________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/30/2012

Ο ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Σεπτεμβρίου, ἐνῷ παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν καί διένειμεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον. 
- Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 29ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Τύπου τῆς Πόλεως ἔναρξιν τῆς ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων τῆς Τουρκίας καί τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν διοργανουμένης ἐκθέσεως: «Ρωμιοί Δημοσιογράφοι καί Ἐκδότες στήν ἱστορία τῆς Πόλης (1830-1914)». 

Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν 
Ἀνακοινοῦται ὅτι κάθε Παρασκευή καί Τρίτη θά παραδίδονται μαθήματα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς γιά τούς προχωρημένους μαθητές, ἐνῶ κάθε Πέμπτη καί ὥρα 18:00 θά γίνεται ἡ συνάντηση καί προγύμναση τῶν μελῶν τῆς χορωδίας τοῦ Συνδέσμου, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Μουσικολ. Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου κ. Λεωνίδα Ἀστέρη. 
Ἡ πρόβα τοῦ πρό ἑνός ἔτους ἱδρυθέντος ὀργανικοῦ συνόλου τοῦ Συνδέσμου θά γίνεται κάθε Τρίτη καί ὥρα 20:00, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη. Σχετικά μέ τήν ἔναρξη τοῦ τμήματος τῶν νέων καί ἀρχαρίων μαθητῶν μπορεῖτε νά ἐπικοινωνήσετε μέ τά τηλέφωνα τῶν ὑπευθύνων Μουσικολ. κ. κ. Νικολάου Σαϊδάμ καί Παναγιώτου Μαγγαφᾶ. 
Ἐπίσης ἀνακοινοῦται ὅτι, πρός ἐνημέρωση τοῦ ἔργου καί τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου, ἡ ἕδρα αὐτοῦ θά εἶναι ἀνοικτή κάθε Δευτέρα, Τρίτη καί Πέμπτη ἀπό 14:00 ἕως 18:00. 
Ἐκ τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου

9/29/2012

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ: "Εἶναι ὑποχρέωσίς μας νά συνδιαλεγώμεθα μέ ὅσους εἶναι διαφορετικοί ἀπό ἡμᾶς"


Ἀνακοινωθέν 
διά τόν σεβασμόν τῆς θρησκευτικῆς διαφορετικότητος 
καί τήν κατάπαυσιν τῆς βίας

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τήν βαθεῖαν λύπην του καθώς ἡ ἀνθρωπότης εἰσέρχεται εἰς περίοδον συγχύσεων καί ρευστότητος, χαρακτηριζομένην διά τάς θρησκευτικάς ἐξάρσεις, ἀποτέλεσμα τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἐκδήλωσις βίας, καί διακρινομένην διά τήν ἔλλειψιν σεβασμοῦ πρός τήν θρησκευτικήν διαφορετικότητα. Ὅταν ἐνεργῶμεν κατά τρόπον ἀναιδῆ καί βίαιον ἐν ὀνόματι τῶν θρησκευτικῶν προκαταλήψεων ἤ τῶν θρησκευτικῶν μας πεποιθήσεων, τότε ὑποτιμῶμεν αὐτήν ταύτην τήν ζωήν καί τήν πίστιν μας, ἐνῷ ταὐτοχρόνως δημιουργοῦμεν κλίμα θυμοῦ, μίσους καί δυσπιστίας τό ὁποῖον φθείρει τούς ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ κόσμου συνεκτικούς δεσμούς τῆς ἀνθρωπότητος. 
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐξέδωκε τόν Αὔγουστον Ἀνακοινωθέν ‘’Περί τῆς ἀναζωπυρώσεως τῆς βίας καί τῆς ἐξαπλώσεώς της ἀνά τήν ὑφήλιον’’ καί ἐκάλεσεν ὅλους τούς ἀνθρώπους τούς ἐμπλεκομένους εἰς καταστάσεις βίας νά καταθέσουν τά ὅπλα των. Λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν τῶν ὅσων συνέβησαν κατά τάς τελευταίας ἑβδομάδας, ἡ ὡς ἄνω ἔκκλησις διά τήν ἀνάληψιν δεσμεύσεων πρός ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ δι’ ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα, καθίσταται περισσότερον κρίσιμος παρά ποτέ. 
Ἡ Ἁγία Γραφή εἰς τό Βιβλίον τῶν Παροιμιῶν (10.12) μᾶς διδάσκει ὅτι «μῖσος ἐγείρει νεῖκος, πάντας δέ τούς μή φιλονεικοῦντας καλύπτει φιλία». Συνεπῶς, ἄς ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους ἐπειδή γνωρίζομεν ὅτι ἡ ἀληθινή ἀγάπη προέρχεται ἀπό τόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἐδημιούργησε πάντα ἄνθρωπον καί ἀγαπᾷ ἕκαστον πρόσωπον ἐν τῇ Θείᾳ Αὑτοῦ Προνοίᾳ. Ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐπαγγελλόμεθα ὅτι γνωρίζομεν τόν Θεόν, πρέπει νά ἀναγνωρίσωμεν τό θεόσδοτον δῶρον τῆς ζωῆς εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων καί νά σεβασθῶμεν τὸ Θεῖον τοῦτο δημιούργημα. Ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζομεν τόν Θεόν Κύριον ἡμῶν, πρέπει νά περιφρουρήσωμεν τήν ἀνθρωπίνην ζωήν καί νά προσεγγίσωμεν μετά τιμῆς ἀκόμη καί τό πρόσωπον μέ τό ὁποῖον διαφωνοῦμεν. 
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον φρονεῖ ὅτι εἶναι ὑποχρέωσίς μας νά συνδιαλεγώμεθα μέ ὅσους εἶναι διαφορετικοί ἀπό ἡμᾶς, μέ σκοπόν τήν ἐξοικείωσίν μας πρός τά σύμβολα, τάς προτεραιότητας καί τόν τρόπον σκέψεως τῶν ‘’ἄλλων’’. Τά σύμβολα ἀποτελοῦν ἐξωτερικάς χαρακτηριστικάς ἀπεικονίσεις, πρός τάς ὁποίας ὅλοι οἱ ἄνθρωποι συνδέουν τάς ἐσωτερικάς των ἐννοίας καί ἀξίας. Διά τῆς ἀναπτύξεως τῆς κατανοήσεως τῶν συμβόλων, δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν τό ἀνθρώπινον πρόσωπον. Ἡ καταστροφή τῶν συμβόλων ἀντιστοιχεῖ πρός τήν πρόκλησιν πόνου εἰς τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι τιμοῦν τά σύμβολα ταῦτα καί τάς παραδόσεις πού φέρουν ἐντός τῶν καρδιῶν των. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπανειλημμένως ἔχει καλέσει ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα νά υἱοθετήσῃ ‘’μίαν ριζικήν ἀλλαγήν στάσεως, συνηθειῶν καί πρακτικῶν’’ καί νά φθάσῃ εἰς τοιοῦτον ἐπίπεδον δεσμεύσεως ὥστε νά ‘’εἴμεθα ἕτοιμοι νά μοιρασθῶμεν ὅλα τά ἀγαθά μέ ὅλους τούς συνανθρώπους μας‘’. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὑπενθυμίζει τό ρηθέν ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰπόντος ὅτι ‘’τό μυστήριον τοῦ πλησίον μας δέν δύναται νά ἀπομονωθῇ ἀπό τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας’’. Διά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ἀνωτέρω ἀληθειῶν καί διά τήν διακριτικήν ἀναγνώρισιν τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ εἰς ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀποκηρύσσουν τήν ἀντιμετώπισιν τῶν συνανθρώπων μας μέ ἔλλειψιν σεβασμοῦ, περιφρόνησιν καί καταστροφικόν μῖσος. Ἐν κατακλεῖδι, οὐδένα ὠφελοῦν οἱ λόγοι, οἱ πλήρεις μισαλλοδοξίας, αἱ ἀβάσιμοι κατηγορίαι, ἡ ἀδυναμία κατανοήσεως τῶν πολιτιστικῶν διαφορῶν καί ἡ κατάκρισις τοῦ ἄλλου ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἀποφυγήν τῶν εὐθυνῶν. Ἀνεξαρτήτως τῆς ὁδοῦ τήν ὁποίαν ὁ καθείς ἀπό ἡμᾶς ἐνσυνειδήτως ἐπέλεξε νά ἀκολουθήσῃ, οἱ πάντες εἴμεθα ἀρρήκτως συνδεδεμένοι πρός ἀλλήλους, ὡς τά νήματα τοῦ ἰδίου τάπητος, δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ, καί πρέπει νά ἀναγνωρίσωμεν τό κάλλος καί τήν ἐσωτέραν ἀξίαν ἑκάστου καί νά παύσωμεν τήν καταστροφήν ὁποιουδήποτε τμήματος τοῦ συλλογικοῦ ἡμῶν κάλλους. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 29ῃ Σεπτεμβρίου 2012 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας 
Το ενδιαφέρον και τη στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέφρασε ο βουλευτής και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Μανόλης Κεφαλογιάννης κατά τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι. Στη συνάντηση παρίστατο και ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ. 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε την χαρά και την ικανοποίησή του για την επίσκεψη επισημαίνοντας ότι το γεγονός της συμμετοχής της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο Κυβερνώντος Κόμματος της Τουρκίας, του Α.Κ.Ρ., καλλιεργεί θετικό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών και λαών. 


Σε δήλωσή του ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε: 
«Επισκέφτηκα σήμερα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη του Γένους, έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά σε όλα τα επίπεδα. Είναι ξακουστός στα πέρατα της οικουμένης. Έναν άνθρωπο που με τις προσευχές του και με την αγάπη του βοηθάει και την Ελλάδα στις περιόδους που διανύουμε σήμερα. Είναι ανάγκη και υποχρέωση η επίσκεψη αυτή. Μας γεμίζει δύναμη, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε στις δύσκολες ώρες που περνάει σήμερα η πατρίδα μας.» 
Να σημειωθεί ότι ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Α.Κ.Ρ., το οποίο ξεκινάει αύριο τις εργασίες του στην Άγκυρα, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.


9/28/2012

ΣΥΝΗΛΘΕ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ


Συνήλθε χθες με τη νέα σύνθεσή της η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Ως γνωστό κάθε 1η Σεπτεμβρίου εισέρχονται σε αυτήν ως Συνοδικά μέλη έξι αρχιερείς εκ Κωνσταντινουπόλεως, ενώ κάθε 1η Μαρτίου έξι αρχιερείς από τις ανά τον κόσμο επαρχίες του Πατριαρχείου. 
Για την χρονική περίοδο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013, και υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος συγκροτείται υπό των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών: 
Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου 
Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου 
Πέργης κ. Εὐαγγέλου 
Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου 
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ 
Σύμης κ. Χρυσοστόμου 
Μιλήτου κ. Ἀποστόλου 
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου 
Μύρων κ. Χρυσοστόμου 
Πιττσβούργου κ. Σάββα 
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου 
Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκταρίου

9/25/2012

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ


Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας 
Προσβολή στην ιστορική πραγματικότητα χαρακτήρισε τα περί «συνωστισμού» στην προκυμαία της Σμύρνης, κατά την καταστροφή της πόλης και τον βίαιο ξεριζωμό των Ελλήνων κατοίκων της πριν 90 χρόνια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Σε ομιλία του στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωκά της Κοινότητος Μεσαχώρου (Ορτάκιοϊ) Βοσπόρου την περασμένη Κυριακή, όπου χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία, o Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στα τραγικά γεγονότα του 1922, επίκεντρο των οποίων ήταν η Σμύρνη, «εις την προκυμαία της οποίας ασφαλώς δεν έγινε ένας απλός “συνωστισμός”, όπως με προσβολήν προς την ιστορικήν πραγματικότητα ελέχθη και εγράφη, ούτε έγινε ένας περίπατος εκείνες τις ημέρες τις τραγικές εις το «Και» της Σμύρνης». 
Συγκίνηση για τα θύματα της μεγάλης τραγωδίας του Γένους μας 
Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, στην ομιλία του στην Κοινοτική αίθουσα του Ναού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη τραγωδία για το Γένος μας. 
«Σήμερα ειδικώς και εγώ και όλοι μας ήλθαμε εδώ και συγκεντρωθήκαμε για να αποδώσουμε ένα χρέος τιμής και ευγνωμοσύνης προς τούς αδελφούς μας, τούς Ορθοδόξους, τούς Ομοδόξους, τούς Ομογενείς, οι οποίοι, πριν από ενενήντα χρόνια ακριβώς ξεριζώθηκαν από τις προγονικές εστίες των πατέρων μας, εννοώ, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.


Ήταν τέτοιες μέρες του τέλους Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου του 1922 που έγινε η μεγάλη καταστροφή, η μεγάλη τραγωδία για το Γένος μας», είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνέχισε: «Εις την Ιωνίαν, εις την Φρυγίαν εις την Αιολίαν, εις την Μυσίαν και σε όλες τις ευρύτερες περιοχές της Μικράς Ασίας. Ιδιαιτέρως δε το επίκεντρον, ως γνωστόν, της τραγωδίας αυτής ήταν η Σμύρνη, εις την προκυμαία της οποίας ασφαλώς δεν έγινε ένας απλός «συνωστισμός», όπως με προσβολήν προς την ιστορικήν πραγματικότητα ελέχθη και εγράφη, ούτε έγινε ένας περίπατος εκείνες τις ημέρες τις τραγικές εις το «Και» της Σμύρνης, όπως οι Ομογενείς μας τα παλαιά καλά χρόνια έκαναν τον καθημερινό τους περίπατο».


Το χρέος του Πατριάρχου του Γένους 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισήμανε πως είναι χρέος του να θυμάται όλους εκείνους τους αδελφούς μας που μαρτύρησαν ή ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους. «Δεν είναι έργο του Πατριάρχου να πει ποιός είναι ο ένοχος και ποιός είναι ο αθώος, ποιός φταίει και ποιός δεν φταίει, ποιός και τι συνετέλεσε εις το να γίνει αυτή η τραγωδία, αλλά είναι χρέος του Πατριάρχου του Γένους να ενθυμείται τέτοιες μέρες, ιδιαιτέρως εις την ενενηκοστήν επέτειον των τραγικών εκείνων στιγμών, όλους τούς αδελφούς μας οι οποίοι είτε εμαρτύρησαν εκεί όπου άλλοτε ζούσαν ευτυχισμένοι είτε πήραν των ομματιών τους και έφυγαν για την Ελλάδα ή ίσως και για άλλα μέρη», είπε ο Πατριάρχης και συνέχισε εμφανώς συγκινημένος: «Ενθυμούμεθα με πόνο και με προσευχές αυτούς τούς αδελφούς οι οποίοι από την μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να μην έχουν τίποτε, ενώ είχαν τόσα πολλά, και να φύγουν με την ψυχή στο στόμα όσοι κατόρθωσαν να φύγουν. Προσωπικώς ενθυμούμαι όλους αυτούς τούς αδελφούς μας τούς Μικρασιάτες, κάθε φορά που κάνω τις γνωστές προσκυνηματικές εξορμήσεις μου εις την Καππαδοκίαν, εις την Έφεσον, εις την Περγαμον, εις την Σελεύκειαν, εις την Νικομήδειαν, εις την Αντιόχειαν της Πισιδίας και εις άλλα μέρη, όπως στον Πόντο τα τελευταία χρόνια. Και κάνω πάντοτε τρισάγια εκεί, εις τα οποία προσεύχομαι και για τούς ειρηνικώς κοιμηθέντας και για τους μαρτυρικώς τελειωθέντας αδελφούς μας. Ευχόμεθα να είναι αιωνία η μνήμη τους. Τέτοιες μέρες του Σεπτεμβρίου παντού όπου υπάρχει Ρωμιοσύνη, όπου υπάρχει Ορθοδοξία, η σκέψις και οι προσευχές όλων μας στρέφονται προς τούς αδελφούς μας εκείνους τούς μαρτυρικώς τελειωθέντας και βιαίως εκριζωθέντας. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα ο Θεός και η Παναγία να φυλάγουν το Γένος μας από άλλες παρόμοιες καταστροφές και τραγωδίες. Να διδασκόμεθα από το παρελθόν, να αποφεύγουμε τα λάθη του παρελθόντος και να μιμούμεθα τα καλά παραδείγματά του ώστε να ζούμε εν ευημερία και γαλήνη». 


Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους Ορθοδόξους της Συρίας που αυτό το διάστημα δοκιμάζονται ιδιαίτερα. Όπως είπε οι σκέψεις και οι προσευχές του βρίσκονται κοντά στους εμπερίστατους αδελφούς. «Για όλους τούς εμπεριστάτους αδελφούς μας συνεχίζουμε να παρακαλούμε τον Άρχοντα της Ειρήνης τον Χριστό να επιδαψιλεύσει εις τον κόσμον του την μόνιμη Ειρήνη, την οποίαν ουδείς ημπορεί να αφαιρέση, διότι είναι ειρήνη πνευματική, είναι ειρήνη των καρδιών μας», κατέληξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. 


Νωρίτερα στη Θεία Λειτουργία συμπροσευχήθηκαν ο Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός, ο Πρέσβης Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη με την σύζυγο του Αικατερίνη Βαρβαρήγου, Πρόξενο της Ελλάδος στην Αδριανούπολη, ο Γενικός Γραμματέας Ενημερώσεως του Υπουργείου Τύπου της Ελλάδος Ι. Παναγιωτόπουλος με συνεργάτες του, ο Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Πόλη Δημήτριος Μουστακλής, Άρχοντες, κοινοτικοί παράγοντες της Ομογένειας, προσκυνητές από την Πόλη, την Ελλάδα και άλλες χώρες.


Στη μικρή δεξίωση που ακολούθησε στην κοινοτική αίθουσα τον Πατριάρχη προσφώνησε ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος Ευάγγελος Γρηγοριάδης, Ιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος και ο Πρόεδρος της Κοινότητος Ευστράτιος Δολτσινιάδης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ομιλία του ο Πατριάρχης συνεχάρη τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος Νικόλαο Ματθιουδάκη για την ανάδειξη του στον βαθμό του Πρέσβη ευχόμενος δύναμη και ενίσχυση στο πολύτιμο έργο του. Στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης ευχήθηκε υγεία και δύναμη για την εκπλήρωση στο έργο που ανέλαβε.


ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο πραγματοποίησε την Τρίτη η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα λίγες μόλις εβδομάδες μετά την προηγούμενη συνάντηση τους στο Ρέθυμνο, τόπο καταγωγής της υπουργού, κατά την επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Υποδεχόμενος την ελληνίδα υπουργού Τουρισμού ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη της ελληνίδας υπουργού Τουρισμού καθώς και για την συνεργασία μεταξύ των δυο υπουργείων Ελλάδος και Τουρκίας στο χώρο του τουρισμού. Σημείωσε δε πως «αυτό θα αποβεί επ’ ωφελεία αμφότερων των πλευρών κι εμείς ως Οικουμενικό Πατριαρχείο στηρίζουμε αυτή την συνεργασία». 


Η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης με την σειρά της είπε: 
«Παναγιώτατε εμείς ευχαριστούμε για την συνάντηση μαζί σας. Με μεγάλη τιμή και αισθήματα κατάνυξης βρισκόμαστε στο κέντρο της Ορθοδοξίας και συναντιόμαστε μαζί σας για να έχουμε την ευχή σας και την ευλογία αλλά βεβαίως και να σας εκφράσουμε τη διάθεση πάντα που έχει η ελληνική κυβέρνηση να είναι στο πλευρό σας και να σας βοηθά στο πολύ σημαντικό έργο που επιτελείτε». 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευχαριστώντας ζήτησε από την κυρία Κεφαλογιάννη να μεταφέρει στον Πρωθυπουργό και τους συναδέλφους της στην Κυβέρνηση «τους θερμούς χαιρετισμούς και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας η οποία είναι πάντοτε στο πλευρό του ελληνικού και δια των προσευχών της και της στοργής της». Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως συζητήθηκε και το ενδεχόμενο συνεργασίας στο πλαίσιο θρησκευτικού τουρισμού σε περιοχές πνευματικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 


Η ελληνίδα υπουργός πριν την συνάντησή της με τον Πατριάρχη προσευχήθηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. 
Στην συνάντηση παρέστησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη Πρέσβης Νικόλαος Ματθιουδάκης, ο διπλωματικός σύμβουλος της υπουργού Νίκος Σιγάλας και ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Αρχιμ. Βαρθολομαίος Σαμαράς καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη από την πρόσφατη Πατριαρχική επίσκεψη στην Κρήτη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις 

-  Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 25ην Σεπτεμβρίου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου εὑρισκόμενον παιδικόν σταθμόν καί ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐλογίας εἰς τούς διδάσκοντας καί τούς διδασκομένους ἐν αὐτῷ, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους. 

Ἡ Ἐξοχ. κ. Ὄλγα Κεφαλογιάννη, Ὑπουργός Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Ἐξοχ. κ. Ὄλγα Κεφαλογιάννη, Ὑπουργός Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἀφιχθεῖσα ἐξ Ἀθηνῶν, ἀφοῦ προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐπεσκέψατο τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον. Ἡ συνάντησις ἐγένετο ἐντός λίαν ἐγκαρδίου κλίματος. Τήν κ. Ὑπουργόν συνώδευον ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί συνεργάται αὐτῆς. Μετά τήν συνάντησιν ὁ Παναγιώτατος καί ἡ Ἐξοχ. κ. Κεφαλογιάννη προέβησαν εἰς δηλώσεις πρός τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως. 
Τῇ Ἐξοχωτάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί.

9/23/2012

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΩΚΑ ΜΕΣΑΧΩΡΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Σεπτεμβρίου, καί 
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 23ην ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ᾧτινι καί συνεχάρη ὁ Πατριάρχης ἐπί τῇ εἰς τόν βαθμόν τοῦ Πρέσβεως προσφάτῳ προαγωγῇ αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Εὐάγγελος Γρηγοριάδης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Πρόεδρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης καί ὁ Πατριάρχης. 
- Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 22ας ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό, πρός τιμήν τῆς Α. Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκηπος τῆς Ρουμανίας Radu, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Aykut Eken, καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Akkan Suver, Πρoέδρου τοῦ Marmara Grubu Vakfı, δεῖπνον, ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ οἰκίᾳ τοῦ πρώτου.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: "ΠΟΘΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν Τελετήν Ἀπονομῆς Αὐτῷ
τοῦ Τίτλου τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος
ὑπό Πάντων τῶν Τμημάτων
τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης
(Χανιά, 2 Σεπτεμβρίου 2012)


Θέμα: Πόθος καί Ἐπιστήμη

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, οἱ συγκροτοῦντες τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί λοιποί ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι κύριε Ἐπίτιμε Πρόεδρε τῆς Νέας Δημοκρατίας, κύριοι Ὑπουργοί καί λοιποί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν, δημοτικῶν καί ἄλλων ἀρχῶν,
Ἐλλογιμώτατε κύριε Πρύτανι μετά τῶν ἐκλεκτῶν μελῶν τῆς Συγκλήτου τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί,
Ἀγαπητοί φοιτηταί καί φοιτήτριαι, 
Ἡ ἐξαιρετική τιμητική διάκρισις πρός τό πρόσωπον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος διά τῆς ἀπονομῆς τοῦ τίτλου τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, τοῦ ἑδρεύοντος ἐν τῇ ἱστορικῇ πόλει τῶν Χανίων, ἀφ᾿ ἑνός μέν συγκινεῖ ἡμᾶς ἰδιαιτέρως, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἀνάγεται, ὡς τό αἰσθανόμεθα καί ὡς λέγομεν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν, εἰς τό πρωτότυπον, τοὐτέστιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ἐργαζόμενον διά μέσου τῶν αἰώνων ἕως τῆς σήμερον, ἐν μέσῳ ποικίλων δυσκολιῶν, διά τήν μετάδοσιν ἑνός οὐσιαστικοῦ μηνύματος, τό ὁποῖον ἀποβλέπει εἰς τήν ἐπικράτησιν ἐπί τῆς γῆς, δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης καί γενικῶς τῆς βασιλείας Του, κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τούς Ἀποστόλους Του. 
Δοξάζομεν τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν διά τήν δωρεάν ταύτην, εὐχαριστοῦμεν ὑμᾶς ἅπαντας διά τήν προσγενομένην τιμήν εἰς τό ταπεινόν πρόσωπον ἡμῶν καί εὐχόμεθα εἰς ὑμᾶς ὅπως πληροῦσθε ὑπό χαρᾶς ἀνεκλαλήτου, ὑγείας ἀστεμφοῦς καί ἐμπνεύσεως πνευματικῆς, προκειμένου νά ἐργάζησθε τόσον διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας ὅσον, καί κυρίως, διά τήν βελτίωσιν τῶν κοινωνικῶν πραγμάτων καί τῶν ἀνθρωπίνων ἐπιδιώξεων, εἰς τήν διακονίαν τῶν ὁποίων καί ἐκλήθητε, κύριε Πρύτανι καί κύριοι Καθηγηταί.
Εἴθισται κατά τήν ἀπονομήν μιᾶς τοιαύτης τιμητικῆς διακρίσεως νά ἐκφωνῆται λόγος περί θέματος τό ὁποῖον ἐνδιαφέρει τόν σύγχρονον ἄνθρωπον καί δύναται νά ἀποβῇ ἐπωφελής. Ἄν καί γνωρίζομεν ἐπαρκῶς ὅτι οἱ παριστάμενοι εἰς τήν αἴθουσαν ταύτην εἶναι ἐγκρατεῖς τῆς ἐπιστήμης θεράποντες καί ὁ χρόνος περιωρισμένος, ἐν τούτοις θά προσπαθήσωμεν νά ἐκφράσωμεν σκέψεις τινάς περί τοῦ θέματος τῆς Οἰκολογίας καί τοῦ πόθου πρός τήν ἐπιστημονικήν ἔρευναν καί τεχνολογίαν, ἧς τεχνίτης καί δημιουργός ὁ Θεός (πρβλ. Ἑβρ. ια΄ 10). Βεβαίως, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναλυθοῦν πλήρως αἱ σκέψεις αὗται, ὅμως θά τεθοῦν ἐνώπιόν σας κατά τό λόγιον "δίδου σοφῷ ἀφορμήν καί σοφώτερος ἔσται" (Παρ. θ΄,9).
Ὅταν πρό μερικῶν ἐτῶν, Ἱερώτατοι ἀδελφοί, κύριοι ἀκαδημαϊκοί διδάσκαλοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,  παρακολουθοῦντες τάς φυσικάς καταστροφάς, τάς ὁποίας προεκάλει ἡ ἀνθρωπίνη δραστηριότης, ἐπροβληματίσθημεν καί ἐξεκινήσαμεν μίαν προσπάθειαν διαφωτίσεως τοῦ κοινοῦ περί τῆς ἀξίας καί τῆς σημασίας τοῦ περιβάλλοντος διά τήν ἀνθρωπίνην ζωήν, ἀσφαλῶς δέν προεβλέπομεν τότε ὅτι ἡ Οἰκολογία  θά καθίστατο εἰς τόσον μικρόν διάστημα  ἐ π ι σ τ ή μ η  καί πανανθρώπινος π ό θ ο ς. Χιλιάδες μελετήματα ἔχουν ἔκτοτε δημοσιευθῆ διά τάς ἐπιπτώσεις τῶν περιβαλλοντικῶν καταστροφῶν εἰς τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου. Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι δέν εἶχον ἀκούσει τήν λέξιν περιβάλλον, εἶναι σήμερον ἔνθερμοι ὑποστηρικταί τῆς προστασίας αὐτοῦ.
Ἡ ἐπιστήμη ἐπιβεβαιοῖ πλέον καθημερινῶς ὅτι τά κέρδη ἐκ τῆς σκληρᾶς ἐκμεταλλεύσεως τῶν περιβαλλοντικῶν πόρων εἶναι πολλάκις ὀλιγώτερα ἀπό τάς ζημίας τάς ὁποίας προκαλεῖ ἡ ἐκμετάλλευσις αὕτη. Ἐπί πλέον, τά κέρδη καρποῦνται ὀλίγοι, ἐνῷ τάς ζημίας ὁλόκληρος ἡ ἀνθρωπότης. Διά τήν τρύπαν τοῦ ὄζοντος ὑπάρχουν ἀρκετοί ὑπεύθυνοι, ἀλλά οὐδείς ὑπάρχει ὁ ὁποῖος νά μή ὑφίσταται τάς συνεπείας τῆς ὑπάρξεώς της. Διά τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου καί τάς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις του, ὑπάρχουν ἀρκετοί συνυπεύθυνοι, ἀλλά σύνολος ἡ ἀνθρωπότης ὑφίσταται τάς συνεπείας.
Ὅταν, λοιπόν, πρό πολλῶν ἐτῶν, οἱ πλέον εὐαίσθητοι καί οἱ πλέον ἐνήμεροι ἀνεκίνησαν τό θέμα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ἐθεωρήθησαν ρομαντικοί, αἰθεροβάμονες καί ἀκραῖοι, ἀντίθετοι πρός τήν πρόοδον. Τά ἐπακολουθήσαντα ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα, ἡ ἔκρηξις εἰς τό ἐργοστάσιον πυρηνικῆς ἐνεργείας τοῦ Τσερνομπίλ, ἡ διαρροή πετρελαίου εἰς τόν κόλπον τοῦ Μεξικοῦ καί ἄλλα παρόμοια γεγονότα ἀφύπνισαν τάς συνειδήσεις καί μετέτρεψαν τούς εἰρωνευομένους τό ἐνδιαφέρον διά τό περιβάλλον εἰς ἐρευνητάς τῶν σχέσεων τῶν ἀνθρωπίνων ἐπεμβάσεων εἰς αὐτό πρός τά ἐπιζήμια φαινόμενα. 
Ὡς ἦτο φυσικόν, οἱ ἐρευνηταί διαφόρων εἰδικοτήτων ἤρχισαν τάς μετρήσεις, τάς ἐκτιμήσεις καί τήν ἐξαγωγήν ἐπιστημονικῶν συμπερασμάτων διά τάς σχέσεις μεταξύ τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἐπιζημίων συνεπακολούθων αὐτῶν. Οὕτω, προέκυψε μία νέα ἐπιστήμη, ἡ Οἰκολογία, καί ἕνας νέος κανονιστικός κλάδος τοῦ νομικοῦ χώρου, ἡ παντοειδής Νομοθεσία, περί τῶν ἀναγκαίων νά ληφθοῦν μέτρων διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος.
Ὁ πόθος διατηρήσεως τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος παρεκίνησε τούς πρώτους ρομαντικούς περιβαλλοντολόγους νά ἐνδιαφερθοῦν διά τό θέμα, μετεξειλίχθη εἰς ζῆλον ἀναριθμήτων ἐπιστημόνων καί ἐπιστημονικῶν ἱδρυμάτων διά τήν ἐξεύρεσιν λύσεων εὐνοϊκωτέρων διά τό περιβάλλον. Τοιουτοτρόπως, συνεχῶς βελτιοῦνται αἱ μηχαναί ἐσωτερικῆς καύσεως, ὥστε νά ἐκπέμπουν ὁλονέν ὀλιγώτερα ἐπιβλαβῆ καυσαέρια. Συνεχῶς ἐξευρίσκονται μέθοδοι μικροτέρας καταναλώσεως ἐνεργείας, διά τήν ἐπίτευξιν τοῦ αὐτοῦ ἔργου. Συνεχῶς βελτιοῦνται οἱ τρόποι περιορισμοῦ τῶν δυσμενῶν ἐκπομπῶν. Βεβαίως, εἰς τά διεθνῆ συνέδρια διά τό περιβάλλον, αἱ προηγμέναι βιομηχανικῶς χῶραι, αἱ ὁποῖαι εἶναι αἱ περισσότερον ὑπεύθυνοι διά τήν κακήν ἐπίδρασιν τῆς βιομηχανίας των εἰς τό περιβάλλον, διστάζουν νά ἀποδεχθοῦν τά ὑπό τῆς ἐπιστήμης προτεινόμενα μέτρα διά τήν μείωσιν τῶν δυσμενῶν αὐτῶν ἐπιρροῶν τῆς ἀναπτύξεώς των. 
Ἀλλά ὁ ἀνταγωνισμός συνεχίζεται, αἱ πιέσεις τῶν ποθούντων καλύτερον περιβάλλον αὐξάνονται, οἱ ἐπιστήμονες ἐφευρίσκουν καί νέας μεθόδους ὀλιγώτερον δαπανηράς διά τόν περιορισμόν τῶν δυσμενῶν ἐπιρροῶν εἰς αὐτό τῆς βιομηχανικῆς προόδου καί τελικῶς ἐλπίζομεν ὅτι ὁ πόθος διά καλύτερον περιβάλλον θά γενικευθῇ καί θά μετατραπῇ εἰς ἐπιστημονικήν πρότασιν καί εἰς νομοθετικήν ἐντολήν.
Ἀσφαλῶς, ἡ διαπάλη αὐτή θά ἔχῃ ὡς συνέπειαν τόν περιορισμόν ὡρισμένων ὑπερβολῶν τῆς βαθείας οἰκολογίας, εἰς τρόπον ὥστε τό αἴτημα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος νά ἔχῃ εὔλογα καί πρακτικῶς ἐφαρμόσιμα ὅρια, νά μή γίνεται δηλαδή ἐμπόδιον εἰς τήν ἀναγκαίαν διά τήν ἐπί γῆς ζωήν τοῦ ἀνθρώπου ἐπέμβασιν εἰς τό φυσικόν περιβάλλον. Ἡ κατάστασις δέν ἔχει εἰσέτι ἐξισορροπηθῆ. Ὁ πόθος διά οἰκολογικόν περιβάλλον ἔχει αὐξηθῆ. Ἡ ἐπιστήμη ἔχει μελετήσει πολλά θέματα καί ἔχει εὕρει ἀξιολόγους λύσεις. Αἱ ἀντιδράσεις τῶν οἰκονομικῶς θιγομένων ἀπό τό κόστος τῶν περιβαλλοντικῶν μέτρων συνεχίζονται, ἐνίοτε ἔργα ἀπαραίτητα ἤ ὠφέλιμα διά τοπικάς κοινωνίας παρεμποδίζονται ὡς ἐπιδρῶντα δυσμενῶς εἰς τό περιβάλλον, ἐνῷ θά ἦτο δυνατόν διά τῆς λήψεως καταλλήλων μέτρων καί τά ἔργα νά ἐπιτελεσθοῦν καί τό περιβάλλον νά προστατευθῇ, ἤ τοὐλάχιστον νά θιγῇ εἰς ἀνεκτόν βαθμόν, ὥστε συγκρινομένου τοῦ γενικωτέρου ὀφέλους καί τῆς περιβαλλοντικῆς ζημίας ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου νά κριθῇ εὐλόγως ὅτι ἀμφότερα δύνανται νά συνυπάρξουν.
Ἡ ἐπιστήμη διά τό περιβάλλον δέν ἀναιρεῖ τήν ἀγάπην διά τόν ἄνθρωπον. Ἀντιθέτως, προϋποθέτει αὐτήν. Ἀγαπῶμεν τό περιβάλλον ὡς ἔκφρασιν τῆς ἀγαθότητος καί τοῦ κάλλους τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ταὐτοχρόνως καί ὡς προσφοράν Αὐτοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, εἰς τόν ὁποῖον ἔδωκε τήν ἐντολήν νά κατακυριεύσῃ τῆς γῆς, ὄχι βεβαίως καταστρεπτικῶς ἀλλά χρηστικῶς.
Ἡ κατακυρίευσις τῆς γῆς, ὡς ἐντολή τοῦ Θεοῦ, περιλαμβάνει ἐπί πλέον τῆς φυσικῆς ἐξουσιάσεως καί τήν πνευματικήν τοιαύτην. Κατεξουσιάζει ὁ ἄνθρωπος τῆς γῆς, ὅταν γνωρίζῃ τάς δυνάμεις αἱ ὁποῖαι κρύπτονται εἰς διάφορα στοιχεῖα αὐτῆς. Διά τῆς βαθυτέρας γνώσεως τῶν φυσικῶν ἰδιοτήτων τῶν διαφόρων στοιχείων τοῦ πλανήτου, ἀποκτῶμεν τήν ἐπιστημονικήν ἐξουσίαν ἐπ᾿ αὐτῶν καί τήν συνεπακόλουθον τεχνολογικήν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως αὐτῶν. Ἑπομένως, ἡ  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α, ὡς σύγχρονος ἀνθρωπίνη προσπάθεια, δέν εἶναι, ὡς ἐφοβήθησάν τινες, αὐθάδεια τῆς ἀνθρωπίνης ὑπεροψίας ἔναντι τῆς φύσεως, ἀλλά  ε ὐ λ ο γ η μ έ ν η  κ α τ ε ξ ο υ σ ί α σ ι ς  τῆς γῆς διά τῆς βαθυτέρας ἐπιγνώσεως τῶν ἰδιοτήτων της.
Διά τόν πρωτόγονον ἄνθρωπον, εἷς ὄγκος μεταλλεύματος ἀπετέλει ἁπλῶς ἕνα λίθον. Ἡ γνῶσις ὅτι ὁ λίθος οὗτος ἀποτελεῖ ὀρυκτόν σίδηρον μεταλλεύματος, αὐξάνει τήν κατεξουσίασιν τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς, διότι ἀναγκάζει τόν λίθον τοῦτον νά δώσῃ τό μετάλλευμα τοῦ σιδήρου, ὁ ὁποῖος τόσον πολύ χρησιμοποιεῖται εἰς τήν σύγχρονον ζωήν.
Βεβαίως, εἰς τήν χρῆσιν τῶν δυνατοτήτων, τάς ὁποίας παρέχει εἰς τόν ἄνθρωπον ἡ τοιαύτη ἐπιστημονική κατεξουσίασις τῆς γῆς, ὑπάρχουν ἠθικά ὅρια. Διότι ἡ θεϊκή ἐντολή τῆς ἐπιστημονικῆς κατεξουσιάσεως τῆς γῆς, δέν ἐμπεριέχει καί τήν ἐντολήν ἤ τήν ἔγκρισιν τοῦ Θεοῦ διά τήν καταστροφικήν χρῆσιν τῶν σχετικῶν δυνατοτήτων, τάς ὁποίας ἐπισημαίνει ὁ ἄνθρωπος.
Ἐν συμπεράσματι, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ δέν ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν μέ τήν τεχνολογικήν γνῶσιν καί ἀνάπτυξιν, ἀλλά μέ τήν ἀνήθικον χρῆσιν αὐτῆς. Εἶναι βεβαίως καί ἀτυχῶς γεγονός, ὅτι πολλαί τῶν τεχνολογικῶν ἐξελίξεων προεκλήθησαν ἀπό τήν ἐπιθυμίαν ἀποκτήσεως ὑπό τοῦ κακοῦ ἀνθρώπου μεγαλυτέρων καταστροφικῶν δυνατοτήτων διά νά χρησιμοποιηθοῦν αὗται διά τήν καταστροφήν τοῦ ἀντιπάλου. Παρά ταῦτα, πολλαί τούτων ἀπετέλεσαν ἐφευρέσεις ἐπωφελεῖς εἰς τήν καθημερινήν ζωήν, αἱ ὁποῖαι εὐρέως χρησιμοποιοῦνται σήμερον ὑπό τῆς πλειονότητος τῶν ἀνθρώπων.


Τό ἀληθές περιεχόμενον τοῦ Θ ε λ ή μ α τ ο ς τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅτι τοῦτο ἐμπερικλείει τούς ὅρους τῆς ἀνθρωπίνης εὐδαιμονίας καί εὐφροσύνης. Ἑπομένως, δέν πρόκειται περί “θελήματος”, ἀλλά περί ὅρων καί κανόνων πνευματικῆς ὑγιείας, οἱ ὁποῖοι ἀποβλέπουν εἰς τόν ἄνθρωπον καί ὄχι εἰς τόν Θεόν. Δέν εἶναι ὁ Θεός ὁ ἰσχυρός Θεός, ὁ Ὁποῖος θέλει καί ἀπαιτεῖ ἀπό τούς ἀνθρώπους νά κάνουν αὐτό ὅπερ θέλει, ἀλλά εἶναι ὁ Θεός ὁ στοργικός Πατήρ, ὁ Ὁποῖος διδάσκει εἰς τά τέκνα Του τί πρέπει αὐτά νά θέλουν καί νά πράττουν, διά νά εὑρίσκωνται εἰς ἀπέραντον εὐφροσύνην καί ἀγαλλίασιν, χρησιμοποιοῦντα καί ἐκμεταλλευόμενα τήν δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν διέθεσεν ὡς κληρονομίαν καί παρακαταθήκην εἰς πάντας ἀνθρώπους, τούς κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ πλασθέντας, διό καί μαζί μέ τόν ἄνθρωπον ἡ κτίσις πᾶσα ἀποκαραδοκεῖ τήν σωτηρίαν αὐτῆς.
Εἶναι μέγα λάθος νά βλέπωμεν τόν Θεόν ὡς εἰκόνα τοῦ ἐμπαθοῦς ἀνθρώπου καί τάς σωτηριώδεις ἐνεργείας Αὐτοῦ διά τόν ἄνθρωπον ὡς θεοκεντρικάς καί ὡς ἀποβλεπούσας εἰς τήν ἱκανοποίησιν τοῦ Θεοῦ ἤ τῆς θείας δικαιοσύνης κατ᾿ ἀντιγραφήν τῶν ἐπιδιώξεων τῆς ἀνθρωπίνης διπλωματίας ἤ τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης, ἡ ὁποία φθάνει μέχρις ἑνός ὁρίου, τό ὁποῖον δέν δύναται νά ὑπερβῇ, κατά τόν προφητάνακτα Δαυΐδ "ὅριον ἔθου, ὅ οὐ παρελεύσονται (Ψαλμ.103, 9). Τό ὀρθόν εἶναι ὅτι ὁ Θεός ἐνεργεῖ ἐξ ἀγάπης, αὐτοθυσιαστικῶς ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου καί οὐδέν ἴχνος ἔχει ἐπιθυμίας πρός τιμωρίαν τοῦ ἀνθρώπου ἤ τοῦ ἀντιπάλου του ἤ τοῦ ἐχθροῦ του, ἤ τοῦ ἀνυπακόου πρός Αὐτόν, ἤ τοῦ μή συμμορφουμένου πρός τάς ἐπιταγάς καί διδασκαλίας Του, πρός τό Θέλημά Του,  ἀνθρωπομορφικῶς εἰπεῖν, καί, ἑπομένως, ὅταν λέγωμεν ὅτι ἀπειλεῖ ἐννοοῦμεν ὅτι ἐπισημαίνει τάς δυσμενεῖς συνεπείας τῶν ἐγωκεντρικῶν καί χωρίς ἀγάπην ἀνθρωπίνων πράξεων, ἀκόμη καί διά τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογικῆς ἐρεύνης διενεργουμένων.
Οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου πρός τούς Μαθητάς Του "οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν [...]∙ οὐχ οὕτω δ' ἔσται ἐν ὑμῖν, [...] καί ὅς ἄν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος" (Μαρκ. ι΄42-43) ἐκφράζουν κατά ἐπιγραμματικόν τρόπον τάς βασικάς κατευθύνσεις τῆς Μεθοδολογίας τοῦ Θεοῦ καί τῶν Μαθητῶν Του, ὅπως βεβαίως καί τῆς ἐπί γῆς Ἐκκλησίας Του, ἀλλά καί τῆς ἐπιστημονικῆς μεθοδολογίας καί τεχνολογίας.
Ἐάν θελήσωμεν νά ἐφαρμόσωμεν αὐτάς τάς ἀρχάς εἰς τήν ἀνθρωπίνην ἔρευναν καί ἐπιστήμην δέν θά ἔχωμεν τά ἐπιζητούμενα ἀποτελέσματα, διότι διά τῆς  ἐπεμβάσεως καί τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἐξ Οὗ πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον, ἐν τῇ ζωῇ τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἐθνῶν καί τῶν λαῶν, ἀλλά καί τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογικῆς ἐρεύνης,  ἐπιδιώκονται στόχοι σωτηρίας  καί  πόθου, στόχοι δηλαδή ἀποβλέποντες εἰς τό καλόν τοῦ ἀπέναντί μας, καί ὄχι κατεξουσιάσεως αὐτοῦ.
Ἀλλά, βεβαίως, δέν πρέπει νά λησμονῶμεν, ὅτι τόσον τήν συμπαντικήν ζωήν, ὅσον καί τό ἀνθρώπινον γήϊνον περιβάλλον, κυβερνᾷ ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος ἔχει τό ἰδικόν Του σχέδιον καί πρόγραμμα ἐξελίξεως. Εἶναι γνωστόν, ὅτι εἰς τήν φυσικήν ἱστορίαν τοῦ πλανήτου τῆς γῆς, ἔχουν εἰς τά βάθη τῶν αἰώνων σημειωθῆ τεράστιαι φυσικαί μεταβολαί, ὡς ἡ ἀπόκλισις τοῦ ἄξονος τῆς γῆς, ἡ ἐποχή τῶν παγετώνων καί ἄλλα, τά ὁποῖα ἐάν εἶναι εἰς τό σχέδιον τοῦ Θεοῦ νά ἐπαναληφθοῦν, οὐδεμία ἀνθρωπίνη δύναμις καί οὐδεμία ἀνθρωπίνη ἐπιστήμη δύναται νά τά ἀποτρέψῃ.
Τό πράγματι ἀνθρωπίνως ἀδύνατον τοῦτο ἔργον, δύναται νά ἀποτρέψῃ ἡ προσευχή ἑνός ταπεινοῦ Ἁγίου, ἔχοντος πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάνειν (πρβλ.Α΄ Κορ. ιγ΄ 2). Εἶναι γνωστόν, ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅτι ἡ προσευχή ἑνός ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ ἐπεμήκυνε τήν διάρκειαν τῆς ἡμέρας (στήτω ὁ ἥλιος κατά Γαβαών, Ἰη. ι΄ 12), δηλαδή εἶχεν ἐπίδρασιν ἐπί τήν κίνησιν τῶν οὐρανίων σωμάτων. Καί εἰς ἄλλην περίπτωσιν, ἡ προσευχή ἑνός ἄλλου Ἁγίου ἀνέστρεψε τήν κατεύθυνσιν τῆς κινήσεως τοῦ πλανήτου. Τά ἐπιστημονικῶς ἀσύλληπτα γεγονότα ταῦτα μαρτυροῦν, ὅτι καί σήμερον, πέραν τῆς ἐπιστήμης καί τῶν μικρῶν δυνάμεων τοῦ φυσικοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχει ἡ εὐήκοον οὖς τείνουσα πρός τήν προσευχήν τῶν πιστῶν παντοκρατορική δύναμις.
Καί ἐάν ἀξίζῃ τόν κόπον νά γίνωνται τόσαι προσπάθειαι διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος διά τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν ὑλικῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ὅσων οὗτος ἐξουσιάζει κατ᾿ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ φυσικῶν δυνάμεων, πόσον ἀξίζει τόν κόπον νά ζητήσωμεν τάς προσευχάς τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, αἱ ὁποῖαι δύνανται νά ἐνεργοποιήσουν τήν παντοδύναμον ἐνέργειαν τοῦ Θεοῦ. Τό δεύτερον δέν σημαίνει βεβαίως ὅτι θά παραιτηθῶμεν τῶν εἰς τήν ἐξουσίαν μας ἀνθρωπίνων προσπαθειῶν. Σημαίνει, ὅτι πρέπει νά ζητήσωμεν ὅπως ὁ Κύριος ἐπευλογήσῃ αὐτάς διά νά ἔχουν τό ποθούμενον εὐεργετικόν ἀποτέλεσμα. Διότι ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον ἤ διαφυλάξῃ τό περιβάλλον, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ ἐπιχειρῶν νά διατηρήσῃ αὐτό (πρβλ. Ψαλμ. 126). Ἀλλά καί διά νά ἐπέμβῃ ὁ Θεός, χρειάζεται νά τό ζητήσῃ ὁ ἄνθρωπος καί νά καταβάλῃ τόν κόπον, ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖται. 
Ἐπευλογοῦμεν, λοιπόν, ὁλοκαρδίως τό ἔργον σας, κύριοι ἀκαδημαϊκοί διδάσκαλοι, εὐχόμενοι ὅπως ὁ Θεός, ὁ Κύριος καί κυβερνήτης τοῦ παντός, σᾶς ἐμπνέῃ εἰς τήν ἐπιστημονικήν κατακυρίευσιν τῆς γῆς, ὡς ἡ ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἐντολή Του, ἵνα οὕτω καί τό περιβάλλον φυλάσσεται καί ὁ ἄνθρωπος ἀπολαμβάνῃ τά ἀγαθά τῆς Δημιουργίας.
Εἶσθε ὅλοι σας ἐξέχουσαι προσωπικότητες τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας καί τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς-ἐπιστημονικῆς σκηνῆς ἐν τῇ εὐάνδρῳ καί γενναίᾳ ταύτῃ Νήσῳ τῆς Κρήτης, τῆς προεξαρχούσης ἀνέκαθεν, ἀπό τῶν μινωϊκῶν χρόνων μέχρι τῆς σήμερον, εἰς τήν ἔρευναν καί τήν ἀναζήτησιν τῆς ἀληθείας περί τά θέματα καί τά προβλήματα τῆς ζωῆς καί τῆς δημιουργίας. Ἀναδεικνύετε τά αἴτια καί προτείνετε λύσεις. Ὡς γνωστόν, ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀναζήτησις καί ἐπίγνωσις τῆς ἀληθείας. Τῆς θεογνωσίας, τῆς ἀνθρωπογνωσίας, τῆς κοσμογνωσίας. Ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅμως, ἐπί πλέον, τό κατ᾿ ἀλήθειαν ζῆν. Ἔτι μᾶλλον: τό ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ (Ἐφεσ. δ΄, 15). Τοῦτο σημαίνει ἀπροκατάληπτον προσέγγισιν τῶν προβλημάτων καί τῆς ζωῆς καί τῆς δημιουργίας δι᾿ ἐπιστημονικῶν μεθόδων καί τῆς χρήσεως τῶν μέχρι σήμερον ἐπιτευγμάτων τῆς ἐπιστήμης, τά ὁποῖα ὅμως δέν ὑπερβαίνουν τήν ἀλήθειαν τῶν ὄντων, τῆς δημιουργίας, τῆς ζωῆς, τῆς γνωστῆς ἐμπερικῶς καί ἀγνώστου, πλήν ὅμως ψηλαφητῆς καί δι᾿ ἀοράτων νοουμένης πολυμερῶς καί πολυτρόπως (Ἑβρ. α΄ 1) ζωῆς καί ἀνθρωπίνης νοήσεως, ἡ ὁποία ὅμως δέν ὑπέρκειται τῶν ὧν νοοοῦμεν ἤ κατανοοῦμεν.
Χρειαζόμεθα Μ α ρ τ υ ρ ί α ν,  ἀ π ο κ ά λ υ ψ ι ν  καί  κ α τ α γ γ ε λ ί α ν  τῶν αἰτίων, τά ὁποῖα  προκαλοῦν τά φαινόμενα τῆς ἐπιστήμης καί τῆς ζωῆς καί ὁδηγοῦν πρός πόθον ἀνακαλύψεώς των καί διασαφήσεώς των. Καί διεθνῆ ἐπιστημονικήν σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ν,  ἀ λ λ η λ ε γ γ ύ η ν,  ἀ φ ύ π ν ι σ ι ν τῶν συνειδήσεων, σ υ μ μ ε τ ο χ ή ν εἰς τόν ἀγῶνα ἐναντίον πάσης μορφῆς βίας καί πολεμικῶν ἤ ἄλλων συγκρούσεων, ἐναντίον τῶν φοβερῶν, ἀνθρωποκτόνων ἀσθενειῶν τῆς ἐποχῆς μας, τῆς πτωχείας καί ὑπερχρεώσεως ὁλοκλήρων χωρῶν καί λαῶν, ἐναντίον πάσης μορφῆς ἀδικίας, καί ὑπέρ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐξ ἀγάπης, ἐνδιαφέροντος καί πόθου διά τήν ἐν εὐχαριστίᾳ ἀπόλαυσιν τοῦ ἀνθρώπου ἐδημιούργησε τόν ὡραῖον τοῦτον κ ό σ μ ο ν, ἀκατανόητον καί ὅμως τοῖς ποιήμασι τοῦ Κυρίου κατανοούμενον, διά τῆς συνεχοῦς ἐρεύνης καί τῆς τεχνολογικῆς ἐπιστήμης.
Συναισθανόμενοι τό μέγεθος τῆς ἤδη προκληθείσης βλάβης εἰς τό περιβάλλον ἐκ τῶν ρύπων καί ἐκ τῆς ἄνευ συνέσεως ἀνθρωπίνης παρεμβάσεως εἰς τήν φύσιν, ἔχοντες δέ μέγαν τόν φόβον ὅτι τό οἰκολογικόν ζήτημα, τό ἕως πρό δεκαετίας ἀντιμετωπιζόμενον ὡς δευτερεῦον καί τριτεῦον εἰς τήν διάταξιν τῶν πρός ἐπίλυσιν ζητημάτων, σταδιακῶς θά ἐξελίσσεται ὅλον καί εἰς περισσότερον δυσεπίλυτον -ἤ καί ὅ μή γένοιτο εἰς μή ἀναστρέψιμον- πρόβλημα, ἀναγνωρίζομεν καί τιμῶμεν τό ἔργον σας καί τήν προσφοράν σας, ὑπό τήν προϋπόθεσιν, ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι ἡ γνῶσις καί ἡ ἐπέκτασίς της ἐντάσσεται καί ἐξελίσσεται ὅσον ἐπιτρέπει ὁ Θεός καί ἡ παντοκρατορική δύναμίς Του, ἐν τῇ ὁποίᾳ καί ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμεν.
Ὁ καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιώτατος Ἀποστολικός καί Πατριαρχικός Οἰκουμενικός Θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ὁποίου κληρουχία ἐκκλησιαστικῶς, πνευματικῶς καί κανονικῶς τυγχάνει καί τό ἐκκλησιαστικόν τοῦτο Θέμα τῆς Κρήτης, διά τήν ὁποίαν καυχᾶται καί σεμνύνεται οὗτος, διότι τοιοῦτος ἔτυχεν αὐτῷ παρά Θεοῦ κλῆρος, παρά τάς δυσχερείας, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει, ἔχει ἀναλάβει ἐντατικάς πρωτοβουλίας ἐν τῇ ἀνωτέρω ἐννοίᾳ. 
Ἀρκούμεθα εἰς δύο μόνον ἐπισημάνσεις:
Πρῶτον: Εἰς τά πλαίσια Διεθνῶν Διασκέψεων καί Συνεδρίων, τά ὁποῖα κατά διαστήματα ὀργανώνει, τονίζει καί ἐμμένει, ἐπισημαῖνον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅτι κάθε ἐμπόδιον εἰς τήν ἔρευναν καί τήν ἐπιστήμην ἀποτελεῖ παράβασιν τοῦ Θελήματος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ Θεοῦ καί τῆς καλῆς λίαν δημιουργίας Του (πρβλ. Γεν. α΄).
Δεύτερον: Ἡ ἐμπεπιστευμένη εἰς τόν ἄνθρωπον θεία δημιουργία ὀδυνᾶται σήμερον ὑπό τήν πίεσιν τῆς πολυμόρφου καί πολυκαταστροφικῆς οἰκολογικῆς κρίσεως. Ἔχει ἀναλάβει, ὡς τοῖς πᾶσι γνωστόν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον συντόνους πρωτοβουλίας πρός τήν κατεύθυνσιν αὐτήν. Ἐπαινεῖ πᾶσαν ἀνάλογον δρᾶσιν. Καί εἶναι βεβαίως πρόθυμον διά πᾶσαν εὐεργετικήν ὑπέρ τῆς κτίσεως συνεργασίαν καί μετά τοῦ τιμῶντος σήμερον τήν ἡμετέραν Μετριότητα Πολυτεχνείου τῆς Κρήτης, τοῦ ἔχοντος νά ἐπιδείξῃ πανθολογουμένως ἄριστα ἐπιτεύγματα εἰς τό ἀντικείμενον τῆς ἐρεύνης καί ἐνασχολήσεώς του καί προετοιμάζοντος διά τήν αὔριον τῆς Κρήτης, τῆς Ἑλλάδος καί τῆς οἰκουμένης ἐν γένει ἀξιολόγους ἐρευνητάς τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ Αἰτίου καί τοῦ Αἰτιατοῦ. Εἴη τό Ὄνομα τοῦ Κυρίου εὐλογημένον καί διά τήν μαρτυρίαν ταύτην τῆς ἐπιστήμης ἐν Κρήτῃ. 
Σᾶς εὐχόμεθα καί λέγομεν μετά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: "ὁ Θεός τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καί εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τό περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου" (Ρωμ. ιε΄, 13). 
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν ἀγάπην σας καί τήν ὑπομονήν σας, καί ὅλως ἰδιαιτέρως διά τήν προσγενομένην εἰς ἡμᾶς καί εἰς τόν Ἁγιώτατον Ἀποστολικόν καί Πατριαρχικόν Οἰκουμενικόν Θρόνον τιμήν καί ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς καί ἐπί τάς οἰκογενείας σας, καθώς καί εἰς τούς ἀγαπητούς φοιτητάς καί φοιτητρίας τήν ἀγάπην καί τό πλούσιον Ἔλεος τοῦ Δημιουργοῦ πάσης τῆς κτίσεως καί τοῦ αὐξάνοντος τόν πόθον καί τήν ἔφεσιν ὅλων σας πρός ἀποκάλύψιν τῶν μυστηρίων Του, μέ τήν βεβαίαν πεποίθησιν ὅτι καί ἐν προκειμένῳ τό Πολυτεχνεῖον σας θά πρωτοστατήσῃ εἰς τήν σωτήριον παρέμβασιν διά τό οἰκοσύστημα καί δι᾿ ὅλον τόν πλανήτην, ὡς ρηξικέλευθον καί πρωτοπόρον ὑπάρχον, καί μέ τήν ἐλπίδα ζέουσαν ὅτι ἡ Θεία Χάρις συνδράμουσα θά ἐντείνῃ καί θά ἐπιταχύνῃ τάς ὑμετέρας προσπαθείας. 
Ἐπικαλούμεθα ἐπί τάς προσπαθείας σας τήν Χάριν, τήν Ἀγάπην, τόν Φωτισμόν καί τό Ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.

9/22/2012

ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ


κείμενο-φωτογραφίες: Π.Α.Ανδριόπουλος
Στους Ταξιάρχες της Σιγής. Ανάμεσα σε Μουδανιά και Τρίγλια. Μια εκκλησιά σε καλεί να σταματήσεις και να προσκυνήσεις. Τα ερείπια, τα χαλάσματα, τις φθαρμένες τοιχογραφίες, το χορταριασμένο έδαφος, σαν στολίδι φυσικό θαρρείς...
Οι των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγοι με θωρούν μέσα απ' τις ξεθωριασμένες εικόνες τους... Σιγώ... Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσεις την καθαρότητα της ιστορίας, που δεν παίζει. Είναι αμείλικτη! Η ελληνική μαρμάρινη επιγραφή στην επιβλητική θύρα σε αφήνει ενεό: "Είπεν ο Κύριος, εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστέ εάν αγάπην έχετε εις αλλήλοις", 1862.


Έχουν περάσει 150 χρόνια από τότε. Οι Ρωμιοί της Σιγής εκδιώχθησαν με σφαγή!
Οι Ταξιάρχες παραδόθηκαν στην λήθη... Μα όχι στην κατάρρευση! Εκεί είναι ακόμα οι Αρχάγγελοι! Φυλάνε τα μνήματα, τις μνήμες, τις στράτες που σημαδεύτηκαν από τα πατήματα των Ρωμιών. Εκεί είναι οι Αρχιστράτηγοι! Με τα μάτια τους σκαμμένα. Και τα άυλα σώματά τους επιχωματωμένα. Μα ως λειτουργικά πνεύματα μάς νεύουν τρυφερά προς το δείπνο της βασιλείας.
Μας αναγκάζουν να εισέλθουμε! Και δεν μπορούμε να αντισταθούμε, έτσι θαμπωμένοι καθώς είμαστε απ' το κάλλος τους.
Εκεί στη Σιγή της Μικρασίας... Όπου επισκιάζει η χάρις τους!


Αυτά έγραφα στην Ιδιωτική Οδό τον Απρίλιο του 2009, οπότε και αξιώθηκα να προσκυνήσω στον ναό  των Ταξιαρχών, εκεί ανάμεσα Μουδανιά και Τρίγλια...
Και να που τώρα, Σεπτέμβριος 2012, υπεγράφησαν τα συμβόλαια αγοραπωλησίας! Ύστερα από αγώνα πέντε ετών, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αγόρασε έναντι 400.000 δολαρίων τον ναό των Ταξιαρχών. Ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, μετέβη στον ναό των Ταξιαρχών και παρέλαβε τα κλειδιά του ερειπωμένου ναού. 
«Το συντομότερο δυνατόν θα αρχίσουν οι εργασίες συντηρήσεως και αποκαταστάσεως αυτού το μνημείου, το οποίο αποτελεί κοινή κληρονομιά όλων μας» δήλωσε ο Σεβασμιώτατος στην εφημερίδα «Ραντικάλ».


Οι Ταξιάρχες της Σιγής ως αρχάγγελοι ειρήνης σαλπίζουν την παντοδυναμία του Κυρίου. Αυτού που οικονόμησε τη σωτηρία του ναού των αρχαγγέλων του!
Περισσότερα για τον ναό και την αγορά του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο δείτε εδώ.


Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΤΑΚΙΟΪ


Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Σινώπης του Θαυματουργού και πανηγυρίζει ο Ναός προς τιμήν του Αγίου της Κοινότητας Ορτάκιοϊ.
Στην πανηγυρική Θ. Λειτουργία θα προεξάρχει ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος.
Αύριο Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου στην Θ. Λειτουργία που θα τελεστεί, θα χοροστατήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος θα ευλογήσει την Κοινότητα και το έργο που επιτελείται σε αυτήν. 
Θα ακολουθήσει δεξίωση. 

Ο ναός του Αγίου Φωκά ξαναχτίστηκε μετά την Άλωση περίπου στο ίδιο σημείο όπου βρίσκεται και σήμερα. Το 1719 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε σημαντικό μέρος του χωριού και την εκκλησία. Η εκκλησία ανεγέρθηκε αμέσως αλλά το 1819 μία νέα πήρε τη θέση της. Ο ναός απέκτησε τη σημερινή μορφή του το 1856.

9/18/2012

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΠΙΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Ο μακαριστός Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Νικόδημος ο Χαλκίτης αναπαύεται πλέον εκ των κόπων αυτού.
Σήμερα, ημέρα κατά την οποία τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τον μακαριστό ιεράρχη στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στην Αρναία Χαλκιδικής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος διάβασε τρισάγιο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πιστού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο επισκόπου, του εκ των "Νέων Χωρών".
Στην νεκρώσιμο ακολουθία, στην οποία προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, τον Οικουμενικό Πατριάρχη εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης, ο οποίος τόνισε την αφοσίωση του μακαριστού Νικοδήμου στον Οικουμενικό Θρόνο. Κάτι που έκανε και ο Αρχιγραμματέας της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Επίσκοπος Διαυλείας Γαβριήλ κατά τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε.
Ο μακαριστός απεφοίτησε από την Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 1955. Χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος το ίδιο έτος. Υπηρέτησε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, όπου μετεκπαιδεύτηκε στο Μπέρμιγχαμ. Υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελλος (1959 - 1977), ως Ηγούμενος στη Ιερά Μονή Βλατάδων και ως Αντιπρόεδρος στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, ως Καθηγητής στην Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (1977 - 1980). Ένα μεγάλο μέρος της διακονίας του, λοιπόν, είχε άμεση σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.


Πέρυσι, στις 14 Ιουλίου 2011, ο αείμνηστος Νικόδημος εόρτασε τα ονομαστήριά του (ως φιλοαγιορείτης εόρταζε στη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου), στην τροφό Σχολή του, στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Λειτούργησε στο Καθολικό της Μονής της Αγίας Τριάδος, του Οικουμενικού Πατριάρχου συμπροσευχομένου στο ιερό βήμα. Στην καθιερωμένη δεξίωση που ακολούθησε στην μεγάλη αίθουσα της Σχολής ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαρακτήρισε πιστό και αφοσιωμένο τέκνο της Μητρός Εκκλησίας τον Μητροπολίτη Ιερισσού Νικόδημο, έναν ευγνώμονα μαθητή της Χάλκης, ο οποίος δεν παραλείπει ευκαιρία για να εκδηλώσει τα ευγνώμονα αισθήματά του προς την τροφόν Σχολήν της Χάλκης και προς την Μητέρα Εκκλησία.

Ο Μητροπολίτης Ιερισσού, από την πλευρά του, μεταξύ άλλων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την τροφό Σχολή της Χάλκης και τους διδασκάλους του, τον τότε καθηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος Μητροπολίτη Μοσχονησίων Απόστολο, για το έργο που επιτελεί στο Λόφο της Ελπίδος. Ιδιαιτέρως δε ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Δεν παρέλειψε, φυσικά, να αναφερθεί στο κλείσιμο της Σχολής. Όπως τόνισε, το Πατριαρχείο, «δεν έκλεισε τη Σχολή, δεν εκλείδωσε τα κτήρια της και τα εγκατέλειψε εις ερήμωσιν, αλλά έχει την Σχολήν ανοικτήν, ως εν λειτουργία, και φυλάσσει αυτήν ητοιμασμένην και ως νύμφη κεκοσμημένην τω ανδρί αυτής, όπως λέει η Αποκάλυψις, να δεχθεί υπό τας αγκάλας της δια θρησκευτικήν και λειτουργικήν εκπαίδευσιν και πάλιν τους νέους».


Το σχετικό ρεπορτάζ του Νίκου Μαγγίνα διαβάστε εδώ.
Νικοδήμου του αειμνήστου Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου του Χαλκίτη, αιωνία η μνήμη.
Π.Α.Α.

Ο ΠΕΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ο Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος

Η εκπομπή Αρχονταρίκι με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο με θέμα: "Ανακαίνιση ιστορικών Ναών και Μονών της Κωνσταντινουπόλεως", και καλεσμένο τον λόγιο Μητροπολίτη Πέργης κ. Ευάγγελο (Γαλάνη) η οποία προβλήθηκε από την ΕΤ-1 στις 13 Ιουνίου 2010.

 

9/16/2012

ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ


Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας 
Η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας, της οποίας το ευωδιάζον λείψανο φυλάσσεται στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, εορτάστηκε σήμερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος και παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, στο Ιερό Βήμα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, οι Μητροπολίτες Θεοδωρουπόλεως Γερμανός και Κερκύρας Νεκτάριος και ο Επίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Επίσης παρέστησαν Άρχοντες του Θρόνου, ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης μαζί με την οικογένειά του και πλήθος πιστών. 
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκύνησε το ιερό λείψανο της Αγίας, διένειμε το αντίδωρο και έδωσε την ευλογία του στους πιστούς.


Ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Η οικογένεια του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μάρκου Μπόλαρη με τον Πατριάρχη

Related Posts with Thumbnails