικό της χειροτονίας του και δέχθηκε τις ευχές των πιστών. 
Η εόρτια δεξίωση και το γεύμα παρετέθη στο «Παλάτιον» της Λέσχης Αξιωματικών του Μπουένος Άϊρες, με την συμμετοχή και του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Πλάτωνος του Πατριαρχείου Μόσχας.

 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙΚωνσταντινούπολη, των Νικολάου Μαγγίνα και Νίκου Παπαχρήστου 

Στο Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας έφτασε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος όπου τον καλωσόρισε με θέρμη  ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Κατά την άφιξη του στο Φανάρι τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, και ο Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου μαζί με τους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μαζί με τα μέλη της συνοδείας του, τον Επίσκοπο Διαυλείας Γαβριήλ, Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, τον Πρωτοπρεσβύτερο Αδαμάντιο Αυγουστίδη, Πανεπιστημιακό και τον διάκονο Επιφάνιο Αρβανίτη, προσκύνησαν στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Προσκυνητές από την Χριστιανική Ένωση Καρδίτσας «Ο Άγιος Σεραφείμ», που νωρίτερα είχαν λάβει την Πατριαρχική ευλογία κατά την συνάντησή τους με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, έσπευσαν να λάβουν και την ευχή του Αρχιεπισκόπου. 
Αύριο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα αναχωρήσουν  για την γενέτειρά του Παναγιωτάτου, νήσο Ίμβρο με την ευκαιρία της εορτής της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την ημέρα εκείνη πανηγυρίζει ο γενέθλιος τόπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, το χωριό των Αγίων Θεοδώρων.


Related Posts with Thumbnails