________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/30/2015

ΣΤΗ ΡΟΔΟ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΘΗΡΑΝΩΝ (ΦΩΤΟ)


Στην Ρόδο ξεκίνησαν οι εργασίες της 16ης Ολομέλειας του επίσημου θεολογικού διαλόγου μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Παγκόσμιας Λουθηρανικής Ομοσπονδίας.
Στην Ολομέλεια  προεδρεύουν ο Μητροπολίτης Σασίμων Δρ. Γεννάδιος, Ορθόδοξος Συμπρόεδρος (Οικουμενικό Πατριαρχείο), και ο Επίσκοπος Δρ. Christoph Klein, Λουθηρανός Συμπρόεδρος.
Στην αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου συμμετέχει και ο Πανοσιολ. Δευτερεύων Δρ. Θεόδωρος Μεϊμάρης, ο οποίος είναι ο Ορθόδοξος Γραμματεύς της Διεθνούς Επιτροπής στον Διάλογο,  ενώ συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι Ορθοδόξων Εκκλησιών και καθηγητές θεολογίας.
Στην εναρκτήρια συνεδρία της Ολομέλειας απηύθυνε χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος.
Η Ολομέλεια του 2015, που φιλοξενείται από την ορθόδοξη πλευρά στη Ρόδο, θα ασχοληθεί με τα κείμενα που παρήχθησαν κατά τις συναντήσεις της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του Λονδίνου (2012), του Σιμπίου Ρουμανίας (2013) και του Ταλλίν (2014) σχετικά με το θέμα του Μυστηρίου της Ιεροσύνης.
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 5 Μαϊου.

φωτογραφίες: KOUFOSIMAGES.GR

4/29/2015

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ (Γαλλικά)


Démenti du métropolite de Pergame Jean au sujet d’articles parus dans les médias grecs concernant des travaux préparatoires au grand concile panorthodoxe 
Le métropolite de Pergame Jean a envoyé à l’agence d’informations ecclésiastiques Romfea-gr la déclaration suivante, en date du 23 avril : 
«À l’occasion des informations inexactes parue sur votre site le 1er avril 2015 à 13h32 concernant les travaux de la Commission spéciale inter-orthodoxe pour la préparation du grand et saint concile de l’Église orthodoxe, placée sous ma présidence, ainsi que des articles et commentaires signés ou encore publiés sous des pseudonymes, qui sont restés longtemps sur votre site, lesquels constituent sources de diffamation à mon égard et à celui des autres membres de la Commission susmentionnée et provoquent un tort moral au travail de celle-ci, je vous demande, pour le rétablissement de la vérité, de publier immédiatement et de façon permanente sur votre site, et ce exactement de la même façon que votre publication précédente, que: 
1. L’article suivant publié sur votre site est totalement inexact et fallacieux, selon lequel et soi-disant «la commission préparatoire voulait lors de sa précédente réunion, déposer un amendement par lequel le saint et grand concile exprimerait sa solidarité avec les «minorités sexuelles». 
Une telle décision de la Commission spéciale sous ma présidence n’a non seulement jamais existé, mais absolument aucun des membres de la Commission n’a soutenu, directement ou indirectement, le mode de vie de ces «minorités». 
Le non-exercice de violences contre les pécheurs découlant du principe évangélique de l’amour envers chaque pécheur (cf. parmi de nombreux autres passages, le cas de la lapidation de la femme adultère, Jn 8, 3-11), n’a été, par absolument aucun des membres de la Commission, mis en relation à l’approbation ou l’acceptation de leur vie, contrairement à ce qui est présenté de façon malveillante dans les articles et les commentaires que vous avez fait figurer sur votre site. 
Relativement à toute cette question a été produit, par la même Commission, le communiqué commun du 2 avril 2015 faisant autorité, que je vous demande de publier avec les noms des représentants des Églises qui l’ont signé, comme suit: 
«La Commission inter-orthodoxe spéciale, réunie selon la décision de la Synaxe des Primats des Églises orthodoxes en mars 2014, avec pour objectif défini par son mandat de réexaminer les textes rédigés et entérinés par la IIIème conférence préconciliaire (Genève 1986), et en outre d’étudier les textes de la IIème conférence préconciliaire (Genève 1982), a achevé ses travaux qui se sont déroulés durant trois réunions consécutives (les 29 septembre – 4 octobre 2014 ; 16- 21 février et 29 mars – 3 avril 2015) au Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique à Chambésy, près de Genève. Ainsi, les textes revus et corrigés sont prêts à y donner suite. Les travaux de la Commission se sont déroulés dans un esprit d’amour fraternel et de dialogue constructif. Tous les membres de la Commission communiquent de façon responsable que tout ce qui a été publié sur l’acceptation de positions soi-disant contraires à l’enseignement de l’Église est absolument inexact et inexistant. 
+ Gheron Jean de Pergame, président (Patriarche œcuménique) 
+ Serge de Bonne Espérance (Patriarche d’Alexandrie) 
+ Basile d’Akkar (Patriarcat d’Antioche) 
+ Hilarion de Volkolamsk (Patriarcat de Moscou) 
+Amphiloque du Monténégro (Patriarcat de Serbie) 
+ Niphone de Târgoviște (Patriarcat de Roumanie) 
+ Jean de Varna (Patriarcat de Bulgarie) 
+ André de Gori et Ateni (Patriarcat de Géorgie) 
+ Georges de Paphos (Église de Chypre) 
+ Chrysostome de Peristerios (Église de Grèce) 
+ Georges de Siemiatycze (Église de Pologne) 
+ Jean de Korçë (Église d’Albanie) 
+ Georges de de Michalovce (Église de Tchéquie et de Slovaquie) 
+ Jérémie de Suisse, secrétaire de la préparation du Saint et Grand Concile 
2. Le titre suivant sur la même publication de votre site est inexact et induit en erreur: «Jean de Pergame: cessez les fuites dans les médias!», de même que la demande dans le texte: «Le métropolite de Pergame Jean a demandé, pendant la troisième session de la commission à Chambésy près de Genève à tous ses membres de ne pas parler aux représentants des médias au sujet des thèmes qui sont débattus». La vérité est que le président de la Commission a demandé à ses membres de ne pas procéder à la diffusion d’informations inexactes. En conjonction avec cela, il est rappelé l’évidence que les positions prises chaque fois par chaque organisme semblable ne sont exprimées de façon authentique et exacte que par le président et les communiqués communs officiels de ses membres. En outre, dans le cas présent, selon la pratique décidée de façon panorthodoxe durant des décennies, les textes des décisions sont communiqués seulement après avoir été dûment élaborés et entérinés par la Conférence pan-orthodoxe préconciliaire compétente. 
3. Suite à cela, je vous demande de supprimer définitivement de votre site tous les commentaires signés ou parus sous pseudonymes qui, sur la base des informations inexactes susmentionnées ont été publiés sur celui-ci et qui concernent ma personne ou bien les travaux de la commission sous ma présidence et ce de façon outrageante ou diffamatoire. 
4. Enfin, je demande que vous vous absteniez à l’avenir de toute conduite semblable, laquelle provoque un dommage moral au travail de la préparation du saint et grand concile de l’Église orthodoxe et aussi envers ceux qui portent sur leurs épaules le devoir de sa préparation »

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ROMFEA.GR (Αγγλικά)


In response to various inaccurate, false and misleading publications on the Internet in relation to the deliberations in Chambésy, Geneva, of the convening Special Inter-Orthodox Committee for the review and editing of the Documents for the Holy and Great Council of the Orthodox Church, which is to take place with God’s grace, the Chairman of the Committee, His Eminence Elder Metropolitan John of Pergamon – through the Legal Counsel of the Ecumenical Patriarchate – asked the following of the website administrator of “Romfea.gr” in order to avoid legal consequences: 
a) To delete forever from his webpage both the inaccurate publications dated April 1, 2015, related to the abovementioned matter, as well as the associated articles and comments, identified and anonymous alike, which are derogatory and slanderous both for the work of the Committee but also personally for its Chairman and other members. 
b) For the sake of restoring the truth, to publish immediately – without abbreviation and with the same conditions, under which he posted the stated publications on his website – the following Statement by the Committee Chairman. 
The Statement by His Eminence Metropolitan John of Pergamon reads as follows: 
“STATEMENT 
In response to the inaccurate publications on your webpage on April 1, 2015 (at 1.32pm) concerning the deliberations of the Special Inter-Orthodox Committee, which I chair in preparation for the Holy and Great Council of the Orthodox Church, together with the identified and anonymous articles and comments that remained posted on your website for an extended period of time, provoking the defamation of myself but also other members of the said Committee, as well as moral harm of the work of the Committee, for the sake of restoring the truth, I call on you to publish on your website immediately and forever, and also in exactly the same way as in your previous publication that: 
1. The publication on your webpage is entirely inaccurate and misleading, that supposedly you received “information that saw the preparatory committee at its last meeting seeking to submit a methodology whereby the Holy and Great Council will express its solidarity with ‘sexual minorities’.” Not only was there no such decision by the Special Committee that I chair, but absolutely not a single member of this Committee expressed such support, whether direct or indirect, of the lifestyle of these “minorities.” Not demonstrating violence against sinners emanates from the Gospel principle of love toward every sinful person (see, among many other examples, the case of the stoning of the woman in adultery in John 8.3-11), but absolutely no member of the Committee related with either approval or acceptance their lifestyle, as the matter is maliciously presented in the articles and comments posted on your website. In any case, the Committee authoritatively expressed its opinion on the entire matter through its formal Communiqué dated April 2, 2015, which I call on you to publish with the names of the representatives of the Churches that signed it, and which is as follows: 
The Special Inter-Orthodox Committee, which was constituted by decision of the Synaxis of Primates of the Orthodox Churches in March, 2014, with the mandate to review the documents composed and approved by the 3rd Preconciliar Consultation (Geneva 1986) as well as to revise the documents produced by the 2nd Preconciliar Consultation (Geneva 1982), completed its task in three consecutive assemblies (September 29 to October 4, 2014, February 16-21 and March 29 to April 3, 2015) at the Orthodox Center of the Ecumenical Patriarchate in Chambésy, Geneva. Therefore, the edited and otherwise needing revision texts are ready for further action. 
The Committee’s deliberations took place in a spirit of fraternal love and constructive dialogue. 
All members of the Committee responsibly declare that whatever was published concerning the supposed acceptance of positions contrary to the teaching of the Church is absolutely inaccurate and unfounded. 
+Elder John of Pergamon, Chairman (Ecumenical Patriarchate) 
+ Sergios of the Cape of Good Hope (Patriarchate of Alexandria) 
+ Vasilios of Akkar (Patriarchate of Antioch) 
+ Aristarchos of Constantina (Patriarchate of Jerusalem) 
+ Hilarion of Volokolamsk (Patriarchate of Moscow) 
+ Amfilohije of Montenegro (Patriarchate of Serbia) 
+ Nifon of Targoviste (Patriarchate of Romania) 
+ John of Varna (Patriarchate of Bulgaria) 
+ Andrei of Gori (Patriarchate of Georgia) 
+ George of Paphos (Church of Cyprus) 
+ Chrysostomos of Peristerion (Church of Greece) 
+ George of Siemiatycze (Church of Poland) 
+ John of Korça (Church of Albania) 
+ George of Michalovce (Church of the Czech Lands and Slovakia) 
+ Jeremiah of Swtizerland, Secretary: Preparatory Committee for the Holy and Great Council (Ecumenical Patriarchate) 
2. Moreover, the title of the same publication of your website, entitled “John of Pergamon: ‘Stop the leaks to the media’,” is inaccurate and misleading, as is the sentence within the same text: “During the 3rd meeting of the committee in Chambésy, Geneva, Metropolitan John of Pergamon asked all members of the committee not to speak with representatives of the press for any issues on the table.” What is true is the statement that the Committee chairman asked the members of the committee not to leak inaccurate information. In relation to this, I would remind you of what is taken for granted, namely that the positions of any similar body are authentically and accurately expressed only by the Chairman and the official joint Communiqués of its members; in this particular case, in accordance with the Panorthodox decisions and the prevailing practice for decades, the endorsed Documents are publicized only after they have been appraised and approved by the appropriate Preconciliar Panorthodox Consultation. 
3. Consequently, I call on you to delete forever from your website all of the identified and anonymous comments, which were posted on the basis of the abovementioned inaccurate information and refer – in an offensive and defamatory manner – either to my person or the work of the Committee that I chair. 
4. Finally, I ask that in the future you refrain from any similar conduct, which provokes moral harm to the preparatory work of the Holy and Great Council and those bearing the responsibility for its preparation. 
Athens, April 23, 2015.”

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ (15-24 Απριλίου 2015)


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
Στις 15 Απριλίου 2015 επισκέφθηκαν την Θεολογική Σχολή, κάτοικοι του χωριού Κουβούκλια Κοζάνης (προσφυγικό χωριό της επαρχίας Προύσας) και συναντήθηκαν με τον Ηγούμενο της Μονής Σεβ. Μητροπολίτη Προύσης κ Ελπιδοφόρο. 
Ο Σεβασμιώτατος τους υποδέχθηκε, μαζί με μέλη της αδελφότητας της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος. Ξεναγήθηκαν στους χώρους της Θεολογικής Σχολής, προσκύνησαν στο Καθολικό της Ιεράς Μονής και έπειτα ο Σεβ. Ελπιδοφόρος τους δέχθηκε στην Αίθουσα Τελετών της Θεολογικής Σχολής. 


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στις 16 Απριλίου εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών και των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών συναντήθηκαν στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης με εκπροσώπους της Βιβλικής Εταιρείας για την επεξεργασία ενός κειμένου Μνημονίου Συνεργασίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Μητροπολίτες Σασίμων κ. Γεννάδιος, Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος κ.α.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης δέχθηκε κληρικούς και λαϊκούς με εγκαρδιότητα και τους ξενάγησε στους χώρους της Σχολής. 


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ
Την 21η Απριλίου επισκέφθηκαν την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, καθηγητές και μαθητές της Αθωνιάδας Σχολής. Έγιναν δεκτοί από τον Ηγούμενο, Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρο και πατέρες της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος. Ξεναγήθηκαν στους χώρους και στην περίφημη βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής και προσκύνησαν στο Καθολικό της Ιεράς Μονής. 


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 έλαβε χώρα στα προπύλαια της Θεολογικής Σχολής, εκδήλωση με μουσικοχορευτικά δρώμενα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Παρουσίασε το χορευτικό τμήμα "Παραδοσιακών Χορών της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης Θεσσαλονίκης".


4/28/2015

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


Ο νέος εψηφισμένος Επίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Θεοφιλέστατος Χριστουπόλεως Μακάριος, έδωσε σήμερα στο Φανάρι το Μικρό Μήνυμα ενώπιον του Πατριάρχου και των Συνοδικών Αρχιερέων και στον Πατριαρχικό Ναό το Μέγα Μήνυμα, δεχόμενος στο τέλος τα συγχαρητήρια των παρισταμένων.
Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Πατριρχείου, ο Πατριάρχης δέχθηκε: 
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου,Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη Κρήτης, καί τῶν ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παϊσίου Λαρεντζάκη καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Εἰρηναίου Τριαλωνάκη.


4/27/2015

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (ΟΜΙΛΙΑ)


Ο Πατριάρχης της αλληλεγγύης, της ειρήνης και της αλληλοκατανόησης, ο πράσινος Πατριάρχης και ο Πάπας της συμπόνοιας, της ταπεινότητας και της ενότητας.
Εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στον διάλογο Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησία και μία νέα ελπίδα στις σχέσεις μεταξύ των δύο εκκλησιών και στα ζητήματα εκκλησιαστικής ενότητας.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος αποτελούν πρότυπα θρησκευτικών ηγετών στον 21ο αιώνα, όπως επισημάνθηκε σε διεθνή επιστημονική ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21 Απριλίου, υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.
Τα γνωρίσματα, που καθιστούν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο παγκόσμια προσωπικότητα, παρουσίασε ο μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, καθηγητής Ανδρέας Νανάκης. 
Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις συναντήσεις, που είχε ο Πατριάρχης με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό, τα Ιεροσόλυμα και το Φανάρι, επισήμανε την προσήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη στο διάλογο των δύο Εκκλησιών και στην επιδίωξη της εκκλησιαστικής ενότητας.
Ο μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου μίλησε για “την αταλάντευτη πεποίθηση του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας, ότι ο πόλεμος που γίνεται στο όνομα της θρησκείας είναι πόλεμος κατά της θρησκείας”, υπογραμμίζοντας ότι “το μέλημά του ήταν και εξακολουθεί να είναι η γεφύρωση της Ανατολής με τη Δύση, η προαγωγή του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου, για την οικοδόμηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της αγάπης και του αλληλοσεβασμού, η διάδοση του ενοποιητικού μηνύματος της μητρός Εκκλησίας προς υπέρβαση του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, του εξτρεμισμού και του εθνοφυλετισμού”.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σημαντικό έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη για την προστασία του περιβάλλοντος. Για την προσπάθεια του Πάπα Φραγκίσκου η Εκκλησία να βγει από τον εαυτό της και να βρεθεί κοντά στους ανθρώπους, να διαδώσει τη Χαρά του Ευαγγελίου αλλά και να σταθεί αλληλέγγυα και με συμπόνοια σε όσους το έχουν ανάγκη μίλησε ο καθηγητής στο Institute for Ecumenical Theology, Eastern Orthodoxy, and Patristics του Τμήματος Καθολικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Γκρατς της Αυστρίας, Πάμπλο Αργκερέιτ.
Η Εκκλησία πρέπει να βγει από τον εαυτό της και να πάει στην περιφέρεια, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και στα υπαρξιακά ζητήματα, ήτοι στα μυστήρια της αμαρτίας, του πόνου, της αδικίας, της άγνοιας και της αδιαφορίας για τη θρησκεία, της δυστυχίας, είναι το κεντρικό μήνυμα που επιδιώκει να διαδώσει ο Ποντίφικας, σύμφωνα με τον κ.Αργκερέιτ. Ο καθηγητής ανέφερε ότι η συμπόνοια του Επισκόπου της Ρώμης είναι το χαρακτηριστικό του που αγγίζει τους πάντες και τον καθιστά ιδιαίτερα αγαπητό.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκληρη την ομιλία του Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου Ανδρέα.Περισσότερα για την ημερίδα δείτε στα ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (27/4/2015)

φωτ. Αρχείου: Ο εψηφισμένος Επίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος με τον Πατριάρχη

Ἀνακοινωθέν (27/04/2015). 
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Δευτέραν, 27ην Ἀπριλίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων. 
Ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδρίας ταύτης, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί ταῖς διαγενομέναις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Πάσχα. 
Κατ᾿ αὐτήν, προτάσει μέν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, προβλήσει δέ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὁ ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριος Γρινιεζάκης, Διδάκτωρ ἰατρικῆς καί Καθηγητής, ἐξελέγη παμψηφεί Βοηθός Ἐπίσκοπος ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Χριστουπόλεως πρός ἀνάληψιν διακονίας παρά τῇ Ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἐσθονίας. 
Ἐκ τοῦ Γραφείου.

Ο ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 
Ἐν Ἡρακλείῳ τῇ 27ῃ Ἀπριλίου 2015 
Μέ χαρά καί ἰδιαίτερη συγκίνηση ἀνακοινώνεται πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ μέχρι σήμερον Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μακάριος Γρινιεζάκης ἐξελέγη διά παμψηφίας ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί μετά ἀπό πρόταση τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Βοηθός Ἐπίσκοπος παρ᾽ Αὐτῷ, ὑπό τόν τίτλον τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Χριστουπόλεως. 
Ὁ θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος κ. Μακάριος ὑπηρέτησε εὐδοκίμως, μέ ἔνθεο ζήλο καί ἀφοσίωση γιά περισσότερο ἀπό εἴκοσι ἔτη τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καί συγκεκριμένα τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή ἀπό διάφορες ἐπιτελικές θέσεις, ἐνῶ ἐδίδαξε ὡς Καθηγητής στήν Πατριαρχική Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Κρήτης καί σέ πολλά Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα τῆς Χώρας μας καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ἀμέσως μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Ἐπισκόπου εὐχήθηκε στόν ἐψηφισμένο τά βέλτιστα, διερμηνεύοντας τίς εὐχές τοῦ κλήρου καί τοῦ κρητικοῦ λαοῦ πρός τόν νέο Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ὁ θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος θά δεχθεῖ ἀπόψε, ἀπό τίς 6.00 τό ἀπόγευμα καί ἑξῆς, τίς εὐχές τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη. 
Ἀκολουθεῖ τό βιογραφικό σημείωμα τοῦ θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου. 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
Ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Γρινιεζάκης, υἱός τοῦ Ἐμμανουήλ καί τῆς Φωτεινῆς, γεννήθηκε στό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης. 
Τίς ἐγκύκλιες σπουδές του παρακολούθησε στή γενέτειρά του καί στή Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν. Εἶναι πτυχιούχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας. 
Μεταπτυχιακές σπουδές πραγματοποίησε στόν τομέα τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βοστώνης, ἀπό ὅπου ἀπέκτησε τόν τίτλο Master of Sacred Theology, στόν τομέα τῆς Ἱστορίας Ἐπιστημών τῆς Σχολῆς Τεχνῶν καί Ἐπιστημών τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Harvard ἀπό ὅπου ἀπέκτησε τόν τίτλο Master of Arts, στόν τομέα τῆς Βιοηθικῆς τῆς Σχολῆς Τεχνῶν καί Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Monash, ἀπό ὅπου ἀπέκτησε τόν τίτλο Master of Bioethics, ἐνῶ παρηκολούθησε καί μαθήματα φιλοσοφίας στήν Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λουβαίν. 
Ἡ διδακτορική του διατριβή ἐγκρίθηκε μέ βαθμό «ἄριστα» ἀπό τήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης καί ἐκδόθηκε μέ τόν τίτλο «Κλωνοποίηση: Ἠθικοκοινωνικές καί Θεολογικές Συνιστῶσες».
Ἐκάρη μοναχός καί χειροτονήθηκε διάκονος στίς 18 Ὀκτωβρίου τό 1993, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στίς 25 Ἰουνίου τό 1997 καί προχειρίσθηκε ἀρχιμανδρίτης στίς 23 Ἀπριλίου τό 1998 στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο. Τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα τοῦ ἔτους 2008 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στό Φανάρι τῆς Κωνσταντινούπολης. 
Ὑπηρέτησε ὡς διάκονος στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου (1994-1997) καί ὡς ἐφημέριος στήν ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Χαρασοῦ (1997-1999) καί στήν ἱστορική κοινότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Southbridge τῶν Η.Π.Α. (1999-2002). Διετέλεσε Διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης (2002-2010), μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐπί τῶν θεμάτων Βιοηθικῆς καί συγχρόνου προβληματισμοῦ (2005-2010), Πρόεδρος τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης (2006-2010), Διευθυντής τῆς Ἑστίας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης (2007-2015), πρῶτος Διευθυντής τοῦ νεοσύστατου Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης (2011-2015) καί Ἱεροκήρυκας αὐτῆς ἀπό τό 2002 ἕως καί τήν εἰς ἐπίσκοπον ἐκλογή του. 
Ἀσχολεῖται μέ θέματα Βιοηθικῆς καί Ποιμαντικῆς. Ἵδρυσε τήν ἐκδοτική σειρά «Παντοδαπά τῆς βιοηθικῆς», ἡ ὁποία τελεί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Διδάσκει ἀπό τό 2003 στήν Πατριαρχική Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Ἡρακλείου, ἐνῶ ἔχει κατά καιρούς διδάξει μαθήματα σέ διάφορα Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα, μεταξύ τῶν ὁποίων στό Ἑλληνικό Κολέγιο τῆς Βοστώνης (2000), στίς Ἰατρικές Σχολές τῶν Πανεπιστημίων Κρήτης (2002-2015), Θεσσαλίας (2007-2015) καί Ἀθήνας (2009-2015) καί στό Θεολογικό Σεμινάριο, «Ἅγιος Πλάτων», τῆς Αὐτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας (2011-2015). 
Τό 2009 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Συνοδος τοῦ Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά ἀπό πρόταση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τόν ὅρισε μέλος στή Πανορθόδοξη Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς, στήν ὁποία ὁρίστηκε ὁμοφώνως καί Γενικός Γραμματέας κατά τήν πρώτη Συνεδρία της, τό Μάϊο τοῦ 2011. 
Ἔχει τιμηθεῖ μέ ἀκαδημαϊκές καί ἐκκλησιαστικές διακρίσεις μεταξύ αὐτῶν μέ τό βραβεῖο Science and Religion Award, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βοστώνης, τό ὁποῖο γιά πρώτη φορά δόθηκε σέ κληρικό καί μάλιστα ὀρθόδοξο. 
Ἔχει ἐκπροσωπήσει τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη σέ διάφορες ἀποστολές, ἐπί μία δεκαετία διακόνησε τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν στήν Ἑλληνική Πρεσβεία τῆς Ἀγκύρας, ἔχει κληθεῖ ὡς ὁμιλητής σέ πολλές Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἔχει δώσει διαλέξεις σέ διεθνή ἐπιστημονικά, ἰατρικά καί θεολογικά συνέδρια καί συμπόσια καθώς ἐπίσης καί σέ ἐπιστημονικές καί ἐκκλησιαστικές ἡμερίδες, τυγχάνει μέλος πολλῶν ἐπιστημονικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ὀργανισμῶν καί ἔχει δημοσιεύσει ἄρθρα, μελέτες καί βιβλία.

4/26/2015

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΑΛΟΥΚΛΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Ἀπριλίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός πολυπληθεῖς ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Σκύδρας καί 8ου Ὀρεστιάδος, 3ου Γεν. Λυκείου καί Προτύπου Πειραματικοῦ Γυμνασίου Ἡρακλείου Κρήτης, 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου, Γυμνασίου-Λυκείου Ἰτέας Καρδίτσης, 4ου Γεν. Λυκείου Κοζάνης, 2ου Γυμνασίου Λαγκαδᾶ καί 1ου Δημοτικοῦ Καλαμαριᾶς. 
    Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 26ην Ἀπριλίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη ἐν αὐτῇ τῆς καθιερωμένης κατ᾿ ἔτος Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. 
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολῖται Σύμης κ. Χρυσόστομος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, ὡς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαβίδ. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί Αὐστραλίας, ὡς καί Καθηγηταί καί μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Χανίων, καί τῶν 2ου Γεν. Λυκείου Βριλλησίων, 2ου Δημοτικοῦ Ὀρεστιάδος καί 9ου Δημοτικοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἡγουμενεύων τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ καί λοιπῶν ἁγίων Ἀρχιερέων. 
Ἀκολούθως, ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει. 
Τήν μεσημβρίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη ἐν τῷ Ἡγουμενείῳ τόν ἐκ τῆς Πόλεως διερχόμενον Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Ἥσυχον, Ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Ἀκολούθως, ἅπαντες παρεκάθησαν εἰς τήν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εὐλογηθεῖσαν Μοναστηριακήν Τράπεζαν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαδίας κ. Βασίλειον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Ζώγκα, Πρωτοσυγκέλλου, καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Bojidar Dimitrov, πρῴην Ὑπουργοῦ, καί Ἐντιμ. κ. Jordan Dinef, ἐκ Βουλγαρίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Καλλία καί Ἀντωνίας Ἀνδρονίκου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 25ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου Ζώτου καί Αἰκατερίνης Κ. Καγιάντελεν, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου.
- Καταλλήλως δέ, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Şaban Birsen καί Deniz Bulut, ἐν Küçükçekmece, τό Σάββατον, 25ην τ.μ. .

4/25/2015

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ROMFEA.GR


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐξ ἀφορμῆς διαφόρων ἀνακριβῶν, ψευδῶν καί παραπλανητικῶν δημοσιευμάτων εἰς τό Διαδίκτυον ἐν σχέσει πρός τάς ἐργασίας τῆς ἐν Chambésy τῆς Γενεύης συνελθούσης Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς πρός ἀναθεώρησιν καί ἐπιμέλειαν τῶν Κειμένων τῆς μελλούσης νά συνέλθῃ, σύν Θεῷ, Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης ἐζήτησε διά τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό τόν διαχειριστήν τῆς ἱστοσελίδος «Romfea.gr», ὅπως, πρός ἀποφυγήν τῶν δι᾿ αὐτόν συνεπειῶν τοῦ Νόμου: 
α) Ἀπαλείψῃ διά παντός ἀπό τήν ἱστοσελίδα του τόσον τά σχετικά πρός τό ὡς ἄνω θέμα ἀνακριβῆ δημοσιεύματα τῆς 1ης Ἀπριλίου 2015, ὅσον καί τά συναφῆ πρός αὐτά ἐπώνυμα καί ψευδώνυμα ἄρθρα καί σχόλια, διά τῶν ὁποίων θίγεται καί δυσφημεῖται τόσον τό ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς ὅσον καί προσωπικῶς ὁ Πρόεδρος καί ἄλλα μέλη αὐτῆς. 
β) Πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας δημοσιεύσῃ ἀμέσως χωρίς περικοπάς καί ὑπό τούς ἰδίους ὅρους, ὑπό τούς ὁποίους ἀνήρτησεν εἰς τήν ἱστοσελίδα του τά ὡς ἄνω δημοσιεύματα, τήν κατωτέρω Δήλωσιν τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς. 
Ἡ Δήλωσις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Εξ αφορμής των ανακριβών δημοσιευμάτων στην ιστοσελίδα σας της 1ης Απριλίου 2015 (ώρα 13:32), σχετικών με τις εργασίες της υπό την προεδρία μου Ειδικής Διορθοδόξου Επιτροπής για την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και των επωνύμων και ψευδωνύμων άρθρων και σχολίων, τα οποία παρέμειναν επί μακρόν αναρτημένα στο ιστολόγιό σας, προκαλώντας δυσφήμηση του προσώπου μου και άλλων μελών της ως άνω Επιτροπής και ηθικήν βλάβην του έργου της, σας καλώ προς αποκατάσταση της αληθείας να δημοσιεύσετε αμέσως και διά παντός στο ιστολόγιό σας, καθώς και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στο προηγούμενο δημοσίευμά σας, ότι: 
1. Είναι όλως ανακριβές και παραπλανητικό το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα σας ως δήθεν «είδηση που ήθελε την προπαρασκευαστική επιτροπή στην προηγούμενη συνεδρία της να ζητά την κατάθεση τροπολογίας με την οποία η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα εκφράζει την αλληλεγγύη της στις “σεξουαλικές μειονότητες”». 
Όχι μόνο καμμιά τέτοια απόφαση της υπό την προεδρίαν μου Ειδικής Επιτροπής δεν υπήρξεν αλλά και κανένα απολύτως από τα μέλη της Επιτροπής δε προέβη σε υποστήριξη, άμεση ή έμμεση, του τρόπου ζωής των “μειονοτήτων” αυτών. 
Η μη άσκηση βίας κατά των αμαρτανόντων απορρέει από την Ευαγγελική αρχή της αγάπης προς κάθε αμαρτωλόν (βλ. μεταξύ πολλών άλλων την περίπτωση του λιθοβολισμού της μοιχαλίδος. Ιωαν. 8,3-11) και από κανένα απολύτως μέλος της Επιτροπής δεν συνδέθηκε με έγκριση ή αποδοχή του τρόπου ζωής των, όπως κακόβουλα εμφανίζεται το θέμα σε άρθρα και σχόλια που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα σας. 
Επί του όλου περί ου ο λόγος θέματος τοποθετήθηκε, άλλωστε, με κάθε αυθεντία η ίδια η Επιτροπή με το επίσημο κοινό Ανακοινωθέν της 2ας Απριλίου 2015, το οποίο σας καλώ να δημοσιεύσετε με τα ονόματα των εκπροσώπων των Εκκλησιών που το υπέγραψαν, ως ακολούθως: 
Ἡ Εἰδική Διορθόδοξος Ἐπιτροπή, ἡ συγκροτηθεῖσα κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τόν Μάρτιον τοῦ 2014, προκειμένου κατ᾿ ἐντολήν αὐτῆς νά ἀναθεωρήσῃ τά συνταχθέντα καί ἐγκριθέντα κείμενα ὑπό τῆς Γ’ Προσυνοδικῆς Διασκέψεως (Γενεύη 1986) καί προσέτι νά ἐπιμεληθῇ τῶν κειμένων ὑπό τῆς Β’ Προσυνοδικῆς (Γενεύη 1982), ὡλοκλήρωσεν εἰς τρεῖς συνεχεῖς συνελεύσεις (29 Σεπτ. – 4 Ὀκτ. 2014, 16-21 Φεβρ. καί 29 Μαρτ. – 3 Ἀπρ. 2015) εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ἔργον αὐτῆς. Οὕτω, τά ἀναθεωρηθέντα καί τά τυχόντα ἐπιμελείας κείμενα εἶναι ἕτοιμα διά τά περαιτέρω. Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐπιτροπῆς διηξήχθησαν ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἀγάπης καί ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου. 
Ὅλα τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς πληροφοροῦν ὑπευθύνως ὅτι ὅσα ἐδημοσιεύθησαν περί δῆθεν ἀποδοχῆς θέσεων ἀντιθέτων πρός τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπολύτως ἀνακριβῆ καί ἀνυπόστατα. 
† Ὁ Γέρων Περγάμου Ἰωάννης, Πρόεδρος (Οἰκουμενικό Πατριαρχείο) 
† Ὁ Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος (Πατριαρχείο Ἀλεξανδρείας) 
† Ὁ Ἀρκαδίας Βασίλειος (Πατριαρχείο Ἀντιοχείας) 
†Ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος (Πατριαρχείο Ἱεροσολύμων) 
† Ὁ Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων (Πατριαρχείο Μόσχας) 
†Ὁ Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος (Πατριαρχείο Σερβίας) 
† Ὁ Τιργοβιστίου Νήφων (Πατριαρχείο Ρουμανίας) 
†Ὁ Βάρνης Ἰωάννης (Πατριαρχείο Βουλγαρίας) 
† Ὁ Γκόρι καί Ἀτένι Ἀνδρέας (Πατριαρχείο Γεωργίας) 
† Ὁ Πάφου Γεώργιος (Ἐκκλησία Κύπρου) 
†Ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος (Ἐκκλησία Ἑλλάδος) 
† Ὁ Σιεμιατίτσε Γεώργιος (Ἐκκλησία Πολωνίας) 
† Ὁ Κορυτσᾶς Ἰωάννης (Ἐκκλησία Ἀλβανίας) 
†Ὁ Μιχαλουπόλεως Γεώργιος (Ἐκκλησία Τσεχίας καί Σλοβακίας) 
† Ὁ Ἑλβετίας Ἱερεμίας, Γραμματεύς ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. 


2. Είναι ανακριβής και παραπλανητικός ο τίτλος στο ίδιο δημοσίευμα της ιστοσελίδας σας «Περγάμου Ιωάννης: “Σταματήστε τις διαρροές στα ΜΜΕ” », καθώς και η πρόταση εντός του κειμένου «Ο μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης ζήτησε κατά τη διάρκεια της Γ΄συνεδρίας της επιτροπής στο Σαμπεζύ της Γενεύης από όλα τα μέλη της, να μη μιλούν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα όσα θέματα τίθενται επί τάπητος». 
Το ακριβές είναι ότι ο προεδρεύων της Επιτροπής ζήτησε από τα μέλη της να μη προβαίνουν σε διαρροές ανακριβών πληροφοριών. Συναφώς υπενθυμίζεται το αυτονόητον, ότι τις εκάστοτε θέσεις κάθε παρομοίου σώματος εκφράζουν αυθεντικώς και επακριβώς μόνον ο Πρόεδρος και τα επίσημα κοινά Ανακοινωθέντα των μελών του, στη δε προκειμένη περίπτωση, κατά την πανορθοδόξως αποφασισθείσα και επί δεκαετίες κρατούσα πρακτική, τα Κείμενα των αποφάσεων κοινοποιούνται μόνον αφού τύχουν της δεούσης επεξεργασίας και εγκρίσεως από την αρμόδια Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη. 
3. Κατόπιν τούτων σας καλώ να απαλείψετε διά παντός από την ιστοσελίδα σας όλα τα επώνυμα και ψευδώνυμα σχόλια, τα οποία επί τη βάσει των ανωτέρω ανακριβών πληροφοριών αναρτήθηκαν σε αυτήν και τα οποία αναφέρονται στο πρόσωπό μου ή στο έργο της υπό την προεδρία μου Επιτροπής κατά τρόπο προσβλητικό και δυσφημιστικό. 
4. Τέλος, ζητώ να απέχετε στο μέλλον από κάθε παρόμοια συμπεριφορά η οποία προκαλεί ηθική βλάβη στο έργο της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και σε όσους έχουν επωμισθεί την ευθύνη της προετοιμασίας της.» 
Αθήνα, 23 Απριλίου 2015
Related Posts with Thumbnails