________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/26/2015

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΑΛΟΥΚΛΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Ἀπριλίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός πολυπληθεῖς ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Σκύδρας καί 8ου Ὀρεστιάδος, 3ου Γεν. Λυκείου καί Προτύπου Πειραματικοῦ Γυμνασίου Ἡρακλείου Κρήτης, 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου, Γυμνασίου-Λυκείου Ἰτέας Καρδίτσης, 4ου Γεν. Λυκείου Κοζάνης, 2ου Γυμνασίου Λαγκαδᾶ καί 1ου Δημοτικοῦ Καλαμαριᾶς. 
    Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 26ην Ἀπριλίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη ἐν αὐτῇ τῆς καθιερωμένης κατ᾿ ἔτος Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. 
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολῖται Σύμης κ. Χρυσόστομος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, ὡς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαβίδ. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί Αὐστραλίας, ὡς καί Καθηγηταί καί μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Χανίων, καί τῶν 2ου Γεν. Λυκείου Βριλλησίων, 2ου Δημοτικοῦ Ὀρεστιάδος καί 9ου Δημοτικοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἡγουμενεύων τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ καί λοιπῶν ἁγίων Ἀρχιερέων. 
Ἀκολούθως, ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει. 
Τήν μεσημβρίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη ἐν τῷ Ἡγουμενείῳ τόν ἐκ τῆς Πόλεως διερχόμενον Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Ἥσυχον, Ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Ἀκολούθως, ἅπαντες παρεκάθησαν εἰς τήν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εὐλογηθεῖσαν Μοναστηριακήν Τράπεζαν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαδίας κ. Βασίλειον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Ζώγκα, Πρωτοσυγκέλλου, καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Bojidar Dimitrov, πρῴην Ὑπουργοῦ, καί Ἐντιμ. κ. Jordan Dinef, ἐκ Βουλγαρίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Καλλία καί Ἀντωνίας Ἀνδρονίκου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 25ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου Ζώτου καί Αἰκατερίνης Κ. Καγιάντελεν, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου.
- Καταλλήλως δέ, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Şaban Birsen καί Deniz Bulut, ἐν Küçükçekmece, τό Σάββατον, 25ην τ.μ. .

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους.27 Απριλίου 2015 - 9:35 π.μ.

    'Εθος παλαιόν, ο Πατριάρχης του Γένους να εξέρχεται εκ των Τειχών της Βασιλευούσης των Πόλεως και να κατευθύνεται πρός το ιερόν αγίασμα και Μοναστήριον της Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλή, δια να προσφέρει την αναίμακτον Θείαν Λειτουργίαν, ανήμερα της Κυριακής των Μυροφόρων. Έτσι και φέτος, ο Πατριάρχης του Γένους και Πρώτος της καθ' ημάς Ανατολής, ακολουθώντας το παράδειγμα των προκατόχων του, αλλά και το έθος της Μεγάλης Εκκλησίας, μετέβη στο Μπαλουκλή, πού είναι συνδεδεμένο με την Άλωσιν της Πόλεως και Λειτούργησε, προσευχήθηκε για την ειρήνην του σύμπαντος κόσμου, για την ευστάθειαν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Ορθοδόξου εν γένει Εκκλησίας, για την Ρωμηοσύνην και για όλον τον κόσμον. Προσευχήθηκε και τέλεσε τρισάγιον στους τάφους των Προκατόχων του Πατριαρχών αλλά και στο παρακείμενον Κοιμητήριον του Μπαλουκλή. Να τι κάνει το Πατριαρχείον στην Πόλιν, Συντονίζει το έργον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά διατηρεί και όλα εκείνα πού μας συγκροτούν σαν Γένος. Διατηρεί αναμμένα, την λαμπάδα της πίστεως και τα καντήλια των δεκάδων Εκκλησιών, Μονών και Ιδρυμάτων πού μας κληρονόμησαν οι πρό ημών. Διατηρεί έθιμα αρχαία χωρίς να κουράζεται, γιατί ξέρει πώς αυτά είναι πού μας κράτησαν αιώνες ορθίους σε δύσκολα χρόνια. Το Πατριαρχείον δεν είναι κάτι το ξερόν και το παρωχημένον, αλλά είναι η Εκκλησία " των του Χριστού πενήτων" πού κρατά την τάξιν και την παράδοσιν, είναι η Εκκλησία που διασώζει την ενότητα και την Συνοδικότητα της Ορθοδοξίας. Πολλά και ευλογημένα τα έτη του Πατριάρχου μας, των συνεργατών του Αρχιερέων και κληρικών, αλλά και όλης της Πολίτικης Ρωμηοσύνης. Χριστός Ανέστη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails