_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/15/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (14-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
- Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 14ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱ. Συνόδου Διακόνου κ. Ἰωακείμ, παρεκάθησεν εἰς τό διοργανωθέν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Kadir Has» δεῖπνον, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ὑπό τόν τίτλον «Food for diplomacy» πρωτοβουλίας αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῶν Ἐντιμ. Γεν. Προξένων τῶν Η.Π.Α. καί τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἐντιμ. Προξένων τῆς Ἑλλάδος, τῆς Γαλλίας καί τοῦ Ἰσραήλ, Ἀκαδημαϊκών καί ἄλλων προσωπικοτήτων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, κατά τό ὁποῖον κύριος ὁμιλητής ἦτο ὁ Ἐντιμ.κ. Ἰωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. 
-  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 14ην Ἀπριλίου, ἐδέχθη ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν. 
Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς παρεκάθησαν εἰς τό παρατεθέν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ κατ᾿ αὐτάς ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν λόγῳ μεταθέσεώς του, καθ᾿ ὅ ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως αἱ κατάλληλοι προπόσεις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Αἰδεσιμ. κ. Olav Fykse Tveit, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ. 
- Τήν Μόνιμον Διαρκῆ Ἐπιτροπήν Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῶν Μή Χαλκηδονίων Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἡνωμένων Βιβλικῶν Ἑταιριῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Μᾶρκον Κυπριανοῦ, πρῴην Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος. Ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Φουντουκίδου, Ἁγίου Βασιλείου Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χαρίτωνος Ριζιώτου, Ζωοδόχου Πηγῆς Μυκόνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Πέτρου Μαραγκοῦ, καί ἐκ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Κουβουκλιωτῶν Κοζάνης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ψωμιάδην, πρῴην Νομάρχην Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Δερβίση καί κ. Σταύρου Ὀραήλογλου. 
- Τήν Ἐλλογ. Δρα Angelika Claussen, Καθηγήτριαν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Alper Öktem, ἐκ Γερμανίας, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Ἥβης Δερμαντζῆ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου.
-  Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν καί τῶν ἐκ τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζῆ καί Μηνᾶ Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ κα Συνοδικῇ ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ν. Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
- Τούς Ὁσιώτ. Ἰερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Εὐλόγιον Ἁγιοπαντελεημονίτας, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Aydın, Νομάρχην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ergun Oruç, Ἀστυνόμου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ἀστέρην, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀνδρεάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βενετίας, συγγενεῖς αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγελικήν Στεφανίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἰωάννας, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πριβίλοβιτς, Ἱεροψάλτην, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις όνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μεσσαλᾶν καί κ. Νικόλαον Παπαγεωργίου, ἐκ Πατρῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ὑπό τῆς Ἀρχιρραββινείας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, ἐν τῇ ἐν Karaköy Συναγωγῇ «Aşkenaz», τήν Τετάρτην, 15ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς Μουφτείας Beşiktaş διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορτασμῶν ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας, ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ τεμένει «Büyük Mecidiye», τήν ἰδίαν ἡμέραν. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωμένῳ Πασχαλινῷ προσκυνήματι τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 14ην Ἀπριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails